ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.  ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Το Καταστατικό σε PDF  

Άρθρο 1 – Ίδρυση και Επωνυμία

Ιδρύθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 1996 πολιτικό κόμμα µε την επωνυμία «Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών», που μετονομάστηκε στις 18 Ιουνίου 2017 σε «Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών», το οποίο αποτελεί το «Πράσινο Κόμμα της Κύπρου» και είναι βασισμένο στις αρχές και τη φιλοσοφία του Παγκόσμιου Οικολογικού Κινήματος.

Άρθρο 2 – Συμμετοχή

Είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος (European Green Party – EGP). Συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά, Περιφερειακά και Διεθνή Οικολογικά / Περιβαλλοντικά / Πράσινα / Κοινωνικά Κινήματα και Οργανώσεις όπως ενδεικτικά το Παγκόσμιο Κίνημα Πρασίνων (Global Greens-GG).

 

Άρθρο 3 – Έμβλημα

 

Έμβλημα του Κινήματος είναι το Κυπριακό χρυσάνθεμο (σιμιλούδιν) σε χρώμα πράσινο, μαύρο και κίτρινο.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.  ΣΚΟΠΟΙ, ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Άρθρο 4 – Σκοποί

Σκοποί του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών είναι οι ακόλουθοι:

 1. Η συνεργασία όλων των κατοίκων της Κύπρου και των οργανώσεων της κοινωνίας που αντιλαμβάνονται τη σημασία της αρχής της αειφορίας για τη διατήρηση και προαγωγή ενός ισορροπημένου οικοσυστήματος και της προστασίας του περιβάλλοντος για την επιβίωση κάθε ανθρώπινης κοινωνίας.
 2. Η ευαισθητοποίηση στον αγώνα για διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση των οικολογικών συνθηκών στον τόπο µας, µε στόχο τη διαμόρφωση μιας ενιαίας και ισχυρής φωνής, για δυναμική διεκδίκηση ενός οικολογικά ισορροπημένου μέλλοντος για την Κυπριακή Δημοκρατία και τους πολίτες της.
 • Η ουσιαστική, πολυδιάστατη και πολυεπίπεδη δυναμική παρέμβαση στις διεργασίες για διαμόρφωση του μέλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας, θεμελιωμένη πάνω στην ορθή αντίληψη αναφορικά µε τη διατήρηση, την προστασία και το αδιαίρετο του οικολογικού συστήματος της, στο οποίο περιλαμβάνεται ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας καθώς και των δικαιωμάτων και ελευθεριών του ατόμου.
 1. Η διαμόρφωση στα Μέλη και τους φίλους του Κινήματος Οικολόγων -Συνεργασία Πολιτών νοοτροπίας κατανόησης, ανεκτικότητας, φιλίας, φιλαλληλίας, αγάπης και συνεργασίας, τόσο μεταξύ τους, όσο και στις σχέσεις και επαφές τους µε τρίτους, µε γνώμονα την επίτευξη του κοινού σκοπού µε δημοκρατικά μέσα. Να αποκλείεται η δράση µε σκοπό την αυτοπροβολή ή επικράτηση εις βάρος άλλων µε τη χρήση δόλου, αδιαφανών διαδικασιών και την στρέβλωση της πραγματικότητας.
 2. Η αναβάθμιση και η επέκταση της πολιτικής επιρροής και της πολιτικής παρέμβασης του Κινήματος σε κάθε πολιτικό, οικολογικό, περιβαλλοντικό, κοινωνικό ή οικονομικό ζήτημα που σχετίζεται, άμεσα ή έμμεσα, µε τους σκοπούς και τη φιλοσοφία του.
 3. Η συνεχής, συνεπής, υπεύθυνη και δυναμική προσπάθεια για επίτευξη και διασφάλιση διαρκούς, βιώσιμης και λειτουργικής ειρήνης, δικαιοσύνης και ισότητας μέσα σε ένα υγιές και στερεό οικοσύστημα, για τις μελλοντικές γενιές των Κυπρίων.
 • Ο αέναος, δυναμικός και συνεπής αγώνας για απελευθέρωση της Κύπρου και του λαού της από κάθε κατάσταση που επενεργεί αρνητικά στη διατήρηση και αναβάθμιση του οικοσυστήματος της πατρίδας µας.
 • Σοβαρή, τεκμηριωμένη και δυναμική, μεμονωμένη ή σε συνεργασία με άλλα κόμματα ή οργανωμένα σύνολα, παρέμβαση στο χώρο και τα θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό τη διαρκή βελτίωση των πλαισίων λειτουργίας και απόδοσής τους, προς το συμφέρον και προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών.

 

Άρθρο 5 – Πλαίσιο ενεργειών για πραγμάτωση των σκοπών

 

Κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών πρέπει απαραίτητα να εντάσσεται στο ακόλουθο πλαίσιο:

 1. Κάθε Μέλος του Κινήματος ενεργεί αφιλοκερδώς, µε µόνο γνώμονα την εξυπηρέτηση των σκοπών, της ιδεολογίας και της φιλοσοφίας του Κινήματος, χωρίς µε τις πράξεις ή τη συμπεριφορά του να επιδιώκει την απόκτηση ιδίου οφέλους.
 2. Το Κίνημα ως σύνολο αλλά και κάθε Μέλος χωριστά ενεργούν πάντα μέσα στο πλαίσιο της ηθικής και της νομιμότητας, όπως αυτή είναι αντιληπτή σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατική κοινωνία.
 • Κάθε Μέλος του Κινήματος οφείλει να αποφεύγει τη χρήση βίας σε οποιαδήποτε εκδήλωση του Κινήματος ενεργώντας πάντα μέσα στο πλαίσιο των αντιλήψεων μιας σύγχρονης δημοκρατικής κοινωνίας.
 1. Τα συλλογικά όργανα και οι αξιωματούχοι του Κινήματος εκλέγονται σύμφωνα µε τις πρόνοιες του Καταστατικού και είναι υπεύθυνοι και υπόλογοι προς τα Μέλη του Κινήματος.
 2. Όλες οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του Κινήματος λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και είναι δεσμευτικές για τα Μέλη του Κινήματος.
 3. Κάθε συλλογικό όργανο του Κινήματος οφείλει να λογοδοτεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα για τη λειτουργία και δράση του προς το σώμα από το οποίο έχει εκλεγεί.

 

Άρθρο 6 – Θεμελιώδεις Αρχές

Η λειτουργία του Κινήματος εδράζεται στις ακόλουθες θεμελιώδεις αρχές:

 1. Η οργάνωση και λειτουργία του Κινήματος είναι βασισμένη στις αρχές της δημοκρατίας, της πολιτικής οικολογίας, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της αειφορίας και της ισότητας σε όλα τα επίπεδα της δομής του.
 2. Το Κίνημα έχει ιδεολογία και πολιτική φιλοσοφία που στηρίζεται στις πανανθρώπινες αξίες του Παγκόσμιου Οικολογικού Κινήματος. Λειτουργεί στο πλαίσιο απόλυτα δημοκρατικών αρχών, στη βάση του παρόντος καταστατικού.
 • Η λειτουργία και η δράση του Κινήματος προωθεί την επικράτηση αρχών κοινωνικής δικαιοσύνης και οικολογικής ισορροπίας, οι οποίες βρίσκουν πρακτική εφαρμογή στο πλαίσιο του κράτους δικαίου.
 1. Το Κίνημα υποστηρίζει ότι όλες οι πολιτικές εξουσίες πηγάζουν από το λαό σύμφωνα µε την ανόθευτη θέλησή του, ασκούνται υπεύθυνα για το καλό του λαού και ελέγχονται από τον λαό, μέσα από την ενεργό ενάσκηση της λαϊκής κυριαρχίας.
 2. Το Κίνημα ενεργεί για την εμπέδωση της αρχής της πολιτικής ισότητας, μεταξύ των πολιτών μέσω της διασφάλισης της έμπρακτης αναγνώρισης ίσων ευκαιριών για τους πολίτες που επιθυμούν να διεκδικήσουν πολιτικές, πολιτειακές ή δημόσιες θέσεις μέσα από ελεύθερες, δημοκρατικές διαδικασίες. Το Κίνημα αγωνίζεται για έμπρακτη αναγνώριση του δικαιώματος των πολιτών να συμμετέχουν ενεργά στην πολιτική ζωή του τόπου και να εκφράζουν δημοκρατικά τις απόψεις τους.
 3. Το Κίνημα ενεργεί για την εμπέδωση κοινωνικής ισότητας και αλληλεγγύης, µε τη διασφάλιση, για όλους τους πολίτες, συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης.
 • Το Κίνημα πιστεύει και αγωνίζεται για την επικράτηση πραγματικής δημοκρατίας, στην οποία τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των πολιτών προστατεύονται αποτελεσματικά και ασκούνται ελεύθερα.
 • Το Κίνημα με πλήρη σεβασμό προς το περιβάλλον και τις ανθρώπινες αξίες ενεργεί για τον εκσυγχρονισμό, την οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας και του λαού.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.  ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ

 

Άρθρο 7 – Εγγραφή μελών και φίλων

 

 • Εγγραφή Μέλους ή Φίλου του Κινήματος.
 • Αίτηση εγγραφής στο Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών μπορεί να υποβάλει, εφόσον πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις, οποιοδήποτε πρόσωπο έχει μία από τις ακόλουθες ιδιότητες αναφορικά με την υπόστασή του και το καθεστώς μόνιμης κατοικίας του:
 • Μόνιμος και νόμιμος κάτοικος της Κύπρου.
 • Κύπριος υπήκοος που κατοικεί μόνιμα στο εξωτερικό.

Αίτηση εγγραφής μπορεί να υποβληθεί στο Κίνημα για την απόκτηση μίας εκ των δύο ακολούθων ιδιοτήτων:

 • Μέλος του Κινήματος.
 • Φίλος του Κινήματος.

Νοείται ότι η διαδικασία εγγραφής, τα τέλη και η διαδικασία έγκρισης της ιδιότητας του φίλου δύναται να διαφέρουν από τα αντίστοιχα που ισχύουν αναφορικά με την ιδιότητα του μέλους. Τα πιο πάνω θα καθορίζονται από εσωτερικό κανονισμό που θα εγκρίνεται και  τροποποιείται  από την Κεντρική Επιτροπή κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Γραμματείας.

 • Πρόσωπο που εγγράφεται ως μέλος του Κινήματος ανεξαρτήτως ιδιότητας μέλους ή φίλου, αποδέχεται ρητά και ανέκκλητα όπως τα στοιχεία του , δύνανται να τηρηθούν και φυλαχθούν και να τύχουν επεξεργασίας από το Κίνημα, σύμφωνα με τους εκάστοτε εν ισχύ κανονισμούς που αφορούν τη διαφύλαξη προσωπικών δεδομένων για όσο παραμένει μέλος ή φίλος του Κινήματος. Επίσης ρητά αποδέχεται ότι τα στοιχεία του θα αρχειοθετηθούν στα ακόλουθα μητρώα του Κινήματος:

Στην περίπτωση που το πρόσωπο εγγράφεται ως Μέλος:

 • Στο Κεντρικό Μητρώο Μελών του Κινήματος.
 • Στο οικείο Επαρχιακό Μητρώο Μελών.
 • Στο οικείο Επαρχιακό Μητρώο Μελών του Κινήματος, της επαρχίας που διαμένει και σε περίπτωση που διαμένει στο εξωτερικό στο οικείο Επαρχιακό Μητρώο Μελών του Κινήματος της Επαρχίας όπου διέμενε πριν μεταβεί μόνιμα στο εξωτερικό σύμφωνα με το άρθρο 7.4.2.

Στην περίπτωση που πρόσωπο εγγράφεται ως Φίλος του Κινήματος:

 • Στο Κεντρικό Μητρώο Φίλων του Κινήματος.
 • Στο οικείο Επαρχιακό Μητρώο Φίλων του Κινήματος, της επαρχίας που διαμένει και σε περίπτωση που διαμένει στο εξωτερικό στο οικείο Επαρχιακό Μητρώο Φίλων του Κινήματος της Επαρχίας όπου διέμενε πριν μεταβεί μόνιμα στο εξωτερικό.

Το τέλος εξέτασης της αίτησης εγγραφής και το ύψος της ετήσιας συνδρομής καθορίζονται με απόφαση του Παγκύπριου Συνεδρίου μετά από εισήγηση της Εκτελεστικής Γραμματείας.

Το τέλος εξέτασης της αίτησης εγγραφής καταβάλλεται από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο για εγγραφή στο Κίνημα με έναν από τους δύο ακόλουθους τρόπους:

1) αυτοπροσώπως με την υποβολή της αίτησης·

2) πριν την υποβολή της αίτησης μόνο σε περίπτωση που κατατίθεται σε λογαριασμό που διατηρεί το Κίνημα σε τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό οργανισμό με τη σημείωση «αίτηση εγγραφής στο Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών», νοουμένου ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο:

 • Έχει ειδοποιήσει το Κίνημα ότι επιθυμεί να υποβάλει αίτηση εγγραφής στο Κίνημα
 • Έχει λάβει από το Κίνημα τα αναγκαία στοιχεία για την κατάθεση.
 • Έχει δώσει στο Κίνημα την ταχυδρομική διεύθυνση ή/και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του για την αποστολή νόμιμης απόδειξης.
 • Το τέλος εξέτασης της αίτησης εγγραφής δεν επιστρέφεται. Κατατίθεται στο λογαριασμό του Κινήματος με την υποβολή της αίτησης εγγραφής και δεν συνδέεται με την επιτυχή έκβαση της εξέτασης της αίτησης εγγραφής.
 • Σε περίπτωση που το τέλος εγγραφής έχει κατατεθεί σε λογαριασμό που διατηρεί το Κίνημα σε τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό οργανισμό:
 • Αυτό δεν επιστρέφεται ακόμα και αν δεν υποβάλει τελικώς αίτηση εγγραφής ο ενδιαφερόμενος.
 • Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο για εγγραφή στο Κίνημα παρουσιάζει ακριβές αποδεικτικό της κατάθεσής του μαζί με την υποβολή της αίτησης και παραδίδει με την αίτηση εγγραφής αντίγραφο του αποδεικτικού.
 • Αίτηση εγγραφής δεν γίνεται αποδεκτή χωρίς την καταβολή του τέλους εξέτασης της αίτησης.
 • Η αίτηση εγγραφής αποτελείται από συγκεκριμένο έγγραφο / έντυπο.
 • Το έγγραφο διατίθεται ως ειδικό έντυπο:
 • στα κεντρικά γραφεία του Κινήματος,
 • στα επαρχιακά γραφεία του Κινήματος,
 • στα γραφεία οργάνωσης που είναι συνδεδεμένη με το Κίνημα.

 

 • Διατίθεται ως ηλεκτρονικό έγγραφο στην ιστοσελίδα του Κινήματος.

 

 • Το έγγραφο φέρει τον τίτλο «Αίτηση Εγγραφής στο Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών».

 

 • Η μορφή και το περιεχόμενο της αίτησης εγγραφής καθορίζονται / τροποποιούνται με εσωτερικό κανονισμό που εγκρίνεται από την Κεντρική Επιτροπή κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Γραμματείας.

Νοείται ότι η αίτηση εγγραφής περιλαμβάνει δήλωση του ενδιαφερόμενου προσώπου για γνώση και συμφωνία του με τις αρχές, τις προγραμματικές θέσεις και το καταστατικό του Κινήματος τα οποία υιοθέτει και προς τούτο υποβάλλει τη σχετική αίτηση εγγραφής:

 

 • Η επιλογή της Επαρχιακής Επιτροπής στην οποία θα πραγματοποιηθεί η εγγραφή γίνεται ως ακολούθως:

 

 • Πρόσωπο που κατέχει προσφυγική ταυτότητα μπορεί να επιλέξει μεταξύ:
  • Της οικείας Επαρχιακής Επιτροπής της Επαρχίας από την οποίαν κατάγεται.
  • Της Επαρχιακής Επιτροπής της Επαρχίας στην οποίαν προσωρινά κατοικεί.

 

 • Πρόσωπο που κατοικεί μόνιμα στο εξωτερικό με Κυπριακή υπηκοότητα μπορεί να επιλέξει μεταξύ:
 • Της Επαρχιακής Επιτροπής της Επαρχίας από την οποίαν κατάγεται.
 • της οικείας Επαρχιακής Επιτροπής Επαρχίας στην οποίαν έχει κατοικήσει για περίοδο μεγαλύτερη των τριών ετών.

 

 • Όταν η αίτηση εγγραφής υποβληθεί και παραληφθεί κανονικά:

 

 • Ο/η λειτουργός που την έχει παραλάβει:
 • Εκδίδει άμεσα βεβαίωση παραλαβής της αίτησης, η οποία αποτελεί και νόμιμη απόδειξη λήψης του ποσού του τέλους εξέτασης της εγγραφής από το Κίνημα.
 • Παραδίδει τη βεβαίωση παραλαβής της αίτησης εγγραφής στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο για εγγραφή του, εκεί που έχει υποβάλει την αίτηση.

Η Εκτελεστική Γραμματεία δύναται να καθορίσει έγγραφο  παραλαβής της αίτησης εγγραφής.

 

 • Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο για εγγραφή το οποίο έχει υποβάλει την αίτηση:

Καθίσταται αιτητής  για εγγραφή στο Κίνημα για τη λήψη μίας εκ των δύο ακολούθων ιδιοτήτων, ως το ίδιο έχει αιτηθεί:

 • Μέλος.
 • Φίλος.

Δεν λαμβάνει οποιονδήποτε δικαίωμα δεν είχε πριν την υποβολή της αίτησής του, πλην του δικαιώματος απαίτησης λήψης εμπρόθεσμης απόφασης στην αίτησή του.

Παύει να είναι αιτητής όταν η εξέταση της αίτησής του καταλήξει σε μία από τις ακόλουθες εκβάσεις:

 • Απορρίφθηκε.
 • Εγκρίθηκε.
 • Παραμερίστηκε ως ανεπίτρεπτη.

 

 • Ενδιαφερόμενο πρόσωπο για υποβολή αίτησης εγγραφής θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις για να δικαιούται να υποβάλει αίτηση εγγραφής:

 

 • Έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

 

 • Δεν στερείται οποιουδήποτε πολιτικού δικαιώματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

 • Δεν συμμετέχει εντός Κύπρου σε οποιοδήποτε:
 • Πολιτικό κόμμα.
 • Πολιτικό κίνημα.
 • Πολιτικό Σχήμα με οποιανδήποτε μορφή και οποιανδήποτε δομή που δεν αποτελεί κόμμα ή κίνημα, το οποίο προωθεί με οποιονδήποτε τρόπο πολιτικές θέσεις ή απόψεις που βρίσκονται σε αντίθεση με τους σκοπούς και/ή τις θεμελιώδεις αρχές του Κινήματος.

 

 • Πρόσωπο που κατοικεί μόνιμα στην Κύπρο υποβάλλει την αίτηση εγγραφής του συμπληρωμένη σύμφωνα με όλα τα καθοριζόμενα του άρθρου 7.6 :
 • Στα κεντρικά γραφεία του Κινήματος ή στο επαρχιακό γραφείο του Κινήματος της επαρχίας όπου κατοικεί.
 • Αυτοπροσώπως.
 • Με την παρουσίαση του Δελτίου Ταυτότητάς του ή σε περίπτωση που δεν είναι Κύπριος Υπήκοος με την παρουσίαση επίσημου εγγράφου ταυτοποίησής του και άλλων επισήμων εγγράφων που δεικνύουν το νόμιμο της παραμονής του στην Κύπρο.

 

 • Πρόσωπο που κατοικεί μόνιμα στο εξωτερικό υποβάλλει την αίτηση εγγραφής του:
 • Στα κεντρικά γραφεία του Κινήματος.
 • Αυτοπροσώπως και με την παρουσίαση Δελτίου Ταυτότητας  ή ταχυδρομικώς με επισημείωση (apostille) και με συνημμένο αντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας  ή άλλου επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης.

