ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.  ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

 

Άρθρο 1 – Ίδρυση και Επωνυμία

Ιδρύεται πολιτικό κόµµα µε την επωνυμία «Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών», το οποίο αποτελεί το «Πράσινο Κόµµα της Κύπρου» και είναι βασισμένο στις αρχές και τη φιλοσοφία του Παγκόσμιου Οικολογικού Κινήματος.

Άρθρο 2 – Συμμετοχή

Είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος (European Green Party – EGP). Συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά, Περιφερειακά και Διεθνή Οικολογικά / Περιβαλλοντικά / Πράσινα / Κοινωνικά Κινήματα και Οργανώσεις.

Άρθρο 3 – Έμβλημα

Έμβλημα του Κινήματος είναι το Κυπριακό χρυσάνθεμο (σιμιλούδιν) σε χρώμα πράσινο, μαύρο και κίτρινο.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.  ΣΚΟΠΟΙ, ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Άρθρο 4 – Σκοποί

Σκοποί του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών είναι οι ακόλουθοι:

 1. Η συνένωση όλων των Κυπρίων που αντιλαμβάνονται τη σημασία της αρχής της αειφορίας για την διατήρηση και προαγωγή ενός ισορροπημένου οικοσυστήματος και της προστασίας του περιβάλλοντος για την επιβίωση κάθε ανθρώπινης κοινωνίας.
 2. Η ευαισθητοποίηση κάθε Κυπρίου στον αγώνα για διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση των οικολογικών συνθηκών στον τόπο µας, µε στόχο τη διαμόρφωση μιας ενιαίας και ισχυρής φωνής, για δυναμική διεκδίκηση ενός οικολογικά ισορροπημένου μέλλοντος για την Κυπριακή Δημοκρατία και τους πολίτες της .
 3. Η ουσιαστική, πολυδιάστατη και πολυεπίπεδη δυναμική παρέμβαση στις διεργασίες για διαμόρφωση του μέλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας, θεμελιωμένη πάνω στην ορθή αντίληψη αναφορικά µε τη διατήρηση, την προστασία και το αδιαίρετο του οικολογικού συστήματος της, στο οποίο περιλαμβάνεται ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων και ελευθεριών του ατόμου.
 4. Η διαμόρφωση στα Μέλη και τους φίλους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών πνεύματος κατανόησης, ανεκτικότητας, φιλίας, φιλαλληλίας και αγάπης, τόσο μεταξύ τους, όσο και στις σχέσεις και επαφές τους µε τρίτους, µε γνώμονα την επίτευξη µε δημοκρατικά μέσα του κοινού σκοπού. Να αποκλείεται η δράση µε σκοπό την αυτοπροβολή ή επικράτηση εις βάρος άλλων µε μέσα το δόλο, την αδιαφάνεια και τη στρέβλωση της πραγματικότητας.
 5. Η αναβάθμιση και η επέκταση της πολιτικής επιρροής και της πολιτικής παρέμβασης του Κινήματος σε κάθε πολιτικό, οικολογικό, περιβαλλοντικό, κοινωνικό ή οικονομικό ζήτημα που σχετίζεται, άμεσα ή έμμεσα, µε τους σκοπούς και τη φιλοσοφία του.
 6. Η συνεχής, συνεπής, υπεύθυνη και δυναμική προσπάθεια για επίτευξη και διασφάλιση διαρκούς, βιώσιμης και λειτουργικής ειρήνης, δικαιοσύνης και ισότητας μέσα σε ένα υγιές και στερεό οικοσύστημα, για τις μελλοντικές γενιές των Κυπρίων.
 7. Ο αέναος, δυναμικός και συνεπής αγώνας για απελευθέρωση της Κύπρου και του λαού της από κάθε κατάσταση που επενεργεί αρνητικά στη διατήρηση και αναβάθμιση του οικοσυστήματος της πατρίδας µας.
 8. Σοβαρή, τεκμηριωμένη και δυναμική, μεμονωμένη ή σε συνεργασία με άλλα κόμματα ή οργανωμένα σύνολα,  παρέμβαση στο χώρο και τα θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό τη διαρκή βελτίωση των πλαισίων λειτουργίας και απόδοσής τους, προς το συμφέρον και προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών.

 

Άρθρο 5 – Πλαίσιο ενεργειών για πραγμάτωση των σκοπών

Κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών πρέπει απαραίτητα να εντάσσεται μέσα στο ακόλουθο πλαίσιο:

 1. Κάθε Μέλος του Κινήματος ενεργεί αφιλοκερδώς, µε µόνο γνώμονα την εξυπηρέτηση των σκοπών, της ιδεολογίας και της φιλοσοφίας του Κινήματος, χωρίς µε τις πράξεις ή τη συμπεριφορά του να επιδιώκει την απόκτηση οποιουδήποτε οφέλους για τον εαυτό του.
 2. Το Κίνημα ως σύνολο και κάθε Μέλος χωριστά ενεργούν πάντα μέσα στο πλαίσιο της ηθικής και της νομιμότητας, όπως αυτή είναι αντιληπτή σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατική κοινωνία.
 3. Κάθε Μέλος του Κινήματος οφείλει να αποφεύγει τη χρήση βίας σε οποιαδήποτε εκδήλωση του Κινήματος ενεργώντας πάντα μέσα στο πλαίσιο των αντιλήψεων μιας σύγχρονης δημοκρατικής κοινωνίας.
 4. Τα συλλογικά όργανα και οι αξιωματούχοι του Κινήματος εκλέγονται σύμφωνα µε τις πρόνοιες του Καταστατικού και είναι υπεύθυνοι και υπόλογοι προς τα Μέλη του Κινήματος.
 5. Όλες οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του Κινήματος λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και είναι δεσμευτικές για τα Μέλη του Κινήματος.
 6. Κάθε συλλογικό όργανο του Κινήματος οφείλει να λογοδοτεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα για τη λειτουργία και δράση του προς το σώμα από το οποίο έχει εκλεγεί.

 

Άρθρο 6 – Θεμελιώδεις Αρχές

Η λειτουργία του Κινήματος εδράζεται στις ακόλουθες θεμελιώδεις αρχές:

 1. Η οργάνωση και λειτουργία του Κινήματος είναι βασισμένη στις αρχές της δημοκρατίας, της πολιτικής οικολογίας, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της αειφορίας και της ισότητας σε όλα τα επίπεδα της δομής του.
 2. Το Κίνημα έχει ιδεολογία και πολιτική φιλοσοφία που στηρίζεται στις πανανθρώπινες αξίες του Παγκόσμιου Οικολογικού Κινήματος. Λειτουργεί στο πλαίσιο απόλυτα δημοκρατικών αρχών, βασισμένο στο παρόν Καταστατικό.
 3. Η λειτουργία και η δράση του Κινήματος προωθεί την επικράτηση αρχών κοινωνικής δικαιοσύνης και οικολογικής ισορροπίας, οι οποίες βρίσκουν πρακτική εφαρμογή στο πλαίσιο του κράτους δικαίου.
 4. Το Κίνημα υποστηρίζει ότι όλες οι πολιτικές εξουσίες πηγάζουν από το λαό σύμφωνα µε την ανόθευτη θέλησή του, ασκούνται υπεύθυνα για το καλό του λαού και ελέγχονται από τον λαό, μέσα από την ενεργό ενάσκηση της λαϊκής κυριαρχίας.
 5. Το Κίνημα ενεργεί για την εμπέδωση πολιτικής ισότητας, μεταξύ των πολιτών μέσω της διασφάλισης της έμπρακτης αναγνώρισης ίσων ευκαιριών για τους πολίτες που επιθυμούν να διεκδικήσουν πολιτικές, πολιτειακές ή δημόσιες θέσεις μέσα από ελεύθερες, δημοκρατικές διαδικασίες. Το Κίνημα αγωνίζεται για έμπρακτη αναγνώριση του δικαιώματος των πολιτών να συμμετέχουν ενεργά στην πολιτική ζωή του τόπου και να εκφράζουν δημοκρατικά τις απόψεις τους.
 6. Το Κίνημα ενεργεί για την εμπέδωση κοινωνικής ισότητας και αλληλεγγύης, µε τη διασφάλιση, για όλους τους πολίτες, συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης.
 7. Το Κίνημα πιστεύει και αγωνίζεται για την επικράτηση πραγματικής δημοκρατίας, στην οποία τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των πολιτών προστατεύονται αποτελεσματικά και ασκούνται ελεύθερα.
 8. Το Κίνημα με πλήρη σεβασμό προς το περιβάλλον και τις ανθρώπινες αξίες ενεργεί για τον εκσυγχρονισμό, την οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας και του λαού.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.  ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ

 

Άρθρο 7 – Προϋποθέσεις Εγγραφής Μέλους

Μέλος στο Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε/οποιαδήποτε πολίτης κάτοικος της Κύπρου ή Κύπριος/α που κατοικεί στο εξωτερικό, που:

 • Έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του/της.
 • Δε στερείται οποιουδήποτε πολιτικού δικαιώματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 • Kατά τον χρόνο υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Κίνημα δε συμμετέχει σε άλλο πολιτικό κόμμα ή κίνημα ή σχήμα εντός Κύπρου.
 • Κάθε αίτηση για εγγραφή Μέλους θεωρείται ισχύουσα µόνο μετά την έγκρισή της από την Επαρχιακή Επιτροπή ή την Εκτελεστική Γραμματεία. Η έγκριση ή η απόρριψη αίτησης εγγραφής Μέλους γίνεται μέσα σε μέγιστη χρονική προθεσμία εξήντα (60) το πολύ ημερών από την υποβολή της.

Μέλος μπορεί να γίνει, μετά από ειδική προς τούτο απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας:

 • Κύπριος/α που διαμένει μόνιμα εκτός Κύπρου.

 

Άρθρο 8 – Διαδικασία Εγγραφής Μέλους

Αίτηση για εγγραφή Μέλους υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η γραπτώς, µε τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου αίτησης που καταρτίζεται και διατίθεται από το Κίνημα, προς την Επαρχιακή Επιτροπή της επαρχίας στην οποία ο/η ενδιαφερόμενος/η επιθυμεί να εγγραφεί. Στην περίπτωση Κύπριου που ζει μόνιμα στο εξωτερικό η αίτηση υποβάλλεται στην Εκτελεστική Γραμματεία.

Η αίτηση περιλαμβάνει δήλωση για γνώση και συμφωνία με τις αρχές και το καταστατικό του Κινήματος.

