Το Οικολογικό Κίνημα πιστεύει ότι ο σημερινός αποσπασματικός τρόπος διαχείρισης των υγρών αποβλήτων δεν είναι αποτελεσματικός στην επίτευξη των στόχων που είναι:

•    Η βελτίωση του επιπέδου ζωής κυρίως στις αστικές και τουριστικές περιοχές.
•    Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (υπόγεια νερά, θάλασσα).
•    Η επαναχρησιμοποίηση του επεξεργασμένου νερού με αποδοτικότητα.

Εισηγήσεις:
•    Ιεράρχηση των προτεραιοτήτων με βάση περιβαλλοντικά / κοινωνικά/ τεχνικοοικονομικά και όχι κομματικά κριτήρια.
•    Επιτάχυνση της δημιουργίας αποχετευτικών συστημάτων σε όλες τις πόλεις και τις ευαίσθητες περιοχές.
•    Τυποποίηση των διαδικασιών ώστε τα έργα να μην καθυστερούν.
•    Στενή παρακολούθηση της λειτουργίας των συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων για τυχόν ρύπανση του αποδέκτη.
•    Εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας μέσα στα πλαίσια Ε.Ε. όσον αφορά τα τοξικά απόβλητα, τη διαχείριση λάσπης, τη μεταφορά βοθρολυμάτων.
•    Καθορισμένα χρονικά πλαίσια στις ρυπαίνουσες βιομηχανίες ώστε να επεξεργαστούν τα απόβλητά τους.
•    Επιβολή αυστηρού προστίμου για τη ζημιά που προκαλείται από την απόρριψη βιομηχανικών αποβλήτων ή βοθρολυμάτων εκτός των επιτρεπόμενων χώρων.
•    Αποτελεσματική αντιμετώπιση της απόρριψης τοξικών λυμάτων.
•    Αξιοποίηση, στο μέγιστο βαθμό, του ανακυκλωμένου νερού για γεωργικούς σκοπούς.