Παραλίες όπου μπορώ να πάρω βόλτα ή για λούσιμο το σκύλο μου

Χάρη στη νομοθετική πρωτοβουλία που ανέλαβε το Κίνημα μας το 2014 και τη ψήφιση σε νόμο τον Μάρτιο του 2020, πλέον μπορείς να πάρεις το σκύλο σου για βόλτα και/ή λούσιμο σε ΟΛΕΣ τις παραλίες της Κύπρου, ΕΚΤΟΣ:

  1. Τις παραλίες που εντάσσονται στο δίκτυο προστασίας «ΝΑΤΟΥΡΑ 2000»
  2. Τις παραλίες λουομένων όπως αυτές καθορίζονται στο κυβερνητικό διάταγμα (βλ. στο σύνδεσμο πιο κάτω – Κυβερνητικό διάταγμα).

Παραλίες λουομένων:

Ο Υπουργός Μεταφορών εκδίδει κάθε χρόνο διάταγμα με το οποίο κηρύσσονται οι παραλίες λουομένων για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Συνήθως ισχύει για την περίοδο από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο και μεταξύ των ωρών 6πμ – 8:30μμ. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να πάρεις τον σκύλο σου για βόλτα και/ή λούσιμο στις παραλίες λουομένων:

Α. Τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου

Β. Για τους μήνες που ισχύει το διάταγμα για τις παραλίες λουομένων, μεταξύ των ωρών 8:30μμ και 6πμ.

  • Διάταγμα για το 2023 του Υπουργού Μεταφορών στο οποίο καθορίζονται οι παραλίες λουομένων καθώς και η χρονική διάρκεια για την οποία ισχύει: Κυβερνητικό διάταγμα

Σημείωση 1:  Χρειάζεται προσοχή από τους ιδιοκτήτες σκύλων καθότι χρόνο με χρόνο ενδέχεται να τροποποιείται το διάταγμα του Υπουργού Μεταφορών. Για παράδειγμα μια παραλία που μέχρι το 2020 δεν ήταν παραλία λουομένων, να κηρυχθεί παραλία λουομένων στο διάταγμα που θα εκδoθεί το 2023.

Σημείωση 2: Χρειάζεται επίσης προσοχή για τους ιδιοκτήτες σκύλων καθότι εξακολουθούν να οφείλουν να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον περί Σκύλων νόμο.

Επίσης προσοχή χρειάζεται στις περιοχές των Βρετανικών Βάσεων καθώς δεν έχουν εναρμονιστεί με την δίκη μας νομοθεσία. Ο μόνος χωρος που επίτρεπεται η πρόσβαση σκύλων σε παραλία είναι η τοποθεσία μετά το “fence Alexander Baracks” και πριν το Δεκέλεια diving club. Η περιοχή είναι κατά πλειοψηφία βραχώδης.

Είναι η νομοθετική πρωτοβουλία του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών που κατέστησε δυνατή την παροχή της δυνατότητας για σχεδόν καθολική πρόσβαση των σκύλων για βόλτα και λούσιμο στις παραλίες. Μέχρι τις 31/3/2020 οι σκύλοι επιτρέπονταν μόνο σε μία παραλία ανά επαρχία, πράγμα που ήταν πολύ περιοριστικό. Βοηθήστε μας να συνεχίσουμε να προωθούμε τα δικαιώματα των ζώων και των ιδιοκτητών τους.

English Translation

Maps

Dog-friendly beaches: Where can I take my dog for a walk/bath

Thanks to a legislative initiative of the Cyprus Green Party in 2014 which finally became law in March 2020, you can now take your dog for a walk or bath to ALL BEACHES in Cyprus, EXCEPT:

 Beaches that are in the network of protected areas NATURA 2000

Bathing beaches

 The Minister of Transport issues a decree every year declaring the bathing beaches, for a specific period of time in the year. It is usually valid for the period from April to October and between 6 am – 8:30 pm. This means that you can take your dog for a walk and/or bath on those bathing beaches:

  1. The rest of the year
  2. For the period of the year that the beaches are covered by the decree, between the hours of 8:30 pm and 6 am.

Note 1: Dog owners should pay attention and consult the government decree each year. The decree might be amended from year to year. For example, a beach that in 2020 was not a bathing beach, could be declared a bathing beach in the decree that will be issued in 2021.

Note 2: Dog owners also need to be careful as they still have to comply with the obligations under the Dog Law.

Also, attention is needed in the areas of the British Bases as they have not harmonized with our legal system. The only area where dogs are allowed access to the beach is the location after the “Alexander Barracks fence” and before the Decelia diving club. The area is mostly rocky.

It is the legislative initiative of the Cyprus Greens – Citizens’ Cooperation that made this possible. We provided the opportunity for almost universal access of dogs to the beaches of Cyprus. Until 31/3/2020, only one beach per district was available to dogs. We have been able to lift that restriction five years later. Thank you for your support. Help us continue defending the rights of animals, and their owners.