 

 • Η αίτηση εγγραφής παραλαμβάνεται από πρόσωπο που φέρει μια από τις ακόλουθες ιδιότητες:
 • Εκτελεστικός Γραμματέας του Κινήματος.
 • Αναπληρωτής Εκτελεστικός Γραμματέας του Κινήματος.
 • Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής του Κινήματος της Επαρχίας εγγραφής.
 • Μέλος του έμμισθου προσωπικού του Κινήματος που έχει καθοριστεί επι τούτου με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής.

Λειτουργός / Μέλος  του Κινήματος που παραλαμβάνει την αίτηση φέρει την ευθύνη της αρχικής διαχείρισής της, μέχρι τη λήψη της από το αρμόδιο για την εξέτασή της όργανο του Κινήματος και μεριμνά εμπρόθεσμα και άμεσα για τη διαβίβαση και λήψη της από το αρμόδιο για την εξέτασή της όργανο του Κινήματος.

 

 • Αίτηση που έχει αποσταλεί ταχυδρομικώς από πρόσωπο που κατοικεί μόνιμα στο εξωτερικό τυγχάνει διαχείρισης με τρόπο αντίστοιχο και ανάλογο αυτού που τυγχάνει η διαχείριση αίτησης που υποβάλλεται σε γραφείο του Κινήματος, από αρμόδιο λειτουργό του Κινήματος· και σε κάθε περίπτωση λήψης δεόντως συμπληρωμένης αίτησης εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:
 • Η στιγμή κατά την οποία ανοίχθηκε ο σχετικός φάκελος του ενδιαφερόμενου προσώπου από αρμόδιο/α λειτουργό του Κινήματος σημειώνεται ως το χρονικό σημείο λήψης της αίτησης.
 • Τα πεδία στην αίτηση των οποίων η συμπλήρωση από λειτουργό του Κινήματος είναι αναγκαία, συμπληρώνονται άμεσα.
 • Η βεβαίωση παραλαβής που αποτελεί ταυτόχρονα και τη νόμιμη απόδειξη είσπραξης του ποσού του τέλους εξέτασης της αίτησης αποστέλλεται από το λειτουργό στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αιτητή.

 

7.11.    Διαδικασία Εξέτασης Αίτησης Εγγραφής.

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης εγγραφής καθορίζεται αρμόδιο όργανο για την εξέταση της αίτησης εγγραφής ως ακολούθως:

 

 • Για πρόσωπο που κατοικεί μόνιμα στην Κύπρο:
 • όταν το πρόσωπο δεν είναι Πρόσφυγας, η αίτηση εξετάζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή του Κινήματος στην οποία Επαρχία κατοικεί το πρόσωπο που την έχει υποβάλει.
 • όταν το πρόσωπο είναι Πρόσφυγας, η αίτηση εξετάζεται από την Επαρχιακή Επιτροπή του Κινήματος στην οποία έχει δηλώσει το πρόσωπο ότι επιθυμεί να εγγραφεί.

 

7.11.2. Για πρόσωπο που κατοικεί μόνιμα στο εξωτερικό, η αίτηση εξετάζεται από την    Επαρχιακή  Επιτροπή του Κινήματος στην οποία έχει δηλώσει ότι θέλει να εγγραφεί.

 

 • Κατά την εξέταση αίτησης εγγραφής, το αρμόδιο όργανο για την εξέτασή της έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:
  • Εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης, να ζητήσει από το πρόσωπο που υπέβαλε την αίτηση εγγραφής περαιτέρω και ή/διευκρινιστικά δικαιολογητικά ή αποδεικτικά στοιχεία ή εξηγήσεις για οποιοδήποτε στοιχείο περιλαμβάνεται στην αίτηση του.
  • Να διερευνήσει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει πληροφόρηση ότι οποιονδήποτε από τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτηση του δεν είναι αληθή και/ή δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
  • Να παρατείνει για περαιτέρω τριάντα (30) ημέρες την περίοδο εξέτασης αίτησης εγγραφής. Η παράταση ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι έχει σταλεί σχετική έγγραφη ενημέρωση του προσώπου που αιτείται εγγραφή.
  • Να διακόψει την εξέταση και να παραμερίσει την αίτηση εγγραφής ως ανεπίτρεπτη σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι το πρόσωπο που την έχει υποβάλει έχει τύχει της στέρησης οποιουδήποτε πολιτικού δικαιώματος της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά την περίοδο εξέτασης της αίτησής του και /ή διότι για οποιοδήποτε λόγο που θα καθοριστεί και θα κοινοποιηθεί προς το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής.
  • Να ολοκληρώσει την εξέταση κάθε αίτησης που υποβλήθηκε χωρίς παρεμβάσεις.
  • Να απορρίψει την αίτηση εγγραφής.
  • Να εγκρίνει την αίτηση εγγραφής.

 

 • Το πρόσωπο που υπέβαλε αίτηση που έχει παραμεριστεί ως ανεπίτρεπτη αντιμετωπίζεται ως να μην έχει υποβάλει αίτηση. Σε κάθε τέτοια περίπτωση το πρόσωπο που αφορά η αίτηση που έχει παραμεριστεί ως ανεπίτρεπτη ενημερώνεται εγγράφως για τον παραμερισμό της αίτησής του και του δίνεται η δυνατότητα εάν επιθυμεί εντός δέκα (10) ημερών να αποστείλει νέα στοιχεία τα οποία κατά την γνώμη του δείχνουν ότι η απόφαση αυτή είναι εσφαλμένη. Σε μια τέτοια περίπτωση άμεσα το αρμόδιο όργανο οφείλει να επανεξετάσει τα νέα στοιχεία εντός  τριάντα (30) ημερών και να εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση.

 

 • Κατά την εξέταση αίτησης εγγραφής, το αρμόδιο όργανο για την εξέτασή της έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

 

 • Να αποφασίσει την έκβαση της αίτησης εγγραφής:
 • Εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης, υπό κανονικές συνθήκες.
 • Εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης, σε περίπτωση που έχει αποφασίσει την παράταση της περιόδου εξέτασης αίτησης εγγραφής.

 

 • Σε περίπτωση που η αίτηση έχει παραληφθεί χωρίς να είναι δεόντως συμπληρωμένη, το αρμόδιο όργανο οφείλει το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης, να ζητήσει γραπτώς από το πρόσωπο που υπέβαλε την αίτηση εγγραφής τα στοιχεία που υπολείπονται από την αίτηση.

 

 • Σε περίπτωση που έχει ζητήσει γραπτώς από το πρόσωπο που υπέβαλε την αίτηση εγγραφής επιπλέον δικαιολογητικά ή αποδεικτικά στοιχεία ή εξηγήσεις για οποιοδήποτε στοιχείο περιλαμβάνεται στην αίτηση και/ή σε περίπτωση που έχει ζητήσει στοιχεία που υπολείπονται από την αίτηση:

 

 • Το πρόσωπο που κατέθεσε την αίτηση θα ενημερωθεί με σχετική επιστολή ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι η εν λόγω εξέταση της αίτησης θα παραταθεί ώστε το εν λόγω πρόσωπο να μπορεί να συμμορφωθεί και να παράσχει τα όσα στοιχεία του έχουν ζητηθεί από το αρμόδιο όργανο.

 

 • Στην εν λόγω επιστολή θα αναγράφεται η προθεσμία για λήψη ικανοποιητικής απάντησης από το πρόσωπο που υπέβαλε την αίτηση, η οποία καθορίζεται ως ακολούθως:
 • είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της απαίτησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

ή

 • τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της απαίτησης στη διεύθυνση κατοικίας του προσώπου ή τη διεύθυνση επικοινωνίας του προσώπου εάν αυτή είναι διαφορετική από τη διεύθυνση κατοικίας του.

 

 • Σε περίπτωση που το αρμόδιο όργανο δεν λάβει εμπρόθεσμη απάντηση στην επιστολή του από το πρόσωπο που κατέθεσε την αίτηση, δύναται πλέον χωρίς άλλη προειδοποίηση να θεωρήσει ότι έχει εκλείψει το ενδιαφέρον του αιτητή για περαιτέρω προώθηση της αίτησης να διακόψει την εξέταση και να παραμερίσει την αίτηση εγγραφής ως ανεπίτρεπτη.

 

 • Με την ολοκλήρωση της εξέτασης αίτησης εγγραφής, το αρμόδιο όργανο για την εξέταση ενημερώνει εγγράφως αμέσως το πρόσωπο που κατέθεσε την αίτηση, για την έκβαση της εξέτασης της αίτησής του.

 

 • Μέσω της ενημέρωσης προς το πρόσωπο που κατέθεσε την αίτηση παραθέτει την αιτιολόγηση της έκβασης στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 • Απόρριψη της αίτησης.
 • Παραμερισμός της αίτησης ως ανεπίτρεπτη.

 

 • Στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης συμπεριλαμβάνει στην ενημέρωση προς το πρόσωπο που κατέθεσε την αίτηση τα ακόλουθα στοιχεία:

Ότι εγγράφηκε στο Κίνημα με μία από τις δύο ακόλουθες ιδιότητες:

 • Μέλος του Κινήματος
 • Φίλος του Κινήματος

και  τον ενημερώνει επίσης για τον ενδεδειγμένο τρόπο επικοινωνίας με το Κίνημα.

Νοείται ότι στην επιστολή μπορεί να περιλαμβάνονται και άλλες πληροφορίες που να αφορούν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του νέου μέλους/φίλου.

 

7.15. Η Κεντρική Επιτροπή μπορεί να καθορίσει με εσωτερικό κανονισμό διαδικασίες για ενημέρωση και εκπαίδευση των νέων μελών του Κινήματος.

 

Άρθρο 8 – Διαδικασία απόκτησης ιδιότητας πλήρους μέλους. Επικύρωση / έφεση / ενστάσεις

 

 1. Κάθε αίτηση για εγγραφή νέου μέλους/φίλου εξετάζεται από την αρμόδια Επαρχιακή Επιτροπή κατά τις πρόνοιες του άρθρου 7.
 2. Η αρμόδια Επαρχιακή Επιτροπή μπορεί να καλεί σε προσωπική ακρόαση το πρόσωπο που αιτείται εγγραφή στο Κίνημα όταν:
 3. Εντοπίζονται ελλείψεις στην αίτηση.
 4. Έχει αμφιβολίες για την αξιοπιστία των στοιχείων της αίτησης.

 

Η πρόσκληση θα πρέπει να γίνει γραπτώς και να παρέχεται διάστημα τουλάχιστον επτά (7) ημερών ώστε ο αιτητής να μπορεί να προβεί σε αναγκαίες διευθετήσεις. Παράλληλα θα πρέπει να ενημερωθεί δεόντως και πλήρως εκ των προτέρων ποια είναι τα θέματα/κενά που χρειάζονται περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις ώστε να είναι σε θέση ο αιτητής να αναζητήσει τα αναγκαία στοιχεία για υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής.

 1. Κάθε Μέλος του Κινήματος αποκτά, μετά τη συμπλήρωση τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που έχει καταστεί Μέλος, την ιδιότητα του πλήρους Μέλους με απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας.
 2. Η Επαρχιακή Επιτροπή μπορεί να αφαιρέσει την ιδιότητα του μέλους σε πρόσωπο που δεν έχει καταστεί πλήρες μέλος, αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτημα εκ μέρους μέλους του Κινήματος.  Σε μια τέτοια περίπτωση η Επαρχιακή Επιτροπή ενημερώνει αμέσως την Εκτελεστική Γραμματεία.
 3. Σε περίπτωση απόρριψης ή παραμερισμού της αίτησης ή παρέλευσης του καθορισμένου χρόνου χωρίς σχετική απόφαση της αρμόδιας επιτροπής ή αφαίρεσης της ιδιότητας του μέλους κατά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου ή οποιασδήποτε άλλης παράλειψης εφαρμογής των προνοιών των άρθρων 7 και 8, το ενδιαφερόμενο/επηρεαζόμενο πρόσωπο δύναται να προσφύγει γραπτώς, ενυπόγραφα και αυτοπροσώπως ή μέσω νομικού εκπροσώπου, στην Εκτελεστική Γραμματεία η οποία αποφασίζει τελεσίδικα το αργότερα μέσα σε τριάντα (30) μέρες, αφού πληροφορηθεί γραπτώς από την αρμόδια Επαρχιακή Επιτροπή.

 

 

Άρθρο 9 – Δικαιώματα Μελών

 

Κάθε Μέλος του Κινήματος αποκτά, μετά τη συμπλήρωση τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που έχει καταστεί Μέλος, την ιδιότητα του πλήρους Μέλους και αποκτά δικαίωμα να λαμβάνει μέρος σε κάθε ψηφοφορία για την ανάδειξη συλλογικών οργάνων ή αξιωματούχων ή να υποβάλλει υποψηφιότητα για την εκλογή του σε οποιοδήποτε συλλογικό όργανο ή αξίωμα της ιεραρχικής δομής του Κινήματος, σύμφωνα µε τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού νοούμενου ότι έχει τακτοποιημένες τις ταμειακές του υποχρεώσεις προς το Κίνημα για το τρέχον έτος.

Κάθε µέλος του Κινήματος έχει δικαίωμα:

 1. Να υποβάλλει στα αρμόδια σώματα εισηγήσεις και να συζητεί ελεύθερα οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται µε την πολιτική του Κινήματος ή την εσωτερική του διάρθρωση ή τη διαμόρφωση θέσεων, προτάσεων και πολιτικής αναφορικά με οποιοδήποτε ζήτημα.
 2. Να ζητά γραπτώς ενημέρωση και διευκρινίσεις για ενέργειες, πράξεις, παραλείψεις ή συμπεριφορές του Κινήματος ή αξιωματούχου του σε συγκεκριμένα ζητήματα, απευθυνόμενο στο αρμόδιο σε κάθε περίπτωση συλλογικό όργανο ή αξιωματούχο και να λαμβάνει γραπτή απάντηση, εντός τριάντα (30) ημερών. Σε περίπτωση μη ικανοποίησης του αιτήματος, το μέλος δικαιούται να εγείρει γραπτώς το θέμα στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία και θα το χειρίζεται τηρουμένων των προνοιών του παρόντος Καταστατικού και μέσα στα χρονικά περιθώρια που αποφασίζονται από την ίδια την Κεντρική Επιτροπή.
 • Να έχει ελεύθερη πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν την οργάνωση και τη δομή του Κινήματος, τις αρμοδιότητες και τα στοιχεία επικοινωνίας του κάθε οργάνου.

 

Άρθρο 10 – Υποχρεώσεις Μελών

Κάθε Μέλος του Κινήματος έχει υποχρέωση:

 1. Να υιοθετεί και να ακολουθεί το Καταστατικό, το πρόγραμμα, τις αρχές, τους κανονισμούς, τις αποφάσεις και την πολιτική του Κινήματος. Έχει δικαίωμα δημόσιας διαφοροποίησης από τη θέση του Κινήματος εάν έχει τη σύμφωνη γνώμη του συλλογικού οργάνου που έλαβε την απόφαση ή η άποψη του έχει λάβει στη σχετική ψηφοφορία τουλάχιστον το σαράντα (40%) των έγκυρων ψήφων.
 2. Να εργάζεται για την επίτευξη, διάδοση, προβολή και επικράτηση των σκοπών του Κινήματος και να συμμετέχει ενεργά σε κάθε δραστηριότητά του.
 • Να παρακολουθεί τακτικά τις συνεδρίες, συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις των οργάνων στα οποία μετέχει και γενικά στις δραστηριότητες του Κινήματος.
 1. Να αποφεύγει εκδηλώσεις και συμπεριφορές που δεν συνάδουν ή βρίσκονται σε αντίθεση µε τους σκοπούς, τη φιλοσοφία, τις επιδιώξεις του Κινήματος ή την αξιοπρεπή παρουσία και αποτελεσματική δράση του Κινήματος στην Κυπριακή κοινωνία.
 2. Να µην καταστεί µέλος άλλου πολιτικού κόμματος ή σχήματος εντός Κύπρου.
 3. Να καταβάλλει τακτικά τη συνδρομή του ως αυτή θα καθορίζεται από τα αρμόδια Όργανα του Κινήματος.
 • Να σέβεται τις εκλογικές αποφάσεις του Κινήματος και να μη στηρίζει υποψήφιους από άλλους πολιτικούς χώρους.

 

Άρθρο 11 – Διαγραφή Μελών

 

Διαγραφή µελών γίνεται στις εξής περιπτώσεις:

 1. Για τα πλήρη μέλη σε περίπτωση πειθαρχικού παραπτώματος σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Άρθρο 35 του παρόντος Καταστατικού.
 2. Για τα νέα μέλη που δεν έχουν συμπληρώσει ακόμη τη δοκιμαστική περίοδο των τριών (3) μηνών, σύμφωνα με τη διαδικασία που προνοεί το άρθρο 8.
 • Με απόφαση της Επιτροπής στην οποία το εγγεγραμμένο Μέλος εξέφρασε την πρόθεση του για παραίτηση και δεν ακολούθησε τη διαδικασία της γραπτής παραίτησης, αφού εξαντληθούν όλα τα μέσα επικοινωνίας και μετά την αποστολή συστημένης επιστολής και αφού δοθεί περίοδος απάντησης τριάντα (30) ημερών.

 

Άρθρο 12 –Αναστολή Ιδιότητας Πλήρους Μέλους

 

Αναστολή ιδιότητας Πλήρους Μέλους γίνεται με απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας, αν το εγγεγραμμένο Μέλος δεν ανανεώσει τη συνδρομή του για το τρέχον έτος, εφόσον ειδοποιηθεί γραπτώς ή σε περίπτωση έλλειψης στοιχείων, έχουν χρησιμοποιηθεί τα καταχωρημένα στοιχεία επικοινωνίας και αφότου παρέλθουν τριάντα (30) ημέρες από την ειδοποίηση.

 

Νοείται ότι αναστολή της ιδιότητας πλήρους μέλους μπορεί να γίνει και με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 35.

 

Νοείται ότι η εν λόγω αναστολή της ιδιότητας του μέλους αίρεται άμεσα με την πληρωμή της συνδρομής μέλους για το τρέχον έτος.

 

Άρθρο 13 – Μητρώο Μελών

 

Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή τηρεί Επαρχιακό Μητρώο Μελών στο οποίο καταχωρεί τα στοιχεία κάθε νέου Μέλους του Κινήματος που ανήκει στην Επαρχία, από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησής του.

 

Νοείται ότι σε κάθε Επαρχιακό Μητρώο Μελών καταχωρούνται τα Μέλη του Κινήματος που έχουν την κατοικία ή την μόνιμη διαμονή τους στα γεωγραφικά όρια της αντίστοιχης επαρχίας ή στην Επαρχιακή Επιτροπή που επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν. Νοείται ότι κανένα Μέλος του Κινήματος δεν έχει το δικαίωμα εγγραφής σε πέραν της μίας (1) επαρχίας.

 

Μέλος το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο μίας Επαρχιακής Επιτροπής, έχει το δικαίωμα να  μετεγγραφεί, για τεκμηριωμένους λόγους σε άλλη Επαρχία υποβάλλοντας αίτηση μετεγγραφής στην οικεία Επαρχιακή Επιτροπή του, η οποία και τη διαβιβάζει στην Επαρχιακή Επιτροπή στην οποία ζητεί να μετεγγραφεί το μέλος εντός ενός (1) μηνός. Η τελευταία αποφασίζει για έγκριση ή μη, του αιτήματος εντός ενός (1) μηνός. Τα δικαιώματα στη νέα Επαρχιακή Επιτροπή ενεργοποιούνται τρεις (3) μήνες μετά την έγκριση της αίτησής του.

 

Η Εκτελεστική Γραμματεία διατηρεί Παγκύπριο Μητρώο Μελών το οποίο συναποτελείτε  από όλα τα Επαρχιακά Μητρώα Μελών στο οποίο καταχωρεί τα στοιχεία κάθε Μέλους του Κινήματος που εγγράφεται σε οποιαδήποτε επαρχία. Για το σκοπό αυτό κάθε επαρχία ενημερώνει άμεσα την Εκτελεστική Γραμματεία για όλες τις εγκρίσεις αιτήσεων για εγγραφή νέων Μελών και για τις οποιεσδήποτε αλλαγές στην κατάσταση των μελών.

