ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η αειφορία των προτάσεων μας είναι κλειδί όχι μόνο για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και της επιτυχούς εφαρμογής της οικονομικής, κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής που προτείνουμε. Η οικονομική ανάκαμψη είναι άρρηκτα δεμένη με την εκπόνηση και εφαρμογή πολιτικών που θα προσφέρουν μακροχρόνια οικονομική ανάπτυξη, εργασιακή σταθερότητα και μέγιστη κοινωνική ευημερία για τους πολίτες της Κύπρου. Η περιβαλλοντική πολιτική που προτείνουμε συνδυάζει την ανάγκη διατήρησης ενός υγιούς φυσικού περιβάλλοντος και τήρησης των διεθνών και ευρωπαϊκών δεσμεύσεων μας, με την εφαρμογή πολιτικών ανάπτυξης και δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας.

Κλιματικές Αλλαγές

Η Κύπρος επηρεάζεται ήδη δυσμενώς από το φαινόμενο λόγω της γεωγραφικής της θέσης, και συνεπώς επιβάλλεται ο σχεδιασμός μιας αποτελεσματικής πολιτικής προσαρμογής στην

αλλαγή του κλίματος, έτσι ώστε να μετριαστούν οι αρνητικές συνέπειες.

Ø Απαιτείται η άμεση θεσμοθέτηση της εθνικής στρατηγικής για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και

Ø Η ψήφιση ενός Νόμου Πλαίσιο για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή. Ο νόμος αποτελεί αναγκαιότητα για τη χώρα μας αφού θα αποτελέσει ομπρέλα για εφαρμογή και συντονισμό όλων των στρατηγικών, δράσεων και πολιτικών που σχετίζονται με την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή.

Βιώσιμη ανάπτυξη

Ø Δημιουργία Υφυπουργείου Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ευθύνη για υλοποίηση των 17 στόχων μέρος της νέας ατζέντας για τη βιώσιμη ανάπτυξη του ΟΗΕ καθώς και των στόχων για μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και κυκλική οικονομία.

Ø Δημιουργία Ταμείου Πράσινης Ανάπτυξης.

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ø Ουσιαστική εφαρμογή της νομοθεσίας για τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για έργα και προγράμματα ανάπτυξης.

Ø Έκδοση Υπουργικού διατάγματος που να καθορίζει τα προσόντα των μελετητών και το περιεχόμενο των μελετών επιπτώσεων στο περιβάλλον.

Ø Τερματισμός της πελατειακής σχέσης μελετητή και ιδιοκτήτη-αιτητή έργου (π.χ. ο μελετητής να πληρώνεται από κρατικό ταμείο, με πόρους που θα καταβάλλουν οι αιτητές για να εξασφαλίζεται η αντικειμενικότητα του πορίσματος).

Ø Τερματισμός της αποσπασματικής εφαρμογής της νομοθεσίας και της παράκαμψης του θεσμού μέσω αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ø Καθιέρωση διαδικασίας ελέγχου της εφαρμογής των μέτρων που προτείνουν οι μελέτες και η αρμόδια εξεταστική επι

Φορέας Περιβάλλοντος

Ø Νομική θεσμοθέτηση του Επιτρόπου και του Συμβουλίου Περιβάλλοντος.

Ø Ενίσχυση του γραφείου του Επιτρόπου Περιβάλλοντος.

Ø Επίσπευση των διαδικασιών για τη δημιουργία του Ανεξάρτητου Φορέα Περιβάλλοντος.

Περιοχές Προστασίας της Φύσης- Νατούρα 2000

Το δίκτυο Natura 2000 στην Κύπρο καλύπτει το 28,8 % της έκτασης ξηράς, που αποτελεί ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην ΕΕ (μέσος όρος ΕΕ: 18,1 %), με τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) βάσει της οδηγίας για τα άγρια πτηνά να καλύπτουν το 26,7 % (μέσος όρος ΕΕ: 12,3 %). Παρά το σημαντικό ποσοστό, απαιτείται καλύτερη προστασία των περιοχών που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Natura 2000 από μη συμβατές δραστηριότητες ή εξελίξεις που τις κατακερματίζουν ή τις υποβαθμίζουν, καθώς και ενίσχυση των πολιτικών και των ενεργειών επιβολής για την εξάλειψη της παράνομης παγίδευσης πτηνών.

