Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών

 

Προοίμιο

1.    ΕΠΕΙΔΗ η ραγδαία εξέλιξη των ασύρματων επικοινωνιών έχει συνδυαστεί με αυξημένη ανησυχία σε σχέση με τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου.

2.    ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει κατατάξει την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων 3 KHz - 300 MHz ως Δυνητικά καρκινογόνα για τον άνθρωπο (Κατηγορία 2Β)

3.    ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ το ψήφισμα 1815/2011 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης αναφέρεται στην ανάγκη αναθεώρησης των ορίων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και στην Εφαρμογή της Αρχής της Προφύλαξης και συνετούς Πρόληψης.

4.    ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ o Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος μαζί με την Εθνική Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος του παιδιού και τον Αυστριακό Ιατρικό Σύλλογο υπέγραψαν τη Διακήρυξη της Λευκωσίας για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοκυμάτων αναγνωρίζοντας την ανάγκη προστασίας από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία με την υιοθέτηση δράσεων πρόληψης και την καθιέρωση κανόνων προσεκτικής διαχείρισης

5.    ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υιοθετήσει ως εθνικά όρια έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία τα επίπεδα αναφοράς που καθορίζονται στη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1999/519/ΕΚ και όπως φαίνεται από όλες τις πρόσφατες έρευνες σε αυτόν τον τομέα, τα όρια αυτά δεν είναι όρια ασφαλείας, διότι λαμβάνουν υπόψη μόνον τις βραχυπρόθεσμες θερμικές επιδράσεις στον άνθρωπο και όχι τις μακροπρόθεσμες βιολογικές επιδράσεις στην υγεία σε άτομα που εκτίθενται χρόνια σε τέτοιου είδους ακτινοβολία.

6.    ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ όλο και περισσότερες χώρες υιοθετούν αυστηρότερα μέτρα σε σχέση με τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1999/519/ΕΚ όσο αφορά στην έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, βασιζόμενες στην Αρχή της Προφύλαξης και Συνετούς Αποφυγής.

7.    ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ οι περισσότερες κεραίες κινητής τηλεφωνίας βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από οικίες, σχολεία και άλλα κτίρια με αποτέλεσμα τον κίνδυνο της χρόνιας έκθεσης του κοινού  σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων, ειδικότερα των παιδιών που ο οργανισμός τους ακόμη βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης και ο κίνδυνος παρουσίας σοβαρής βλάβης είναι ακόμα μεγαλύτερος.

8.    Και ΕΠΕΙΔΗ πολλές σύγχρονες έρευνες, αποδεικνύουν σαφή αποτελέσματα για βλάβες στην υγεία από την χρόνια έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία

   
 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

9.    Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Θέσπισης Ασφαλών Για την Υγεία Εθνικών Ορίων Έκθεσης σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία.

   

Ερμηνεία

10. «αρμόδια αρχή» σημαίνει το Υπουργείο Υγείας

«ηλεκτρομαγνητικά πεδία» σημαίνει τα στατικά ηλεκτρικά, τα στατικά μαγνητικά και τα χρονικώς μεταβαλλόμενα ηλεκτρικά, μαγνητικά και ηλεκτρομαγνητικά πεδία με συχνότητες 3 KΗz εώς 300 GHz˙

 «εθνικά όρια έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία» σημαίνει τα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος νόμου˙

   

Καθορισμός εθνικών ορίων έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία

11.  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιωνδήποτε άλλων Νόμων ή Κανονισμών τα εθνικά όρια έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία ορίζονται σε επίπεδα του 1/100 των ορίων που υιοθετεί η Σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1999/519/ΕΚ.

   

Διεξαγωγή μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

12. Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών είναι η αρμόδια αρχή για τον έλεγχο διεξαγωγής και τη διεξαγωγή μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με σκοπό την αξιολόγηση της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία βάσει των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμου και Κανονισμών.