Κάθε αίτηση για εγγραφή νέου Μέλους εξετάζεται από την αρμόδια Επαρχιακή Επιτροπή η οποία την εγκρίνει ή την απορρίπτει μέσα σε χρονική προθεσμία εξήντα (60)  ημερών από την υποβολή της. Η εγγραφή μέλους επικυρώνεται μετά τη συμπλήρωση τριών (3) μηνών από την ημερομηνία εγγραφής.

Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης για εγγραφή νέου Μέλους ή παρέλευσης των εξήντα (60) ημερών χωρίς σχετική απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής, ο/η ενδιαφερόμενος/η μπορεί να προσφύγει γραπτώς στην Πολιτική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει τελεσίδικα μέσα σε τριάντα (30) το πολύ μέρες, αφού πληροφορηθεί από την αρμόδια Επαρχιακή Επιτροπή τους λόγους της απόρριψης ή καθυστέρησης.

Τα κριτήρια απόρριψης είναι:

 1. Η διαπιστωμένη προηγούμενη δράση και συμπεριφορά που αντίκειται στις αρχές του Κινήματος.
 2. Να μην πληροί τις πρόνοιες του άρθρου 7.

Άρθρο 9 – Δικαιώματα Μελών

Κάθε Μέλος του Κινήματος αποκτά, μετά τη συμπλήρωση τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που έχει καταστεί Μέλος, την ιδιότητα του πλήρους Μέλους και αποκτά δικαίωμα να λαμβάνει μέρος σε κάθε ψηφοφορία για την ανάδειξη συλλογικών οργάνων ή αξιωματούχων ή να υποβάλλει υποψηφιότητα για εκλογή του σε οποιοδήποτε συλλογικό όργανο ή αξίωμα της ιεραρχικής δομής του Κινήματος, σύμφωνα µε τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού και νοούμενου ότι έχει τακτοποιημένες τις ταμειακές του υποχρεώσεις προς το Κίνημα.

Κάθε µέλος του Κινήματος έχει δικαίωμα:

 1. Να υποβάλλει στα αρμόδια σώματα εισηγήσεις και να συζητεί ελεύθερα οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται µε την πολιτική του Κινήματος ή την εσωτερική του διάρθρωση ή τη διαμόρφωση θέσεων, προτάσεων και πολιτικής πάνω σε οποιοδήποτε ζήτημα.
 2. Να ζητά γραπτώς εξηγήσεις για ενέργειες, πράξεις, παραλείψεις ή συμπεριφορές του Κινήματος ή αξιωματούχου του σε συγκεκριμένα ζητήματα, απευθυνόμενο στο αρμόδιο σε κάθε περίπτωση συλλογικό όργανο ή αξιωματούχο και να λαμβάνει απάντηση, εντός τριάντα (30) ημερών. Σε περίπτωση μη ικανοποίησης του αιτήματος, το μέλος δικαιούται να εγείρει γραπτώς το θέμα στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία και το χειρίζεται τηρουμένων των προνοιών του παρόντος Καταστατικού και μέσα στα χρονικά περιθώρια που αποφασίζονται από την Κεντρική Επιτροπή.

 

Άρθρο 10 – Υποχρεώσεις Μελών Προσωρινή Διαγραφή Μελών

Κάθε Μέλος του Κινήματος έχει υποχρέωση:

 1. Να υιοθετεί και να ακολουθεί το Καταστατικό, το πρόγραμμα, τις αρχές, τους κανονισμούς, τις αποφάσεις και την πολιτική του Κινήματος. Έχει δικαίωμα δημόσιας διαφοροποίησης από τη θέση του Κινήματος εάν έχει τη σύμφωνη γνώμη του συλλογικού οργάνου που έλαβε την απόφαση ή η άποψη του έχει λάβει στη σχετική ψηφοφορία τουλάχιστον το 40% των έγκυρων ψήφων.
 1. Να εργάζεται για την επίτευξη, διάδοση, προβολή και επικράτηση των σκοπών του Κινήματος και να συμμετέχει ενεργά σε κάθε δραστηριότητά του.
 2. Να παρακολουθεί τακτικά τις συνεδρίες, συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις των οργάνων στα οποία μετέχει και γενικά στις δραστηριότητες του Κινήματος.
 3. Να αποφεύγει εκδηλώσεις και συμπεριφορές που δεν συνάδουν ή βρίσκονται σε αντίθεση µε τους σκοπούς, τη φιλοσοφία, τις επιδιώξεις του Κινήματος ή την αξιοπρεπή παρουσία και αποτελεσματική δράση του στην Κυπριακή κοινωνία.
 4. Να µην καταστεί µέλος άλλου πολιτικού κόμματος ή σχήματος εντός Κύπρου.
 5. Να καταβάλλει τακτικά τη συνδρομή του όπως καθορίζεται από τα αρμόδια Όργανα του Κινήματος.
 6. Να σέβεται τις εκλογικές αποφάσεις του Κινήματος και να μη στηρίζει υποψήφιους από άλλους πολιτικούς χώρους.

Άρθρο 11 – Διαγραφή Μελών

Διαγραφή µελών γίνεται στις εξής περιπτώσεις:

 1. Για τα πλήρη μέλη όπως αναφέρονται στο Άρθρο 63 του παρόντος Καταστατικού.
 2. Για τα νέα μέλη µέλη που δεν έχουν συμπληρώσει ακόμη τη δοκιμαστική περίοδο των τριών (3) μηνών, τα οποία μπορεί να διαγραφούν από το αρμόδιο όργανο που τα ενέγραψε χωρίς να απαιτείται η διαδικασία διαγραφής για τα πλήρη Μέλη.
 3. Με απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής στην οποία το εγγεγραμμένο Μέλος εξέφρασε την πρόθεση του για παραίτηση και δεν ακολούθησε τη διαδικασία της γραπτής παραίτησης, αφού εξαντληθούν όλα τα μέσα επικοινωνίας και μετά την αποστολή συστημένης επιστολής και αφού δοθεί περίοδος απάντησης τριάντα (30) ημερών.

 

Άρθρο 12 –Αναστολή Ιδιότητας Πλήρους Μέλους

Αναστολή ιδιότητας Πλήρους Μέλους γίνεται με απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας, αν το εγγεγραμμένο Μέλος δεν ανανεώσει τη συνδρομή του για περίοδο δύο (2) ετών, εφόσον ειδοποιηθεί γραπτώς ή σε περίπτωση έλλειψης στοιχείων, έχουν χρησιμοποιηθεί τα καταχωρημένα στοιχεία επικοινωνίας και αφότου παρέλθουν τριάντα (30) ημέρες από την ειδοποίηση.

Άρθρο 13 – Μητρώο Μελών

Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή τηρεί Επαρχιακό Μητρώο Μελών στο οποίο καταχωρεί τα στοιχεία κάθε νέου Μέλους του Κινήματος, από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησής του.

Νοείται ότι σε κάθε Επαρχιακό Μητρώο Μελών καταχωρούνται τα Μέλη του Κινήματος που έχουν την κατοικία ή μόνιμη διαμονή τους στα γεωγραφικά όρια της αντίστοιχης επαρχίας ή στην Επαρχιακή Επιτροπή που επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν. Νοείται ότι κανένα Μέλος του Κινήματος δεν έχει το δικαίωμα εγγραφής σε πέραν της μίας (1) επαρχίας.

Μέλος μίας Επαρχιακής Επιτροπής, έχει το δικαίωμα να  μεταγραφεί, για τεκμηριωμένους λόγους σε άλλη Επαρχία υποβάλλοντας αίτηση στην οικεία Επαρχιακή Επιτροπή του, η οποία και τη διαβιβάζει στην Επαρχιακή Επιτροπή στην οποία ζητεί να μεταγραφεί εντός ενός (1) μηνός. Η τελευταία αποφασίζει για έγκριση ή μη, του αιτήματος εντός ενός (1) μηνός. Τα δικαιώματα στη νέα Επαρχιακή Επιτροπή ενεργοποιούνται τρεις (3) μήνες μετά την έγκριση της αίτησής του.

Η Εκτελεστική Γραμματεία τηρεί Παγκύπριο Μητρώο Μελών στο οποίο καταχωρεί τα στοιχεία κάθε Μέλους του Κινήματος που εγγράφεται σε οποιαδήποτε επαρχία. Για το σκοπό αυτό κάθε επαρχία ενημερώνει άμεσα την Εκτελεστική Γραμματεία για όλες τις εγκρίσεις αιτήσεων για εγγραφή νέων Μελών που αποφασίστηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα.

Κάθε ενέργεια, πράξη ή παράλειψη στο πλαίσιο της τήρησης του Επαρχιακού ή Παγκύπριου Μητρώου Μελών και κάθε ενδεχομένη χρήση ή αποκάλυψη στοιχείων που είναι καταχωρημένα στα εν λόγω Μητρώα, τελεί υπό τον αυστηρό σεβασμό των διατάξεων της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 14 – Παραίτηση Μελών

Κάθε Μέλος έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί υποβάλλοντας γραπτώς την παραίτησή του προς την Επαρχιακή Επιτροπή της επαρχίας στης οποίας το Μητρώο Μελών είναι καταχωρημένα τα στοιχεία του.

Η Επαρχιακή Επιτροπή που λαμβάνει γραπτή παραίτηση Μέλους προβαίνει στην κατάλληλη σημείωση στο Επαρχιακό Μητρώο Μελών και ενημερώνει αμέσως τον/την υπεύθυνο/η του Παγκύπριου Μητρώου Μελών, ο/η οποίος/α επίσης προβαίνει στην κατάλληλη σημείωση παραίτησης.

Μέλος το οποίο έχει διαγραφεί μετά από παραίτησή του έχει δικαίωμα επαναεγγραφής, νοούμενου ότι θα εφαρμοστεί η διαδικασία που προνοείται από το Άρθρο 8.

Άρθρο 15 – Μητρώο Φίλων και Ανενεργών Μελών

Το Κίνημα διατηρεί κατάλογο φίλων στον οποίο μπορούν να εγγράφονται όσοι/ες θέλουν να ενημερώνονται χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου, ούτε να εκλέγονται και ούτε να εκλέγουν, κατά τις πρόνοιες του άρθρου 63 έχουν χάσει την ιδιότητα του πλήρους Μέλους, κατά το Άρθρο 10.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

 

Άρθρο 16 – Όργανα του Κινήματος

Τα Όργανα του Κινήματος είναι τα εξής:

 • Παγκύπριο Συνέδριο
 • Κεντρική Επιτροπή
 • Πολιτική Επιτροπή
 • Εκτελεστική Γραμματεία
 • Επαρχιακές Συνελεύσεις
 • Επαρχιακές Επιτροπές
 • Θεματικές Επιτροπές Εργασίας

 

Άρθρο 17 – Παγκύπριο Συνέδριο

Ανώτατο Όργανο ορίζεται το Παγκύπριο Συνέδριο το οποίο συνέρχεται κάθε τρία (3) χρόνια. Τον καθορισμό της ημερομηνίας σύγκλισης, τα θέματα και τη διαδικασία, αποφασίζει και αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει η Πολιτική Επιτροπή.