Εισηγούμαστε:

Ø Συμπλήρωση του δικτύου με τη συμπερίληψη θαλάσσιων περιοχών, ιδίως στις υπεράκτιες θαλάσσιες περιοχές.

Ø Παροχή οικονομικής στήριξης για τη χαρτογράφηση και εκτίμηση του κόστους προστασίας των οικοσυστημάτων και αξιολόγηση των σχεδίων διαχείρισης που υιοθετούνται.

Ø Ανάπτυξη λογιστικών συστημάτων για το φυσικό κεφάλαιο.

Ø Να προταθεί η ένταξη των περιοχών που χαρτογραφήθηκαν στις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου στο δίκτυο Φύση 2000.

Ø Εφαρμογή των διαχειριστικών σχεδίων

Ακάμας

Η πολύχρονη καθυστέρηση στην εφαρμογή ενός ουσιαστικού σχεδίου προστασίας για την χερσόνησο του Ακάμα έχει ως συνέπεια τη συνεχή σταδιακή υποβάθμιση του περιβάλλοντος, αλλά και τη δικαιολογημένη αντίδραση των επηρεαζόμενων κοινοτήτων, αφού χωρίς ξεκαθαρισμένο πλαίσιο ανάπτυξης είναι πολύ δύσκολο να προγραμματιστεί και να σχεδιαστεί το μέλλον τους. Η περιοχή πρέπει επιτέλους να προστατευτεί, και αυτό είναι αίτημα όλων των Κυπρίων. Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να γίνουν τα ακόλουθα:

Ø Άμεση εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης της Χερσονήσου και σύσταση διαχειριστικής επιτροπής με την εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων κοινοτήτων και φορέων.

Ø Ετοιμασία Τοπικού Σχεδίου που να καθορίζει τις διάφορες ζώνες ανάπτυξης και ζώνες προστασίας στη βάση του διαχειριστικού σχεδίου.

Ø Ουσιαστική και ονομαστική πολιτική απόφαση που να αποκλείει την τουριστική ανάπτυξη στις πιο ευαίσθητες παραλιακές περιοχές του Ακάμα, όπως της Τοξεύτρας, Λάρας και Φοντάνα Αμορόζας. Με τον τρόπο αυτό θα αφαιρεθούν οι πιέσεις και τα προσχήματα που εμποδίζουν την εξεύρεση συναινετικής λύσης με την πλειοψηφία των κατοίκων της περιοχής.

Ø Εκπόνηση ειδικού σχεδίου για προώθηση ανάπτυξης της περιοχής με βάση τον επιστημονικό σχεδιασμό που περιγράφεται πιο πάνω, ως αντίβαρο στην μηδενική ανάπτυξη που επιβλήθηκε στην περιοχή από την δεκαετία του 1980.

Ø Υιοθέτηση των προτάσεων για οικονομική στήριξη των κατοίκων.

Ø Οριστική εγκατάλειψη του σχεδίου ανάπτυξης στις περίκλειστες περιουσίες εντός της περιοχής Natura στον Ακάμα.

Δάση

Ø Σύσταση συντονιστικού οργάνου μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών από ξεχωριστά υπουργεία για σχεδιασμό και εφαρμογή ολοκληρωμένης πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών.

Ø Δημιουργία ενός κεντρικού φορέα και συγκρότηση δύναμης (προσωπικό και μέσα) έγκαιρης αντίδρασης σε πυρκαγιές με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τις γειτονικές μας χώρες.

Ø Παροχή κινήτρων για αναδασώσεις, δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και δημιουργία αντιδιαβρωτικών έργων.

Ø Επαρκής στελέχωση του Τμήματος Δασών, με κατάλληλο προσωπικό, και παροχή των αναγκαίων μέσων και κονδυλίων ώστε να μπορεί να επιτελέσει το έργο του.

Ø Επαναλειτουργία Δασικού Κολλεγίου.