   

Ενημέρωση αρμόδιας Αρχής

13. Όλες οι μετρήσεις που αφορούν στην έκθεση του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία διαβιβάζονται στην αρμόδια Αρχή για ενημέρωση.

   

Αρμοδιότητες αρμόδιας Αρχής

14. Η αρμόδια Αρχή:

(α) Διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τα όρια έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

(β)  Προωθεί μέτρα ενημέρωσης των εμπλεκόμενων φορέων για τις επιπτώσεις από τη χρόνια έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

   

Ποινές

15. Οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο επιβάλλονται υποχρεώσεις με βάση το Νόμο αυτό παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιεσδήποτε διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που θα εκδοθούν με βάση αυτόν, είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες Ευρώ ή σε φυλάκιση που δε θα υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές.

   

Εξουσία έκδοσης Κανονισμών

16. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.

.

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σκοπός  της πρότασης νόμου είναι η νομοθετική ρύθμιση πιο ασφαλών εθνικών ορίων έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία ασύρματης κινητής τηλεφωνίας με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας. Ειδικότερα, με την υπό αναφορά πρόταση νόμου τα όρια έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία θα τίθενται στο  του 1/100 των ορίων που υιοθετεί η Σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1999/519/ΕΚ.

Σημειώνεται ότι παρόμοια πρακτική έχουν ακολουθήσει και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Ελλάδα, το Βέλγιο, η Αυστρία, η Ιταλία αλλά και χώρες εκτός Ευρωπαϊκής ένωσης, όπως η Ελβετία, η Κίνα η Ρωσία και άλλες, βασιζόμενες στην αρχή της προφύλαξης και της συνετούς αποφυγής.

Γιώργος Περδίκης

Πρόεδρος

Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών

Κατεβάστε την πρόταση νόμου σε pdf

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

 

ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Άρθρο

 1. Συνοπτικός τίτλος

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Ερμηνεία

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΩΡΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

 

 1. Γενικά κριτήρια χωροθέτησης
 2. Απαιτούμενα σχέδια και έγγραφα
 3. Όροι πολεοδομικής άδειας

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. ΚΔΠ 3/2006
 2. Έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου

 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Επειδή οι σύγχρονες αξιόπιστες και υψηλής ποιότητας ηλεκτρονικές επικοινωνίες και υπηρεσίες συμβάλλουν ουσιαστικά στην οικονομική, τεχνολογική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας, και

Επειδή προκειμένου να επιτευχθεί ένα αξιόπιστο δίκτυο τηλεπικοινωνιακών μέσων ραδιοκυμάτων απαιτείται η εγκατάσταση δικτύου από σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας ως δέκτες και πομποί ραδιοκυμάτων, και

Επειδή δεν έχει διευκρινιστεί επακριβώς η έκταση και το μέγεθος των επιπτώσεων στην υγεία από τις εκπομπές ραδιοκυμάτων, γεγονός που προκαλεί ανησυχία και προβληματισμό στους κατοίκους περιοχών όπου εγκαθίστανται σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας,

Επειδή επιβάλλεται να εφαρμοστεί η «αρχή της συνετής προφύλαξης», δηλαδή η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ώστε να μειωθούν οι πιθανές επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών και ειδικά των ευάλωτων ομάδων, και

Επειδή θα πρέπει να διασφαλιστεί η ορθή και επιτυχής ένταξη των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας στο δομημένο, φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον χωρίς να προκαλούνται αντιδράσεις από τις τοπικές αρχές και ομάδες πολιτών, και

Επειδή κρίνεται ότι ο καθορισμός επακριβών και μη αμφισβητούμενων κριτηρίων χωροθέτησης θα διευκολύνει τη διαδικασία τοποθέτησης των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας, θα διασκεδάσει τις αντιδράσεις του κοινού και θα επιταχύνει την διαδικασία έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές και την τοποθέτησή τους,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος:

 

 1. Ο παρών νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Χωροθέτησης των Σταθμών Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας Νόμος του 2019.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

 1. Στον παρόντα νόμο:

«Άδεια» σημαίνει την πολεοδομική άδεια που παραχωρείται από τον παρόντα νόμο για την χωροθέτηση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας.