 

Κάθε ενέργεια, πράξη, επεξεργασία ή παράλειψη στο πλαίσιο της τήρησης του Επαρχιακού ή Παγκύπριου Μητρώου Μελών και κάθε ενδεχομένη χρήση ή αποκάλυψη στοιχείων που είναι καταχωρημένα στα εν λόγω Μητρώα, τελεί υπό τον αυστηρό σεβασμό των διατάξεων της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Άρθρο 14 – Παραίτηση Μελών

 

Κάθε Μέλος έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί υποβάλλοντας γραπτώς την παραίτησή του προς την Επαρχιακή Επιτροπή της επαρχίας στης οποίας το Μητρώο Μελών είναι καταχωρημένα τα στοιχεία του.

 

Νοείται ότι σε περίπτωση που μια παραίτηση υποβληθεί σε άλλο όργανο, αυτό θα την προωθήσει στην οικεία Επαρχιακή Επιτροπή για τα περαιτέρω.

 

Η Επαρχιακή Επιτροπή που λαμβάνει γραπτή παραίτηση Μέλους προβαίνει στην κατάλληλη σημείωση στο Επαρχιακό Μητρώο Μελών και ενημερώνει αμέσως την Εκτελεστική Γραμματεία η οποία προβαίνει στην κατάλληλη σημείωση παραίτησης.

 

Πρόσωπο το οποίο έχει διαγραφεί από το Μητρώο μετά από παραίτησή του έχει δικαίωμα επανεγγραφής, νοούμενου ότι θα εφαρμοστεί η διαδικασία που προνοείται από το Άρθρο 8 ήτοι αυτή της εξ υπαρχής νέας αίτησης.

 

 

Άρθρο 15 – Μητρώο Φίλων

 

Το Κίνημα διατηρεί Μητρώο φίλων στο οποίο μπορεί να εγγραφεί όποιο πρόσωπο επιθυμεί με βάση το άρθρο 7 και  να ενημερώνεται  χωρίς αυτό το πρόσωπο να έχει δικαίωμα ψήφου ούτε δικαίωμα εκλογής σε οποιοδήποτε όργανο ή αξίωμα του Κινήματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

 

Άρθρο 16 – Όργανα του Κινήματος

Τα Όργανα του Κινήματος παρατίθενται με σειρά ιεραρχίας ως ακολούθως:

16.1  Πολιτικά όργανα

 • Παγκύπριο Συνέδριο
 • Παγκύπρια Συνδιάσκεψη
 • Κεντρική Επιτροπή
 • Πολιτική Επιτροπή

–     Θεματικές Επιτροπές Εργασίας

 

16.2     Εκτελεστικά όργανα

 • Εκτελεστική Γραμματεία
 • Επαρχιακές Συνελεύσεις
 • Επαρχιακές Επιτροπές

 

 • Ανεξάρτητες Επιτροπές (άνευ ιεραρχικής σειράς)

–     Επιτροπή Δεοντολογίας

–      Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου

–      Επιτροπή Οικονομικών

–      Επιτροπή Καταστατικού

Άρθρο 17 – Παγκύπριο Συνέδριο

17.1 Το Παγκύπριο Συνέδριο ως το Ανώτατο όργανο του Κινήματος ορίζεται το Παγκύπριο Συνέδριο. Το Παγκύπριο Συνέδριο μπορεί να είναι Τακτικό ή Έκτακτο. Το Παγκύπριο Συνέδριο μπορεί να είναι επίσης  Παγκύπριο Εκλογικό Συνέδριο και/ή Παγκύπριο Καταστατικό Συνέδριο εάν καθοριστεί και προκηρυχθεί ειδικά.

 

17.2 Η ημερομηνία σύγκλησης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Παγκύπριου Συνεδρίου  καθορίζονται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που συνέρχεται επί τούτου σε συνεδρίαση η οποία πραγματοποιείται  τουλάχιστον σαράντα (40) ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης του Παγκύπριου Συνεδρίου.

 

17.3 Η Εκτελεστική Γραμματεία, μετά από την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ως ανωτέρω,  αναλαμβάνει την οργάνωση του Παγκύπριου Συνεδρίου και φροντίζει να ενημερωθούν γραπτώς όλα τα μέλη του Κινήματος τουλάχιστον είκοσι (20) μέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του.

17.4 Έκτακτα το Παγκύπριο Συνέδριο μπορεί να συγκληθεί µε αρκούντως δικαιολογημένη απόφαση της Πολιτικής Επιτροπής ή μετά από αρκούντως δικαιολογημένη γραπτή απαίτηση του είκοσι τοις εκατό (20%) των πλήρων Μελών του Κινήματος που έχουν τακτοποιημένη την ετήσια συνδρομή τους για το τρέχον έτος.

17.5 Νοείται ότι σε περίπτωση έκτακτης σύγκλισης Παγκύπριου Συνεδρίου η Εκτελεστική Γραμματεία είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει τις πρόνοιες της παραγράφου 17.3

Νοείται ότι εάν η σύγκληση έκτακτου Παγκύπριου Συνεδρίου  είναι εξαιρετικά επείγουσα, τότε η περίοδος ενημέρωσης όλων των μελών από τουλάχιστον είκοσι (20) μέρες πριν μπορεί να συντμηθεί μέχρι και σαράντα οκτώ (48) ώρες, νοουμένου ότι θα γίνει προς τούτο Παγκύπρια ενημέρωση και διάχυση της σχετικής είδησης του Εκτάκτου Παγκύπριου Συνεδρίου στα παγκύπρια τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά και έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως επίσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Άρθρο 18 – Αρμοδιότητες του Παγκύπριου Συνεδρίου

18.1 Το Παγκύπριο Συνέδριο καθορίζει τις βασικές πολιτικές αρχές και το πλαίσιο δράσης του Κινήματος.

Ασχολείται µε την ανάπτυξη, καταγραφή και οριοθέτηση στόχων δράσης και πολιτικής παρέμβασης. Ενημερώνεται για τη δράση των οργάνων του Κινήματος καθώς και για τις θέσεις σε καίρια ερωτήματα και θέματα που απασχολούν τόσο το Κίνημα όσο και την πατρίδα µας.

18.2 Το Παγκύπριο Συνέδριο καθορίζει το ύψος του τέλους εξέτασης της αίτησης εγγραφής μέλους/φίλου και το ύψος της ετήσιας συνδρομής.

18.3 Το Παγκύπριο Συνέδριο συγκαλείται τουλάχιστον μια φορά κάθε τρία χρόνια και κατά τη διάρκεια του:

 • Παρουσιάζεται ο απολογισμός των απερχόμενων οργάνων του Κινήματος.
 • Κατατίθενται και παρουσιάζονται οι υποψηφιότητες για τις θέσεις των αξιωματούχων του Κινήματος.
 • Εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία τριάντα (30) μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.
 • Γίνεται διεκπεραίωση των υπόλοιπων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

18.4 Το Παγκύπριο Συνέδριο βρίσκεται σε απαρτία σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 40

18.5 Η Κεντρική Επιτροπή δύναται να εγκρίνει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας για τις διαδικασίες σύγκλισης, οργάνωσης και διεκπεραίωσης του Παγκύπριου Συνεδρίου.

 

Άρθρο 19 – Δικαιώματα Μελών στο Παγκύπριο Συνέδριο

Δικαίωμα λόγου, τοποθέτησης ή/και ψήφου στο Παγκύπριο Συνέδριο έχουν µόνο τα Πλήρη Μέλη τα οποία έχουν τακτοποιημένη την ετήσια συνδρομή τους για το τρέχον έτος. Με ευθύνη του Εκτελεστικού Γραμματέα κατατίθεται στην τελευταία συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέρες πριν το Παγκύπριο Συνέδριο, κατάλογος των μελών του Κινήματος ο οποίος παραδίδεται στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής.

 

Άρθρο 20 – Προεδρείο Παγκύπριου Συνεδρίου

Το Προεδρείο του Παγκύπριου Συνεδρίου ορίζεται από την Πολιτική Επιτροπή που συνέρχεται τουλάχιστον είκοσι (20) μέρες πριν το Παγκύπριο συνέδριο. Το Προεδρείο αποτελείται από τρία (3) µέλη (Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα).

Στο Προεδρείο του Παγκύπριου Συνεδρίου σε περίπτωση εκλογής ή εξέτασης μομφής ή πρότασης για ανάκληση αξιωματούχων  δεν δικαιούνται συμμετοχή τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής και οι υποψήφιοι για τις θέσεις για τις οποίες θα διεξαχθεί ψηφοφορία κατά τη διάρκεια του συνεδρίου καθώς και για τις θέσεις των αξιωματούχων που αναφέρονται στα άρθρα 24 και 25.

Το Παγκύπριο Συνέδριο δεν έχει δικαίωμα ένστασης για την σύνθεση του Προεδρείου εκτός σε περίπτωση που το είκοσι τοις εκατό (20%) των παρόντων πλήρων μελών που έχουν τακτοποιημένη την ετήσια συνδρομή τους για το τρέχον έτος καταθέσουν γραπτώς και ενυπόγραφα ένσταση κατά του Προεδρείου ή κατά μέλους του Προεδρείου, οπότε η ένσταση τίθεται ενώπιον του Παγκύπριου Συνεδρίου αμέσως μετά την έναρξή του, ώστε να αποφασιστεί και κριθεί άμεσα.

Σε περίπτωση που η ένσταση γίνει αποδεκτή από το Παγκύπριο Συνέδριο τότε διεξάγεται ψηφοφορία για πλήρωση της κενής θέσης ή του συνόλου του Προεδρείου.

 

Άρθρο 21 – Νομιμοποίηση του Προεδρείου

Την έναρξη του συνεδρίου αναλαμβάνει ο/η Πρόεδρος ή σε περίπτωση κωλύματος ο/η Αναπληρωτής/ρια Πρόεδρος. Ανακοινώνονται τα ονόματα του Προεδρείου και τους ανατίθεται η διεκπεραίωση των εργασιών του Συνεδρίου.

 

Άρθρο 22 – Διαδικασία Παγκύπριου Συνεδρίου

Την διαδικασία και την διάρθρωση της συζήτησης, ο χώρος και ο τόπος διεξαγωγής του Παγκύπριου Συνεδρίου, καθορίζει η Πολιτική Επιτροπή που συγκαλείτε τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από το Παγκύπριο Συνέδριο.

Νοείται ότι στην περίπτωση σύγκλισης Παγκύπριου Συνεδρίου μετά από απαίτηση του είκοσι τοις εκατό (20%) των πλήρων μελών που έχουν τακτοποιημένη την ετήσια συνδρομή τους για το τρέχον έτος, το Προεδρείο υποχρεούται να θέσει κατά προτεραιότητα το θέμα για το οποίο ζητείται η έκτακτη σύγκλιση στο κατάλογο των θεμάτων του Παγκύπριου Συνεδρίου.

Οι αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Επιτροπής σε σχέση με την οργάνωση του συνεδρίου εκτός αν αναφέρεται ρητώς στο παρόν καταστατικό, δεν επιδέχονται ενστάσεων και παραδίδονται γραπτώς μαζί µε το πρόγραμμα του Συνεδρίου σε όλους τους συνέδρους µε την έναρξή του.

Άρθρο 23 – Κεντρική Επιτροπή (Κ.Ε.)

23.1.1 Η Κεντρική Επιτροπή έχει την ευθύνη χάραξης πολιτικής σε μείζονα περιβαλλοντικά, πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά θέματα, θέματα που άπτονται του Κυπριακού προβλήματος, της άμυνας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και θέματα που άπτονται της ομαλής λειτουργίας και ανάπτυξης του Κινήματος. Η Κεντρική Επιτροπή επιλαμβάνεται περαιτέρω θεμάτων που άπτονται εκλογικών αναμετρήσεων, συνεργασιών ή/και συμπράξεων µε άλλα κόμματα ή κινήματα ή οργανώσεις για συγκεκριμένο σκοπό και συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

23.1.2. Τα Μέλη Κεντρικής Επιτροπής εκλέγονται μερικώς από τις Επαρχιακές Συνελεύσεις που συνέρχονται κάθε τρία (3) χρόνια και μερικώς απευθείας από το Παγκύπριο Εκλογικό Συνέδριο που συνέρχεται κάθε (3) τρία χρόνια.

Ο αριθμός των μελών της Κεντρικής Επιτροπής που εκλέγονται από το Παγκύπριο Εκλογικό Συνέδριο είναι τριάντα (30).

23.1.3. Κάθε επαρχία εκλέγει σε εκλογική διαδικασία των Επαρχιακών Συνελεύσεων που συνέρχονται τουλάχιστον 15 μέρες πριν το Παγκύπριο Εκλογικό Συνέδριο για αυτό το σκοπό κάθε τρία (3) χρόνια, συγκεκριμένο αριθμό µελών για την Κεντρική Επιτροπή σύμφωνα µε την εξής αναλογία:

Ένα (1) Μέλος για κάθε 10 πλήρη µέλη στην επαρχία για τα πρώτα εκατό (100) πλήρη µέλη, συν ένα (1) Μέλος για κάθε είκοσι πέντε (25) πλήρη µέλη στην επαρχία μετά τα πρώτα εκατό (100) µέλη.

Νοείται ότι δικαίωμα εκλογής στην Κεντρική Επιτροπή έχουν μέλη που έχουν συμπληρώσει έξι (6) μήνες με την ιδιότητα του πλήρους μέλους.

Στην εκλογή των εκπροσώπων των Επαρχιών στην Κεντρική Επιτροπή θα πρέπει να ισχύσει ποσόστωση φύλων σύμφωνα με το Άρθρο 41 του Καταστατικού.

Οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Επιτροπών είναι Ex-Officio μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.

23.1.4  Οι υποψηφιότητες για τις τριάντα (30) θέσεις της Κεντρικής Επιτροπής θα υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή τουλάχιστον επτά (7) μέρες  πριν το Παγκύπριο Εκλογικό Συνέδριο.

23.1.5 Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τις τριάντα (30) θέσεις έχουν τα πλήρη μέλη που έχουν τακτοποιημένη την ετήσια συνδρομή τους για το τρέχον έτος και έχουν ήδη συμπληρώσει έξι (6) μήνες ως πλήρη μέλη.

23.1.6 Η Εφορευτική Επιτροπή  αφού ελέγξει την συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού για την υποβολή υποψηφιοτήτων θα καταθέτει τις υποψηφιότητες για έγκριση ενώπιον του Παγκύπριου Εκλογικού Συνεδρίου.

23.1.7 Ενώπιον του Παγκύπριου Εκλογικού Συνεδρίου θα τίθενται για έγκριση και οι εντάσεις κατά υποψηφιοτήτων τις οποίες δικαιούται να καταθέσει παρόν πλήρες μέλος του Κινήματος που έχει τακτοποιήσει την συνδρομή του για το τρέχον έτος. Η ένσταση κατατίθεται γραπτώς στην Εφορευτική Επιτροπή και υπογράφεται από τρία πλήρη μέλη που έχουν τακτοποιημένη την συνδρομή τους για το τρέχον έτος, τουλάχιστον δύο (2) μέρες πριν το Παγκύπριο Εκλογικό Συνέδριο.

23.1.8 Το Παγκύπριο Εκλογικό Συνέδριο θα αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων για την έγκριση των υποψηφιοτήτων και/ή των ενστάσεων.

23.1.9 Για την εκλογή των μελών της Κεντρικής Επιτροπής από το Παγκύπριο Εκλογικό Συνέδριο  θα πρέπει να ισχύσει ποσόστωση φύλων σύμφωνα με το άρθρο 41 του Καταστατικού.

23.2.1. Στην Κεντρική Επιτροπή συμμετέχουν Ex-Officio µε ίσους όρους και µε όλα τα επιμέρους δικαιώματα των εκλεγμένων µελών της Κεντρικής Επιτροπής οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι και όλα τα εκλεγμένα και διορισμένα Μέλη του Κινήματος σε δημόσια αξιώματα, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ήτοι:

 1. Οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι σύμφωνα με το άρθρο 24
 2. Βουλευτές
 • Υπουργοί/υφυπουργοί
 1. Δήμαρχοι/αντιδήμαρχοι /πρόεδροι επαρχιακών συμβουλίων
 2. Εκλεγμένοι Θρησκευτικοί Αντιπρόσωποι στη Βουλή των Αντιπροσώπων
 3. Ευρωβουλευτές
 • Διορισμένοι Επίτροποι σε Κυβερνητικά και Ευρωπαϊκά σώματα

 

23.2.2. Στην Κεντρική Επιτροπή συμμετέχουν επίσης Ex – Officio, με ίσους όρους και με όλα τα επιμέρους δικαιώματα των εκλεγμένων μελών της Κεντρικής Επιτροπής:

 1. Δύο (2) εκλεγμένα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου της Νεολαίας Οικολόγων (ΝΕ.ΟΙ.) τα οποία είναι και Μέλη του Κινήματος Οικολόγων.
 2. Δύο (2) εκλεγμένα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου της Γυναικείας Κίνησης Οικολόγων (ΓΥ.Κ.Ο.) τα οποία είναι και Μέλη του Κινήματος Οικολόγων.
 • Δύο (2) εκλεγμένα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Οικολογικού Αγροτικού Συνδέσμου (Π.Ο.Α.Σ) τα οποία είναι και Μέλη του Κινήματος Οικολόγων.
 1. Δύο (2) εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κίνησης Οικολόγων Συνταξιούχων τα οποία είναι και Μέλη του Κινήματος Οικολόγων.
 2. Δύο (2) ορισμένα μέλη από κάθε Συνεργαζόμενη οργάνωση πολιτών σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 57.
 3. Οι έξι (6) πρόεδροι επαρχιακών επιτροπών.
 • Πρώην Γενικός Γραμματέας ή Πρώην Πρόεδρος, εφόσον παραμένει μέλος του Κινήματος.

 

23.2.3.  Νοείται ότι για να δικαιούται Ex-Officio συμμετοχή στην Κεντρική Επιτροπή  οποιαδήποτε οργάνωση από τις πιο πάνω αναφερόμενες πρέπει να κατατεθεί  αρχείο τουλάχιστον τριάντα (30) εγγεγραμμένων μελών της.

23.3.1. Τα επιλαχόντα µέλη από κάθε επαρχία κατά την ψηφοφορία για την Κεντρική Επιτροπή, αναφέρονται ως Επιλαχόντες και θα κληθούν να πληρώσουν τυχόν κενωθείσες θέσεις στη Κεντρική Επιτροπή κατά σειρά κατάταξης τους στις εν λόγω εκλογές. Προσκαλούνται στις συνεδριάσεις της Κεντρικής Επιτροπής και συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου και ενημερώνονται για τα πρακτικά και τα έγγραφα.

 

Άρθρο 24 – Εκλογή Αξιωματούχων

24.1. Το Παγκύπριο Συνέδριο θα συνέρχεται κάθε τρία (3) χρόνια και σε ημερομηνία που θα καθορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή τουλάχιστον εξήντα  (60) μέρες προηγουμένως και θα ονομάζεται Παγκύπριο Εκλογικό Συνέδριο.

Η Κεντρική Επιτροπή  έχει δικαίωμα να καθορίσει τον τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την εκλογή των προέδρου και αναπληρωτή προέδρου, αντιπροέδρων και μελών της Κεντρικής Επιτροπής πχ ψηφοφορία κατά τη διάρκεια του Παγκύπριου Εκλογικού Συνέδριου ή μέσω λειτουργίας καλπών στις επαρχίες ή/και μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ή/και με επιστολική ψήφο ή και συνδυασμού  μεθόδων κοκ.

