ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Διασφάλιση Ισότητας και Κοινωνικής Δικαιοσύνης

Διασφάλιση ότι όλοι οι κάτοικοι της Κύπρου, ιδίως οι φτωχοί και ευάλωτοι, έχουν ίσα δικαιώματα πρόσβασης σε οικονομικούς πόρους καθώς και πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, στην ιδιοκτησία και στον έλεγχο της γης, όπως και σε άλλες μορφές ιδιοκτησίας, στην κληρονομιά, στους φυσικούς πόρους, στις κατάλληλες νέες τεχνολογίες, στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των μικροχρηματοδοτήσεων. Εισηγούμαστε να τεθούν στόχοι ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν τη γνώση και θα καλλιεργήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω, μεταξύ άλλων, της εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον βιώσιμο τρόπο ζωής, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, την προαγωγή της κουλτούρας της ειρήνης και της μη-βίας, την ταυτότητα του παγκόσμιου πολίτη, καθώς και μέσω της αναγνώρισης της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και της συμβολής του πολιτισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Υποστηρίζουμε τον τερματισμό κάθε μορφής διακρίσεων κατά των γυναικών και κοριτσιών και εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά όλων των γυναικών και κοριτσιών,

τόσο στην ιδιωτική όσο και στη δημόσια ζωή, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων καθώς και της σεξουαλικής και κάθε άλλου είδους εκμετάλλευσης.

Υποστηρίζουμε την εξάλειψη όλων των επιβλαβών πρακτικών, όπως ο παιδικός, πρόωρος και καταναγκαστικός γάμος καθώς και ο ακρωτηριασμός γυναικείων γεννητικών οργάνων.

Αναγνωρίζοντας και εκτιμώντας την μη αμειβόμενη φροντίδα και οικιακή εργασία, στοχεύουμε στην αύξηση των παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών και υποδομών ώστε να βοηθάμε στην ίση πρόσβαση στην εργασία στις γυναίκες και την προαγωγή της κοινής ευθύνης μέσα σε ένα νοικοκυριό και στην οικογένεια.

Θα στηρίξουμε την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων στην πολιτική, οικονομική και δημόσια ζωή, καθώς και ισότιμες ευκαιρίες ανάληψης ηγετικού ρόλου. Θα προωθήσουμε την ισότιμη συμμετοχή γυναικών στο υπουργικό συμβούλιο και στα συμβούλια των ημικρατικών οργανισμών.

Θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική την συγκυρία ετοιμασίας του 2ου Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για τη Ισότητα Ανδρών και Γυναικών, αφού θα μας επιτρέψει να ενισχύσουμε τις πλείστες πολιτικές του προηγούμενου σχεδίου που δεν έχουν στηριχθεί ή προωθηθεί για υλοποιηθεί από την προηγούμενη διακυβέρνηση. Στόχος μας θα είναι υιοθέτηση και ενίσχυση ορθών πολιτικών και εφαρμόσιμων νομοθεσιών που θα αποβλέπουν στην προώθηση της ισότητας των φύλων και στη χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών σε όλα τα επίπεδα.

Υποστηρίζουμε την πλήρη αναγνώριση, σεβασμό, ισότητα, και ισονομία των ΛΟΑΤΙ (Λεσβιών, Ομοφυλοφύλων, Αμφισεξουαλικών, Τρανσέξουαλ και Ιντερσεξουαλ) ατόμων σε όλες τις εκφράσεις και σε όλες τις δομές και δραστηριότητες της κοινωνίας. Ο δρόμος για πλήρη απαλλαγή από κάθε μορφής διάκριση και κάθε μορφής ρατσισμό παραμένει μακρύς και δύσκολος όμως θα υποστηρίξουμε όλες τις αναγκαίες νομοθετικές αλλαγές για να αρθούν τουλάχιστο τα τυπικά εμπόδια διάκρισης κατά των ΛΟΑΤΙ ατόμων.