«Άδεια Ραδιοεπικοινωνιών» σημαίνει την άδεια για εκπομπή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων την οποία εκδίδει το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

«Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας» σημαίνει την κατασκευή επί της οποίας προορίζεται η τοποθέτηση εξειδικευμένου εξοπλισμού και/ή μηχανημάτων για την εκπομπή και /ή λήψη ραδιοκυμάτων για την καλύτερη λειτουργία και/ή εξυπηρέτηση δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία

«Εξουσιοδοτημένος φορέας»: ο φορέας ο οποίος εξουσιοδοτείται από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών με βάση τον νόμο περί Ραδιοεπικοινωνιών (146(Ι)/2002) όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασία Διαπίστευσης Νομικών Προσώπων για τη Διενέργεια Μελετών ή Μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων) Διατάγμα του 2011.

«Ραδιοκύματα» έχει την ίδια έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον Περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμο του 2002 (146(I)/2002) όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται και αντικαθίσταται.

«Οικοδομή» έχει την ίδια έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο του 1972 (90/1972) όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται και αντικαθίσταται

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΩΡΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

 1. Γενικά κριτήρια χωροθέτησης
 1. (1) Ανάλογα με τα χωροταξικά, πολεοδομικά και περιβαλλοντικά δεδομένα η χωροθέτηση των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας θα γίνεται,

(α) εντός περιοχής ανάπτυξης δήμων, στις ψηλότερες οικοδομές της περιοχής, οι οποίες έχουν ύψος ίσο ή μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος οικοδομών της αντίστοιχης πολεοδομικής ζώνης. Ως όρος θα πρέπει να γίνει αποδεκτό ότι δεν θα ακτινοβολούνται γειτνιάζοντα κτήρια στα οποία διαμένουν άνθρωποι ανεξαρτήτως του εάν αυτά είναι χαμηλότερα από τα κτήρια στα οποία θα τοποθετούνται οι σταθμοί βάσεις. Ως εκ τούτου θα πρέπει με την αίτηση για πολεοδομική άδεια να υποβάλλονται τα ακόλουθα έγγραφα Α) Σχηματική απεικόνιση του υψομέτρου και των αποστάσεων των γειτνιαζόντων κτηρίων και Β) Σχέδιο εκπομπής λοβού ραδιοκυμάτων της κεραίας.

(β) σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις άλλων παροχέων σχετικών υπηρεσιών, ως συνεγκατάσταση.

Νοείται ότι η Πολεοδομική Αρχή δεν θα επιτρέπει την εγκατάσταση σταθμών σε οικοδομή, η οποία έχει ύψος μικρότερο του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους όταν στην ίδια περιοχή και σε απόσταση μικρότερη των τετρακοσίων (400) μέτρων από το χώρο εγκατάστασης του σταθμού, υπάρχουν ή επιτρέπεται να ανεργεθούν ψηλότερα κτήρια, με βάση τις ισχύουσες νομοθετικές πολεοδομικές ρυθμίσεις, λαμβάνοντας υπόψη και την τοπογραφία της περιοχής και την υψομετρική διαφορά του εδάφους.

Νοείται περαιτέρω ότι η Πολεοδομική Αρχή είναι δυνατόν να χορηγήσει προσωρινή πολεοδομική άδεια η διάρκεια της οποίας δεν θα ξεπερνά τα 2 έτη και η οποία θα συνοδεύεται από συμφωνία με βάση το άρθρο 43 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, η οποία θα προνοεί ότι δεν θα ανανεωθεί η άδεια εάν υπάρχουν ψηλότερα κτήρια στην περιοχή, με ύψος ίσο ή μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτής.