Υδατικό πρόβλημα

Η Κομισιόν ζητά βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων και τη θέσπιση μιας πολιτικής τιμολόγησης του νερού σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, που να καλύπτει ευρύ φάσμα υπηρεσιών σχετικά με το νερό καθώς και βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων. Στόχος είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων όπως είναι η λειψυδρία, η απερήμωση και η υφαλμύρηση των νερών μέσω της υπεράντλησης.

Εισηγούμαστε:

Ø Επικαιροποίηση και επανασχεδιασμό της υδατικής πολιτικής, προκειμένου αυτή να λάβει υπόψη τα νέα κλιματικά και υδρολογικά δεδομένα ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής.

Ø Επανασχεδιασμό του μοντέλου της οικονομικής ανάπτυξης, προκειμένου η Κύπρος να προσαρμόσει τις οικονομικές της δραστηριότητες στις πραγματικές φυσικές της δυνατότητες, σε ένα πνεύμα διαχείρισης της ζήτησης, εξοικονόμησης δηλαδή του νερού. Μια τέτοια αλλαγή θα έχει τεράστια και μακροπρόθεσμα οικονομικά, αλλά και περιβαλλοντικά οφέλη για την Κύπρο.

Ø Επανασχεδιασμό των υδραυλικών έργων και ενσωμάτωση του παράγοντα της επικινδυνότητας για το ενδεχόμενο τυχόν ατυχημάτων ή αστοχιών.

Ø Εκπόνηση προγράμματος αντικατάστασης του πεπαλαιωμένου δικτύου υδατοπρομήθειας για καίρια αντιμετώπιση της απώλειας πόσιμου και αρδευτικού νερού μέσω διαρροών.

Ø Δημιουργία δικτύου διοχέτευσης επεξεργασμένου νερού λυμάτων για χρήση στην γεωργία και από τις υπηρεσίες πρασίνου των τοπικών αυτοδιοικήσεων.

Ø Εκπόνηση μελέτης επιπτώσεων στο περιβάλλον και καθορισμό βιώσιμης πολιτικής ανάπτυξης των μονάδων αφαλάτωσης.

Ø Αναστολή της διαδικασίας παραχώρησης νέων αδειών γηπέδων γκολφ.

Ø Εισαγωγή κινήτρων για δημιουργία στέρνων συλλογής βρόχινου νερού και συστημάτων επεξεργασίας γκρίζων νερών σε κτιριακές εγκαταστάσεις.

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί – ΓΤΟ (GMOs)

Ø Ανακήρυξη της Κύπρου σε ζώνη ελεύθερη από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.

Ø Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των ερευνών του κρατικού χημείου για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα.

Βιοκαλλιέργεια

Ø Στήριξη της βιοκαλλιέργειας με επιπλέον ενημέρωση των παραγωγών, διευκόλυνση της εμπορίας και εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος σε συγκεκριμένη περιοχή με την εμπλοκή κοινοτήτων σε συνδυασμό με τον εναλλακτικό τουρισμό.

Ø Τροφοδοσία με Κυπριακά βιολογικά προϊόντα των νοσοκομείων, Εθνικής Φρουράς και σχολείων μέσω των δημόσιων προσφορών στις οποίες θα λαμβάνεται υπόψη η εποχικότητα των προϊόντων.

Τουριστική πολιτική

Ø Εκπόνηση μελέτης και υπολογισμός της φέρουσας τουριστικής ικανότητας του νησιού.

Ø Ενθάρρυνση εξειδικευμένου τουρισμού π.χ. οικοτουρισμού, αγροτουρισμού, αθλητικού, συνεδριακού, ατόμων με ειδικές ανάγκες, κατασκηνωτικού τουρισμού, γαστρονομικού τουρισμού, κλπ.

Ø Αναβάθμιση των κατασκηνωτικών χώρων και δημιουργία καινούργιων για επισκέπτες ειδικών ενδιαφερόντων (π.χ. δημιουργία κατασκηνωτικού χώρου).

Οικιστική ανάπτυξη

Ø Εφαρμογή της αρχής του Αστικού Αναδασμού και της Τράπεζας Ανάπτυξης.