Στο Παγκύπριο Εκλογικό Συνέδριο συμμετέχουν τα πλήρη μέλη του Κινήματος που έχουν τακτοποιημένη την ετήσια συνδρομή τους για το τρέχον έτος. Το Παγκύπριο Εκλογικό Συνέδριο σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας εκλογής των αξιωματούχων του Κινήματος,  ως ακολούθως:

24.2  Πρόεδρος

24.2.1 Οι υποψηφιότητες για τη θέση του/της Προέδρου θα υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέρες πριν στο Παγκύπριο Εκλογικό Συνέδριο.

24.2.2 Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του/της Προέδρου έχουν τα πλήρη μέλη που έχουν τακτοποιημένη την ετήσια συνδρομή τους για το τρέχον έτος και έχουν ήδη συμπληρώσει τρία (3) χρόνια ως πλήρη μέλη και τουλάχιστον μία πλήρη θητεία στην Κεντρική Επιτροπή.

24.2.3 Η Εφορευτική Επιτροπή αφού ελέγξει την συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού για την υποβολή υποψηφιοτήτων και βεβαιωθεί ότι τα τυπικά κριτήρια υποψηφιότητας πληρούνται θα καταθέτει τις υποψηφιότητες για έγκριση μέσω του Προεδρείου ενώπιον του Παγκύπριου Εκλογικού Συνεδρίου.

24.2.4 Ενώπιον του Παγκύπριου Εκλογικού Συνεδρίου θα τίθενται για εξέταση  και οι εντάσεις κατά των αποφάσεων της Εφορευτικής Επιτροπής.

24.2.5 Το Παγκύπριο Εκλογικό Συνέδριο θα αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων για την έγκριση των υποψηφιοτήτων και/ή των ενστάσεων.

24.2.6 Σε περίπτωση ενός μόνο υποψηφίου θα ανακηρύσσεται σε πρόεδρο χωρίς εκλογές.

24.2.7 Σε περίπτωση πέραν της μίας υποψηφιότητας  θα διεξάγονται εκλογές με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής.

24.2.8  Εκλέγεται πρόεδρος όποιος συγκεντρώσει το 50%+1 των εγκύρων ψηφοδελτίων.

24.2.9 Σε περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία γίνεται επαναληπτική ψηφοφορία τουλάχιστον επτά (7) μέρες αλλά όχι αργότερα από δεκαπέντε (15) μέρες μετά την πρώτη εκλογική διαδικασία μεταξύ των υποψηφίων που έχουν συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους και εκλέγεται ο υποψήφιος που έλαβε τους περισσότερους ψήφους νοουμένου ότι έχουν συγκεντρώσει το σαράντα (40%) τουλάχιστον των ψηφισάντων, διαφορετικά η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται εντός μίας (1) εβδομάδας, οπόταν εκλέγεται ο υποψήφιος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους.

24.3. Αναπληρωτής Πρόεδρος

24.3.1 Οι υποψηφιότητες για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου θα υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή  τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέρες πριν στο Παγκύπριο Εκλογικό Συνέδριο.

24.2.2 Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου έχουν τα πλήρη μέλη που έχουν τακτοποιημένη την ετήσια συνδρομή τους για το τρέχον έτος και έχουν ήδη συμπληρώσει τρία (3) χρόνια ως πλήρη μέλη και τουλάχιστον μία πλήρη θητεία στην Κεντρική Επιτροπή.

24.2.3 Η Εφορευτική Επιτροπή αφού ελέγξει την συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού για την υποβολή υποψηφιοτήτων και βεβαιωθεί ότι τα τυπικά κριτήρια υποψηφιότητας πληρούνται, θα καταθέτει τις υποψηφιότητες για έγκριση μέσω του Προεδρείου ενώπιον του Παγκύπριου Εκλογικού Συνεδρίου.

24.2.4 Ενώπιον του Παγκύπριου Εκλογικού Συνεδρίου θα τίθενται για εξέταση και οι εντάσεις κατά των αποφάσεων της Εφορευτικής Επιτροπής.

24.2.5 Το Παγκύπριο Εκλογικό Συνέδριο θα αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων για την έγκριση των υποψηφιοτήτων και/ή των ενστάσεων.

24.2.6 Σε περίπτωση ενός μόνο υποψηφίου θα ανακηρύσσεται σε Αναπληρωτή Πρόεδρο χωρίς εκλογές.

24.2.7 Σε περίπτωση πέραν της μίας υποψηφιότητας  θα διεξάγονται εκλογές με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής.

24.2.8  Εκλέγεται Αναπληρωτής Πρόεδρος όποιος συγκεντρώσει το 50%+1 των εγκύρων ψηφοδελτίων.

24.2.9 Σε περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία γίνεται επαναληπτική ψηφοφορία τουλάχιστον επτά (7) μέρες αλλά όχι αργότερα από δεκαπέντε (15) μέρες μετά την πρώτη εκλογική διαδικασία μεταξύ των υποψηφίων που έχουν συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους και εκλέγεται ο υποψήφιος που έλαβε τους περισσότερους ψήφους νοουμένου ότι έχουν συγκεντρώσει το σαράντα (40%) τουλάχιστον των ψηφισάντων, διαφορετικά η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται εντός μίας (1) εβδομάδας, οπόταν εκλέγεται ο υποψήφιος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους.

24.4. Αντιπρόεδροι

24.4.1 Οι υποψηφιότητες για τις δύο (2) θέσεις αντιπροέδρων θα υποβάλλονται στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής τουλάχιστον δεκαπέντε μέρες (15) πριν το Παγκύπριο Συνέδριο.

24.4.2. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τις δύο (2) θέσεις των αντιπροέδρων έχουν τα πλήρη μέλη που έχουν τακτοποιημένη την ετήσια συνδρομή τους για το τρέχον έτος και έχουν ήδη συμπληρώσει τρία (3) χρόνια ως πλήρη μέλη και τουλάχιστον μία πλήρη θητεία στην Κεντρική Επιτροπή.

24.4.3 Η Εφορευτική Επιτροπή αφού ελέγξει την συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού για την υποβολή υποψηφιοτήτων καταθέτει τις υποψηφιότητες για έγκριση μέσω του Προεδρείου ενώπιον του Παγκύπριου Εκλογικού Συνεδρίου.

24.4.4 Ενώπιον του Παγκύπριου Εκλογικού Συνεδρίου τίθενται για εξέταση και απόφαση οι τυχόν εντάσεις κατά των αποφάσεων της Εφορευτικής Επιτροπής.

24.4.5 Το Παγκύπριο Εκλογικό Συνέδριο αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων για την έγκριση των υποψηφιοτήτων και/ή των ενστάσεων.

24.4.6  Σε περίπτωση δύο (2) μόνο υποψηφίων αυτοί ανακηρύσσονται άμεσα στη θέση χωρίς εκλογές.

24.4.7  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποψηφιότητα/ες  για ένα από τα δύο φύλα η/οι θέση/εις θα παραμένει/ουν κενή/ές και θα επαναλαμβάνεται η διαδικασία σε χρόνο που θα ορίσει το Παγκύπριο Συνέδριο μετά από πρόταση της Εφορευτικής Επιτροπής.

24.4.8  Σε περίπτωση κατάθεσης πέραν των δύο (2) υποψηφιοτήτων θα διεξάγονται εκλογές με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής. Το κάθε μέλος θα δικαιούται να ψηφίσει μόνο έναν υποψήφιο. Ψηφοδέλτιο που θα έχει περισσότερους από ένα (1) θα θεωρείται άκυρο.

24.4.9 Ο πρώτος άντρας και η  πρώτη γυναίκα σε αριθμό ψήφων υποψήφιοι εκλέγονται στη θέση αντιπροέδρου νοουμένου ότι έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον το τριάντα τοις εκατό (30%) των εγκύρων ψηφοδελτίων.

24.4.10 Σε περίπτωση που μετά την ψηφοφορία μία ή περισσότερες θέσεις αντιπροέδρων παραμένουν κενές γίνεται επαναληπτική ψηφοφορία τουλάχιστον επτά (7) μέρες αλλά όχι αργότερα από δεκαπέντε (15) μέρες μετά την πρώτη εκλογική διαδικασία μεταξύ των υποψηφίων που έχουν συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους.

24.5.1. Την διαδικασία εκλογής των αξιωματούχων του Κινήματος αναλαμβάνει επταμελής (7) Εφορευτική Επιτροπή αποτελούμενη από τους έξι (6) Προέδρους των Επαρχιακών Επιτροπών και τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής που εκλέγεται στην ίδια συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής στην οποία λαμβάνεται η απόφαση για την σύγκλιση του Παγκύπριου Εκλογικού Συνεδρίου.

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να διεκδικήσουν καμμιά από τις θέσεις  Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου, Αντιπροέδρων και μελών Κεντρικής Επιτροπής, που εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο.

Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Πρόεδρος Επαρχιακής Επιτροπής προτίθεται να θέσει υποψηφιότητα για μία από τις πιο πάνω αναφερόμενες θέσεις τότε η οικεία Επαρχιακή Επιτροπή ορίζει με ψηφοφορία ένα από τα μέλη της ως μέλος στην Εφορευτική Επιτροπή.

24.5.2.  Για σκοπούς στελέχωσης της Εφορευτικής Επιτροπής η εκλογή των Προέδρων των Επαρχιακών Επιτροπών πρέπει να ολοκληρωθεί τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέρες πριν το Παγκύπριο Εκλογικό Συνέδριο.

24.5.3. Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής παραλαμβάνει από τον Εκτελεστικό Γραμματέα το μητρώο μελών του Κινήματος. Νοείται ότι με την παραλαβή του μητρώου αναστέλλεται η διαδικασία έγκρισης νέων μελών.

24.5.4. Μετά  την πλήρη συγκρότηση της, η Εφορευτική Επιτροπή αναλαμβάνει τον έλεγχο του μητρώου μελών, τον έλεγχο εγκυρότητας των υποψηφιοτήτων για τις τέσσερις (4) θέσεις αξιωματούχων της Πολιτικής Επιτροπής και για τις τριάντα (30) θέσεις της Κεντρικής Επιτροπής, την εξέταση των ενστάσεων, την εν γένει διεξαγωγή των εκλογών και την ανακήρυξη των εκλεγέντων υποψηφίων.

24.5.5. Κατά την διεκπεραίωση των εργασιών της, η Εφορευτική Επιτροπή δύναται να ζητά γραμματειακή στήριξη από το προσωπικό του Κινήματος μέσω της Εκτελεστικής Γραμματείας.

Άρθρο 25 – Άλλοι αξιωματούχοι

 

 • Η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει τους πιο κάτω αξιωματούχους από τα εκλεγμένα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, ως μέλη της Πολιτικής Επιτροπής στην πρώτη συνεδρίασή της, η οποία πρέπει να συγκληθεί και πραγματοποιηθεί όχι αργότερα των τριάντα (30) ημερών από το Παγκύπριο Εκλογικό Συνέδριο:
 • Εκτελεστικό Γραμματέα
 • Αναπληρωτή Εκτελεστικό Γραμματέα
 • Και πέντε (5) μέλη της Πολιτικής Επιτροπής

 

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν πλήρη μέλη που έχουν τακτοποιημένη την ετήσια συνδρομή για το τρέχον έτος τα οποία έχουν τουλάχιστον συμπληρώσει δύο (2) χρόνια ως πλήρη μέλη.

25.1.2  Για την εκλογή των πέντε (5) μελών της Πολιτικής Επιτροπής λαμβάνεται πρόνοια να υπάρχει αντιπροσώπευση τουλάχιστον δύο (2) μελών από το κάθε φύλο νοουμένου ότι ο υποψήφιος έλαβε το τριάντα επί τις εκατό (30%) των ψηφισάντων μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Στην περίπτωση που δεν συμπληρώνονται οι θέσεις διεξάγεται επαναληπτική εκλογική διαδικασία μεταξύ των επικρατέστερων υποψηφίων αναλόγως των κενών θέσεων στη βάση της φόρμουλας (κενές θέσεις συν μία υποψηφιότητες) με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 41 του Καταστατικού.

25.2.1. Η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει κατόπιν εισήγησης της Πολιτικής Επιτροπής, εντός 15 ημερών από τη συγκρότηση σε σώμα της Πολιτικής Επιτροπής, τα εξής μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας:

 • Εκπρόσωπο Τύπου
 • Αναπληρωτή Εκπρόσωπο Τύπου
 • Οικονομικό Γραμματέα
 • Γραμματέα Διεθνών Σχέσεων

 

 1. Η Κεντρική Επιτροπή συνέρχεται σε κανονικές συνεδρίες σε διμηνιαία βάση και τουλάχιστον έξι (6) φορές το χρόνο και εκτάκτως, όταν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο από την Πολιτική Επιτροπή ή όταν αυτό ζητηθεί µε γραπτή αίτηση των δύο τρίτων (2/3) των µελών της.

 

25.2.2 Η Κεντρική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να δημιουργεί, να συγχωνεύει ή να διαλύει Θεματικές Επιτροπές Εργασίας, ανάλογα µε τις ανάγκες του Κινήματος.

25.2.4 Όλες οι πιο πάνω αναφερόμενες εκλογές γίνονται µε μυστική ψηφοφορία.

25.2.5 Η θητεία της Κεντρικής Επιτροπής είναι τριετής και μπορεί να  επεκταθεί για διάρκεια όχι πέραν των έξι (6) μηνών με απόφαση των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών της Κεντρικής Επιτροπής μετά από αρκούντως δικαιολογημένη εισήγηση της Πολιτικής Επιτροπής.  Μόνο το Παγκύπριο Συνέδριο μπορεί να επεκτείνει τη θητεία της Κεντρικής Επιτροπής και των άλλων Επιτροπών του Κινήματος πέραν των έξι μηνών και όχι πέραν των δώδεκα (12) μηνών μετά από αρκούντως δικαιολογημένη εισήγηση της Πολιτικής Επιτροπής, με απόφαση των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών του Παγκύπριου Συνεδρίου.

Άρθρο 26 – Πολιτική Επιτροπή (Π.Ε.)

26.1.1 Η Πολιτική Επιτροπή αποτελείται από τα εξής Μέλη:

 • Πρόεδρος
 • Αναπληρωτής Πρόεδρος
 • Αντιπρόεδρος Α’
 • Αντιπρόεδρος Β’
 • Εκτελεστικός Γραμματέας
 • Αναπληρωτής Εκτελεστικός Γραμματέας
 • Πέντε (5) Μέλη

26.1.2 Εx-officio συμμετοχή στην Πολιτική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου, έχουν τα Μέλη του Κινήματος, τα οποία κατέχουν τα ακόλουθα αξιώματα:

 • Υπουργοί
 • Υφυπουργοί
 • Βουλευτές
 • Ευρωβουλευτές
 • Διορισμένοι Επίτροποι σε Κυβερνητικά και Ευρωπαϊκά σώματα

26.1.3 Εx-officio συμμετοχή με δικαίωμα ψήφου στην Πολιτική Επιτροπή, έχει ο Γενικός Γραμματέας της Νεολαίας Οικολόγων, νοουμένου ότι είναι και Πλήρες Μέλος του Κινήματος.

Εx-officio συμμετοχή με δικαίωμα ψήφου στην Πολιτική Επιτροπή, έχει η Γενική Γραμματέας της Γυναικείας Κίνησης Οικολόγων, νοουμένου ότι είναι και Πλήρες Μέλος του Κινήματος.

Εx-officio συμμετοχή με δικαίωμα ψήφου στην Πολιτική Επιτροπή, έχει ο Γενικός Γραμματέας του Παγκύπριου Οικολογικού Αγροτικού Συνδέσμου, νοουμένου ότι είναι και Πλήρες Μέλος του Κινήματος.

Ex-Officio συμμετοχή με δικαίωμα ψήφου στην Πολιτική Επιτροπή έχει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κίνησης Οικολόγων Συνταξιούχων, νοουμένου ότι είναι και Πλήρες Μέλος του Κινήματος.

Ex-Officio συμμετοχή με δικαίωμα ψήφου στην Πολιτική Επιτροπή, έχει ο εκπρόσωπος συνεργαζόμενης οργάνωσης πολιτών σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 56.

Τα Ex-Officio μέλη της Πολιτικής Επιτροπής είναι αξιωματούχοι του κινήματος και έχουν τα ίδια δικαιώματα και ευθύνες.

Οι Προέδροι των Επαρχιακών Επιτροπών έχουν δικαίωμα Ex-Officio συμμετοχής στις συνεδριάσεις της Πολιτικής Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.

26.1.4  Νοείται ότι για να δικαιούται Ex-Officio συμμετοχή στην Πολιτική Επιτροπή  οποιαδήποτε οργάνωση από τις πιο πάνω αναφερόμενες πρέπει να καταθέτει στην  Πολιτική Επιτροπή  αρχείο τουλάχιστον τριάντα (30) εγγεγραμμένων μελών.

26.2.1 Η θητεία της Πολιτικής Επιτροπής και της Εκτελεστικής Γραμματείας θα είναι τριετής (3), όπως ακριβώς και η θητεία της Κεντρικής Επιτροπής και των Επαρχιακών Επιτροπών, µε δικαίωμα δύο (2) συνεχόμενων θητειών στην ίδια θέση.

26.2.2 Σε περίπτωση παραίτησης, αποχώρησης ή ανάκλησης από τις θέσεις της Πολιτικής Επιτροπής, η Κεντρική Επιτροπή οφείλει να αναπληροί τις κενωθείσες θέσεις µε νέες εκλογές εντός εννέα (9) εβδομάδων, εκτός εάν τέτοια περίπτωση λάβει χώρα τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας της Πολιτικής Επιτροπής και η εν λόγω θέση αποφασιστεί από την ίδια την Κεντρική Επιτροπή ότι δεν θα πληρωθεί.

Νοείται ότι στην περίπτωση των αξιωματούχων που εκλέγονται από το Παγκύπριο Συνέδριο ή την Επαρχιακή Συνέλευση τηρούνται τα χρονικά περιθώρια που προνοεί το παρόν καταστατικό.

26.2.3 Όλα τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής αναλαμβάνουν πέραν των καθορισμένων από το Καταστατικό ευθυνών τους, την αντιπροσώπευση του Κινήματος σε εκδηλώσεις και συναντήσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες του/της Προέδρου.

26.2.4 Η Πολιτική Επιτροπή θα έχει την ευθύνη της υλοποίησης των πολιτικών αποφάσεων που έχει χαράξει η Κεντρική Επιτροπή, την εφαρμογή της πολιτικής πάνω σε μείζονα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά θέματα, θέματα Κυπριακού προβλήματος, άμυνας, Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ, καθώς και θέματα που άπτονται της ομαλής λειτουργίας και ανάπτυξης του Κινήματος. Η Πολιτική Επιτροπή επιλαμβάνεται περαιτέρω θεμάτων που άπτονται συνεργασιών ή/και συμπράξεων µε άλλα κόμματα ή κινήματα ή οργανώσεις για συγκεκριμένο σκοπό και συγκεκριμένη χρονική περίοδο, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής και της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης.

Τα Μέλη της Πολιτικής Επιτροπής θα παραμένουν και Μέλη στην Κεντρική Επιτροπή.

Άρθρο 27 – Εκτελεστική Γραμματεία (Ε.Γ.)

27.1.1. Η Εκτελεστική Γραμματεία αποτελείται από τα εξής µέλη:

 • Εκτελεστικός Γραμματέας (ο οποίος θα προεδρεύει των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Γραμματείας)
 • Αναπληρωτής Εκτελεστικός Γραμματέας
 • Οικονομικός Γραμματέας
 • Εκπρόσωπος Τύπου
 • Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Τύπου
 • Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων
 • Έξι (6) Πρόεδροι των Επαρχιακών Επιτροπών
 • Ένας (1) οριζόμενος εκπρόσωπος από το Κεντρικό Συμβούλιο της Νεολαίας Οικολόγων που είναι και πλήρες μέλος του Κινήματος Οικολόγων.
 • Μία (1) οριζόμενη εκπρόσωπος από το Διοικητικό Συμβούλιο της Γυναικείας Κίνησης Οικολόγων που είναι και πλήρες μέλος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών.
 • Ένας (1) οριζόμενος εκπρόσωπος από το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Οικολογικού Αγροτικού Συνδέσμου που είναι και πλήρες μέλος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών.
 • Ένας (1) οριζόμενος εκπρόσωπος από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κίνησης Οικολόγων Συνταξιούχων, που είναι και πλήρες Μέλος του Κινήματος.