Έκτακτα το Παγκύπριο Συνέδριο μπορεί να συγκληθεί µε απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ή μετά από γραπτή απαίτηση του 1/5 των πλήρων Μελών του Κινήματος.

Απαρτία νοείται εφόσον είναι παρόντα κατά την καθορισμένη ώρα έναρξης του συνεδρίου το 50% , του αριθμού των πλήρων μελών. Μετά την παρέλευση μισής ώρας, απαρτία νοείται η παρουσία του 33%  του αριθμού των πλήρων μελών του Κινήματος.

Άρθρο 18 – Αρμοδιότητες του Παγκύπριου Συνεδρίου

Το Παγκύπριο Συνέδριο καθορίζει τις βασικές πολιτικές αρχές και το πλαίσιο δράσης του Κινήματος.

Το Παγκύπριο Συνέδριο καθορίζει το ύψος της ετήσιας συνδρομής πλήρους Μέλους και το ύψος της συνδρομής εγγραφής.

Ασχολείται µε την τοποθέτηση στόχων δράσης και παρέμβασης. Ενημερώνεται για τη δράση των οργάνων του Κινήματος καθώς και για τις θέσεις σε καίρια ερωτήματα και θέματα που απασχολούν τόσο το Κίνημα όσο και την πατρίδα µας.

Το Παγκύπριο Συνέδριο εκλέγει τους Αξιωματούχους του Κινήματος, που είναι οι εξής:

 • Πρόεδρος
 • Αναπληρωτής/τρια Πρόεδρος
 • Αντιπρόεδρος Α’
 • Αντιπρόεδρος Β’

Το Παγκύπριο Συνέδριο εκλέγει επίσης αριθμό μελών της Κεντρικής Επιτροπής ούτως ώστε ο συνολικός αριθμός των εκλεγμένων μελών της, εξαιρουμένων των ex officio μελών, να είναι 56.

 

Άρθρο 19 – Δικαιώματα Μελών στο Παγκύπριο Συνέδριο

Δικαίωμα τοποθέτησης ή/και ψήφου στο Παγκύπριο Συνέδριο έχουν µόνο τα Πλήρη Μέλη όπως αυτά αναφέρονται στο Καταστατικό. Με ευθύνη των Επαρχιακών Επιτροπών, κατατίθεται στην τελευταία πριν από το Παγκύπριο Συνέδριο συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής, πλήρης κατάλογος των Πλήρων Μελών του Κινήματος.

Άρθρο 20 – Προεδρείο Παγκύπριου Συνεδρίου

Το Προεδρείο του Παγκύπριου Συνεδρίου ορίζεται από την Πολιτική Επιτροπή. Το Προεδρείο αποτελείται από τρία (3) µέλη (Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα). Στο Προεδρείο δε δικαιούνται συμμετοχή τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής και οι υποψήφιοι για τις θέσεις των αξιωματούχων που αναφέρονται στο άρθρο 18.

Το Παγκύπριο Συνέδριο δεν έχει δικαίωμα ένστασης για την σύνθεση του Προεδρείου.

Το Προεδρείο του Παγκύπριου Συνεδρίου λειτουργεί ως εφορευτική επιτροπή μέχρι την εκλογή των μελών της Πολιτικής Επιτροπής, όπως ορίζονται στο άρθρο 18.

Νοείται ότι η ψηφοφορία για την εκλογή των αξιωματούχων που αναφέρονται στο άρθρο 18 μπορεί να διεξαχθεί κατά τρόπο που αποφασίζει το Παγκύπριο Συνέδριο.

Άρθρο 21 – Νομιμοποίηση του Προεδρείου

Την έναρξη του συνεδρίου αναλαμβάνει ο/η Πρόεδρος του Κινήματος. Σε περίπτωση απουσίας του/της, τον/την αναπληρεί ο/η Αναπληρωτής Πρόεδρος. Ανακοινώνει τα ονόματα του Προεδρείου και τους αναθέτει τη διεκπεραίωση των εργασιών του Συνεδρίου.

Άρθρο 22 – Διαδικασία Παγκύπριου Συνεδρίου

Την διαδικασία, τα θέματα και την διάρθρωση της συζήτησης καθορίζει η Πολιτική Επιτροπή που συγκαλείτε τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από το Παγκύπριο Συνέδριο. Οι αποφάσεις της Πολιτικής Επιτροπής, δεν επιδέχονται ενστάσεων και παραδίδονται γραπτώς μαζί µε το πρόγραμμα του Συνεδρίου σε όλους/ες τους/τις συνέδρους µε την έναρξή του.

Άρθρο 23 – Δικαίωμα λόγου στο Παγκύπριο Συνέδριο

Ο/Η Πρόεδρος/Αντιπρόεδρος του Συνεδρίου έχουν το δικαίωμα να δίνει και να αφαιρεί το λόγο κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου.

Το δικαίωμα λόγου αποδίδεται σύμφωνα µε την εγκεκριμένη απόφαση της Πολιτικής Επιτροπής και αφαιρείται όταν παραβιάζονται οι όροι της διαδικασίας, όταν γίνονται απρεπείς αναφορές, όταν ο/η ομιλητής/τρια παρεκτρέπεται σε προσωπικές κατηγορίες ή προσβλητική συμπεριφορά.

Άρθρο 24 – Ενστάσεις επί της διαδικασίας

Ενστάσεις επί της διαδικασίας δε γίνονται αποδεκτές εφόσον τηρείται η εγκεκριμένη από την Πολιτική Επιτροπή διαδικασία. Μόνο όταν ο/η Πρόεδρος του Συνεδρίου αδυνατεί να εφαρμόσει ή αποφασίσει να μην εφαρμόσει την εγκεκριμένη διαδικασία επιτρέπονται ενστάσεις επί της διαδικασίας.

Άρθρο 25 – Ενστάσεις επί προσωπικού

Ενστάσεις επί προσωπικού γίνονται δεκτές από το Προεδρείο όταν γίνεται αναφορά ονομαστικά σε παρόντα Μέλη. Μπορεί να γίνουν µόνο από το ίδιο το θιγόμενο άτομο το οποίο δικαιούται να ζητήσει το λόγο και ο/η Πρόεδρος διακόπτει αμέσως τον/την ομιλητή/τρια. Το θιγόμενο Μέλος αναφέρει το λόγο που ζητά να εξεταστεί η ένσταση επί προσωπικού, χωρίς να τοποθετείται επί της ουσίας των αναφορών (χρόνος ομιλίας δύο (2) λεπτά). Ο/Η Πρόεδρος δικαιούται να απορρίψει την αίτηση. Εάν το θιγόμενο Μέλος επιμένει, τότε ο/η Πρόεδρος υποχρεούται να διακόψει την διαδικασία και θέτει το θέμα στο Προεδρείο.

Αν απορριφθεί η ένσταση τότε το θιγόμενο Μέλος μπορεί να ζητήσει γραπτώς, µε την υποστήριξη πέντε (5) συνολικά συνέδρων να διακοπεί η διαδικασία και θέτει το θέμα της αποδοχής της ένστασης σε ψηφοφορία, αφού δοθεί χρόνος στο θιγόμενο Μέλος και στον/στην ομιλητή/τρια να παρουσιάσουν τις θέσεις τους (δύο (2) λεπτά στον καθένα). Το Συνέδριο αποφασίζει αν ευσταθεί ή όχι η ένσταση. Η απόφαση καταγράφεται στα πρακτικά και συνεχίζεται η διαδικασία χωρίς απώλεια χρόνου ομιλίας του/της ομιλητή/τριας.

Άρθρο 26 – Μομφή

Μομφή νοείται µόνο κατά του Προεδρείου αν αυτό ή µέλη του, δεν τηρούν την εγκεκριμένη διαδικασία ή παρεκτρέπονται. Η μομφή κατά µέλους ή του συνόλου του Προεδρείου κατατίθεται γραπτώς µε συνυπογραφή δέκα (10) συνέδρων.

Το Προεδρείο υποχρεούται να διακόψει αμέσως τη διαδικασία και να θέσει τη μομφή σε ψηφοφορία.

Δίδεται δικαίωμα λόγου σε ορισμένο κατάλογο ομιλητών/τριών (κλειστό) χωρίς δικαίωμα δευτερολογίας (μέγιστος χρόνος διαδικασίας τριάντα (30) λεπτά). Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ομιλητών/τριών και ψηφοφορίας, Πρόεδρος του συνεδρίου αναλαμβάνει προσωρινά ο/η Πρόεδρος του Κινήματος.

Αν η μομφή εγκριθεί, τότε ο/η Πρόεδρος του Κινήματος αναλαμβάνει τη συνέχιση του Προεδρείου ή αναπληρεί µε διορισμό από τους/τις συνέδρους, τις κενωθείσες θέσεις.

Σε περίπτωση που το Προεδρείο αρνηθεί να καταθέσει στο σώμα κανονική μομφή, τότε το Συνέδριο µε την συνυπογραφή πέραν του 50% των συνέδρων, θεωρείται άκυρο.

 

Άρθρο 27 – Αποβολή Συνέδρων

Σύνεδρος αποβάλλεται για ανάρμοστη συμπεριφορά. Πρόταση για αποβολή συνέδρου δύναται να καταθέσει ο/η Πρόεδρος ή/και το Προεδρείο. Πρόταση για αποβολή συνέδρου δύναται να καταθέσουν και σύνεδροι εφόσον καταθέσουν αυτό γραπτώς µε την συνυπογραφή δέκα (10) συνέδρων.

Η διαδικασία διακόπτεται και τίθεται το θέμα προς ψηφοφορία μετά την τοποθέτηση του/της αιτητή/τριας (ένα (1) λεπτό). Η αποβολή κρίνεται µε απλή πλειοψηφία (πέραν του 50%). Η διαδικασία για αποβολή δεν αφορά µέλη του Προεδρείου.

 

Άρθρο 28 – Ανάρμοστη Συμπεριφορά

Ανάρμοστη συμπεριφορά από μέρους συνέδρων ή µελών του Προεδρείου ικανή να προκαλέσει την αποβολή ή την καθαίρεση αντίστοιχα, είναι:

 • Επανειλημμένη παραβίαση της διαδικασίας/
 • Επανειλημμένη επέμβαση στη διαδικασία, χωρίς να λαμβάνει το λόγο από τον/την Πρόεδρο.
 • Επανειλημμένη αναφορά σε προσωπικά θέματα άλλων συνέδρων ή προσωπικές κατηγορίες και χαρακτηρισμούς.
 • Επανειλημμένη κατάχρηση του δικαιώματος της ένστασης και της μομφής.
 • Δημιουργία κλίματος ανάρμοστο για ένα συνέδριο, απρεπείς χαρακτηρισμοί, φωνές, ύβρεις και αχρείαστος θόρυβος.