(γ) Εντός περιοχής ανάπτυξης κοινότητας και εκτός περιοχής ανάπτυξης σε άγονη γη σε πυλώνα ύψους πέραν των 11 μέτρων.

(2) Απαγορεύεται η χωροθέτηση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας:

(α) επί ισόγειας, διόροφης, ή τριόροφης οικοδομής

(β) Σε απόσταση μικρότερη των τετρακόσιων (400) μέτρων από βρεφοκομικό σταθμό, νηπιαγωγείο ή οποιοδήποτε εκπαιδευτικό ίδρυμα, γηροκομείο, νοσοκομείο ή νοσηλευτήριο

(γ) Εάν τεκμηριωμένα όπως προκύπτει από τα σχέδια κατεύθυνσης εκπομπής που θα κατατεθούν, ακτινοβολούνται γειτνιάζοντα κτήρια, ανεξαρτήτως υψομέτρου και σε απόσταση μικρότερη των τετρακοσίων (400) μέτρων.

(δ) Εντός αρχαιολογικού χώρου

(ε) Σε διατηρητέα οικοδομή ή σύνολα ή περιοχές, σε ιστορικούς ή παραδοσιακούς πυρήνες οικισμών ή σε οικισμούς που παρουσιάζουν ειδικό κοινωνικό, αρχιτεκτονικό, ιστορικό ή άλλο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό

(στ) Σε καθορισμένη περιοχή εξαιρετικής φυσικής καλλονής, προστατευόμενο τοπίο.

(3) Για σκοπούς ορθής και ευαίσθητης ένταξης στο περιβάλλον και μετριασμού της οπτικής και αντιληπτικής όχλησης, και προκειμένου η ανάπτυξη να εντάσσεται με ευαισθησία στη φυσιογνωμία και το χαρακτήρα της περιοχής, να προσαρμόζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, κατά τρόπο ώστε να μειώνεται η προβολή του σταθμού στο τοπίο και να περιορίζεται η αισθητική του παρέμβαση, επιβάλλονται όροι ώστε:

(α) Να γίνεται χρωματική προσαρμογή του σταθμού σύμφωνα με τα επικρατούντα χρώματα της οικοδομής και του δομημένου ή φυσικού περιβάλλοντος

(β) Να γίνεται οργανική ενσωμάτωση του εξοπλισμού του σταθμού με τμήματα της οικοδομής ή της βάσης πάνω στην οποία θα στηριχθεί και

(γ) Να γίνεται απόκρυψη του εξοπλισμού του σταθμού σε τμήματα της κατασκευής ή του περιβάλλοντος στο οποίο θα εγκατασταθεί.

(4) Η πολεοδομική άδεια για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας θα αφορά το σταθμό και τις εγκαταστάσεις που αποτελούν άμεσα μέρος του σταθμού και όχι άλλα τμήματα της οικοδομής ή την οικοδομή ως σύνολο και θα χορηγείται μόνο σε περίπτωση υφιστάμενης οικοδομής, για την οποία έχουν εξασφαλισθεί όλες οι αναγκαίες άδειες.

 1. Απαιτούμενα σχέδια και έγγραφα
 • Για την υποβολή αίτησης για χορήγηση πολεοδομικής άδειας για σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας, πρέπει να υποβάλλεται ειδικό έντυπο αίτησης και τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Σχέδια σταθμού (χωροταξικό, κατόψεις, όψεις, τομές) και έκθεση συμμόρφωσης με τα χωροταξικά κριτήρια του άρθρου 3.

(β) Μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον ή προκαταρκτική έκθεση επιπτώσεων στο περιβάλλον (με σχετική γνωμάτευση της Περιβαλλοντικής Αρχής) ή έγκριση της Περιβαλλοντικής Αρχής, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου.