Νοείται ότι για να δικαιούται Ex-Officio συμμετοχή στην Εκτελεστική Γραμματεία   οποιαδήποτε οργάνωση από τις πιο πάνω αναφερόμενες πρέπει να καταθέτει στην  Πολιτική Επιτροπή  σχετικό αρχείο που αποδεδειγμένα να περιέχει τουλάχιστον τριάντα (30) εγγεγραμμένα  μέλη.

27.1.2. Η Εκτελεστική Γραμματεία έχει την ευθύνη όλων των εκδηλώσεων του Κινήματος, την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης του Κινήματος, τη εύρυθμη λειτουργία των γραφείων, την εκτέλεση των αποφάσεων της Πολιτικής Επιτροπής για την πρόσληψη και απόλυση προσωπικού, τη διοργάνωση διασκέψεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, την τήρηση και ενημέρωση του Παγκύπριου Μητρώου Μελών, την εξέταση θεμάτων που αφορούν απόρριψη αίτησης εγγραφής µελών, κ.ά.

27.1.3. Με απόφαση του Προέδρου η Πολιτική Επιτροπή μαζί µε την Εκτελεστική Γραμματεία συνέρχονται σε κοινές συνεδρίες σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν η θεματολογία της συνεδρίας το απαιτεί. Σε μια τέτοια περίπτωση προεδρεύει της κοινής συνεδρίασης ο πρόεδρος. Για σκοπούς απαρτίας και απόφασης καταγράφονται / καταμετρούνται χωριστά τα δύο σώματα. Για να υπάρξει απόφαση πρέπει να υπάρχει πλειοψηφία και στα δύο  σώματα.

 

Άρθρο 28 – Επαρχιακές Συνελεύσεις

 

Οι Επαρχιακές Συνελεύσεις συγκαλούνται µε απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής από τον Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ή σε περίπτωση αδυναμίας από την Εκτελεστική Γραμματεία, ετησίως και εκτάκτως όταν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο ή αν αυτό απαιτηθεί µε ενυπόγραφη αίτηση του είκοσι τοις εκατό (20%) των πλήρων Μελών που έχουν τακτοποιήσει την ετήσια συνδρομή τους για το τρέχον έτος και είναι καταγραμμένα ως μέλη του Κινήματος στην εν λόγω επαρχία.

Νοείται ότι η Εκτελεστική Γραμματεία έχει την ευθύνη για τον έλεγχο του καταλόγου μελών της Επαρχιακής Συνέλευσης.

Η απόφαση μαζί με την ημερήσια διάταξη και το πρόγραμμα ανακοινώνονται δημόσια και κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέρες πριν την διεξαγωγή της Επαρχιακής Συνέλευσης.

Της Επαρχιακής Συνέλευσης προεδρεύει τριμελές προεδρείο που ορίζει η Επαρχιακή Επιτροπή ή σε περίπτωση αδυναμίας της η Εκτελεστική Γραμματεία, τουλάχιστον δεκαπέντε  (15) μέρες πριν την διεξαγωγή της Επαρχιακής Συνέλευσης.

Νοείται ότι σε περίπτωση εκλογικής Επαρχιακής Συνέλευσης, τα μέλη του τριμελούς προεδρείου δεν είναι μέλη της απερχόμενης Επαρχιακής Επιτροπής ούτε υποψήφιοι για τις θέσεις των μελών και επιλαχόντων μελών της Επαρχιακής Επιτροπής.

Σε περίπτωση εκλογής ή διαδικασίας μομφής ή ανάκλησης μέλους της Επαρχιακής Επιτροπής, η απερχόμενη Επαρχιακή Επιτροπή ή σε περίπτωση αδυναμίας της, η Εκτελεστική Γραμματεία, ορίζει τριμελές προεδρείο για την διεξαγωγή της Επαρχιακής Συνέλευσης.

Νοείται ότι στο τριμελές προεδρείο δεν δικαιούνται συμμετοχής τα μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής ή μέλη που υποβάλλουν υποψηφιότητα ή άλλα μέλη που εμπλέκονται στη διαδικασία πχ  μομφής ή ανάκλησης.

Οι Επαρχιακές Συνελεύσεις μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις όταν κατά την έναρξη της συνεδρίας υπάρχει απαρτία όπως αναφέρεται στο παρόν Καταστατικό.

Απαρτία υπάρχει όταν διαπιστωθεί η παρουσία του πέραν του πενήντα τοις εκατό (50%) των πλήρων Μελών της επαρχίας που έχουν τακτοποιημένη την ετήσια συνδρομή τους για το τρέχον έτος. Μετά την παρέλευση μισής ώρας από την καθορισμένη ώρα συνεδρίας, τα παρόντα Μέλη θα αποτελούν απαρτία, νοούμενου ότι είναι παρόντα τουλάχιστο το ένα τέταρτο (1/4) του συνολικού αριθμού των πλήρων Μελών που έχουν τακτοποιημένη την ετήσια συνδρομή τους για το τρέχον έτος.

Οι Επαρχιακές Συνελεύσεις εκλέγουν τους εκπροσώπους της κάθε επαρχίας (άρθρο 23) στην Κεντρική Επιτροπή, εκλέγουν τις Επαρχιακές Επιτροπές (άρθρο 29), εγκρίνουν τον κατάλογο των υποψηφιοτήτων για τις τοπικές εκλογές και τον καταρχήν κατάλογο των υποψηφίων στις βουλευτικές εκλογές, στις αντίστοιχες εκλογικές περιφέρειες.

Οι Επαρχιακές Συνελεύσεις έχουν την αρμοδιότητα να αποφασίζουν για όλα τα θέματα που αφορούν την Επαρχία μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων του Παγκύπριου Συνεδρίου, της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης, της Κεντρικής Επιτροπής, και της Πολιτικής Επιτροπής.

Κατά τις συνεδριάσεις των Επαρχιακών Συνελεύσεων τηρείται ο κανονισμός που αναφέρεται στο Κεφάλαιο 6.

 

Άρθρο 29 – Επαρχιακές Επιτροπές (Ε.Ε.)

Τα Μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών είναι πέντε (5) και άλλα δύο (2) επιλαχόντα μέλη και εκλέγονται από τις τακτικές Επαρχιακές Συνελεύσεις οι οποίες συνέρχονται κάθε τρία (3) χρόνια.

Η Επαρχιακή Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο, τα τέσσερα μέλη και τα δύο επιλαχόντα μέλη  της Επαρχιακής Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία.

Νοείται ότι για να εκλεγεί μέλος πρέπει να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον το δέκα τοις εκατό (10%) των ψήφων. Σε περίπτωση που δεν συμπληρώνεται ο αριθμός των μελών θα γίνεται επαναληπτική ψηφοφορία μέχρι να προκύψει εκλογή με βάση τα πιο πάνω ποσοστά.

Ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής έχει ευθύνη της εν γένει λειτουργίας της Επαρχιακής Επιτροπής, συντονίζει τη δράση του Κινήματος στη εν λόγω Επαρχία, συνεργάζεται με τον Εκτελεστικό Γραμματέα στην οργάνωση και λειτουργία του γραφείου και του προσωπικού του Κινήματος στην εν λόγω Επαρχία, εκπροσωπεί ή αναθέτει την εκπροσώπηση του Κινήματος σε δραστηριότητες που αφορούν την εν λόγω Επαρχία και προεδρεύει των συνεδριάσεων της Επαρχιακής Επιτροπής.

Ως Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής έχει την ευθύνη να τηρούνται και να αρχειοθετούνται τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επαρχιακής Επιτροπής, να τηρείται επαρχιακό αρχείο μελών και αρχείο ανακοινώσεων και διαχείρισης υποθέσεων.

Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου η Επαρχιακή Επιτροπή καθορίζει με μυστική ψηφοφορία ένα μέλος ως προεδρεύοντα της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής εκπροσωπεί Ex-Officio την Επαρχιακή Επιτροπή στην Εκτελεστική Γραμματεία και στην Πολιτική Επιτροπή.

Νοείται ότι όλα τα μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής είναι μεταξύ τους ίσα και η κατανομή των ρόλων και ευθυνών γίνεται συλλογικά και στα πλαίσια των συνεδριάσεων και αποφάσεων της Επιτροπής.

Οι Επαρχιακές Επιτροπές είναι έξι (6) όσες και οι επαρχίες της Κύπρου. Τα εκλεγμένα μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών θα μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για την Κεντρική Επιτροπή του Κινήματος και παράλληλα να διατηρούν τη θέση τους στην Επαρχιακή Επιτροπή σε περίπτωση εκλογής τους. Τα Μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών μπορούν να διεκδικήσουν θέση στην Πολιτική Επιτροπή και παράλληλα να διατηρούν τη θέση τους στην Επαρχιακή Επιτροπή.

Τα επιλαχόντα Μέλη από κάθε επαρχία κατά την ψηφοφορία για τις Επαρχιακές Επιτροπές, αναφέρονται ως επιλαχόντες και θα κληθούν να πληρώσουν τυχόν κενωθείσες θέσεις στην Επαρχιακή Επιτροπή κατά τη σειρά κατάταξης τους στις εν λόγω εκλογές.

Νοείται ότι τα επιλαχόντα μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα του μέλους πλην της συμμετοχής σε ψηφοφορία.

Στις συνεδριάσεις των Επαρχιακών Επιτροπών δύναται να λαμβάνουν Ex-Officio μέρος, χωρίς δικαίωμα ψήφου, τα μέλη του Κινήματος που έχουν εκλεγεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων ή/και σε οποιαδήποτε βαθμίδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και οι Εκπρόσωποι Τοπικών Επιτροπών, στην οικεία επαρχία.

Οι Επαρχιακές Επιτροπές έχουν την αρμοδιότητα να αποφασίζουν για όλα τα θέματα που αφορούν την Επαρχία τους, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Παγκύπριου Συνεδρίου, της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης της Κεντρικής Επιτροπής, της Πολιτικής Επιτροπής και της Επαρχιακής Συνέλευσης.

Νοείται ότι σε περίπτωση που ένα θέμα αφορά μία συγκεκριμένη επαρχία άλλα έχει παγκύπρια σημασία, η θέση της Επαρχιακής Επιτροπής πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά  υπόψη  κατά τη λήψη των αποφάσεων των παγκύπριων οργάνων ή των εκπροσώπων του Κινήματος.

Οι Επαρχιακές Επιτροπές, μπορούν να ιδρύουν Τοπικές Επιτροπές (Τ.Ε.) που θα λειτουργούν στη βάση εσωτερικού κανονισμού που θα εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή.

 

Άρθρο 30– Θεματικές Επιτροπές Εργασίας

Η Κεντρική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να δημιουργεί, να συγχωνεύει ή να διαλύει Θεματικές Επιτροπές Εργασίας, ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες του Κινήματος.

Η Κεντρική Επιτροπή  ορίζει κατά την πρώτη συνεδρία μετά την εκλογή της τα άτομα που θα συντονίζουν τις Θεματικές Επιτροπές Εργασίας τα οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι Μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Οι Επιτροπές θα ενημερώνουν την Κεντρική Επιτροπή ανά τακτά διαστήματα.

Η Κεντρική Επιτροπή επικυρώνει τα μέλη που θα απαρτίζουν τις Θεματικές Επιτροπές Εργασίας, και ενημερώνεται µέσω των συντονιστών της κάθε Θεματικής Επιτροπής Εργασίας για τις εργασίες των Θεματικών Επιτροπών Εργασίας  καθώς και για τα αποτελέσματα των εργασιών τους.

Τις εργασίες των Θεματικών Επιτροπών Εργασίας συντονίζει ο Αναπληρωτής εκτελεστικός γραμματέας του Κινήματος.

Ο ρόλος των Θεματικών Επιτροπών Εργασίας είναι συμβουλευτικός προς τα σώματα και τους εκπροσώπους του Κινήματος.

Οι Θεματικές Επιτροπές Εργασίας δικαιούνται να έχουν δημόσια τοποθέτηση σε συνεργασία με το αρμόδιο όργανο ή εκπρόσωπο του Κινήματος για τα θέματα που αφορούν την Θεματική Επιτροπή Εργασίας του.

Νοείται ότι η δημόσια τοποθέτηση Θεματικής Επιτροπής Εργασία γίνεται σε συνεννόηση με τον  Αναπληρωτή Εκτελεστικό Γραμματέα του Κινήματος σε ότι αφορά την τήρηση των διαδικασιών σύγκλησης και απόφασης από την αρμόδια Θεματική Επιτροπή Εργασίας.

Οι Θεματικές Επιτροπές Εργασίας δύνανται να συνεργάζονται με άλλα όργανα ή σώματα ή εκπροσώπους του Κινήματος για την συνδιαμόρφωση θέσεων και οργάνωση δράσεων.

Η Κεντρική Επιτροπή δύναται με απόφαση της να καθορίσει θέματα που αφορούν την σύσταση και τη λειτουργία των Θεματικών Επιτροπών Εργασίας και/ή να  εγκρίνει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας τους.

Νοείται ότι με ευθύνη της Εκτελεστικής Γραμματείας παρέχεται γραμματειακή υποστήριξη στη λειτουργία των Θεματικών Επιτροπών Εργασίας.

Η θητεία της εκάστης Θεματικής Επιτροπής Εργασίας ταυτίζεται με την θητεία της Κεντρικής Επιτροπής.

Άρθρο 31 – Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων

Η Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων είναι τουλάχιστον 5μελής. Μέλη της είναι ο Εκτελεστικός Γραμματέας, ο Αναπληρωτής Εκτελεστικός Γραμματέας και ο Οικονομικός Γραμματέας του Κινήματος και δύο άλλα μέλη με εμπειρία και γνώση στα θέματα οικονομικής διαχείρισης τα οποία επιλέγονται μεταξύ καταλόγου ενδιαφερομένων που πληρούν τα κριτήρια σε ειδική επί τούτου συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που συνέρχεται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέρες  από την συγκρότηση  της Εκτελεστικής Γραμματείας σε σώμα, κατόπιν εισήγηση της τελευταίας. Σκοπός της Επιτροπής Οικονομικών Θεμάτων είναι η συζήτηση, παρακολούθηση, και ετοιμασία προτάσεων προς την Πολιτική Επιτροπή και την Εκτελεστική Γραμματεία επί όλων των οικονομικών θεμάτων που έχουν σχέση µε τα οικονομικά του Κινήματος µε στόχο την εύρυθμη, ομαλή και απόλυτα νόμιμη λειτουργία του Κινήματος.

Η Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων έχει συχνές συναντήσεις µε την Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου του Κινήματος, ελέγχει καταστάσεις εσόδων και εξόδων και διεκπεραιώνει κάθε είδους εργασία οικονομικής φύσης που έχει σχέση µε το Κίνημα.

Η θητεία της Επιτροπής Οικονομικών Θεμάτων ταυτίζεται με την θητεία της Κεντρικής Επιτροπής.

 

Άρθρο 32 – Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου

Η Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον πλήρη μέλη του Κινήματος με εμπειρία και γνώση στα θέματα οικονομικού ελέγχου και  τα οποία εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή σε ειδική επί τούτου συνεδρία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέρες μετά την συγκρότηση σε σώμα της Εκτελεστικής Γραμματείας και κατόπιν εισήγησης της τελευταίας.

Σκοπός της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου είναι ο έλεγχος όλων των οικονομικών στοιχείων που έχουν σχέση µε το Κίνημα µε στόχο την εύρυθμη, ομαλή και απόλυτα νόμιμη λειτουργία του Κινήματος σύμφωνα με την ισχύουσα  νομοθεσία και ειδικότερα τον Περί Κομμάτων Νόμο του 2012 (Ν.175(Ι)/2012) και τις εκάστοτε τροποποιήσεις του.

Η Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου έχει συχνές συναντήσεις µε την Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων και τον Οικονομικό Γραμματέα, ελέγχει όλες τις καταστάσεις εσόδων και εξόδων και είναι υπεύθυνη για την ετοιμασία και την έγκριση των ξεχωριστών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για κάθε ημερολογιακό έτος όπως καθορίζεται στον Περί Κομμάτων Νόμο του 2012 (Ν. 175(Ι)/2012) και τις εκάστοτε τροποποιήσεις του αλλά και σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αφού ελεγχθούν και υπογραφούν από την Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου υποβάλλονται στον Έφορο Τήρησης του Μητρώου Πολιτικών Κομμάτων το αργότερο εντός δέκα (10) μηνών μετά τη λήξη του έτους το οποίο αφορούν.

Η Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου παρουσιάζει τα ευρήματα του ετήσιου ελέγχου αναλυτικά μια φορά το χρόνο στην Κεντρική Επιτροπή  και συνοπτικά στο Παγκύπριο Συνέδριο και /ή όποιας άλλης προβλεπόμενης και ισχύουσας προθεσμίας.

Συνεργάζεται με τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας για την εφαρμογή των προνοιών του Περί Κομμάτων Νόμο του 2012 (Ν.175(Ι)/2012) και τις εκάστοτε τροποποιήσεις του που αφορούν τον έλεγχο όλων των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των εσόδων και δαπανών του Κινήματος για την προεκλογική περίοδο.

Η Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου ελέγχει και υποβάλλει στον Έφορο Τήρησης του Μητρώου Πολιτικών Κομμάτων αναλυτικές καταστάσεις εσόδων και δαπανών για την προεκλογική εκστρατεία σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Κομμάτων Νόμο του 2012 (Ν.175(Ι)/2012) και τις εκάστοτε τροποποιήσεις του.

Νοείται ότι η Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου παρουσιάζει τις αναλυτικές καταστάσεις εσόδων και δαπανών του Κινήματος για την προεκλογική περίοδο στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής από την υποβολή τους στον Έφορο Τήρησης του Μητρώου Πολιτικών Κομμάτων.

Τα µέλη της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου δεν δύνανται να είναι µέλη της Κεντρικής Επιτροπής.

Η θητεία της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου ταυτίζεται με τη θητεία της Κεντρικής Επιτροπής.

 

Άρθρο 33 – Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου

Η Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου είναι το αρμόδιο όργανο που αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, της διαχείρισης κινδύνων και των διαδικασιών διακυβέρνησης του Κινήματος.

Η Κεντρική Επιτροπή στην πρώτη της συνεδρίαση που πραγματοποιείται τουλάχιστον δεκαπέντε (15)  μέρες μετά την συγκρότηση σε σώμα της Εκτελεστικής Γραμματείας διορίζει ένα (1) πρόσωπο ή περισσότερα, μετά από εισήγηση της Εκτελεστικής Γραμματείας, το οποίο να μην είναι απαραίτητα μέλος του Κινήματος, με εμπειρία και γνώση σε θέματα διοίκησης και το οποίο μέσω της Εκτελεστικής Γραμματείας θα έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν τα συστήματα διακυβέρνησης του Κινήματος με σκοπό την αξιολόγηση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητάς τους.

Η Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου οφείλει κάθε χρόνο να συντάσσει έκθεση προς την Πολιτική Επιτροπή και την Εκτελεστική Γραμματεία για την αποτελεσματικότητα του συστήματος διακυβέρνησης του Κινήματος.

Η θητεία της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου ταυτίζεται με την θητεία της Κεντρικής Επιτροπής.

