Παραλίες όπου μπορώ να πάρω βόλτα ή για λούσιμο το σκύλο μου

Χάρη στη νομοθετική πρωτοβουλία που ανέλαβε το Κίνημα μας το 2014 και τη ψήφιση σε νόμο τον Μάρτιο του 2020, πλέον μπορείς να πάρεις το σκύλο σου για βόλτα και/ή λούσιμο σε ΟΛΕΣ τις παραλίες της Κύπρου, ΕΚΤΟΣ:

  1. Τις παραλίες που εντάσσονται στο δίκτυο προστασίας «ΝΑΤΟΥΡΑ 2000»
  • Σημείωση: Η απαγόρευση ισχύει ολόχρονα

 

Παραλίες λουομένων:

Ο Υπουργός Μεταφορών εκδίδει κάθε χρόνο διάταγμα με το οποίο κηρύσσονται οι παραλίες λουομένων για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Συνήθως ισχύει για την περίοδο από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο και μεταξύ των ωρών 6πμ – 8:30μμ. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να πάρεις τον σκύλο σου για βόλτα και/ή λούσιμο στις παραλίες λουομένων:

Α. Τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου

Β. Για τους μήνες που ισχύει το διάταγμα για τις παραλίες λουομένων, μεταξύ των ωρών 8:30μμ και 6πμ.

  • Διάταγμα για το 2020 του Υπουργού Μεταφορών στο οποίο καθορίζονται οι παραλίες λουομένων καθώς και η χρονική διάρκεια για την οποία ισχύει: Κυβερνητικό διάταγμα

Σημείωση 1:  Χρειάζεται προσοχή από τους ιδιοκτήτες σκύλων καθότι χρόνο με χρόνο ενδέχεται να τροποποιείται το διάταγμα του Υπουργού Μεταφορών. Για παράδειγμα μια παραλία που μέχρι το 2020 δεν ήταν παραλία λουομένων, να κηρυχθεί παραλία λουομένων στο διάταγμα που θα εκδoθεί το 2021.

Σημείωση 2: Χρειάζεται επίσης προσοχή για τους ιδιοκτήτες σκύλων καθότι εξακολουθούν να οφείλουν να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον περί Σκύλων νόμο.

Είναι η νομοθετική πρωτοβουλία του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών που κατέστησε δυνατή την παροχή της δυνατότητας για σχεδόν καθολική πρόσβαση των σκύλων για βόλτα και λούσιμο στις παραλίες. Μέχρι τις 31/3/2020 οι σκύλοι επιτρέπονταν μόνο σε μία παραλία ανά επαρχία, πράγμα που ήταν πολύ περιοριστικό. Βοηθήστε μας να συνεχίσουμε να προωθούμε τα δικαιώματα των ζώων και των ιδιοκτητών τους.

 

English Translation

Maps

 

Dog friendly beaches: Where can I take my dog for a walk/bath

 

Thanks to a legislative initiative of the Cyprus Green Party in 2014 which finally became a law in March 2020, you can now take your dog for a walk or bath to ALL BEACHES in Cyprus, EXCEPT:

 Beaches which are in the network of protected areas NATURA 2000

 

Bathing beaches

 The Minister of Transport issues a decree every year declaring the bathing beaches, for a specific period of time in the year. It is usually valid for the period from April to October and between 6am – 8:30pm. This means that you can take your dog for a walk and / or bath on those bathing beaches:

  1. The rest of the year
  2. For the period of the year that the beaches are covered by the decree, between the hours of 8:30 pm and 6am.

Note 1: Dog owners should pay attention and consult the government decree each year. The decree might be amended from year to year. For example, a beach that in 2020 was not a bathing beach, could be declared a bathing beach in the decree that will be issued in 2021.

Note 2: Dog owners also need to be careful as they still have to comply with the obligations under the Dog Law.

It is the legislative initiative of the Cyprus Greens – Citizens’ Cooperation that made this possible. We provided the opportunity for an almost universal access of dogs to the beaches of Cyprus. Until 31/3/2020, only one beach per district was available to dogs. We have been able to lift that restriction five years later. Thank you for the support. Help us continue defending the rights of animals, and their owners ones.