Κοινωνικές παροχές

Ø Επαναφορά του επιδόματος στήριξης των κατοίκων ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών και ενίσχυση υποδομών για συγκράτηση του πληθυσμού με την ανάπτυξη τοπικής οικονομικής βάσης.

Ø Αύξηση του επιδόματος φροντίδας και των τροφείων για ανάπηρους και χαμηλοσυνταξιούχους. Παροχή αναγκαίων υπηρεσιών σε είδος, και όχι μόνο χρηματικών επιδομάτων.

Ø Επανεξέταση των κριτηρίων και ποσών που παραχωρούνται σε λήπτες ΕΕΕ.

Ø Εφαρμογή της κοινοτικής εργασίας για τους λήπτες ΕΕΕ.

Ø Ρύθμιση του ΦΠΑ για τα γηροκομεία και τα κέντρα ευεξίας.

Ø Προώθηση της νομοθεσίας για τον κοινωνικό έλεγχο του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εφαρμογή μέτρων για επιστροφή των 7,5 δισεκατομμυρίων που οφείλει το κράτος στο Ταμείο.

Ø Εισαγωγή της σύνταξης χηρείας για τους άνδρες και επέκταση της γονικής άδειας για άντρες και γυναίκες.

Μεταναστευτική Πολιτική

Ø Διευκόλυνση της μεθοδικής, ασφαλούς, ομαλής και υπεύθυνης μετανάστευσης και της κινητικότητας των ανθρώπων, μέσω της εφαρμογής σχεδιασμένων και καλά διαχειριζόμενων μεταναστατευτικών πολιτικών.

Ø Επίσπευση των διαδικασιών εξέτασης αίτησης άδειας παραμονής στη χώρα σε πολιτικούς πρόσφυγες.

Ø Αυτοματοποίηση των συστημάτων και απλοποίηση των διαδικασιών.

Ø Εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και των αποφάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης που αφορούν τα δικαιώματα των ξένων υπηκόων και κοινοτικών πολιτών.

Ø Ενίσχυση του προγράμματος εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας και εισαγωγής στον κυπριακό πολιτισμό και έθιμα σε όλους του ξένους υπηκόους που διαμένουν μόνιμα στη Κύπρο.

Ø Επιδοματική πολιτική που να καλύπτει τις βασικές ανάγκες των προσφύγων χωρίς να προκαλεί τα δικαιολογημένα αισθήματα των ντόπιων, ούτε να αποτελεί κίνητρο και δέλεαρ προσέλκυσης και νέων οικονομικών μεταναστών.

Ø Εφαρμογή μέτρων φύλαξης των θαλάσσιων συνόρων και της Πράσινης Γραμμής.

Ø Επίτευξη διμερών συμφωνιών με τις γύρω και άλλες χώρες από τις οποίες προέρχονται οι μετανάστες για προληπτικά μέτρα αλλά και για μέτρα επαναπροώθησης.

Ø Προώθηση Ευρωπαϊκών πολιτικών για άρση των αιτιών που διώχνουν τους ανθρώπους αυτούς από τα σπίτια τους και αποτελούν τα πραγματικά γενεσιουργά αίτια του μεταναστευτικού προβλήματος.

Ø Μείωση, σε ποσοστό λιγότερο του 3%, των εξόδων συναλλαγής για τα εμβάσματα των μεταναστών, και εξάλειψη των ροών εμβασμάτων με κόστος που υπερβαίνει το 5%, σύμφωνα με τον στόχο 10 του ΟΗΕ.

Ø Ενίσχυση των εθελοντικών οργανώσεων που προσπαθούν να υπερασπιστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, αιτητών ασύλου και αναγνωρισμένων προσφύγων.