(γ) Συγκατάθεση από αρμόδιο πρόσωπο. Ως αρμόδιο πρόσωπο θεωρείται ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης ή ιδιοκτήτες της ακίνητης ιδιοκτησίας ή πληρεξούσιος αντιπρόσωπός του. Σε περίπτωση κοινόκτητης οικοδομής, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, Κεφ. 224), αρμόδια πρόσωπα θεωρούνται όλοι οι εγγεγραμμένοι ιδιοκτήτες των μονάδων της κοινόκτητης οικοδομής ή οι νόμιμοι αντιπρόσωποι τους.

         

(δ) Σε περίπτωση που ο σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας πρόκειται να εγκατασταθεί σε δασική ή κρατική γη, υποβάλλεται επιπρόσθετα βεβαίωση από το Τμήμα Δασών ή το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας αντιστοίχως, ότι το υπό αναφορά τεμάχιο δεν έχει άλλες δεσμεύσεις, ενώ απαγορεύεται η εγκατάσταση κεραίας πλησίον βιοτόπων η εκτροφείων πτηνών η άλλων ζώων. Σε περίπτωση εγκατάστασης σε τουρκοκυπριακή ιδιοκτησία, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εξασφαλίσει και την έγκριση του Κηδεμόνα Τ/Κ Περιουσιών.

Νοείται ότι πολεοδομική άδεια σε δασική ή κρατική γη χορηγείται με την επιφύλαξη της έγκρισης της εκμίσθωσης της γης από το Υπουργικό Συμβούλιο.

 1. Όροι Πολεοδομικής Άδειας

 

(1) Σε πολεοδομική άδεια που χορηγείται από Πολεοδομική Αρχή θα τίθενται, μεταξύ άλλων, και οι ακόλουθοι τυπικοί όροι:

(α) Ο αιτητής θα εξασφαλίσει άδεια ραδιοεπικοινωνιών από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Σε περίπτωση που δεν εξασφαλιστεί άδεια ραδιοεπικοινωνιών, τότε η πολεοδομική άδεια θα θεωρείται ως τερματισθείσα. Η άδεια ραδιοεπικοινωνιών θα συνοδεύεται από μετρήσεις των υφιστάμενων επιπέδων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από εξουσιοδοτημένο φορέα. Οι μετρήσεις ακτινοβολίας θα πρέπει να διενεργούνται και εντός γειτνιαζόντων κτηρίων παιδικών σταθμών, νοσοκομείων κ.τ.λ., έτσι ώστε να βεβαιώνεται το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ότι δεν υπάρχει ακτινοβολία εντός των κτηρίων αυτών.

Νοείται ότι άδεια ραδιοεπικοινωνιών παρέχεται μόνο εφόσον τα όρια επιπέδων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, όπως έχουν καταγραφεί στις μετρήσεις, δεν ξεπερνούν τα εθνικά όρια όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται.

(β) Η άδεια θα συνοδεύεται από συμφωνία, με βάση το άρθρο 43 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, μεταξύ της Πολεοδομικής Αρχής και του αιτητή, με βάση την οποία η πολεοδομική άδεια θα θεωρείται ως τερματισθείσα και ο αιτητής θα έχει υποχρέωση να μετακινήσει οποιαδήποτε σχετική κατασκευή μέσα σε καθοριζόμενη χρονική περίοδο, σε περίπτωση που η άδεια ραδιοεπικοινωνιών τερματισθεί, ή ανασταλείσα σε περίπτωση που η άδεια ραδιοεπικοινωνιών ανασταλεί, με αποτέλεσμα ο σταθμός να πρέπει να τεθεί εκτός λειτουργίας και να παραμείνει ανενεργός για όσο διάστημα θα ισχύει η ανάκληση της άδειας ραδιοεπικοινωνιών.

(γ) Η άδεια αφορά αποκλειστικά το σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας και τον άμεσα σχετιζόμενο χώρο της αντίστοιχης οικοδομής, κατασκευής ή τμήμα γης και όχι άλλα τμήματα της οικοδομής, άλλες κατασκευές ή τεμαχίο γης.