 

Άρθρο 34– Επιτροπή Καταστατικού

Η Επιτροπή Καταστατικού είναι το αρμόδιο όργανο για να μελετά και να καταγράφει σε διαρκή βάση εισηγήσεις για τροποποιήσεις και εκσυγχρονισμό του Καταστατικού, να προβαίνει στις ανάλογες νομοτεχνικές ρυθμίσεις και προτάσεις και να παρουσιάζει στο Παγκύπριο Καταστατικό Συνέδριο τις τελικές εισηγήσεις της για τροποποίηση του Καταστατικού. Είναι η αρμόδια επιτροπή για την συμβουλευτική ερμηνεία του καταστατικού και την υποβολή εισηγήσεων για υιοθέτηση κανονισμών και κωδίκων. Είναι τουλάχιστον 3µελής και εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή με μυστική ψηφοφορία στην πρώτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής μετά την συγκρότηση της. Η θητεία της Επιτροπής ταυτίζεται με αυτήν  της Κεντρικής Επιτροπής η οποία και την εκλέγει.

Η Κεντρική Επιτροπή φροντίζει ούτως ώστε τα άτομα που θα αποτελούν την Επιτροπή Καταστατικού να έχουν τις απαιτούμενες περί τούτου γνώσεις και εμπειρίες, και κατά προτίμηση νομομαθείς, να είναι πλήρη µέλη του Κινήματος για τουλάχιστον τρία (3) έτη αλλά όχι κατ’ ανάγκη µέλη στα συλλογικά όργανα του Κινήματος.

Η Επιτροπή Καταστατικού λαμβάνει απόψεις και εισηγήσεις από μέλη, φίλους ή σώματα του Κινήματος, τις οποίες επεξεργάζεται και κατά την κρίση της υιοθετεί, τροποποιεί ή απορρίπτει.

 

Άρθρο 35 – Επιτροπή Δεοντολογίας

Σε συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που πραγματοποιείται τουλάχιστον (15) δεκαπέντε μέρες μετά την συγκρότηση σε σώμα της Πολιτικής Επιτροπής εκλέγεται σε μυστική ψηφοφορία πενταμελής (5) Επιτροπή Δεοντολογίας μετά από εισήγηση της Πολιτικής Επιτροπής. Τα πέντε (5) μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας μπορεί να είναι μέλη του Κινήματος αλλά δεν πρέπει να είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής ή άλλου σώματος του Κινήματος.

Νοείται ότι η Κεντρική Επιτροπή δύναται να ορίσει ως μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας και μη μέλος του Κινήματος.

Οποιοδήποτε μέλος ή μέλη του Κινήματος ως άτομα ή ως σώμα, υποπέσουν σε σοβαρό παράπτωμα, αρνούνται να ακολουθήσουν τις θέσεις και απόψεις της πλειοψηφίας και µε οποιοδήποτε τρόπο (δηλώσεις, άρθρα, συμπεριφορά) θεωρηθεί ότι βλάπτουν το Κίνημα και τους στόχους του, υπόκεινται σε έλεγχο από την Επιτροπή Δεοντολογίας.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας παρακολουθεί την εφαρμογή του καταστατικού και όλων των συναφών κανονισμών και κωδίκων (π.χ. κώδικας συμπεριφοράς) και εξετάζει αυτεπάγγελτα ή μετά από καταγγελία κάθε περίπτωση που αφορά ενδεχόμενη παραβίαση τους.

Νοείται ότι σε περίπτωση καταγγελίας αυτή θα πρέπει να είναι ενυπόγραφη, γραπτή και τεκμηριωμένη.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας πρέπει να εξασφαλίζει κατά τη διαδικασία της όποιας έρευνας, τα ελάχιστα δικαιώματα της φυσικής δικαιοσύνης, το δικαίωμα ακρόασης και την αρχή της αμεροληψίας.

Για το σκοπό αυτό, σε περίπτωση που θεωρεί ότι υπάρχει καταγγελία η πράξη και/ή συμπεριφορά η οποία εμπίπτει στις αρμοδιότητές της και η οποία θα πρέπει να διερευνηθεί, οφείλει άμεσα και το αργότερο εντός επτά (7) ημερών να διορίσει ερευνώντα λειτουργό με σαφείς οδηγίες και με εντολή ότι η έρευνα θα πρέπει να ολοκληρωθεί και να υποβληθεί πόρισμα εντός τριάντα (30) ημερών. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αυτό το χρονικό διάστημα είναι αδύνατο να τηρηθεί θα πρέπει έγκαιρα ο λειτουργός να ενημερώσει γραπτώς την Επιτροπή Δεοντολογίας η οποία αιτιολογημένα δύναται να αποφασίσει για την όποια αναγκαία παράταση, μέχρι και την ολοκλήρωση της έρευνας.

Νοείται ότι το διάβημα αυτό μπορεί να επαναληφθεί, πλην όμως η κάθε επόμενη παράταση θα πρέπει να γίνεται αποδεκτή μόνο εάν υπάρχουν πραγματικοί λόγοι για έγκρισή της. Δύναται να διορίσει ανεξάρτητο ερευνώντα λειτουργό.

Αφού υποβληθεί το σχετικό πόρισμα προς την Επιτροπή Δεοντολογίας, η Επιτροπή Δεοντολογίας δύναται κατά πλειοψηφία, είτε να απορρίψει και να διακόψει την υπόθεση αυτή ως ανυπόστατη ή ανεπαρκώς τεκμηριωμένη, είτε να αποφασίσει ότι θα την προωθήσει εντός εύλογου χρόνου για λήψη απόφασης και επιβολή ποινής στην Πολιτική Επιτροπή του Κινήματος μετά από σχετική ακροαματική διαδικασία η οποία θα προσομοιάζει οιωνεί ποινική διαδικασία.

Προς τούτο η Επιτροπή Δεοντολογίας, αφού λάβει το πόρισμα του ερευνώντος λειτουργού και στην περίπτωση που κρίνει ότι η υπόθεση θα πρέπει να παραπεμφθεί ενώπιον της Πολιτικής Επιτροπής, οφείλει το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών να συντάξει σχετικό κατηγορητήριο το οποίο οφείλει να επιδώσει άμεσα τόσο στην Πολιτική Επιτροπή όσο και στον πειθαρχικά / δεοντολογικά διωκόμενο /ελεγχόμενο. Το κατηγορητήριο θα υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας και/ή οποιοδήποτε άλλο μέρος σε περίπτωση κωλύματος.

Νοείται ότι με την επίδοση του κατηγορητηρίου, η Επιτροπή Δεοντολογίας φροντίζει και κοινοποιεί στον κατηγορούμενο αλλά και στην Πολιτική Επιτροπή όλο το σχετικό μαρτυρικό υλικό το οποίο έχει ληφθεί.

Η Πολιτική Επιτροπή αφού λάβει το κατηγορητήριο ειδοποιεί τα μέρη όπως εντός επτά (7) ημερών προσέλθουν ενώπιον της για να ακούσει όλες τις πλευρές.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας παρουσιάζει ενώπιον της Πολιτικής Επιτροπής την μαρτυρία την οποία έχει συλλέξει και επιχειρεί να αποδείξει τα όποια αδικήματα εντοπίζονται στο κατηγορητήριο.

Ο κατηγορούμενος δύναται να αντεξετάσει/κλητεύσει οποιοδήποτε μάρτυρα. Και τα δύο μέρη αφού παρουσιάσουν τις θέσεις τους μπορούν να προχωρήσουν σε προφορικές ή γραπτές αγορεύσεις ανάλογα με τις οδηγίες της Πολιτικής Επιτροπή. Η Πολιτική Επιτροπή οφείλει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία που τα μέρη θα προβούν στις τελικές τους αγορεύσεις να κοινοποιήσει την απόφασή της η οποία πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη.

Η Πολιτική Επιτροπή του Κινήματος αφού ακούσει πρώτα το μέλος που κατηγορείται και/ή τον νομικό εκπρόσωπό του και διασφαλίσει το δικαίωμα ακρόασης και δίκαιης δίκης, λαμβάνει εντός εύλογου χρόνου την απόφασή της, η οποία κατά την κρίση της ανακοινώνεται δημόσια. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Πολιτική Επιτροπή δύναται να ανακοινώσει την απόφαση της μόνο στα μέλη που τους αφορά προσωπικά.

Για τα πειθαρχικά παραπτώματα επιβάλλονται από την Πολιτική Επιτροπή του Κινήματος ανάλογα με τη σοβαρότητα, τις συνθήκες διάπραξης και της στάσης του μέλους, οι πιο κάτω ποινές (με σειρά αυστηρότητας):

 1. Σύσταση.
 2. Γραπτή επίπληξη.
 3. Προσωρινός αποκλεισμός από τις συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων για μέχρι έξι (6) μήνες.
 4. Προσωρινή αποβολή από το Κίνημα για διάρκεια μέχρι έξι (6) μήνες.
 5. Αποβολή από το Κίνημα.

Νοείται ότι οι ποινές δύναται να συντρέχουν ή να επιβληθούν και να υπάρχει αναστολή.

Η απόφαση της Πολιτικής Επιτροπής μπορεί να εφεσιβληθεί εντός εύλογου χρόνου και όχι πέραν των τριάντα (30) ημερών, με ενυπόγραφη αίτηση δεόντως τεκμηριωμένη προς την Πολιτική Επιτροπή. Σε μια τέτοια περίπτωση η Πολιτική Επιτροπή οφείλει εντός τριάντα (30) ημερών να συγκαλέσει συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής με πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την εξέταση της έφεσης.  Η Κεντρική Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει, να ακυρώσει ή να διαφοροποιήσει την ποινή,  με απόφαση που λαμβάνεται σε μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία του εξήντα τοις εκατό (60%) των παρόντων μελών.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση του καταστατικού ή συναφών κανονισμών ή κωδίκων από μέλος ή μέλη που κατέχουν οργανική θέση στο Κίνημα μπορεί να επιβληθεί η προσωπική ή συλλογική ποινή της ανάκλησης του μέλους ή των μελών από τις θέσεις που κατέχουν σύμφωνα με το άρθρο 45 του Καταστατικού.

Με ευθύνη της Εκτελεστικής Γραμματείας γίνονται οι ενέργειες με βάση το άρθρο 45 του Καταστατικού για την πλήρωση των θέσεων που θα κενωθούν με βάση τις πρόνοιες του παρόντος καταστατικού.

Σε περίπτωση που η καταγγελία αφορά μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας γίνεται προσωρινή αντικατάστασή του με απόφαση της Πολιτικής Επιτροπής και μέχρι την ολοκλήρωση της υπόθεσης ο καταγγελλόμενος θα εξαιρεθεί από τα καθήκοντα τα οποία ασκεί.

Σε περίπτωση που μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας ή της Πολιτικής Επιτροπής έχει άμεση ή έμμεση σχέση με οποιανδήποτε υπόθεση τότε το μέλος αυτό- θα δηλώνει την σύγκρουση συμφέροντος και θα εξαιρείται από τη διαδικασία εξ υπαρχής και/ή μόλις διαπιστωθεί το όποιο κώλυμα το οποίο δεν ήταν εξ υπαρχής εμφανές, δεν θα λαμβάνει μέρος στη πειθαρχική διαδικασία σε οποιοδήποτε στάδιο της.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

 

Άρθρο 36– Καθήκοντα και όροι εντολής Μελών Πολιτικής Επιτροπής

Πρόεδρος 

Προεδρεύει των συνεδριάσεων της Πολιτικής Επιτροπής και της Κεντρικής Επιτροπής. Σε οποιαδήποτε όργανα παρευρίσκεται  μπορεί  να προεδρεύσει και να συντονίζει τις εργασίες των οργάνων αυτών εκτός εάν ορίζεται αλλιώς από το Καταστατικό. Εκπροσωπεί   το Κίνημα σε όλα τα επίπεδα, σε συναντήσεις και εκδηλώσεις. Εκφράζει την πολιτική θέση του Κινήματος όπως αυτή καθορίζεται από τα συλλογικά όργανα. Έχει την ευθύνη της διαμόρφωσης θέσης για την καθημερινή επικαιρότητα τηρουμένων των βασικών πολιτικών αρχών που καθορίζει το Παγκύπριο Συνέδριο και τις πολιτικές που χαράζει η Κεντρική Επιτροπή και τις αποφάσεις της Πολιτικής Επιτροπής σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου.

Η θέση του προέδρου είναι ασυμβίβαστη με οποιαδήποτε άλλη θέση της Πολιτικής Επιτροπής και των Επαρχιακών Επιτροπών.

Αναπληρωτής Πρόεδρος

Αναπληρεί όλα τα καθήκοντα του Προέδρου όταν αυτός κωλύεται, ασθενεί ή απουσιάζει ή του έχουν ανατεθεί από τον ίδιο. Έχει την ευθύνη της διαμόρφωσης και έκφρασης της θέσης του Κινήματος στα θέματα της καθημερινής επικαιρότητας τηρουμένων των βασικών πολιτικών αρχών που καθορίζει το Παγκύπριο Συνέδριο και τις πολιτικές που χαράζει η Κεντρική Επιτροπή, μαζί με τον Πρόεδρο.

 

Αντιπρόεδρος Α’

Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης των θεμάτων που αφορούν το Κυπριακό. Εκπροσωπεί το Κίνημα στις συναντήσεις και επαφές με πολιτικά κόμματα, οργανωμένα σύνολα, εκπροσώπους εθνικών ή θρησκευτικών κοινοτήτων, πανεπιστημιακούς και τεχνοκράτες με θέμα το Κυπριακό πρόβλημα και συντονίζει συνεδριάσεις και εκδηλώσεις του Κινήματος που ασχολούνται με το Κυπριακό πρόβλημα. Συντονίζει την αντίστοιχη θεματική επιτροπή εκτός αν επιλέξει να παραχωρήσει την ευθύνη αυτή σε άλλο μέλος του Κινήματος.

Αντιπρόεδρος Β’

Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης  των θεμάτων που αφορούν την οικονομία, την ανάπτυξη, κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα και προώθησης εισηγήσεων προς την Πολιτική Επιτροπή. Εκπροσωπεί το Κίνημα στις συναντήσεις και επαφές με οργανωμένα σύνολα, εκπροσώπους ομάδων και οργανώσεων, πανεπιστημιακούς και πολιτικούς με θέματα που αφορούν την οικονομία, την ανάπτυξη και το περιβάλλον.

Εκτελεστικός Γραμματέας

Προεδρεύει των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Γραμματείας και συντονίζει τη δράση των Επαρχιακών Επιτροπών, της Νεολαίας Οικολόγων, της Γυναικείας Κίνησης Οικολόγων, του Παγκύπριου Οικολογικού Αγροτικού Συνδέσμου, της Κίνηση Οικολόγων Συνταξιούχων και των άλλων οργανώσεων και ομάδων που συνδέονται οργανωτικά ή  λειτουργικά με το Κίνημα. Φέρει ευθύνες διευθυντή προσωπικού του Κινήματος και φροντίζει για την ομαλή λειτουργία των Κεντρικών και Επαρχιακών γραφείων του Κινήματος.

Αναπληρωτής Εκτελεστικός Γραμματέας

Στην απουσία του Εκτελεστικού Γραμματέα, προεδρεύει των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Γραμματείας και συντονίζει τη δράση των Επαρχιακών Επιτροπών, της Νεολαίας Οικολόγων, της Γυναικείας Κίνησης Οικολόγων, του Παγκύπριου Οικολογικού Αγροτικού Συνδέσμου, της Κίνησης Οικολόγων Συνταξιούχων και των άλλων οργανώσεων και ομάδων που συνδέονται οργανωτικά ή  λειτουργικά με το Κίνημα. Ο Αναπληρωτής Εκτελεστικός Γραμματέας είναι ο συντονιστής των Θεματικών Επιτροπών Εργασίας.

 

Άρθρο 37Καθήκοντα και όροι εντολής των άλλων Μελών της Εκτελεστικής Γραμματείας

 

Οικονομικός Γραμματέας

Ο Οικονομικός Γραμματέας έχει την ευθύνη για την ορθή οικονομική διαχείριση του Κινήματος και τηρεί ανελλιπώς όλες τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τον νόμο. Συντονίζει εκστρατείες οικονομικής ενίσχυσης του Κινήματος, ελέγχει τη διακίνηση δαπανών και την εφαρμογή του προϋπολογισμού. Συμμετέχει στη διαμόρφωση όλων των αποφάσεων που αφορούν τα οικονομικά του Κινήματος ως μέλος της Επιτροπής Οικονομικών Θεμάτων.

Ετοιμάζει πρόταση ετήσιου προϋπολογισμού κάθε φθινόπωρο για την επόμενη χρονιά και την καταθέτει στην Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων προς προώθηση και έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή.

Ενημερώνει την Πολιτική Επιτροπή και την Κεντρική Επιτροπή σε τακτά διαστήματα ή όποτε ζητηθεί για την οικονομική κατάσταση του Κινήματος.

 

Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων

Έχει την ευθύνη όλων των διεθνών σχέσεων του Κινήματος. Σε συνεννόηση με την Πολιτική Επιτροπή εκπροσωπεί το Κίνημα σε συνέδρια ή συναντήσεις στο εξωτερικό στα οποία δεν θα παραστεί ο/η Πρόεδρος και συντονίζει την εκπροσώπηση του Κινήματος στο εξωτερικό . Είναι ο/η σύνδεσμός και ο/η εκπρόσωπος του Κινήματος στο Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα, την Ομάδα Πρασίνων Ευρωβουλευτών, τα Πράσινα Κόμματα της Ευρώπης και τα άλλα κόμματα ή πρόσωπα της Ευρώπης και του ανά τον κόσμο.

Εκπρόσωπος Τύπου

Έχει την ευθύνη, συντονισμού των εργασιών του Γραφείου Τύπου του Κινήματος. Εκπροσωπεί το Κίνημα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης μαζί με τους λοιπούς αξιωματούχους του Κινήματος και εκφράζει τη θέση του Κινήματος όπως διαμορφώθηκε από τα συλλογικά σώματα στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Εκπροσωπεί το Κίνημα σε δημοσιογραφικές διασκέψεις, στα θέματα της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης ή στη διαμόρφωση κώδικα κάλυψης εκλογικών αναμετρήσεων στο πλαίσιο που καθορίζει η Πολιτική Επιτροπή.

Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Τύπου

Συνεργάζεται, αναπληροί και βοηθά τον Εκπρόσωπο Τύπου και μαζί έχουν την ευθύνη της εκπροσώπησης του Κινήματος στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και της προβολής του Κινήματος στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

 

 

Άρθρο 38 – Κανονισμοί και κώδικες  λειτουργίας σωμάτων

Στο παρόν Καταστατικό γίνεται γενική αναφορά για την έγκριση κανονισμών λειτουργίας των σωμάτων του Κινήματος.

 

Πέραν των αναφορών του καταστατικού η Κεντρική Επιτροπή δύναται να εγκρίνει λεπτομερείς κανονισμούς λειτουργίας για τα σώματα του Κινήματος. Οι Εσωτερικοί κανονισμοί ή κώδικες λειτουργίας των σωμάτων που εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή δεσμεύουν όλα τα μέλη και τα σώματα του Κινήματος.

Εσωτερικούς κανονισμούς ή κώδικες λειτουργίας για διάφορα θέματα μπορούν να εκδίδουν και τα διαφορά σώματα του Κινήματος, και αφορούν μόνο τα μέλη των σωμάτων αυτών.

Νοείται ότι οι κανονισμοί ή κώδικες λειτουργίας που εκδίδουν τα διάφορα σώματα δεν δύνανται να συγκρούονται με κανονισμούς ή κώδικες λειτουργίας τους οποίους έχει εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή, εκτός και εάν  πρόκειται για κανονισμό ή κώδικα λειτουργίας ο οποίος έχει εγκριθεί από το Παγκύπριο Συνέδριο.

Δεν μπορεί εσωτερικός κανονισμός ή κώδικας λειτουργίας που έχει εκδοθεί από οποιοδήποτε σώμα να αντιτίθεται ή να αντικαθιστά πρόνοια του καταστατικού.

Η Κεντρική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ακυρώσει κανονισμό ή κώδικα λειτουργίας όταν κατά την κρίση της βρίσκεται σε σύγκρουση με το καταστατικό του Κινήματος.