 

Άρθρο 29 – Κεντρική Επιτροπή (Κ.Ε.)

Η Κεντρική Επιτροπή έχει την ευθύνη χάραξης πολιτικής σε μείζονα περιβαλλοντικά, πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά θέματα, θέματα Κυπριακού προβλήματος, άμυνας, Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και θέματα που άπτονται της ομαλής λειτουργίας και ανάπτυξης του Κινήματος. Η Κεντρική Επιτροπή επιλαμβάνεται περαιτέρω θεμάτων που άπτονται εκλογικών αναμετρήσεων, συνεργασιών ή/και συμπράξεων µε άλλα κόμματα ή κινήματα ή οργανώσεις για συγκεκριμένο σκοπό και συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Ο αριθμός των εκλεγμένων Μελών της Κεντρικής Επιτροπής είναι 56.

Τα Μέλη εκλέγονται μερικώς από τις Επαρχιακές Συνελεύσεις που συνέρχονται κάθε τρία (3) χρόνια και μερικώς απευθείας από το Παγκύπριο Συνέδριο.

Κάθε επαρχία εκλέγει συγκεκριμένο αριθμό µελών για την Κεντρική Επιτροπή σύμφωνα µε την εξής φόρμουλα:  Ένα (1) Πλήρες Μέλος, συν ένα (1) Μέλος για κάθε 10 πλήρη µέλη στην επαρχία για τα πρώτα εκατό (100) πλήρη µέλη, συν ένα (1) Μέλος για κάθε είκοσι πέντε (25) πλήρη µέλη στην επαρχία μετά τα πρώτα εκατό (100) µέλη.

Στην Κεντρική Επιτροπή συμμετέχουν ex-officio µε ίσους όρους και µε όλα τα επιμέρους δικαιώματα των εκλελεγµένων µελών της Κεντρικής Επιτροπής οι εκλελεγμένοι αξιωματούχοι από το Παγκύπριο Συνέδριο και όλα τα εκλελεγµένα και διορισμένα Μέλη του Κινήματος σε δημόσια αξιώματα, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ήτοι:

 1. Οι εκλελεγμένοι/ες αξιωματούχοι σύμφωνα με το άρθρο 18
 2. Βουλευτές
 3. Υπουργοί
 4. Δήμαρχοι
 5. Εκλεγμένοι/ες Θρησκευτικοί Αντιπρόσωποι στη Βουλή των Αντιπροσώπων
 6. Ευρωβουλευτές
 7. Διορισμένοι/ες Επίτροποι σε Κυβερνητικά και  Ευρωπαϊκά σώματα

Στην Κεντρική Επιτροπή συμμετέχουν επίσης Ex – Officio, με ίσους όρους και με όλα τα επιμέρους δικαιώματα των εκλεγμένων μελών της Κεντρικής Επιτροπής:

 1. Δύο (2) εκλεγμένα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου της Νεολαίας Οικολόγων (ΝΕ.ΟΙ.) τα οποία είναι και Μέλη του Κινήματος Οικολόγων.
 1. Δύο (2) εκλεγμένα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου της Γυναικείας Κίνησης Οικολόγων (ΓΥ.Κ.Ο.) τα οποία είναι και Μέλη του Κινήματος Οικολόγων.
 2. Δύο (2) εκλεγμένα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Οικολογικού Αγροτικού Συνδέσμου (Π.Ο.Α.Σ) τα οποία είναι και Μέλη του Κινήματος Οικολόγων.
 3. Δύο (2) ορισμένα μέλη από κάθε Συνεργαζόμενη οργάνωση πολιτών σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 63.

Σε περίπτωση κατά την οποία οποιαδήποτε Επαρχιακή Επιτροπή δεν εκπροσωπείται στην Κεντρική Επιτροπή µε κανένα Μέλος, τότε ο/η αντίστοιχος/η Επαρχιακός Γραμματέας μετέχει ex-officio στην Κεντρική Επιτροπή ως κανονικό µέλος µε όλα τα επιμέρους δικαιώματα.

Τα επιλαχόντα µέλη από κάθε επαρχία κατά την ψηφοφορία για την Κεντρική Επιτροπή, αναφέρονται ως Επιλαχόντες/ούσες και θα κληθούν να πληρώσουν τυχόν κενωθείσες θέσεις στη Κεντρική Επιτροπή κατά σειρά κατάταξης τους στις εν λόγω εκλογές. Προσκαλούνται στις συνεδριάσεις της Κεντρικής Επιτροπής και συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου και ενημερώνονται για τα πρακτικά και τα έγγραφα.

Άρθρο 30 – Εκλογή Αξιωματούχων

 1. Η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει τους πιο κάτω αξιωματούχους από τα εκλεγμένα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, ως μέλη της Πολιτικής Επιτροπής στην πρώτη συνεδρίασή της, όχι αργότερα των 15 ημερών από την εκλογή του Προέδρου του Κινήματος:
 • Εκτελεστικό/ή Γραμματέα
 • Αναπληρωτή/τρια Εκτελεστικό/ή Γραμματέα
 • Και πέντε (5) μέλη της Πολιτικής Επιτροπής
 1. Η Κεντρική Επιτροπή δύναται να ορίζει κατόπιν εισήγησης της Πολιτικής Επιτροπής, τα υπόλοιπα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας:
  • Εκπρόσωπο Τύπου
  • Αναπληρωτή/τρια Εκπρόσωπο Τύπου
  • Οικονομικό/ή Γραμματέα
  • Γραμματέα Διεθνών Σχέσεων
 • Η Κεντρική Επιτροπή συνέρχεται σε κανονικές συνεδρίες έξι (6) φορές το χρόνο και εκτάκτως, όταν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο από την Πολιτική Επιτροπή ή/και από την Εκτελεστική Γραμματεία ή όταν αυτό ζητηθεί µε γραπτή αίτηση των 2/3 των µελών της.

Των συνεδριάσεων της Κεντρικής Επιτροπής προεδρεύει ο/η Πρόεδρος του Κινήματος.

Η Κεντρική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να δημιουργεί, να συγχωνεύει ή να διαλύει Θεματικές Επιτροπές Εργασίας, ανάλογα µε τις ανάγκες του Κινήματος.

Η Κεντρική Επιτροπή  εκλέγει στην πρώτη συνεδρία μετά την εκλογή της τα άτομα που θα συντονίζουν Θεματικές Επιτροπές Εργασίας τα οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Οι Θεματικές Επιτροπές Εργασίας θα ενημερώνουν την Κεντρική Επιτροπή σε τακτά διαστήματα.

Η Κεντρική Επιτροπή επικυρώνει τα Μέλη που θα απαρτίζουν τις πιο πάνω Επιτροπές, ενημερώνεται µέσω των συντονιστών για τις εργασίες των επιτροπών καθώς και για τα αποτελέσματα των εργασιών τους. Ο ρόλος των Θεματικών Επιτροπών Εργασίας είναι συμβουλευτικός.

Όλες οι πιο πάνω εκλογές γίνονται µε μυστική ψηφοφορία εφ’ όσον οι υποψήφιοι/ες είναι περισσότεροι/ες του/της ενός/μίας.

Η θητεία της Κεντρικής Επιτροπής είναι τριετής και μπορεί να  επεκταθεί για διάρκεια όχι πέραν των έξι (6) μηνών με απόφαση των 2/3 των παρόντων μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Μόνο το Παγκύπριο Συνέδριο μπορεί να επεκτείνει τη θητεία της Κεντρικής Επιτροπής και των άλλων Eπιτροπών του Κινήματος πέραν των έξι μηνών και όχι πέραν των 12 μηνών.

Άρθρο 31 – Πολιτική Επιτροπή (Π.Ε.)

Η Πολιτική Επιτροπή αποτελείται από τα εξής Μέλη:

 • Πρόεδρος
 • Αναπληρωτής/τρια Πρόεδρος
 • Αντιπρόεδρος Α’
 • Αντιπρόεδρος Β’
 • Εκτελεστικός/ή Γραμματέας
 • Αναπληρωτής/τρια Εκτελεστικός/ή Γραμματέας
 • Πέντε (5) Μέλη

Εx-officio συμμετοχή στην Πολιτική Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου, έχουν τα Μέλη του Κινήματος, τα οποία κατέχουν τα ακόλουθα αξιώματα:

 • Υπουργοί
 • Βουλευτές
 • Ευρωβουλευτές
 • Διορισμένοι/ες Επίτροποι σε Κυβερνητικά και Ευρωπαϊκά σώματα

Εx-officio συμμετοχή με δικαίωμα ψήφου στην Πολιτική Επιτροπή, έχει ο/η Γενικός/ή Γραμματέας της Νεολαίας Οικολόγων, νοουμένου ότι είναι και Πλήρες Μέλος του Κινήματος.

Εx-officio συμμετοχή με δικαίωμα ψήφου στην Πολιτική Επιτροπή, έχει η Γενική Γραμματέας της Γυναικείας Κίνησης Οικολόγων, νοουμένου ότι είναι και Πλήρες Μέλος του Κινήματος.

Εx-officio συμμετοχή με δικαίωμα ψήφου στην Πολιτική Επιτροπή, έχει ο/η Γενικός/ή Γραμματέας του Παγκύπριου Οικολογικού Αγροτικού Συνδέσμου, νοουμένου ότι είναι και Πλήρες Μέλος του Κινήματος.

Ex-officio συμμετοχή με δικαίωμα ψήφου στην Πολιτική Επιτροπή, έχει ο/η εκπρόσωπος συνεργαζόμενης οργάνωσης πολιτών σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 63.

 

Κάθε Πλήρες Μέλος του Κινήματος έχει δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας στο Παγκύπριο Συνέδριο για εκλογή στις εξής θέσεις Αξιωματούχου του Κινήματος:

 • Πρόεδρος
 • Αναπληρωτής/τρια Πρόεδρος
 • Αντιπρόεδρος Α’
 • Αντιπρόεδρος Β’.

Αν οι υποψήφιοι/ες για κάθε θέση είναι περισσότεροι/ες του/της ενός/μίας (1), τότε η εκλογή γίνεται µε μυστική ψηφοφορία.