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ø Διοικητική Αναδιάρθρωση ΑΤΑ: Οι προσπάθειες συμπλεγματοποίησης κοινοτήτων μας βρίσκει σύμφωνους. Όποια όμως τέτοια προσπάθεια δεν πρέπει να επιβληθεί εκ των άνω, θα πρέπει να υπάρχει πλήρης συνεργασία μεταξύ των όποιων κοινών εταίρων όταν και εφόσον μπουν σε εφαρμογή οι καινούργιες συνεργασίες. Πιστεύουμε πως η προώθηση του νέου θεσμού μέσω της προσφοράς αντισταθμιστικών μέτρων θα

θεσμικού πλαισίου. Εφόσον διατηρηθεί το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο όσον αφορά αυτό το σημείο (υποβολή αιτήματος στο υπουργικό συμβούλιο και διεξαγωγή δημοψηφίσματος) είμαστε σε συμφωνία.

Ø Προώθηση της διαδημοτικής συνεργασίας για συντονισμό/συμπλεγματοποίηση των διαφόρων υπηρεσιών μας βρίσκει σύμφωνους. Πιστεύουμε πως πρέπει να παραμείνει όμως σε εθελοντικό επίπεδο και να μην επιβληθούν οποιεσδήποτε συνεργασίες.

Ø Η πιθανότητα μεταβίβασης αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών είτε σε ιδιωτικούς φορείς είτε σε μικτά σχήματα με συμμετοχή των δήμων και ιδιωτών δεν μας ξενίζει αλλά θα πρέπει να γίνει με πολλή προσοχή και ασφαλιστικές δικλείδες, κυρίως όσον αφορά θέματα εργασιακών σχέσεων και μισθολογικών διαφορών. Παραμένει θεσμική εκκρεμότητα που αφορά το δικαίωμα οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης να δημιουργούν ιδιωτικές εταιρείες και πως διασφαλίζεται η μη διασπάθιση δημοσίων πόρων και περιουσίας. Θεωρούμε πως οι όποιες επιχειρήσεις ΟΤΑ θα πρέπει να είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (non for profit) με μόνιμο προσωπικό ανεξάρτητο από αυτό της δομής των όποιων ΑΤΑ συμμετέχουν σε αυτό, και διοικητικό συμβούλιο που να αποτελείται από αιρετά μέλη των ΑΤΑ που θα συμμετέχουν. Επίσης θεωρούμε ότι πρέπει να διασφαλιστεί ικανοποιητικός λογιστικός έλεγχος, κατά προτίμηση μέσω των υπηρεσιών του Γενικού Ελεγκτή.

Ø Οι προσπάθειες αποκέντρωσης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων περί πολεοδομικού σχεδιασμού των πόλεων, με τέτοιες αποφάσεις να λαμβάνονται σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Είναι πεποίθησή μας πως για τέτοιες διαχρονικές πολιτικές, με μακροχρόνιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, χρειάζεται να λαμβάνονται αποφάσεις από κεντρικούς θεσμούς. Παράλληλα όμως πιστεύουμε πως πρέπει να υπάρχει πλήρης διαφάνεια στη διαδικασία διαμόρφωσης τέτοιων πολιτικών με τη συμμετοχή των πολιτών μέσω διαδικασιών δημόσιας διαβούλευσης, και βαρύνουσα ψήφο στην άποψη των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης στο επίπεδο λήψης τελικών αποφάσεων. Όσον αφορά μεγάλα οικοδομικά έργα πιστεύουμε πως πρέπει να θεσμοθετηθούν τα δημοτικά/κοινοτικά δημοψηφίσματα.

Ø Σχέδια υπηρεσίας των υπαλλήλων των ΑΤΑ: Θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστο δημιουργία κοινών σχεδίων υπηρεσίας μεταξύ όλων των Δήμων ή έγκρισή τους από την Ένωση Δήμων.