Η Εκτελεστική Γραμματεία έχει υποχρέωση εντός δεκαπέντε  (15) μέρες από την έγκριση κανονισμού ή κώδικα δεοντολογίας να ενημερώνει τα μέλη που αφορά και να τον δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του Κινήματος.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΩΝ

 

Άρθρο 39 – Απαρτία / Απουσίες

Όλα τα σώματα του Κινήματος, είναι σε απαρτία όταν στην καθορισμένη ώρα για έναρξη της συνεδρίασης, είναι παρόντα πέραν του 50% των εκλεγμένων µελών. Μετά από παρέλευση μισής (½) ώρας από την καθορισμένη ώρα συνεδρίας, τα παρόντα µέλη αποτελούν απαρτία, νοούμενου ότι είναι τουλάχιστο το τριάντα τρία τοις εκατό (33%) των µελών του σώματος.

Η πρόσκληση για την συνεδρίαση θα γίνεται πάντα γραπτώς και θα υπάρχει πάντα απόδειξη της αποστολής η οποία θα διατηρείται στο αρχείο του σώματος.

Στα σώματα με λιγότερα από έντεκα (11) μέλη η απαρτία είναι τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των εκλεγμένων μελών.

Σε όλα τα σώματα του Κινήματος, για μέλη που έχουν πέραν των τεσσάρων (4) συνεχόμενων μη δικαιολογημένων απουσιών, θα ενεργοποιείται διαδικασία ανάκλησης τους  από το σώμα σύμφωνα με το άρθρο 45 του καταστατικού, μετά από γραπτή προειδοποίηση προς το μέλος που απουσιάζει μετά την τρίτη (3η) κατά σειρά αδικαιολόγητη απουσία.

Η Κεντρική Επιτροπή δύναται να ορίσει ποιες απουσίες θεωρούνται δικαιολογημένες με εσωτερικό κανονισμό ή κώδικα λειτουργίας.

Άρθρο 40 – Συνεδρίες

Η πρώτη συνεδρία κάθε σώματος, συγκαλείται και πραγματοποιείται σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ημερών, από την ημερομηνία εκλογής του.

 

Οι συνεδρίες των σωμάτων του Κινήματος είναι ανοικτές για τα υπόλοιπα µέλη και τους φίλους του Κινήματος εκτός και εάν αποφασιστεί διαφορετικά και ειδικά σε συγκεκριμένη συνεδρία ή τμήμα αυτής λόγω των θεμάτων που θα συζητηθούν. Ανάλογα µε το θέμα και την απόφαση του ιδίου του σώματος, μέρος ή το σύνολο της συνεδρίασης ενός σώματος μπορεί να είναι κλειστό.

Η Εκτελεστική Γραμματεία έχει ευθύνη να δίνεται η δυνατότητα στα μέλη να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν τον χρόνο σύγκληση των συνεδριάσεων, την ημερήσια διάταξη και την μέθοδο της παρακολούθησης τους από τα μέλη ή φίλους του Κινήματος.

Με απόφαση του σώματος η συνεδρίαση δύναται να είναι ανοικτή και για μη μέλη του Κινήματος.

 

Νοείται ότι, τα µέλη, οι φίλοι ή τα µη µέλη που θα παρευρίσκονται στις ανοικτές συνεδρίες των σωμάτων ως παρατηρητές, θα έχουν δικαίωμα λόγου µόνο αν αυτό θεωρηθεί απαραίτητο από το σώμα, σε σχέση µε πιθανές ειδικές γνώσεις ή/και εμπειρίες κάποιου συγκεκριμένου παρατηρητή.

Δικαίωμα συμμετοχής στις συνεδρίες των σωμάτων του Κινήματος  έχουν και μέλη των σωμάτων  που βρίσκονται σε άλλο χώρο από αυτό της διεξαγωγής της συνεδρίας και δεν έχουν φυσική παρουσία στη συνεδρία αλλά θα μπορούν να συνδέονται ηλεκτρονικά με το χώρο της συνεδρίας και να εκφέρουν τις απόψεις τους με τρόπο που να μπορούν να ακουστούν από όλους/ες τους/τις παρευρισκόμενους/ες και οι ίδιοι/ες να μπορούν να παρακολουθούν τη συζήτηση που διεξάγεται και να συμμετέχουν στη ψηφοφορία εκεί όπου αυτή είναι φανερή, εκτός και εάν διασφαλιστεί η μυστικότητα της ψήφου διαφορετικά.

Ο εκάστοτε προεδρεύων της συνεδρίασης θα φροντίζει όπως παρέχονται τα τεχνικά μέσα για υλοποίηση της σύνδεσης και θα διασφαλίζει την εφαρμογή όλων των κανόνων ηλεκτρονικής ασφάλειας.

Η παρουσία/συμμετοχή των μελών και η συμμετοχή τους σε ψηφοφορίες στις συνεδρίες του Κινήματος εξ αποστάσεως όπως περιγράφεται στην πιο πάνω παράγραφο θα λαμβάνεται υπόψη ως παρουσία για σκοπούς απαρτίας.

Η Κεντρική Επιτροπή καθορίζει με εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας τα θέματα που αφορούν τις εξ αποστάσεως συνεδριάσεις των σωμάτων.

 

Άρθρο 41 – Ψηφοφορία για εκλογή – Ποσόστωση φύλου

Σε κάθε περίπτωση ψηφοφορίας για εκλογή στα σώματα του Κινήματος,  το κάθε Μέλος θα δικαιούται να ψηφίζει αριθμό υποψηφίων από το  πενήντα τοις εκατό (50%) μέχρι και το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του αριθμού των θέσεων (µε σχετική στρογγυλοποίηση του αριθμού των θέσεων).

Η καταμέτρηση των ψήφων γίνεται ενώπιον όσων μετέχουν στη διαδικασία ή των εκπροσώπων τους όταν υπάρχουν πέραν της μίας κάλπης, και τα αποτελέσματα ανακοινώνονται με ευθύνη του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου.

Νοείται ότι όλες οι ψηφοφορίες που αφορούν πρόσωπα (π.χ. εκλογή, μομφή, ένσταση, πειθαρχική διαδικασία κλπ)  γίνονται με μυστική ψηφοφορία.

Κατά την συγκρότηση θεσμικών μονίμων ή προσωρινών επιτροπών καταβάλλεται προσπάθεια να υπάρχει ίση εκπροσώπηση των φύλων.

Στις περιπτώσεις που ο αριθμός των μελών ενός σώματος είναι τουλάχιστον τέσσερεις (4) ισχύει ο κανόνας της ελάχιστης εκπροσώπησης του σαράντα τοις εκατό (40%) για κάθε φύλο, νοουμένου ότι υπάρχουν υποψηφιότητες  για τις θέσεις που αναλογούν στο κάθε φύλο.

Νοείται ότι στις περιπτώσεις που δεν αναφέρεται σαφώς στο καταστατικό οι υποψήφιοι/ες που εκλέγονται με βάση την ποσόστωση φύλου πρέπει να έχουν λάβει τουλάχιστον το δέκα τοις εκατό (10%) των εγκύρων ψήφων.

Στην περίπτωση που δεν συμπληρώνονται οι θέσεις λόγω της φόρμουλας της ποσόστωσης φύλου, διεξάγεται επαναληπτική εκλογική διαδικασία τουλάχιστον επτά (7) μέρες αλλά όχι αργότερα από δεκαπέντε (15) μέρες μετά την πρώτη εκλογική διαδικασία -αναλόγως της περίπτωσης- μεταξύ των υποψηφίων ανά φύλο που έχουν συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους αναλόγως των εναπομεινάντων κενών θέσεων στη βάση της φόρμουλας (κενές θέσεις συν μία, υποψηφιότητες) και εκλέγονται οι υποψήφιοι κατά σειρά κατάταξης.

Στην περίπτωση έλλειψης υποψηφιοτήτων διεξάγεται επαναληπτική εκλογική διαδικασία τουλάχιστον επτά (7) μέρες αλλά όχι αργότερα από δεκαπέντε μέρες (15) μέρες μετά την πρώτη εκλογική διαδικασία στην οποία δύνανται να υποβληθούν εκ νέου υποψηφιότητες.

Στην περίπτωση εκ νέου έλλειψης υποψηφιοτήτων εκείνου του φύλου τότε προχωρά η πλήρωση των θέσεων με τους επιλαχόντες του άλλου φύλου κατά σειρά προτεραιότητας ανάλογα με τον αριθμό των κενών θέσεων.

Στην περίπτωση των επαναληπτικών εκλογών δεν ισχύουν τα χρονικά περιθώρια που καθορίζονται στο καταστατικό πχ για την σύγκληση των εκλογικών σωμάτων, την υποβολή υποψηφιοτήτων, την ενημέρωση των μελών κλπ., τα οποία τυγχάνουν ανάλογης προσαρμογής.

Το σώμα που αποφασίζει τη διεξαγωγή ψηφοφορίας έχει δικαίωμα να επιλέξει τον τρόπο διεξαγωγής της πχ αν η ψηφοφορία θα διεξαχθεί δια ζώσης ή μέσω λειτουργίας καλπών  ή/και μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ή/και με επιστολική ψήφο ή και συνδυασμού των πιο πάνω αναφερομένων μεθόδων.

Άρθρο 42 – Προεδρεύων

Προεδρεύοντες στις συνεδρίες των σωμάτων αναφέρονται οι ακόλουθοι:

Κεντρική Επιτροπή:

Ο Πρόεδρος του Κινήματος ή σε περίπτωση κωλύματος ο αναπληρωτής πρόεδρος.

Πολιτική Επιτροπή:

Ο Πρόεδρος του Κινήματος ή σε περίπτωση κωλύματος ο αναπληρωτής πρόεδρος.

Εκτελεστική Γραμματεία:

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας. Στην απουσία του τον  αναπληροί ο Αναπληρωτής Εκτελεστικός Γραμματέας.

Επαρχιακές Επιτροπές:

Ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής. Στην απουσία του τον αναπληροί μέλος που ψηφίζεται  από τα υπόλοιπα μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής.

 

Άρθρο 43 – Επιλαχόντες

Όπως αναφέρεται στο παρόν Καταστατικό, στις εκλογές για κάθε σώμα του Κινήματος θα καταβάλλεται προσπάθεια να υπάρχουν επιλαχόντες οι οποίοι µε τη σειρά κατάταξης τους θα αναπληρούν τυχόν παραιτηθέντα, αποχωρήσαντα, ανακληθέντα, διαγραφέντα  µέλη των σωμάτων.

Επιλαχόντες δεν θα υπάρχουν για τις θέσεις του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου, Αντιπροέδρων, Προέδρων Επαρχιακών Επιτροπών και μελών της Επιτροπής Δεοντολογίας, Επιτροπής Οικονομικών Θεμάτων, Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου, και Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου.

Οι επιλαχόντες για κάθε σώμα του Κινήματος καθορίζονται µε βάση την πιο κάτω φόρμουλα: 1/3 των εδρών με ελάχιστο αριθμό δύο (2).

Κάθε υποψήφιος μπορεί να θεωρηθεί επιλαχών όταν στις τελευταίες  εκλογές που προηγήθηκαν και αφορούν το εν λόγω σώμα έχει λάβει το δέκα τοις εκατό (10%) των εγκύρων ψήφων τουλάχιστον.

Άρθρο 44 – Αρμοδιότητες και εξουσίες

Κάθε σώμα έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες και εξουσίες ως αυτές αναφέρονται στο παρόν Καταστατικό.

Οι αποφάσεις των σωμάτων είναι οριστικές και δεν επιδέχονται αλλαγής, εκτός κι’ αν αυτό θεωρηθεί απαραίτητο από το ίδιο το σώμα που έλαβε την απόφαση ή κάποιο ανώτερο σώμα το οποίο αιτιολογημένα μπορεί να ανατρέψει την απόφαση.

Σε περίπτωση που το ίδιο το σώμα δεν θεωρεί απαραίτητο να αλλάξει  απόφαση και μέλος ή μέλη εξακολουθεί/ουν να θεωρεί ότι αυτή η απόφαση του σώματος τείνει να δημιουργήσει προβλήματα, προστριβές ή ατμόσφαιρα αναταραχής ή/και διάσπασης του Κινήματος, τότε η Πολιτική Επιτροπή έχει υποχρέωση να συγκαλέσει εντός εύλογου χρόνου και ουχί αργότερο από τριάντα (30) μέρες, συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και η οποία θα επιλαμβάνεται κατά προτεραιότητα μεταξύ άλλων πιθανών θεμάτων του ζητήματος µε στόχο την επίλυση του προβλήματος. Όταν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο, η Κεντρική Επιτροπή θα έχει το δικαίωμα να αλλάξει την συγκεκριμένη απόφαση, εκτός από αποφάσεις που λήφθηκαν από το Παγκύπριο Συνέδριο.

 

Άρθρο 45 – Διαδικασία Ανάκλησης από Οργανική Θέση

Στις περιπτώσεις που μέλος ή μέλη εκλεγμένα σε οποιοδήποτε σώμα ή/και ολόκληρο σώμα του Κινήματος αποκλίνουν από τους «όρους εντολής» και αρμοδιότητες τους  ή επιδεικνύουν άρνηση ή αμέλεια στην εφαρμογή των αποφάσεων και υλοποίηση των στόχων του Κινήματος τότε μπορεί να γίνει η ανάκλησης του τους από το σώμα από το οποίο έχει/ουν εκλεγεί.

 

Σε μια τέτοια περίπτωση η Επιτροπή Δεοντολογίας εξετάζει αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας από μέλος του Κινήματος, την υπόθεση σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 35.  Η Επιτροπή Δεοντολογίας καταθέτει έκθεση προς την Πολιτική Επιτροπή σχετικά με την ανάκληση από οργανική θέση αξιωματούχου ή σώματος.

Η Πολιτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα αφού ακούσει πρώτα το εν λόγω μέλος ή τα μέλη ή το σώμα, αντί να εκκινήσει τη διαδικασία ανάκληση του/τους να προειδοποιήσει το μέλος ή τα μέλη ή το σώμα πριν προτείνει στο αρμόδιο σώμα που τον/τους  έχει εκλέξει την ανάκληση του/τους.

Η επικύρωση της απόφασης της Πολιτικής Επιτροπής για την ανάκληση μπορεί να γίνει σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, του αρμόδιου σώματος και γι’ αυτή απαιτείται πλειοψηφία του εξήντα τοις εκατό (60%) των µελών

Νοείται ότι μέχρι την λήψη απόφασης από το αρμόδιο σώμα που εξέλεξε το μέλος ή τα μέλη ή το σώμα, θα ισχύει η προσωρινή ανάκληση σε περίοδο που σε καμιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τις εξήντα  (60) μέρες. Αν το αρμόδιο σώμα δεν πάρει απόφαση εντός της περιόδου τότε η απόφαση της Πολιτικής Επιτροπής εκπνέει και η προσωρινή ανάκληση αναστέλλεται.

Η Εκτελεστική Γραμματεία αναλαμβάνει την διαδικασία για την διεξαγωγή εκλογής και αναπλήρωση, σε περίπτωση ανάκλησης όλων των μελών ενός σώματος, σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος καταστατικού.

Νοείται ότι οι πιο πάνω πρόνοιες περιλαμβάνουν και τα Ex-Officio μέλη των σωμάτων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  8. ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

Άρθρο 46 – Παγκύπρια Συνδιάσκεψη

Στην Παγκύπρια Συνδιάσκεψη, λαμβάνουν μέρος όλα τα εκλεγμένα µέλη της Κεντρικής Επιτροπής, τα Ex-Officio µέλη της Κεντρικής Επιτροπής και όλα τα µέλη των Επαρχιακών Επιτροπών, συμπεριλαμβανόμενων και των Ex-Officio μελών των Επαρχιακών Επιτροπών.

Η απόφαση για σύγκληση της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης λαμβάνεται από την Πολιτική Επιτροπή.

Για την σύγκλιση, τη διαδικασία και τη λήψη των αποφάσεων της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης  εφαρμόζονται τα άρθρα του καταστατικού και οι κανονισμοί ή/και οι κώδικες λειτουργίας των συνεδριάσεων της Κεντρικής Επιτροπής.

Η Πολιτική Επιτροπή ετοιμάζει και καταθέτει πρόταση για όλα τα θέματα που αφορούν τις παγκύπριες εκλογές, όπως Εκλογικές Συνεργασίες, Κώδικας Συμπεριφοράς, Προβολή, Οικονομικά εκλογών, Εκλογικό Επιτελείο κ.ο.κ. προς την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη. Η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη έχει δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίψει ή να τροποποιήσει την εισήγηση της Πολιτικής Επιτροπής.

Νοείται ότι η Πολιτική Επιτροπή δύναται να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα που αφορά τις παγκύπριες εκλογές για το οποίο δεν έχει ήδη αποφασίσει η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη.

 

Άρθρο 47 – Επικεφαλής ψηφοδελτίου

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών κατέρχεται στις εκλογές χωρίς «επικεφαλής» ψηφοδελτίου.

 

Άρθρο 48 – Επιλογή υποψηφίων για τοπικές, παγκύπριες και ευρωπαϊκές εκλογές

Η κάθε Επαρχιακή Συνέλευση αποφασίζει για τους εκάστοτε υποψηφίους των τοπικών και βουλευτικών εκλογών με μυστική ψηφοφορία.

Η διαμόρφωση των ψηφοδελτίων για τις τοπικές εκλογές είναι ευθύνη της Επαρχιακής Επιτροπής.

 

Για εκλογική συνεργασία με άλλα κόμματα, κινήματα ή οργανώσεις ή υποστήριξη υποψηφίου άλλου κόμματος στις τοπικές εκλογές απαιτείται η πλειοψηφία του εξήντα τοις εκατό  (60%) των  μελών που ψηφίζουν στην Επαρχιακή Συνέλευση. Η ψηφοφορία κατά την Επαρχιακή Συνέλευση θα είναι μυστική.

 

Νοείται ότι, προβλέπεται διαδικασία δύο γύρων όταν τίθενται προς ψήφιση πέραν των δύο επιλογών, στην οποία θα συμμετέχουν οι δύο επικρατέστεροι υποψήφιοι του πρώτου γύρου, εκτός εάν ένας από τους υποψηφίους λάβει από την πρώτη διαδικασία ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%).

Η διαμόρφωση των ψηφοδελτίων για τις βουλευτικές εκλογές /Ευρωεκλογές είναι ευθύνη της Πολιτικής Επιτροπής. Η εισήγηση της Πολιτικής Επιτροπής τίθεται ενώπιον της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης για επικύρωση με μυστική ψηφοφορία.

Για εκλογική συνεργασία με άλλα κόμματα, κινήματα ή οργανώσεις, ή υποστήριξη υποψηφίου άλλου κόμματος στις βουλευτικές εκλογές/ ευρωεκλογές  απαιτείται η πλειοψηφία του εξήντα τοις εκατό (60%) των  μελών που ψηφίζουν σε μυστική ψηφοφορία της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης.

Νοείται ότι προβλέπεται διαδικασία δύο γύρων όταν τίθενται προς ψήφιση πέραν των δύο επιλογών, στην οποία συμμετέχουν οι δύο επικρατέστεροι υποψήφιοι του πρώτου γύρου.

Το Κίνημα διεκδικεί τις προεδρικές εκλογές με τον/την Πρόεδρο του.

Νοείται ότι η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη μπορεί να αποφασίσει την υποστήριξη άλλου υποψηφίου που είναι μέλος του Κινήματος, μόνο σε περίπτωση που υποβληθεί συγκεκριμένη αιτιολογημένη πρόταση από την Πολιτική Επιτροπή. Η απόφαση σε αυτή την περίπτωση λαμβάνεται σε μυστική ψηφοφορία με απλή πλειοψηφία πενήντα τοις εκατό (50%) συν μία ψήφος των μελών που μετέχουν στην ψηφοφορία.