Ø Εκπόνηση μελέτης και Προώθηση εφαρμογής ενός Ενιαίου ολοκληρωμένου πολεοδομικού σχεδιασμού Νήσου Κύπρου (island plan).

Ø Εφαρμογή πολιτικής κατάργησης της μεμονωμένης κατοικίας.

Ποιότητα Αέρα

Ο μεγαλύτερος περιβαλλοντικός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία στην Κύπρο σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, κρίνεται η ποιότητα του αέρα. Πέρα από τα αιωρούμενα μικροσκοπικά σωματίδια σκόνης, παρουσιάζονται και άλλα προβλήματα μέσω μεγαλύτερου διαμέτρου σωματιδίων ως εκ τούτου απαιτείται:

Ø H Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για Βελτίωση της Ποιότητας του Αέρα για αντιμετώπιση της ρύπανσης.

Ø H αύξηση του πρασίνου στις πόλεις.

Ø H μείωση των αυτοκίνητων στα κέντρα των πόλεων.

Ø H απαγόρευση των ανοιχτών καύσεων.

Ø Η μείωση της καύσης συμβατικών καυσίμων.

Συγκοινωνίες

Ø Εφαρμογή σχεδίων βιώσιμης κινητικότητας για όλες τις πόλεις της Κύπρου και εφαρμογή των προνοιών του σχεδίου που εκπονήθηκε ήδη για την Λευκωσία.

Ø Εκσυγχρονισμός δρομολόγιων και υπηρεσιών των λεωφορείων.

Ø Εφαρμογή αντικινήτρων για τη χρήση των ιδιωτικών αυτοκινήτων.

Ø Ενημέρωση και δημιουργία κουλτούρας Car Sharing στην Κύπρο.

Ø Δημιουργία χώρων στάθμευσης στις εισόδους των πόλεων και δυνατότητα χρήσης του λεωφορείου για διακίνηση εντός των πόλεων.

Ø Ανάπτυξη δικτύων ποδηλατοδρόμων.

Ø Δημιουργία Ταμείου Προώθησης της χρήσης των Δημοσίων Μέσων Κυκλοφορίας και των περιβαλλοντικών μέσων κυκλοφορίας (ποδήλατα, ηλεκτρικά αυτοκίνητα κλπ).

Ø Υλοποίηση σχεδίων για την ανάπτυξη δικτύων σταθερής τροχιάς (τραμ, τραίνο).

Ενέργεια και ανανεώσιμες πηγές

Ø Διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας τουλάχιστο σε επίπεδο 13% μέχρι και το 2020, με στόχο την μέγιστη αποδέσμευση της κυπριακής οικονομίας από την παραγωγή ενέργειας που παράγεται από ορυκτό πλούτο σε βάθος χρόνου.

Ø Γενικό χωροταξικό σχέδιο για την ανάπτυξη των αιολικών πάρκων.

Ø Επιδότηση για δημιουργία 5000 φωτοβολταϊκών στεγών σε πέντε χρόνια σε οικίες πολυτέκνων και απόρων.

Ø Επέκταση του σχεδίου net – metering.

Ø Πλήρη απαλλαγή από το φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ όλων των εναλλακτικών πηγών ενέργειας (βιοντίζελ, υγραέριο κίνησης, παραγωγή ηλεκτρισμού από απόβλητα κλπ).

Ø Απορρόφηση σημαντικού μέρους των εσόδων από δημοπράτηση των ρύπων για ενίσχυση του Ταμείου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Ø Φορολογική απαλλαγή για τα ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες. Αναθεώρηση της φορολογίας για τα αυτοκίνητα με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια.

Ø Αναθεώρηση της φορολογικής πολιτικής για τα καύσιμα.

Ø Υιοθέτηση μέτρων προώθησης του υγραερίου στην αυτοκίνηση.

Ø Άμεση υλοποίηση του νόμου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων με την έκδοση των αναγκαίων κανονισμών.