Ø Προώθηση ενοποίησης των νομοθεσιών περί Δήμων και περί Κοινοτήτων

Ø Διασφάλιση χρηστής διοίκησης, προστασία του πολίτη από τυχόν αυθαιρεσίες, και υιοθέτηση μηχανισμών ελέγχου: επιβάλλεται να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση μέσω της θέσπισης κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου (π.χ. Νόμος περί Ευθύνης των Αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκηση που ισχύει στην Ελλάδα). Είναι πεποίθησή μας πως πρέπει να διασφαλιστεί η ποινική ευθύνη τόσο των αιρετών στελεχών για τις αποφάσεις τους όσο και του μονίμου προσωπικού με εκτελεστικές ευθύνες.

Ø Θεσμοθέτηση δευτεροβάθμιου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης: μας βρίσκει σύμφωνους και θεωρούμε πως ίσως χρειάζεται να δημιουργηθούν νέες περιφερειακές δευτεροβάθμιες διοικήσεις, για να διασφαλίζεται άμεση και ουσιαστική συμβολή και δράση χωρίς γεωγραφικούς ή οικονομικούς περιορισμούς.

Ø Οικονομική ενίσχυση και αυτονόμηση: οι κοινότητες πρέπει να επιχορηγούνται με γενικές επιχορηγήσεις που θα διανέμοντα βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Οι όποιες ανεπάρκειες σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή στους ΑΤΑ θα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα για να υπάρχει ικανοποιητική άσκηση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων. Οι αιρετοί των Κοινοτήτων θα πρέπει να έχουν ικανοποιητική οικονομική αποζημίωση για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Ø Ανάγκη θεσμοθέτησης Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πρέπει να διασφαλιστεί η αναγκαστική παρακολούθηση και επίδοση διπλωμάτων σε όλα τα αιρετά στελέχη των ΑΤΑ και να δημιουργηθούν διαδικασίες επιμόρφωσης νέοπροσληφθέντων υπαλλήλων. Παράλληλα, μια τέτοια σχολή θα μπορεί να εξασφαλίσει και τη μετεκπαίδευση του υφιστάμενου προσωπικού. Θα μπορούσε να θεσμοθετηθεί εντός της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης. Η επιμόρφωση και η συστηματοποιημένη αναβάθμιση δεξιοτήτων και ικανοτήτων τόσο των εκλελεγμένων μελών όσο και του προσωπικού των ΑΤΑ είναι κομβικό σημείο για τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας μεταξύ πολιτών και θεσμικών οργάνων.

Ø Βασική αρχή της επικουρικότητας είναι η διασφάλιση της συμμετοχής των απλών πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Πιστεύουμε πως πρέπει να θεσμοθετηθεί η διεξαγωγή δημοτικών/κοινοτικών δημοψηφισμάτων για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων με διαχρονικές συνέπειες, που να δεσμεύουν τόσο τις αποφάσεις των ΑΤΑ όσο και της κεντρικής κυβέρνησης του τόπου.

Ø Διασφάλιση πλήρης διαφάνειας με ανεμπόδιστη ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα κοινά (ανοικτές συνεδριάσεις δημοτικών συμβουλίων και των επιτροπών τους, βιντεοσκόπηση και ανάρτηση τους) και πλήρη εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Ø Θεσμοθέτηση οργανικής θέσης υπεύθυνου Λειτουργού Περιβάλλοντος στην πυραμίδα διοίκησης τόσο των Δήμων όσο και των νεοσυσταθέντων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Υπεύθυνος να συντονίζει τις ενέργειες όλων υπολοίπων τμημάτων του Δήμου/Οργανισμού, ούτως ώστε να διασφαλίζεται πλήρης συμμόρφωση με τους δεδηλωμένους στόχους για αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη(διαχείριση απορριμάτων σκυβάλων, προστασία ακτών, δασικού πλούτου και βιοποικιλότητας, ορθολογιστική διαχείριση υδάτινων πόρων και υγρών αποβλήτων).

Ø Στις περιπτώσεις προκήρυξης προσφορών, θα πρέπει να διασφαλίζονται δικλείδες που να θέτουν και περιβαλλοντικά κριτήρια (πράσινες συμβάσεις).