Οι υποψηφιότητες θα υποβάλλονται γραπτώς μέχρι και πέντε (5) μέρες πριν από το Παγκύπριο Συνέδριο στο Προεδρείο του Παγκύπριου Συνεδρίου. Οι υποψηφιότητες θα περιλαμβάνουν σύντομο βιογραφικό σημείωμα

 

Η θητεία της Πολιτικής Επιτροπής και της Εκτελεστικής Γραμματείας θα είναι τριετής (3), όπως ακριβώς και η θητεία της Κεντρικής Επιτροπής και των Επαρχιακών Επιτροπών, µε δικαίωμα δύο (2) συνεχόμενων θητειών στην ίδια θέση.

Σε περίπτωση παραίτησης, αποχώρησης ή ανάκλησης από τις θέσεις της Πολιτικής Επιτροπής, των μελών της που εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή, δύναται να  αναπληροί η Κεντρική Επιτροπή τις κενωθείσες θέσεις µε νέες εκλογές εντός έξι (6) εβδομάδων, εκτός εάν τέτοια περίπτωση λάβει χώρα τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας της Πολιτικής Επιτροπής.

Όλα τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής αναλαμβάνουν πέραν των καθορισμένων από το Καταστατικό ευθυνών τους, την αντιπροσώπευση του Κινήματος σε εκδηλώσεις και συναντήσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες του/της Προέδρου.

Η Πολιτική Επιτροπή θα έχει την ευθύνη της υλοποίησης των πολιτικών αποφάσεων που έχει χαράξει η Κεντρική Επιτροπή, την εφαρμογή της πολιτικής πάνω σε μείζονα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά θέματα, θέματα Κυπριακού προβλήματος, άμυνας, Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και θέματα που άπτονται της ομαλής λειτουργίας και ανάπτυξης του Κινήματος. Η Πολιτική Επιτροπή επιλαμβάνεται περαιτέρω θεμάτων που άπτονται συνεργασιών ή/και συμπράξεων µε άλλα κόμματα ή κινήματα ή οργανώσεις για συγκεκριμένο σκοπό και συγκεκριμένη χρονική περίοδο, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής.

 

Τα Μέλη της Πολιτικής Επιτροπής θα παραμένουν και Μέλη στην Κεντρική Επιτροπή από όπου και προέρχονται.

 

Άρθρο 32 – Εκτελεστική Γραμματεία (Ε.Γ.)

Η Εκτελεστική Γραμματεία αποτελείται από τα εξής µέλη:

 • Εκτελεστικός/ή Γραμματέας (ο/η οποίος/α θα προεδρεύει των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Γραμματείας)
 • Αναπληρωτής/τρια Εκτελεστικός/ή Γραμματέας
 • Οικονομικός/ή Γραμματέας
 • Εκπρόσωπος Τύπου
 • Αναπληρωτής/τρια Εκπρόσωπος Τύπου
 • Υπεύθυνος/η Διεθνών Σχέσεων
 • Έξι (6) Επαρχιακοί/ές Γραμματείς
 • Ένας/Μία (1) εκπρόσωπος εκλεγμένος/η από το Κεντρικό Συμβούλιο της Νεολαίας Οικολόγων που είναι και μέλος του Κινήματος Οικολόγων.
 • Μία (1) εκπρόσωπος εκλελεγμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Γυναικείας Κίνησης Οικολόγων που είναι και μέλος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών.
 • Ένας/Μία (1) εκπρόσωπος εκλεγμένος/η από το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Οικολογικού Αγροτικού Συνδέσμου του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών που είναι και μέλος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών.

 

Η Κεντρική Επιτροπή δύναται να προσθέσει μέλη στην Εκτελεστική Γραμματεία που να εκπροσωπούν οργανώσεις ή φορείς που δραστηριοποιούνται ως οργανικά μέρη του Κινήματος ή και εκπροσώπους συνεργαζόμενων οργανώσεων πολιτών κατά τις πρόνοιες του άρθρου 63.

Η Κεντρική Επιτροπή δύναται να διατηρεί κενή οποιαδήποτε από τις θέσεις που ορίζονται στο άρθρο 30(ii).

Η Εκτελεστική Γραμματεία έχει την ευθύνη όλων των εκδηλώσεων του Κινήματος, την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης του Κινήματος, τη λειτουργία των γραφείων, την πρόσληψη και απόλυση προσωπικού, τη διοργάνωση διασκέψεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, την τήρηση και ενημέρωση του Παγκύπριου Μητρώου Μελών, την εξέταση θεμάτων που αφορούν απόρριψη αίτησης εγγραφής µελών, κ.ά.

Σε περίοδο εκλογών η Εκτελεστική Γραμματεία λειτουργεί ως εκλογικό επιτελείο.

Η Πολιτική Επιτροπή μαζί µε την Εκτελεστική Γραμματεία καλούν κοινές συνεδρίες υπό την προεδρία του/της Προέδρου όταν η θεματολογία της συνεδρίας το απαιτεί.

 

Άρθρο 33 – Επαρχιακές Συνελεύσεις

Οι τακτικές Επαρχιακές Συνελεύσεις συγκαλούνται από τον/την Επαρχιακό/ή Γραμματέα ετησίως και εκτάκτως όταν τούτο θεωρηθεί αναγκαίο µε απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής ή αν αυτό απαιτηθεί µε ενυπόγραφη αίτηση του 1/5 των πλήρων Μελών στην ανάλογη επαρχία.

Οι Επαρχιακές Συνελεύσεις μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις όταν κατά την έναρξη της συνεδρίας υπάρχει απαρτία όπως αναφέρεται στο παρόν Καταστατικό.

Απαρτία νοείται η παρουσία του πέραν του 50% των πλήρων Μελών της επαρχίας. Μετά παρέλευση μισής ώρας από την καθορισμένη ώρα συνεδρίας, τα παρόντα Μέλη αποτελούν απαρτία, νοούμενου ότι είναι τουλάχιστο το ένα τέταρτο (1/4) του αριθμού των πλήρων Μελών.

Κατά τις συνεδριάσεις των Επαρχιακών Συνελεύσεων τηρείται ο κανονισμός που αναφέρεται στο Κεφάλαιο 4.

 

Άρθρο 34 – Επαρχιακές Επιτροπές (Ε.Ε.)

Τα Μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών είναι πέντε (5) και δύο (2) επιλαχόντες/επιλαχούσες και εκλέγονται από τις τακτικές Επαρχιακές Συνελεύσεις οι οποίες συνέρχονται κάθε τρία (3) χρόνια.

Οι Επαρχιακές Επιτροπές είναι έξι (6) όσες και οι επαρχίες της Κύπρου. Τα εκλεγμένα έλη των Επαρχιακών Επιτροπών θα μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για την Κεντρική Επιτροπή του Κινήματος και παράλληλα να διατηρήσουν τη θέση τους στην Επαρχιακή Επιτροπή σε περίπτωση εκλογής τους. Τα Μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών μπορούν να διεκδικήσουν θέση στην Πολιτική Επιτροπή και παράλληλα να διατηρήσουν τη θέση τους στην Επαρχιακή Επιτροπή.

Τα Μέλη κάθε Επαρχιακής Επιτροπής θα εκλέγονται απ’ ευθείας από τις Επαρχιακές Συνελεύσεις στις θέσεις της Επαρχιακής Επιτροπής ως ακολούθως:

 • Επαρχιακός/ή Γραμματέας
 • Αναπληρωτής/τρια Επαρχιακός/ή Γραμματέας
 • Επαρχιακός/ή Οργανωτικός
 • Επαρχιακός/ή Οικονομικός/ή Υπεύθυνος/η
 • Μέλος

Τα επιλαχόντα Μέλη από κάθε επαρχία κατά την ψηφοφορία για τις Επαρχιακές Επιτροπές, αναφέρονται ως επιλαχόντες και θα κληθούν να πληρώσουν τυχόν κενωθείσες θέσεις στην Επαρχιακή Επιτροπή κατά σειρά κατάταξης τους στις εν λόγω εκλογές.

Στις ανάλογες Επαρχιακές Επιτροπές δύναται να λαμβάνουν ex-officio μέρος, χωρίς δικαίωμα ψήφου, τα ακόλουθα εκλελεγμένα μέλη του Κινήματος:

 • Δήμαρχοι
 • Δημοτικοί Σύμβουλοι
 • Κοινοτάρχες
 • Μέλη Κοινοτικών Συμβουλίων
 • Εκπρόσωποι Τοπικών Επιτροπών

Οι Επαρχιακές Επιτροπές, μπορούν να ιδρύουν Τοπικές Επιτροπές (Τ.Ε.) που θα λειτουργούν στη βάση εσωτερικού κανονισμού που θα εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή.

 

Άρθρο 35 – Θεματικές Επιτροπές Εργασίας

Οι Θεματικές Επιτροπές Εργασίας έχουν μόνο συμβουλευτικό ρόλο προς την Κεντρική Επιτροπή.

Η Κεντρική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να δημιουργεί, να συγχωνεύει ή να διαλύει Θεματικές Επιτροπές Εργασίας, ανάλογα µε τις ανάγκες του Κινήματος.

Η Κεντρική Επιτροπή  ορίζει στην πρώτη συνεδρία μετά την εκλογή της τα άτομα που θα συντονίζουν τις Θεματικές Επιτροπές Εργασίας τα οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι Μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Οι Επιτροπές θα ενημερώνουν την Κεντρική Επιτροπή σε τακτά διαστήματα.

Η Κεντρική Επιτροπή επικυρώνει τα μέλη που θα απαρτίζουν τις πιο πάνω Επιτροπές, ενημερώνεται µέσω των συντονιστών/στριών για τις εργασίες των Επιτροπών καθώς και για τα αποτελέσματα των εργασιών τους.

Οι πιο πάνω εκλογές γίνονται µε μυστική ψηφοφορία εφ’ όσον οι υποψήφιοι/ες είναι περισσότεροι/ες του/της ενός/μίας.

 

Άρθρο 36 – Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων

Η Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων είναι τουλάχιστον 3μελής. Σκοπός της Επιτροπής Οικονομικών Θεμάτων είναι η συζήτηση, παρακολούθηση, και ετοιμασία προτάσεων προς την Πολιτική Επιτροπή και Εκτελεστική Γραμματεία όλων των οικονομικών στοιχείων που έχουν σχέση µε το Κίνημα ανά επαρχία µε στόχο την εύρυθμη, ομαλή και απόλυτα νόμιμη λειτουργία του Κινήματος. Έχει συχνές συναντήσεις µε την Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου και τον/την Οικονομικό/ή Γραμματέα του Κινήματος, ελέγχει καταστάσεις εσόδων και εξόδων και διεκπεραιώνει κάθε είδους εργασία οικονομικής φύσης που έχει σχέση µε το Κίνημα.