Ø Προώθηση σχεδίων Εξοικονόμησης Ενέργειας για υφιστάμενες οικοδομές ενόψει της εφαρμογής της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας που θέλει τα κτίρια να είναι ενεργειακά ουδέτερα από το 2020 και εντεύθεν, και εκπόνηση προγράμματος για αναβάθμιση όλων των κυβερνητικών κτιρίων ώστε να πληρούν τα κριτήρια της μηδενικής παραγωγής ρύπων μέχρι και το 2020.

Ø Χρηματοδότηση προγραμμάτων για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

Πράσινη Φορολογία

Η φορολόγηση της ρύπανσης και της χρήσης πόρων μπορεί να αποφέρει αυξημένα έσοδα και σημαντικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Αν μετατραπούν οι φόροι επί

της εργασίας σε φόρους για το περιβάλλον θα μπορούσε να επιφέρει αύξηση του ΑΕΠ κατά 0.95% το 2018.

Εισηγούμαστε:

Ø Αναθεώρηση των τελών που έχουν σχέση με καταστροφή του περιβάλλοντος π.χ. λατομικό τέλος, τέλη απόρριψης υγρών αποβλήτων, οργάνωση αξιόπιστου συστήματος συλλογής των «πράσινων φόρων» κλπ.

Ø Αναθεώρηση του ύψους των περιβαλλοντικών προστίμων π.χ. σύμφωνα με το νόμο περί ρύπανσης των υδάτων, ρύπανσης της ατμόσφαιρας κλπ.

Ø Καθιέρωση τέλους για τη διεκπεραίωση διοικητικών πράξεων που έχουν σχέση με την προστασία του περιβάλλοντας π.χ. έκδοση άδειας απόρριψης αποβλήτων, εξέταση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων κλπ.

Ø Εφαρμογή του νόμου για την περιβαλλοντική ευθύνη («ο ρυπαίνων και πληρώνει») και της περιβαλλοντικής ποινικής ευθύνης.

Ø Εισαγωγή νέας νομοθεσίας για την περιβαλλοντική νομική αρωγή.

Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων

Στην Κύπρο η παραγωγή αστικών αποβλήτων εξακολουθεί να είναι σημαντικά υψηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ (617kg ετησίως ανά κάτοικο, έναντι 475 kg περίπου κατά μέσο όρο το 2014) Το μεγαλύτερο μέρος των αστικών αποβλήτων της Κύπρου καταλήγει σε χώρους υγειονομικής ταφής (80% έναντι 28% κατά μέσο όρο για την ΕΕ). Η ανακύκλωση αντιπροσωπεύει μόλις το 19%, συμπεριλαμβανομένου του 4% της λιπασματοποίησης, ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ (44%). Πρόληψη και η μείωση της παραγωγής αποβλήτων σε συνδυασμό με την απαραίτητη αύξηση ως προς την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση θα μπορούσαν να βελτιώσουν την αποδοτικότητα των πόρων της κυπριακής οικονομίας, να αυξήσουν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας στον τομέα της ανακύκλωσης. Η πλήρης εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας θα μπορούσε να δημιουργήσει περισσότερες από 2 000 θέσεις εργασίας στην Κύπρο και να αυξήσει τον ετήσιο κύκλο εργασιών του τομέα διαχείρισης αποβλήτων κατά περισσότερο από 200 εκατ. Ευρώ.

Εισηγούμαστε:

Ø Εφαρμογή της ευθύνης του παραγωγού για όλα τα ρεύματα αποβλήτων (οργανικά απόβλητα, φάρμακα κ.α).

Ø Εφαρμογή του συστήματος Πληρώνω όσο Πετώ ως μέτρο ενθάρρυνσης της χωριστής διαλογής στην πηγή.

Ø Επίσπευση της κατασκευής των αποχετευτικών συστημάτων και εισαγωγή συστημάτων διακλάδωσης του ανακυκλωμένου νερού τριτοβάθμιας επεξεργασίας, ώστε να τροφοδοτούνται οι χώροι πρασίνου των τοπικών αρχών.

Ø Επανεξέταση της λειτουργίας των ΧΥΤΥ και εφαρμογή νέων τεχνολογιών και καινοτομιών.