Σε περίπτωση προεδρικών εκλογών όταν δεν υπάρχει κατάληξη για υποστήριξη μέλους του Κινήματος, η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη μπορεί να αποφασίσει να υποστηρίξει υποψήφιο/α που δεν είναι μέλος του Κινήματος ή και για εκλογική συνεργασία µε άλλα κόμματα, κινήματα και οργανώσεις. Η απόφαση λαμβάνεται µε μυστική ψηφοφορία και απαιτείται πλειοψηφία του εξήντα τοις εκατό (60%) των ψηφισάντων μελών της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης.

Νοείται ότι προβλέπεται διαδικασία δύο γύρων όταν τίθενται σε ψηφοφορία πέραν των δύο υποψηφίων στην οποία συμμετέχουν οι δύο επικρατέστεροι υποψήφιοι του πρώτου γύρου, εκτός εάν ένας από τους υποψηφίους λάβει από την πρώτη διαδικασία ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) των ψηφισάντων μελών.

Σε περίπτωση συνεργασίας με άλλα κινήματα, κόμματα ή ανεξάρτητους υποψηφίους καταρτίζεται συμφωνία πολιτικής συνεργασίας η οποία ανακοινώνεται δημόσια.

Σε περίπτωση που υποψήφιος που υποστηρίζει το Κίνημα παραβιάζει τις αρχές και το καταστατικό του Κινήματος ή/και τον κώδικα υποψηφίων ή/και τη συμφωνία συνεργασίας, η Επιτροπή Δεοντολογίας οφείλει αυτεπάγγελτα ή μετά από καταγγελία να μελετήσει το ενδεχόμενο ανάκλησης της υποστήριξης,  άμεσα και χωρίς καθυστέρηση. Σε μια τέτοια περίπτωση εφαρμόζονται οι πρόνοιες  του άρθρου 45 του Καταστατικού.

Όλοι όσοι εκλέγονται ή διορίζονται σε δημόσια αξιώματα εκ μέρους του Κινήματος θα πρέπει να έχουν τακτοποιημένες τις φορολογικές τους δηλώσεις και εντός επτά (7) ημερών από την εκλογή τους να καταθέσουν στα Γραφεία του Κινήματος «Δήλωση Πόθεν Έσχες» σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί του Προέδρου, των Υπουργών και των Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας Νόμο και αντίγραφο δελτίου ταυτότητας.

Την ευθύνη για την εξασφάλιση και την φύλαξη των πιο πάνω αναλαμβάνει ο Εκτελεστικός Γραμματέας.

Όλοι όσοι εκλέγονται ή διορίζονται σε δημόσια αξιώματα εκ μέρους του Κινήματος θα έχουν δικαίωμα εκλογής ή διορισμού μόνο για δύο συνεχόμενες πλήρεις θητείες στην ίδια θέση.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

 

Άρθρο 49 – Διαχείριση και έλεγχος οικονομικών

 

Η διαχείριση και ο έλεγχος των οικονομικών θεμάτων που αφορούν το Κίνημα ρυθμίζονται από τα Άρθρα 31, 32 και 37 του Καταστατικού και πληρούν τις σχετικές πρόνοιες του Περί Κομμάτων Νόμο του 2012 (Ν. 175(Ι)/2012) και τις εκάστοτε τροποποιήσεις του.

 

Άρθρο 50 – Ετήσια Συνδρομή

 

Το Παγκύπριο Συνέδριο καθορίζει το ύψος της ετήσιας συνδρομής πλήρους Μέλους και το ύψος της συνδρομής εγγραφής.

 

Άρθρο 51 – Εισφορές

Δεν επιτρέπεται η αποδοχή από το Κίνημα ή από συνδεδεμένη με το Κίνημα οργάνωση  ανώνυμων χρηματικών εισφορών, εισφορών σε είδος, σε εξοπλισμό, σε υπηρεσίες.

Κάθε εισφορά η αξία της οποίας υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (1,000 €), θα πρέπει να τυγχάνει της έγκρισης της Εκτελεστικής Γραμματείας του Κινήματος.

Για κάθε εισφορά ή αριθμό εισφορών από το ίδιο πρόσωπο η αξία των οποίων συνολικά υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (1,000 €), κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, θα πρέπει να ενημερώνεται η Κεντρική Επιτροπή στην αμέσως επόμενη συνεδρία, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων του Κινήματος.

Κάθε υποψήφιος/α σε εκλογές οφείλει να δώσει κατάλογο όλων των εισφορών που έλαβε για σκοπούς της διεξαγωγής της εκλογικής του/της εκστρατείας.

Για την είσπραξη οποιασδήποτε εισφοράς (χρηματικής ή εισφορές σε είδος ή εξοπλισμό ή σε υπηρεσίες) εκδίδεται πάντοτε νόμιμη απόδειξη.

Τα Μέλη του Κινήματος που κατέχουν δημόσιο αξίωμα (είτε εκλέγονται είτε διορίζονται) υποχρεούνται να καταβάλλουν ως εισφορά στο Κίνημα το πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών απολαβών τους, είτε σε μηνιαία είτε σε εξαμηνιαία βάση. Η εισφορά κατατίθεται στο ταμείο του Κινήματος χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγμα ή ανταμοιβή σε όποιο την καταβάλει.

Νοείται ότι η Εκτελεστική Γραμματεία μετά από αρκούντως δικαιολογημένη αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης, μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή της να εξαιρέσει ή να διαμορφώσει αναλόγως την παραπάνω αναφερόμενη εισφορά.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

Άρθρο 52– Έμμισθη εργασία

Σε κάθε περίπτωση που υποψήφιοι/ες για έμμισθη θέση στο Κίνημα έχουν τα ίδια ακριβώς τυπικά προσόντα, τότε θα λαμβάνεται ως επιπλέον προσόν η προηγούμενη πείρα, η ιδιότητα του Μέλους και το επίπεδο εμπλοκής του στο Κίνημα.

Οι έμμισθοι εργαζόμενοι/ες στο Κίνημα έχουν υποχρέωση εφαρμογής των εσωτερικών κανονισμών και κωδίκων που αφορούν την οργάνωση του Κινήματος.

Το Κίνημα με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής μπορεί να εγκρίνει επίδομα οδοιπορικών ή/και επίδομα παραστάσεων για Αξιωματούχους ή Μέλη του.

Το Κίνημα με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής θα δύναται να διαθέτει αντιμισθία για ορισμένες θέσεις Αξιωματούχων.

Είναι ασυμβίβαστη η θέση Αξιωματούχου του Κινήματος με θέση έμμισθου μέλους του προσωπικού του Κινήματος. Έμμισθο μέλος του Κινήματος δικαιούται να θέσει υποψηφιότητα αλλά με την εκλογή του είναι υποχρεωμένο άμεσα να υποβάλει την παραίτηση του, λαμβάνοντας ως αποζημίωση το ποσό που αναλογεί σε ένα (1) μηνιαίο του μισθό.

Το έμμισθο προσωπικό οφείλει πάντα να προωθεί τις θέσεις του Κινήματος και ειδικά προ την όποια εκλογική διαδικασία, ενδοκινηματική ή μη,  απαγορεύεται να προωθεί συγκεκριμένες υποψηφιότητες και θα πρέπει να ενεργεί ακριβοδίκαιο προς όλους τους υποψηφίους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. ΔΙΑΦΟΡΑ

 

Άρθρο 53– Εσωτερικά Δημοψηφίσματα

Σε πολύ σημαντικά πολιτικά θέματα όπως η απόφαση για επιλογή υποψηφίου στις προεδρικές εκλογές και μετά από απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής δύναται να πραγματοποιούνται εσωτερικά δημοψηφίσματα μεταξύ των μελών του Κινήματος.

Στα δημοψηφίσματα με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής μπορεί να λαμβάνουν μέρος εκτός από τα πλήρη μέλη του Κινήματος που έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους για το τρέχον έτος , όλα τα μέλη του κινήματος ή/και οι φίλοι του Κινήματος.

Τα ερωτήματα, την μεθοδολογία και τη διαδικασία ανάλυσης και δημοσίευσης των αποτελεσμάτων του Εσωτερικού Δημοψηφίσματος αποφασίζει η Πολιτική Επιτροπή.

Τον τρόπο και τη διαδικασία διενέργειας του δημοψηφίσματος αναλαμβάνει η Εκτελεστική Γραμματεία.

Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος θα λαμβάνεται ουσιωδώς υπόψη στην λήψη της απόφασης από το αρμόδιο σώμα του Κινήματος.

Νοείται ότι σε περίπτωση που η Πολιτική Επιτροπή ή οποιοδήποτε άλλο όργανο του Κινήματος προτείνει την λήψη διαφορετικής απόφασης σε αρμόδιο σώμα του Κινήματος, από το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, οφείλει να αιτιολογήσει επαρκώς την απόφαση της.

 

Άρθρο 54 – Απαιτούμενες προϋποθέσεις νομιμοποίησης εκλογής

Τα Μέλη της Πολιτικής Επιτροπής θα πρέπει να έχουν τακτοποιημένες τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και τις υποχρεώσεις τους έναντι του ταμείου κοινωνικών ασφαλίσεων. Εντός τριάντα (30) ημερών από την συγκρότηση του σώματος οφείλουν να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση στον Πρόεδρο στην μορφή που καθορίζει εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Κινήματος.

Τα Μέλη της Πολιτικής Επιτροπής εντός τριάντα (30) ημερών από την συγκρότηση του σώματος οφείλουν να καταθέσουν στον Πρόεδρο  «Δήλωση Πόθεν Έσχες» στην μορφή που καθορίζει εσωτερικός κανονισμός του Κινήματος.

Τα Μέλη της Πολιτικής Επιτροπής  εντός τριάντα (30) ημέρων από την συγκρότηση του σώματος οφείλουν να καταθέσουν πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου και πιστοποιητικό ότι δεν έχουν διαπράξει αδίκημα με βάση το νόμο περί της πρόληψης και της καταπολέμησης  της σεξουαλικής κακοποίησης της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παίδων και της παιδικής πορνογραφίας νόμο του 2014 (Ν.91(Ι)/2014).

Τα Μέλη της Πολιτικής Επιτροπής που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή εκπαιδευτικοί ή εργάζονται σε οποιοδήποτε άλλο χώρο ή σώμα που είναι αναγκαία η σχετική άδεια, οφείλουν σε εύλογο χρόνο να καταθέσουν βεβαίωση άδειας σύμφωνα με τους εκάστοτε νόμους και τις υποχρεώσεις τους.

Η Πολιτική Επιτροπή τηρεί αρχείο δεδομένων με τα έγγραφα αυτά στα πλαίσια του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια των πληροφοριών που περιλαμβάνουν τα έγγραφα  οι οποίες θεωρούνται εμπιστευτικές.

Είναι ευθύνη του Προέδρου η συνεπής και πιστή εφαρμογή του άρθρου.

Παράβαση των πιο πάνω υποχρεώσεων από μέλος ή την Πολιτική Επιτροπή ενεργοποιείται η διαδικασία ανάκλησης σύμφωνα με το άρθρο 45 του Καταστατικού.

Νοείται ότι οι πιο πάνω πρόνοιες αφορούν και τα Ex-Officio μέλη των σωμάτων αυτών.

 

Άρθρο  55 – Συνδεδεμένες Οργανώσεις

Η Νεολαία Οικολόγων (ΝΕΟΙ), η Γυναικεία Κίνηση Οικολόγων (ΓΥΚΟ), ο Παγκύπριος Οικολογικός Σύνδεσμος και Κίνηση Οικολόγων Συνταξιούχων είναι αυτόνομες οντότητες με δική τους οργάνωση, προϋπολογισμό και καταστατικό, οι οποίες  συνδέονται πολιτικά µε το Κίνημα.

Τα μέλη των Συνδεδεμένων Οργανώσεων  που είναι μέλη και στο Κίνημα, συμμετέχουν ενεργά στα σώματα του Κινήματος που διαμορφώνουν τις πολιτικές, κοινωνικές οικονομικές και άλλες θέσεις του Κινήματος τις οποίες σέβονται και προωθούν.

Σύμφωνα με τα άρθρα 23, 26 και 27 του Καταστατικού οι συνδεδεμένες οργανώσεις του Κινήματος εκπροσωπούνται στα συλλογικά όργανα λήψης αποφάσεων του Κινήματος.

Οι Συνδεδεμένες Οργανώσεις του Κινήματος έχουν το δικαίωμα συμμετοχής σε όλα τα αρμόδια δημόσια όργανα όπου μετέχουν οι αντίστοιχες οργανώσεις των κομμάτων ή κινημάτων.

Οι Συνδεδεμένες Οργανώσεις τηρούν τις πρόνοιες της νομοθεσίας στα θέματα κρατικής χορηγίας, χρηματοδότησης  και οικονομικού ελέγχου των συνδεδεμένων κομματικών οργανώσεων.

Οι Συνδεδεμένες Οργανώσεις ακολουθούν τις πρόνοιες του παρόντος καταστατικού στα θέματα που τις αφορούν.

 

Άρθρο 56 – Συνεργαζόμενες οργανώσεις πολιτών

 

Στα συλλογικά σώματα του Κινήματος μπορούν να συμμετάσχουν εκπρόσωποι συνεργαζόμενων οργανώσεων πολιτών μετά από απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, κατόπιν αιτιολογικής εισήγησης της Πολιτικής Επιτροπής.

Η Πολιτική Επιτροπή οφείλει να εξετάσει το καταστατικό της οργάνωσης, τον κατάλογο μελών της και τις αρχές και σκοπό της λειτουργίας της και να ετοιμάσει σχετική αιτιολογική έκθεση την οποία να καταθέσει στην Κεντρική Επιτροπή.

Η Κεντρική Επιτροπή δύναται να αποφασίζει την Ex-Officio συμμετοχή των εκπροσώπων της οργάνωσης με ειδική πλειοψηφία τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) των παρόντων μελών.

Νοείται ότι σε περίπτωση που οι εκπρόσωποι της οργάνωσης δεν είναι μέλη του Κινήματος, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

Νοείται ότι για να δικαιούται Ex-Officio συμμετοχή των εκπροσώπων της, η συνεργαζόμενη οργάνωση πρέπει να καταθέσει στην  Πολιτική Επιτροπή  αρχείο τουλάχιστον τριάντα (30) εγγεγραμμένων μελών.

Η Κεντρική Επιτροπή επανεξετάζει την συμμετοχή των συνεργαζόμενων οργανώσεων σε τακτικά χρονικά διαστήματα και οπωσδήποτε στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή της.

Η Κεντρική Επιτροπή δύναται να καταργήσει το καθεστώς της συνεργαζόμενης οργάνωσης όταν κατατεθεί στην Πολιτική Επιτροπή σχετική γραπτή αίτηση από την οργάνωση που να περιλαμβάνει και την απόφαση του κατάλληλου σώματος της οργάνωσης ή με αιτιολογημένη πρόταση από την Πολιτική Επιτροπή σε περίπτωση που η συνεργαζόμενη οργάνωση με αποφάσεις ή ενέργειες της, τίθεται εκτός του πλαισίου των σκοπών, των αρχών και των στόχων του καταστατικού  του Κινήματος ή εκτός του πλαισίου που καθορίζουν οι αποφάσεις των αρμοδίων σωμάτων του Κινήματος.

Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και απαιτείται η θετική ψήφος του εξήντα τοις εκατό (60%) των παρόντων μελών της Κεντρικής Επιτροπής.

 

Άρθρο 57 – Αντιμετώπιση Πιθανών Κενών στο Καταστατικό

 

Σε περίπτωση κατά την οποία οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά το Κίνημα δεν ρυθμίζεται ρητά από το Καταστατικό τότε θα πρέπει να αναζητηθεί η κατά το δυνατό ανάλογη παραπλήσια πρόνοια ώστε να μην παραμείνει το θέμα αυτό χωρίς δημοκρατική λύση και να εφαρμοστεί η πρόνοια αυτή του Καταστατικού mutatis mutandis.

Νοείται ότι στην αμέσως επόμενη συνεδρία του εν λόγω οργάνου θα πρέπει να επικυρωθεί η απόφαση ως επίσης και στο αμέσως επόμενο Παγκύπριο Συνέδριο.

 

Άρθρο 58 – Τροποποίηση Καταστατικού

Αρμόδιο όργανο για έγκριση τροποποίησης του παρόντος Καταστατικού είναι το Παγκύπριο Καταστατικό Συνέδριο και για να γίνει αυτό απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του εξήντα τοις εκατό (60%) των παρόντων μελών που έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους για το τρέχον έτος.

Του Παγκύπριου Καταστατικό Συνεδρίου για αλλαγή του καταστατικού προεδρεύει 3μελής αντιπροσωπεία από την Επιτροπή Καταστατικού.

Νοείται ότι πέραν των όσων αναφέρονται στο παρόν άρθρο ισχύουν όλα τα σχετικά άρθρα του παρόντος καταστατικού που αφορούν την σύγκληση, οργάνωση και διαδικασίες του Παγκύπριου Συνεδρίου και οι σχετικοί κανονισμοί και κανόνες λειτουργίας.

Οι εισηγήσεις της Επιτροπής Καταστατικού για αλλαγές στο Καταστατικό θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά αν αυτό ζητηθεί σε όλα τα μέλη του Κινήματος, δεκαπέντε (15) μέρες τουλάχιστον, πριν από το Παγκύπριο Καταστατικό Συνέδριο. Η Επιτροπή Καταστατικού έχει καθήκον να αποστέλλει επίσης όλες τις αιτιολογήσεις, έγγραφα και δικαιολογητικά για τις προτεινόμενες αλλαγές.

Νοείται ότι η Κεντρική Επιτροπή δύναται να καθορίσει με εσωτερικό κανονισμό τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής Καταστατικού, τη διαδικασία συλλογής και μελέτης των εισηγήσεων για τροποποίηση του Καταστατικού και τη διαδικασία του Καταστατικού συνεδρίου.

Νοείται ότι με ευθύνη της Πολιτικής Επιτροπής σε περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού ή του ονόματος ή της διεύθυνσης του Κινήματος, ενημερώνεται εντός δύο (2) μηνών από τη διαφοροποίηση ο Έφορος Τήρησης του Μητρώου Πολιτικών Κομμάτων.

 

Άρθρο 59 – Διάλυση του Κινήματος

Η διάλυση του Κινήματος μπορεί να γίνει µε απόφαση του εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%)  των πλήρων Μελών που έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους για το τρέχον έτος σε Παγκύπριο Συνέδριο που συγκαλείται ειδικά γι’ αυτό τον σκοπό. Το Παγκύπριο Συνέδριο για να θεωρείται σε απαρτία σ’ αυτή την περίπτωση πρέπει να έχει την συμμετοχή του εξήντα τοις εκατόν (60%) των πλήρων Μελών που έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους για το τρέχον έτος. Σε περίπτωση διάλυσης η περιουσία του Κινήματος περιέρχεται σε οικολογικές οργανώσεις της Κύπρου κατόπιν έγκρισης του Παγκύπριου Συνεδρίου.

 

Άρθρο 60 – Επεξήγηση

Στο παρόν καταστατικό όλες οι αναφορές σε πρόσωπα ή/και αξιωματούχους, αφορούν άτομα ανεξαρτήτως φύλου πχ με τον όρο «ο υποψήφιος» εννοείται «ο υποψήφιος ή υποψήφια» κ.ο.κ.

 

Άρθρο 61 – Μεταβατική διάταξη

 

Το παρόν καταστατικό τίθεται άμεσα σε εφαρμογή εκτός των Άρθρων:

ΚΕΦ 3 τα Άρθρα 11, 12.

ΚΕΦ 4 τα Άρθρα 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35.

ΚΕΦ 5 τα Άρθρα  36, 37.

ΚΕΦ 7 τα Άρθρα 41, 45.

ΚΕΦ 8 το Άρθρο 49.

ΚΕΦ 11 τα Άρθρα 54.

Εκείνα τα Άρθρα για τα οποία υπάρχει αναστολή,  θα τεθούν σε εφαρμογή με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και οπωσδήποτε με τη λήξη της θητείας των ήδη εξελεγμένων σωμάτων του Κινήματος οπόταν θα εφαρμοστούν για την προκήρυξη της διαδικασίας εκλογής των νέων σωμάτων.