 

Άρθρο 37 – Επιτροπή Οικονομικού Ελέχγου

Σκοπός της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου είναι ο έλεγχος όλων των οικονομικών στοιχείων που έχουν σχέση µε το Κίνημα ανά επαρχία µε στόχο την εύρυθμη, ομαλή και απόλυτα νόμιμη λειτουργία του Κινήματος. Έχει συχνές συναντήσεις µε την Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων της Κεντρικής Επιτροπής και τον/την Οικονομικό/ή Γραμματέα του Κινήματος, ελέγχει καταστάσεις εσόδων και εξόδων και διεκπεραιώνει κάθε είδους εργασία οικονομικής φύσης που έχει σχέση µε το Κίνημα.

Η Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου αποτελείται από τρία τουλάχιστον (3) πλήρη μέλη του Κινήματος τα οποία εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή σε ειδική επί τούτου συνεδρία η οποία δημοσιεύεται τριάντα (30) μέρες πριν την συνεδρία, στην οποία τίθενται οι ανάλογες υποψηφιότητες.

Νοείται ότι τα µέλη της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου δεν θα είναι µέλη της Κεντρικής Επιτροπής.

Η Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου θα ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και θα παρουσιάζει τα ευρήματα του ελέγχου αναλυτικά μια φορά το χρόνο στην Κεντρική Επιτροπή  και συνοπτικά στο Παγκύπριο Συνέδριο.

Άρθρο 38 – Επιτροπή Καταστατικού

Η Επιτροπή Καταστατικού είναι το αρμόδιο όργανο για να μελετά εισηγήσεις, να προβαίνει στις ανάλογες διαμορφώσεις και να παρουσιάζει στο Συνέδριο εισηγήσεις. Είναι τουλάχιστον 3µελής και διορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή. Η θητεία της Επιτροπής ταυτίζεται με αυτήν  της Κεντρικής Επιτροπής η οποία και την διορίζει. Η Κεντρική Επιτροπή φροντίζει ούτως ώστε τα άτομα που θα αποτελούν την Επιτροπή Καταστατικού να έχουν τις απαιτούμενες περί τούτου γνώσεις και εμπειρίες, να είναι πλήρη µέλη του Κινήματος αλλά όχι κατ’ ανάγκη µέλη στα συλλογικά Όργανα του Κινήματος.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.  ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

 

Άρθρο 39 – Καθήκοντα και όροι εντολής Μελών Πολιτικής Επιτροπής

 

Πρόεδρος

Προεδρεύει των συνεδριάσεων της Πολιτικής Επιτροπής και της Κεντρικής Επιτροπής. Σε οποιαδήποτε Όργανα παρευρίσκεται μπορεί να προεδρεύσει και να συντονίσει τις εργασίες τους εκτός εάν αλλιώς ορίζεται στο Καταστατικό. Εκπροσωπεί το Κίνημα σε όλα τα επίπεδα, σε συναντήσεις και εκδηλώσεις. Εκφράζει την πολιτική θέση του Κινήματος όπως αυτή καθορίζεται από τα συλλογικά Όργανα. Έχει την ευθύνη της διαμόρφωσης θέσης για την καθημερινή επικαιρότητα τηρουμένων των βασικών πολιτικών αρχών που καθορίζει το Παγκύπριο Συνέδριο και τις πολιτικές που χαράζει η Κεντρική Επιτροπή και τις αποφάσεις της Πολιτικής Επιτροπής. σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου.

 

Αναπληρωτής/τρια Πρόεδρος

Αναπληρεί όλα τα καθήκοντα του/της Προέδρου όταν αυτός/ή κωλύεται, ασθενεί ή απουσιάζει ή του/της έχουν ανατεθεί από τον/την ίδιο/α. Έχει την ευθύνη της διαμόρφωσης και έκφρασης της θέσης του Κινήματος στα θέματα της καθημερινής επικαιρότητας τηρουμένων των βασικών πολιτικών αρχών που καθορίζει το Παγκύπριο Συνέδριο και τις πολιτικές που χαράζει η Κεντρική Επιτροπή, μαζί με τον/την Πρόεδρο.

 

Αντιπρόεδρος Α’

Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης των θεμάτων που αφορούν το Κυπριακό. Εκπροσωπεί το Κίνημα στις συναντήσεις και επαφές με πολιτικά κόμματα, οργανωμένα σύνολα, εκπροσώπους εθνικών ή θρησκευτικών κοινοτήτων, πανεπιστημιακούς και τεχνοκράτες με θέμα το Κυπριακό πρόβλημα και συντονίζει συνεδριάσεις και εκδηλώσεις του Κινήματος που ασχολούνται με το Κυπριακό πρόβλημα. Συντονίζει την αντίστοιχη θεματική επιτροπή εκτός αν επιλέξει να παραχωρήσει την ευθύνη αυτή σε άλλο μέλος του Κινήματος.

 

Αντιπρόεδρος Β’

Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης  των θεμάτων που αφορούν την οικονομία, την ανάπτυξη, κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα και προώθησης εισηγήσεων προς την Πολιτική Επιτροπή. Εκπροσωπεί το Κίνημα στις συναντήσεις και επαφές με οργανωμένα σύνολα, εκπροσώπους ομάδων και οργανώσεων, πανεπιστημιακούς και πολιτικούς με θέματα που αφορούν την οικονομία, την ανάπτυξη και το περιβάλλον.

 

Εκτελεστικός/ή Γραμματέας

Προεδρεύει των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Γραμματείας και συντονίζει τη δράση των Επαρχιακών Επιτροπών, της Νεολαίας Οικολόγων, της Γυναικείας Κίνησης Οικολόγων, , του Παγκύπριου Οικολογικού Αγροτικού Συνδέσμου, των Θεματικών Επιτροπών Εργασίας και των άλλων οργανώσεων και ομάδων που συνδέονται οργανωτικά ή  λειτουργικά με το Κίνημα. Φέρει ευθύνες διευθυντή προσωπικού του Κινήματος και φροντίζει για την ομαλή λειτουργία των Κεντρικών και Επαρχιακών γραφείων του Κινήματος

 

Αναπληρωτής/τρια Εκτελεστικός/ή Γραμματέας

Στην απουσία του/της Εκτελεστικού/ής Γραμματέα, προεδρεύει των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Γραμματείας και συντονίζει τη δράση των Επαρχιακών Επιτροπών, της Νεολαίας Οικολόγων, της Γυναικείας Κίνησης Οικολόγων, , του Παγκύπριου Οικολογικού Αγροτικού Συνδέσμου, των Θεματικών Επιτροπών Εργασίας και των άλλων οργανώσεων και ομάδων που συνδέονται οργανωτικά ή  λειτουργικά με το Κίνημα.

 

Εκπρόσωπος Τύπου

Έχει την ευθύνη, συντονισμού των εργασιών του Γραφείου Τύπου του Κινήματος. Εκπροσωπεί το Κίνημα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης μαζί με τους λοιπούς αξιωματούχους του Κινήματος και εκφράζει τη θέση του Κινήματος όπως διαμορφώθηκε από τα συλλογικά Όργανα. Εκπροσωπεί το Κίνημα σε δημοσιογραφικές διασκέψεις, στα θέματα της Ραδιοτηλεόρασης ή στη διαμόρφωση κώδικα κάλυψης εκλογικών αναμετρήσεων.

 

Αναπληρωτής/τρια Εκπρόσωπος Τύπου

Στην απουσία του/της Εκπροσώπου Τύπου, έχει την ευθύνη της εκπροσώπησης του Κινήματος στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

 

Άρθρο 40 – Καθήκοντα και όροι εντολής Μελών Εκτελεστικής Γραμματείας

 

Οικονομικός/ή Γραμματέας

Ο/Η Οικονομικός/ή Γραμματέας έχει την ευθύνη για την ορθή οικονομική διαχείριση του Κινήματος και τηρεί ανελλειπώς όλες τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τον νόμο. Συντονίζει εκστρατείες οικονομικής ενίσχυσης του Κινήματος, ελέγχει τη διακίνηση δαπανών και την εφαρμογή του προϋπολογισμού. Συμμετέχει στη διαμόρφωση όλων των αποφάσεων που αφορούν τα οικονομικά του Κινήματος. Ενημερώνει την Πολιτική Επιτροπή και την Κεντρική Επιτροπή σε τακτά διαστήματα ή όποτε ζητηθεί για την οικονομική κατάσταση του Κινήματος.

 

Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων

Έχει την ευθύνη όλων των διεθνών σχέσεων του Κινήματος. Εκπροσωπεί το Κίνημα σε συνέδρια ή συναντήσεις στο εξωτερικό ή συντονίζει την εκπροσώπηση του Κινήματος στο εξωτερικό. Είναι ο/η σύνδεσμός και ο/η εκπρόσωπος του Κινήματος στο Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα, την Ομάδα Πρασίνων Ευρωβουλευτών, τα Πράσινα Κόμματα της Ευρώπης και τα άλλα κόμματα ή πρόσωπα της Ευρώπης και του παγκοσμίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΩΜΑΤΩΝ

Άρθρο 41 – Κανονισμοί λειτουργίας σωμάτων

Στο παρόν Καταστατικό γίνεται γενική αναφορά σε στοιχεία των κανονισμών λειτουργίας όλων των σωμάτων του Κινήματος, ήτοι:

 • Κεντρική Επιτροπή
 • Πολιτική Επιτροπή
 • Εκτελεστική Γραμματεία
 • Επαρχιακές Επιτροπές

Σε όλα τα σώματα του Κινήματος, για μέλη που έχουν πέραν των τεσσάρων (4) συνεχόμενων μη δικαιολογημένων απουσιών, θα ενεργοποιείται διαδικασία ανάκλησης από το σώμα. Κάθε σώμα αποφασίζει και ορίζει ποιες απουσίες θεωρούνται δικαιολογημένες και ποιες όχι.

Τα Μέλη της Πολιτικής Επιτροπής και της Εκτελεστικής Γραμματείας θα πρέπει να έχουν τακτοποιημένες τις φορολογικές τους δηλώσεις και εντός 7 ημερών απο την εκλογή τους να καταθέτουν στα Γραφεία του Κινήματος «Δήλωση Πόθεν Έσχες».

Η Κεντρική Επιτροπή δύναται να εγκρίνει λεπτομερείς κανονισμούς λειτουργίας για τα σώματα του Κινήματος.