Ø Εναρμόνιση με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που η δημοκρατία μας επικύρωσε από το 1988, και νομοθετική επεξεργασία υφιστάμενου νομικού πλαισίου που να άρει αυτές τις διαφορές από το αρμόδιο υπουργείο.

Ø Προώθηση της άρσης της απαγόρευσης συμμετοχής των δημοσίων υπαλλήλων, εκπαιδευτικών και υπαλλήλων ημικρατικών οργανισμών, δεδομένης της καταγραφής των παρατηρήσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης ότι αυτό αποτελεί σημαντικό περιορισμό των αστικών δικαιωμάτων των πολιτών.

Θεσμικές Αλλαγές

Ø Τροποποίηση της εκλογικής νομοθεσίας με κατοχύρωση της απλής αναλογικής και την εισαγωγή της οριζόντιας ψηφοφορίας.

Ø Εφαρμογή πρακτικών διευθετήσεων για την εξάσκηση των εκλογικών δικαιωμάτων των Κυπρίων στο εξωτερικό.

Ø Νομοθετική κατοχύρωση της διαφάνειας του «πόθεν έσχες» των πολιτικών και διοικητικών αξιωματούχων, με την αναγκαία τροποποίηση του συντάγματος.

Ø Μεταφορά της Ευρωπαϊκής «πρωτοβουλίας πολιτών» (citizen’s initiative) στο Κυπριακό δίκαιο ούτως ώστε ένας αριθμός υπογραφών πολιτών να υποχρεώνει την κυβέρνηση και τη Βουλή των Αντιπροσώπων να προωθούν νομοθεσία.

Ø Κατάργηση όλων των προνομίων των πολιτικών (π.χ. αστυνομικές φρουρές).

Ø Κατάργηση των διαδοχικών θητειών σε κάθε δημόσιο αξίωμα (καθορισμός μέγιστου αριθμού θητειών).

Ø Αποκομματικοποίηση του δημόσιου βίου με τη νομοθετική εφαρμογή κριτηρίων συμμετοχής στα συμβούλια ημικρατικών οργανισμών. Αποκομματικοποίηση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας και της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

Ø Τη θεσμοθέτηση των δημοψηφισμάτων σε Εθνικό, αλλά και σε τοπικό επίπεδο όπως είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, για όλα τα σημαντικά θέματα που άπτονται της επιβίωσης και διαβίωσης του Κυπριακού Λαού στο σύνολό του, αλλά και σε τοπικό επίπεδο όπως είναι η τοπική αυτοδιοίκηση.

Ø Τη θεσμοθέτηση, όπως σε περιπτώσεις διενέργειας δημοψηφίσματος, όπου το αποτέλεσμα – η βούληση των πολιτών – είναι διαφορετική από τις αποφάσεις των αντιπροσώπων του, αυτοί πρέπει άμεσα να ανακαλούνται και να προκηρύσσονται εκλογές.

Ø Εφαρμογή της νομοθεσίας και επέκταση του θεσμού του ασυμβιβάστου.

Ø Νομοθεσία που να διασφαλίζει τον σεβασμό των διοικητικών αρχών στις αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου και του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Ø Ουσιαστικά μέτρα για βελτίωση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης (που αναγνωρίζεται και διεθνώς ως ένα από τα αδύνατα σημεία της κυπριακής πολιτείας).

Ø Εφαρμογή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης).

Ø Ουσιαστική μείωση κάθε μορφής διαφθοράς και δωροδοκίας.

Ø Ανάπτυξη αποτελεσματικών, υπεύθυνων και διαφανών θεσμών σε όλα τα επίπεδα.

Ø Ενίσχυση των θεσμών ελέγχου του κράτους (Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου, Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, Υπηρεσία Γενικού Ελεγκτή).

Κύλιση στην Αρχή

HD-Background Selector

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies..

Συμφωνώ

I understand