(δ) Οι πρόνοιες του παρόντος νόμου δεν απαλλάσσουν τους φορείς εγκατάστασης σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας από υποχρεώσεις που απορρέουν από άλλες νομοθεσίες. Πριν την έναρξη οποιωνδήποτε εργασιών αναφορικά με την εγκατάσταση του σταθμού θα πρέπει να εξασφαλιστούν οποιεσδήποτε άλλες άδειες ή εγκρίσεις απαιτούνται σύμφωνα με οποιονδήποτε άλλο Νόμο.

 • Σε κάθε περίπτωση ο παροχέας της υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας πριν την υποβολή αίτησης πολεδομικής άδειας ενημερώνει με γραπτή ανακοίνωσή του την πρόθεση του για υποβολή αίτησης παροχής τέτοιας άδειας:

(α) την τοπική αρχή αυτοδιοίκησης στα όρια της οποίας σκοπείται η εγκατάσταση του σταθμού και

(β) τους κατοίκους της περιοχής που ευρίσκονται σε απόσταση τετρακοσίων (400) μέτρων από την οικοδομή επί της οποίας σκοπείται η εγκατάσταση του σταθμού.

Νοείται ότι τυχόν ενστάσεις από περίοικους θα πρέπει να υποβάλλονται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης πρόθεσης εγκατάστασης κεραίας κινητής τηλεφωνίας, ενώ η Πολεοδομική Αρχή εξετάζει τις ενστάσεις εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κλεισίματος της διορίας υποβολής ενστάσεων.

Ο αιτητής επισυνάπτει στην αίτησή του τις αναφερόμενες έντυπες ανακοινώσεις του. Η αίτηση κρίνεται ως μη αποδεκτή και δεν μπορεί να εξεταστεί εάν οι εν λόγω ανακοινώσεις δεν επισυναφθούν κατά την υποβολή της αίτησης.

Πέραν των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο για την τελική απόφαση παροχής πολεοδομικής άδειας λαμβάνεται υπόψη και η θέση της τοπικής αρχής καθώς και το επαχθές της επιλογής του χώρου για την τοπική κοινωνία.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Ο παρών νόμος θα εφαρμόζεται ανεξάρτητα από τις πρόνοιες της εντολής αριθμό 3/2006.
 1. Ο παρών νόμος τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

 

Αιτιολογική έκθεση

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι να διασφαλιστεί η ορθή και επιτυχής ένταξη των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας στο δομημένο, φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Η πρόταση νόμου καθορίζει συγκεκριμένα κριτήρια χωροθέτησης σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας τα οποία λαμβάνουν υπόψη την αρχή της συνετής προφύλαξης ώστε να μειωθούν οι πιθανές επιπτώσεις στην δημόσια υγεία, ιδιαίτερα όσον αφορά ευάλωτες ομάδων πολιτών, όπως είναι αυτές που είναι σε νηπιαγωγεία, νοσοκομεία, γηροκομεία κ.ά.

Με την παρούσα πρόταση νόμου σκοπείται περαιτέρω η διευκόλυνση της διαδικασίας τοποθέτησης των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας καθώς ο καθορισμός κριτηρίων θα καθησυχάσει το κοινό που επηρεάζεται από τις κατά καιρούς εγκαταστάσεις τέτοιων σταθμών ενώ παράλληλα θα επιταχύνει την διαδικασία έγκρισης και τοποθέτησης των εν λόγω σταθμών.

Γιώργος Περδίκης

Βουλευτής

Κινήματος Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών

Κατεβάστε την πρόταση νόμου σε pdf

Φύτεψαν κυριολεκτικά κεραίες διαφόρων μεγεθών σε κτίρια στα Μετέωρα της Πάφου.

Την περασμένη βδομάδα, με μεγάλη έκπληξη οι κάτοικοι της περιοχής είδαν φορτηγό το οποίο μετέφερε άλλη μια μεγάλη κεραία μες σκοπό αυτή να εγκατασταθεί στην περιοχή.