 

Άρθρο 42 – Απαρτία

Όλα τα πιο πάνω σώματα του Κινήματος, εκτός των Επαρχιακών Επιτροπών, είναι σε απαρτία όταν στην συγκεκριμένη συνεδρία, είναι παρόντα πέραν του 50% των εκλεγμένων µελών. Μετά από παρέλευση ½ ώρας από την καθορισμένη ώρα συνεδρίας, τα παρόντα µέλη αποτελούν απαρτία, νοούμενου ότι είναι τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) 33% των µελών. Οι Επαρχιακές Επιτροπές είναι σε απαρτία εάν είναι παρόν το 50% των εκλεγμένων μελών.

Άρθρο 43 – Συνεδρίες

Οι συνεδρίες των σωμάτων του Κινήματος θα είναι ανοικτές ή κλειστές για τα υπόλοιπα µέλη του Κινήματος, ανάλογα µε το θέμα και την απόφαση του σώματος. Θα μπορεί δηλαδή το συγκεκριμένο σώμα να αποφασίσει από πριν, αν η συνεδρία θα είναι ανοικτή ή κλειστή.

Νοείται ότι, τα µέλη ή µη µέλη που θα παρευρίσκονται στις ανοικτές συνεδρίες των σωμάτων ως παρατηρητές, θα έχουν δικαίωμα ψήφου και δικαίωμα λόγου µόνο αν αυτό θεωρηθεί απαραίτητο από το σώμα, σε σχέση µε πιθανές ειδικές γνώσεις ή/και εμπειρίες κάποιου συγκεκριμένου παρατηρητή.

Δικαίωμα λόγου στις συνεδρίες της Πολιτικής Επιτροπής και της Εκτελεστικής Γραμματείας έχουν και μέλη των πιο πάνω επιτροπών που βρίσκονται σε άλλη επαρχία από εκείνη διεξαγωγής της συνεδρίας και δεν έχουν φυσική παρουσία στη συνεδρία αλλά θα μπορούν να συνδέονται ηλεκτρονικά με το χώρο της συνεδρίας και να εκφέρουν τις απόψεις τους με τρόπο που να μπορούν να ακουστούν από όλους/ες τους/τις παρευρισκόμενους/ες και οι ίδιοι/ες να μπορούν να παρακολουθούν τη συζήτηση που διεξάγεται. Ο/Η Πρόεδρος φροντίζει όπως παρέχονται τα τεχνικά μέσα για υλοποίηση της σύνδεσης.

Η παρουσία/συμμετοχή των μελών και η συμμετοχή τους σε ψηφοφορίες στις συνεδρίες της Πολιτικής Επιτροπής και της Εκτελεστικής Γραμματείας του Κινήματος εξ αποστάσεως όπως περιγράφεται στην πιο πάνω παράγραφο θα λαμβάνεται υπόψη ως παρουσία για σκοπούς απαρτίας.

Η πρώτη συνεδρία κάθε σώματος καλείται σε διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία εκλογής του.

 

Άρθρο 44 – Ψηφοφορία

Σε κάθε περίπτωση ψηφοφορίας για εκλογή στα Όργανα, το κάθε Μέλος θα δικαιούται να ψηφίζει αριθμό υποψηφίων από το ½ (50%) μέχρι και τα ¾ (75%) του αριθμού των θέσεων (µε σχετικό στρογγύλεμα) των θέσεων.

Νοείται ότι η παρούσα φόρμουλα δεν ισχύει στην περίπτωση εκλογής Επαρχιακής Επιτροπής στην οποία είναι ελεύθερος ο αριθμός υποψηφίων που μπορεί να ψηφίσει κάθε Μέλος.

Άρθρο 45 – Προεδρεύων/ουσα

Προεδρεύοντες/ουσες στις συνεδρίες των σωμάτων αναφέρονται οι ακόλουθοι/ες:

 

Κεντρική Επιτροπή:

Ο/Η Πρόεδρος του Κινήματος. Στην απουσία του/της τον/την αναπληροί ο/η Αναπληρωτής/τρια Πρόεδρος.

 

Πολιτική Επιτροπή:

Ο/Η Πρόεδρος του Κινήματος. Στην απουσία του/της τον/την αναπληροί ο/η Αναπληρωτής/τρια Πρόεδρος.

 

Εκτελεστική Γραμματεία:

Ο/Η Εκτελεστικός/ή Γραμματέας. Στην απουσία του/της τον/την αναπληροί ο/η Αναπληρωτής/τρια Εκτελεστικός/ή Γραμματέας.

Επαρχιακές Επιτροπές:

Ο/Η Επαρχιακός/ή Γραμματέας. Στην απουσία του/της, τον/την αναπληροί ο/η Αναπληρωτής/τρια Επαρχιακός/ή Γραμματέας.

Άρθρο 46 – Επιλαχόντες/ούσες

Όπως αναφέρεται στο παρόν Καταστατικό, στις εκλογές για κάθε σώμα του Κινήματος θα καταβάλλεται προσπάθεια να υπάρχουν επιλαχόντες/ούσες οι οποίοι/ες µε τη σειρά κατάταξης τους θα αναπληρούν τυχόν παραιτηθέντα µέλη των σωμάτων.

Επιλαχόντες/ούσες δεν θα υπάρχουν µόνο για τις θέσεις της Πολιτικής Επιτροπής, όπως αυτές αναφέρονται στο παρόν Καταστατικό. Οι επιλαχόντες/ούσες για κάθε σώμα του Κινήματος καθορίζονται µε βάση την πιο κάτω φόρμουλα:

Ελάχιστος αριθμός δύο (2) και το 1/3 των εδρών.

π.χ. 3-6 = 2 επιλαχόντες, 7-9 = 3 επιλαχόντες, 10-12 = 4 επιλαχόντες, 13-15 = 5 επιλαχόντες, 16-19 = 6 επιλαχόντες, πάνω από 20 = 7 επιλαχόντες.

Κάθε υποψήφιος/α μπορεί να θεωρηθεί επιλαχών/ούσα όταν στις εν λόγω εκλογές λάβει το 10% των εγκύρων ψήφων τουλάχιστον.

Άρθρο 47 – Αρμοδιότητες και εξουσίες

Κάθε σώμα έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες και εξουσίες όπως αυτές αναφέρονται στο παρόν Καταστατικό.

Οι αποφάσεις των σωμάτων είναι τελεσίδικες και δεν επιδέχονται αλλαγής, εκτός κι’ αν αυτό θεωρηθεί απαραίτητο από το ίδιο το σώμα.

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες αποφάσεις κάποιου σώματος τείνουν να δημιουργήσουν προβλήματα, προστριβές ή ατμόσφαιρα αναταραχής ή/και διάσπασης του Κινήματος, τότε η Κεντρική Επιτροπή συνέρχεται και επιλαμβάνεται του ζητήματος µε στόχο την επίλυση του προβλήματος. Όταν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο, η Κεντρική Επιτροπή θα έχει το δικαίωμα να αλλάξει την συγκεκριμένη απόφαση, εκτός από αποφάσεις που λήφθηκαν από το Παγκύπριο Συνέδριο.

Άρθρο 48 – Διαδικασία Ανάκλησης από Οργανική Θέση

Στις περιπτώσεις που κάποιος/α ή κάποιοι/ες εκλεγμένοι/ες σε οποιοδήποτε σώμα του Κινήματος αποκλίνουν από τους «όρους εντολής» που καθορίστηκαν από το αρμόδιο όργανο, αρχίζει η διαδικασία ανάκλησης του/της. Αρμόδιο σώμα για την ανάκληση του/της είναι το όργανο που τον/την επέλεξε. Η ανάκληση μπορεί να γίνει σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής, και γι’ αυτή απαιτείται πλειοψηφία 2/3 των µελών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.  ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

 

Άρθρο 49 – Νεολαία Οικολόγων (ΝΕ.ΟΙ.)

Η Νεολαία Οικολόγων είναι αυτόνομη Οργάνωση  νεολαίας, το οποίο συνδέεται άρρηκτα µε πολιτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και άλλες σχέσεις µε το Κίνημα.

Τα μέλη της Νεολαίας Οικολόγων που είναι Μέλη και στο Κίνημα, συμμετέχουν ενεργά στα σώματα του Κινήματος που διαμορφώνουν τις πολιτικές, κοινωνικο-οικονομικές και άλλες θέσεις του Κινήματος τις οποίες σέβονται και προωθούν.

Δύο (2) εκλεγμένα μέλη από το Κεντρικό Συμβούλιο της Νεολαίας Οικολόγων και μέλη του Κινήματος μετέχουν ex-officio στην Κεντρική Επιτροπή του Κινήματος. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται το δικαίωμα άποψης της νεολαίας του Κινήματος στη λήψη όλων των αποφάσεων που το αφορούν.

Άρθρο 50 – Γυναικεία Κίνηση Οικολόγων (ΓΥ.Κ.Ο.)

Η Γυναικεία Κίνηση Οικολόγων είναι αυτόνομο Γυναικείο Κίνημα το οποίο συνδέεται άρρηκτα µε πολιτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και άλλες σχέσεις µε το Κίνημα.

Τα μέλη της Γυναικείας Κίνησης Οικολόγων που είναι Μέλη και στο Κίνημα, συμμετέχουν ενεργά στα σώματα του Κινήματος που διαμορφώνουν τις πολιτικές, κοινωνικο-οικονομικές και άλλες θέσεις του Κινήματος τις οποίες σέβονται και προωθούν. Τα μέλη της Γυναικείας Κίνησης Οικολόγων μετέχουν ενεργά και παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στις διάφορες εκδηλώσεις και εκλογικές αναμετρήσεις του Κινήματος.

Δύο (2) εκλεγμένα μέλη από το Κεντρικό Συμβούλιο της Γυναικείας Κίνησης Οικολόγων και μέλη του Κινήματος μετέχουν ex-officio στην Κεντρική Επιτροπή του Κινήματος, σε ταυτόσημη θητεία με την Κεντρική Επιτροπή. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται το δικαίωμα άποψης της Γυναικείας Κίνησης  στη λήψη όλων των αποφάσεων που την αφορούν.

Άρθρο 52 – Παγκύπριος Οικολογικός Αγροτικός Σύνδεσμος

Ο Παγκύπριος Οικολογικός Αγροτικός Σύνδεσμος είναι αυτόνομος Σύνδεσμος, ο οποίος συνδέεται άρρηκτα µε πολιτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και άλλες σχέσεις µε το Κίνημα.

Τα μέλη του Παγκύπριου Οικολογικού Αγροτικού Συνδέσμου που είναι Μέλη και στο Κίνημα, συμμετέχουν ενεργά στα σώματα του Κινήματος που διαμορφώνουν τις πολιτικές, κοινωνικο-οικονομικές και άλλες θέσεις του Κινήματος τις οποίες σέβονται και προωθούν.