Ø Εφαρμογή προγραμμάτων προώθησης της μείωσης, επαναχρησιμοποίσης, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης.

Ø Προώθηση της ανακύκλωσης των τηγανέλαιων.

Ø Εισαγωγή φόρων για την υγειονομική ταφή, ώστε να καταστεί μη ελκυστική και εύκολη λύση.

Ø Καταρτισμός σχεδίου έκτακτης ανάγκης διαχείρισης ζωικών αποβλήτων.

Θάλασσες και Ακτές

Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για τη διαχείριση των παραλιών, που έχει δημοσιευτεί από τον Σεπτέμβριο του 2014, καλεί για καλύτερη οικονομική και περιβαλλοντική εποπτεία των παραλιών μας, επιστεί την προσοχή στο πρόβλημα των αποβλήτων σκαφών αναψυχής, τις παράνομες επεμβάσεις στις παραλίες και ζώνες προστασίας τους, και καλεί το κράτος να εφαρμόσει το κείμενο νομικό πλαίσιο και να προβεί στις αναγκαίες αλλαγές για πιο ορθολογιστική και προσοδοφόρα διαχείριση των παραλιών μας.

Εισηγούμαστε:

Ø Δημιουργία Φορέα για συντονισμό όλων των αρμοδίων τμημάτων, παρακολούθηση και λήψη μέτρων πρόληψης της ρύπανσης της θάλασσας

Ø Εκσυγχρονισμός της Επιτροπής Παραλιών και λειτουργία της στα πλαίσια του Φορέα.

Ø Τον εξορθολογισμό του νομοθετικού πλαισίου και την άμεση εφαρμογή ελέγχων και επιθεωρήσεων

Ø Ρύθμιση του νομοθετικού κενού για αντιμετώπιση ρύπανσης της θάλασσας από λύματα.

Ø Επικύρωση του Πρωτοκόλλου της Βαρκελώνης για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παρακτίων ζωνών της Μεσογείου.

Ø Εκπόνηση Εθνικής Στρατηγική Διαχείρισης των Παραλιών

Ø Εκπόνηση Στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για αντιμετώπιση της διάβρωσης στο σύνολο των ακτών της Κύπρου.

Ø Δημιουργία θαλάσσιων ζωνών προστασίας και πάρκων για προστασία θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας.

Αισθητική Ρύπανση

Ø Ενίσχυση και εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά τις διαφημιστικές πινακίδες.

Ø Θεσμοθέτηση αισθητικών κανόνων για τους παραδοσιακούς οικισμούς.

Ø Νομοθετική ρύθμιση και εφαρμογή μέτρων για τη μείωση των διαφημιστικών φυλλαδίων.

Ηχορύπανση

Ø Άμεση εφαρμογή μέτρων μείωσης του υπέρμετρου περιβαλλοντικού θορύβου όπως καταγράφεται στις τις σχετικές μελέτες του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Ø Εγκατάσταση ηχοπετασμάτων σε όλους τους αυτοκινητόδρομους που γειτνιάζουν με κατοικημένες περιοχές.

Ø Εισαγωγή νομοθετικού πλαισίου που να διέπει τα θέματα ηχορύπανσης και παραβίασης των ωρών κοινής ησυχίας.

Ευημερία των ζώων

Ø Εφαρμογή των Ευρωπαϊκών οδηγιών.

Ø Τροποποίηση του «περί σκύλων νόμου» σύμφωνα με τις προτάσεις των φιλοζωικών οργανώσεων.

Ø Δημιουργία καταφυγίων ζώων και παραλιών σκύλων.

Ø Δημιουργία Φορέα για την Προστασία και Ευημερία των Ζώων. Δημιουργία Αστυνομίας Ζώων.

Ø Κατάργηση των Ζωολογικών Κήπων.

Ø Δημιουργία νομοθεσίας για τη λειτουργία Pet Shops και καταφυγίων ζώων. Χρηματοδότηση καταφυγίων ζώων.

Ø Εφαρμογή σχεδίου στείρωσης γάτων.

Κύλιση στην Αρχή

HD-Background Selector

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies..

Συμφωνώ

I understand