Δεν φτάνει η ταλαιπωρία που υφίστανται οι πολίτες από τις υφιστάμενες κεραίες, κάποιοι βάλθηκαν να τις ενισχύσουν με ακόμα μεγαλύτερης εμβέλειας πομπούς.

Όπως μας ενημέρωσαν οι κάτοικοι σε ακόμα μια επίσκεψη μας στην περιοχή, μετρούν πολλούς αριθμούς κρουσμάτων καρκίνου.

Ανησυχούν ιδιαίτερα και δηλώνουν έτοιμοι να αντισταθούν με κάθε δυνατό μέσο σε νέα εγκατάσταση κεραίας. Θα αγωνιστούν, όπως μας τόνισαν, για την απομάκρυνση και της τελευταίας κεραίας από την περιοχή τους.

Μια μέτρηση που κάναμε με ιδιωτικό μετρητή, έδειξε εκπομπή μεγαλύτερη από τα επιτρεπόμενα όρια. Φυσικά οι μετρήσεις των εταιρειών με ένα μαγικό τρόπο είναι πάντα μέσα στα όρια.

Η Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου, δηλώνει ότι θα είναι πάντα δίπλα στους κατοίκους των Μετεώρων στον αγώνα τους για υγεία και ποιότητα ζωής.

Όπως είναι γνωστό το τελευταίο διάστημα έγιναν εκδηλώσεις διαμαρτυρίας από τους οργανωμένους γονείς με τη συμπαράσταση του Κοινοτικού Συμβουλίου για άμεση απομάκρυνση κεραίας η οποία βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τα σχολεία της κοινότητας (Δημοτικό και Νηπιαγωγείο).

Το ποτήρι που ξεχείλισε για τους γονείς είναι περιστατικό λευχαιμίας που παρουσιάστηκε σε μαθητή του Δημοτικού.

Σε αλλεπάλληλες γραπτές επιστολές της Επαρχιακής Επιτροπής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών είχαμε απάντηση με ημερομηνία 20/9/2017 από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (επαρχιακό γραφείο Λεμεσού) ότι έχει αρνηθεί να παραχωρήσει άδεια οικοδομής στην εταιρεία (ΜΤΝ). Επίσης επιστολή ημερομηνίας 6/2/2018  από την Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού μας ενημερώνει ότι έχει δώσει προθεσμία ένα μήνα στην εταιρεία για απομάκρυνση της κεραίας αφού δεν είχε εξασφαλίσει πολεοδομική άδεια.

Βρισκόμαστε στο τέλος της σχολικής χρονιάς και η κεραία παραμένει στη θέση της.

Αλήθεια τι λέει το Υπουργείο Παιδείας που έπρεπε να λειτουργήσει αυτεπάγγελτα για να προστατεύσει την υγεία των μαθητών;

Μια εξίσου σοβαρή περίπτωση που αφορά άλλη κεραία που βρίσκεται στο κέντρο της κοινότητας έχει προκαλέσει την οργή των κατοίκων. Από την κεραία αυτή επηρεάζονται αρκετοί κάτοικοι που τα σπίτια τους είναι στο ίδιο ύψος με την κεραία. Ανησυχούν ιδιαίτερα με την χθεσινή παρουσία συνεργείου της εταιρείας που ισχυρίζονται ότι η εταιρεία έχει προβεί σε αναβάθμιση της κεραίας.

Κατά τη σημερινή μας επίσκεψη στην κοινότητα οι επηρεαζόμενοι κάτοικοι μας εξέφρασαν τον θυμό και την αγανάκτηση τους. Ζητούν όπως το Κοινοτικό Συμβούλιο παρέμβει άμεσα, ούτως ώστε να σταματήσει η αυθαιρεσία από τις εταιρείες που παρανομούν σε βάρος της ποιότητας της ζωής των πολιτών.

Σελίδα 2 από 5

Facebook

Κύλιση στην Αρχή

HD-Background Selector

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies..

Συμφωνώ

I understand