Δύο (2) εκλεγμένα μέλη από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου και μέλη του Κινήματος μετέχουν ex-officio στην Κεντρική Επιτροπή του Κινήματος.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8.  ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

Άρθρο 53 – Παγκύπρια Συνδιάσκεψη

Στην Παγκύπρια Συνδιάσκεψη, λαμβάνουν μέρος όλα τα εκλεγμένα µέλη της Κεντρικής Επιτροπής, τα ex-officio µέλη της Κεντρικής Επιτροπής και όλα τα µέλη των Επαρχιακών Επιτροπών. Η απόφαση για σύγκλιση της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης λαμβάνεται από την Πολιτική Επιτροπή.

Η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τις εκλογές, όπως Εκλογικές Συνεργασίες, Κώδικας Συμπεριφοράς, Προβολή, Οικονομικά εκλογών, Εκλογικό Επιτελείο κ.ο.κ.

 

Άρθρο 54 – Επικεφαλής ψηφοδελτίου

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών κατέρχεται στις βουλευτικές εκλογές χωρίς «επικεφαλής» ψηφοδελτίου.

 

Άρθρο 55 – Επιλογή υποψηφίων

Η κάθε Επαρχιακή Συνέλευση αποφασίζει για τους εκάστοτε υποψηφίους των τοπικών και βουλευτικών εκλογών.

Η τελική διαμόρφωση των ψηφοδελτίων για τις τοπικές εκλογές είναι ευθύνη της Επαρχιακής Επιτροπής και η τελική επικύρωση της Επαρχιακής Συνέλευσης.

Για συνεργασία με άλλα κόμματα, κινήματα ή οργανώσεις, ή υποστήριξη υποψηφίου άλλου κόμματος στις τοπικές εκλογές απαιτείται η πλειοψηφία του 60%  Νοείται ότι προβλέπεται διαδικασία δύο γύρων όταν τίθενται προς ψήφιση πέραν των δύο επιλογών, οποίος και θα καθορίζει εάν ένας υποψήφιος θα έχει λάβει πέραν του 60% της αναγκαίας υποστήριξης.

Η τελική διαμόρφωση των ψηφοδελτίων για τις βουλευτικές εκλογές είναι ευθύνη της Πολιτικής Επιτροπής και η τελική επικύρωση της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης.

Η τελική διαμόρφωση των ψηφοδελτίων για τις ευρωεκλογές είναι ευθύνη της Πολιτικής Επιτροπής και η τελική επικύρωση της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης.

Η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη αποφασίζει κατά πόσο το Κίνημα θα υποστηρίξει υποψήφιο/α ή και για συνεργασία µε άλλα κόμματα, κινήματα και οργανώσεις. Η απόφαση λαμβάνεται µε μυστική ψηφοφορία και απαιτείται πλειοψηφία του 60% των ψηφισάντων μελών για να επικυρωθεί.

Όλοι/ες όσοι/ες εκλέγονται ή διορίζονται σε δημόσια αξιώματα εκ μέρους του Κινήματος θα πρέπει να έχουν τακτοποιημένες τις φορολογικές τους δηλώσεις και εντός 7 ημερών από την εκλογή τους να καταθέτουν στα Γραφεία του Κινήματος «Δήλωση Πόθεν Έσχες».

Όλοι/ες όσοι/ες εκλέγονται ή διορίζονται σε δημόσια αξιώματα εκ μέρους του Κινήματος θα έχουν δικαίωμα μόνο για δύο συνεχόμενες θητείες στην ίδια θέση.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

 

Άρθρο 56 – Διαχείριση και έλεγχος οικονομικών

Η διαχείριση και ο έλεγχος των οικονομικών θεμάτων που αφορούν το Κίνημα ρυθμίζονται από τα Άρθρα 36, 37 και 40.

 

Άρθρο 57 – Ετήσια Συνδρομή

Το Παγκύπριο Συνέδριο καθορίζει το ύψος της ετήσιας συνδρομής πλήρους Μέλους και το ύψος της συνδρομής εγγραφής.

 

Άρθρο 58 – Εισφορές

Δεν επιτρέπεται η αποδοχή από το Κίνημα ή συνδεδεμένη οργάνωση ανώνυμων χρηματικών εισφορών ή εισφορών σε είδος ή σε εξοπλισμό ή σε υπηρεσίες.

Κάθε εισφορά η αξία της οποίας υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (1,000 €), θα πρέπει να τυγχάνει της έγκρισης της Εκτελεστικής Γραμματείας του Κινήματος.

Για κάθε εισφορά ή αριθμό εισφορών από το ίδιο πρόσωπο η αξία των οποίων συνολικά υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (1,000 €), κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, θα πρέπει να ενημερώνεται η Κεντρική Επιτροπή στην αμέσως επόμενη συνεδρία, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων του Κινήματος.

Κάθε υποψήφιος/α σε εκλογές (Ευρωβουλευτικές, Προεδρικές, Βουλευτικές, Δημοτικές, Κοινοτικές) οφείλει να δώσει κατάλογο όλων των εισφορών που έλαβε για σκοπούς της διεξαγωγής της εκλογικής του/της εκστρατείας.

Για την είσπραξη οποιασδήποτε εισφοράς (χρηματικής ή εισφορές σε είδος ή εξοπλισμό ή σε υπηρεσίες) εκδίδεται πάντοτε νόμιμη απόδειξη.

Τα Μέλη του Κινήματος που κατέχουν δημόσιο αξίωμα (είτε εκλέγονται είτε διορίζονται) υποχρεούνται να καταβάλλουν ως εισφορά στο Κίνημα το 5% των καθαρών απολαβών τους είτε σε μηνιαία είτε σε εξαμηνιαία βάση.

Νοείται ότι η Εκτελεστική Γραμματεία μετά από αρκούντες δικαιολογημένη αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης, μπορεί να εξαιρέσει ή να διαμορφώσει αναλόγως την παραπάνω αναφερόμενη εισφορά.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10.  ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

Άρθρο 59 – Έμμισθη εργασία

Σε κάθε περίπτωση που υποψήφιοι/ες για έμμισθη θέση στο Κίνημα έχουν τα ίδια ακριβώς τυπικά προσόντα, τότε θα λαμβάνεται ως επιπλέον προσόν πρώτον η προηγούμενη πείρα και δεύτερο η ιδιότητα του Μέλους και το επίπεδο εμπλοκής του στο Κίνημα.

Το Κίνημα με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής μπορεί να εγκρίνει επίδομα οδοιπορικών ή/και επίδομα παραστάσεων για Αξιωματούχους ή Μέλη του.

Το Κίνημα με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής θα δύναται να διαθέτει αντιμισθία για ορισμένες θέσεις Αξιωματούχων.

Είναι ασυμβίβαστη η θέση Αξιωματούχου του Κινήματος με θέση έμμισθου μέλους του προσωπικού του Κινήματος.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11.  ΔΙΑΦΟΡΑ

 

Άρθρο 60 – Τροποποίηση Καταστατικού

Αρμόδιο όργανο για έγκριση τροποποίησης του παρόντος Καταστατικού είναι το Παγκύπριο Συνέδριο και για να γίνει αυτό απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του 60% των ψηφησάντων.

Του Παγκυπρίου Συνεδρίου για αλλαγή του καταστατικού προεδρεύει 3μελής αντιπροσωπεία από την Επιτροπή Καταστατικού.

Οι εισηγήσεις της Επιτροπής Καταστατικού για αλλαγές στο Καταστατικό θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά αν αυτό ζητηθεί σε όλα τα μέλη του Κινήματος, δεκαπέντε (15) μέρες τουλάχιστον, πριν από το Καταστατικό Συνέδριο. Η Επιτροπή Καταστατικού έχει καθήκον να αποστέλλει επίσης όλες τις αιτιολογήσεις, έγγραφα και δικαιολογητικά για τις προτεινόμενες αλλαγές.

 

Άρθρο 61 – Διάλυση

Η διάλυση του Κινήματος μπορεί να γίνει µε απόφαση των 3/4 των Μελών σε Γενική Συνέλευση που συγκαλείται γι’ αυτό τον σκοπό. Η Παγκύπρια Γενική Συνέλευση των Μελών για να θεωρείται σε απαρτία σ’ αυτή την περίπτωση πρέπει να έχει την συμμετοχή των 2/3 των πλήρων Μελών. Σε περίπτωση διάλυσης η περιουσία του Κινήματος περιέρχεται σε οικολογικές οργανώσεις της Κύπρου κατόπιν έγκρισης του Παγκύπριου Συνεδρίου.

Άρθρο 62 – Παραπτώματα Μελών και Οργάνων

Οποιοδήποτε Μέλος του Κινήματος υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα, αρνείται να ακολουθεί τις θέσεις και απόψεις της πλειοψηφίας και µε οποιοδήποτε τρόπο (δηλώσεις, άρθρα, συμπεριφορά) θεωρηθεί ότι βλάπτει το Κίνημα και τους στόχους του, είναι υπόλογος/η στο σώμα που τον/την έχει εγγράψει (Επαρχιακή Επιτροπή ή Εκτελεστική Γραμματεία) το οποίο έχει την ευθύνη της εξέτασης του παραπτώματος και με βάση όλα τα στη διάθεση του στοιχεία και μετά από προσωπικές ακροάσεις, μπορεί να επιβάλει την ανάλογη ποινή, ως ακολούθως:

 1. Επίπληξη
 2. Προσωρινή αποβολή από τις δραστηριότητες του Κινήματος για διάστημα μέχρι και έξι (6) μηνών.
 3. Στέρηση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα του δικαιώματος συμμετοχής σε συλλογικά Όργανα ή αξιώματα στο Κίνημα.
 4. Οριστική διαγραφή από το Κίνημα. Σε περίπτωση οριστικής διαγραφής πλήρους Μέλους είναι απαραίτητη η επικύρωσή της από την Εκτελεστική Γραμματεία.

Αν το Μέλος που του έχει επιβληθεί η οποιαδήποτε κύρωση από την οικεία Επαρχιακή Επιτροπή νοιώθει την ανάγκη επανεξέτασης του θέματος του, δύναται να αποταθεί γραπτώς στην Κεντρική Επιτροπή του Κινήματος ζητώντας την επανεξέταση του θέματος, παραθέτοντας όλα τα στοιχεία που θεωρεί σημαντικά. Η Κεντρική Επιτροπή εξετάζει και αποφασίζει επί του θέματος και η απόφαση της θεωρείται τελεσίδικη.

Άρθρο 63 – Συνεργαζόμενες οργανώσεις πολιτών

Στα συλλογικά όργανα του Κινήματος μπορούν να συμμετάσχουν εκπρόσωποι συνεργαζόμενων οργανώσεων πολιτών μετά από απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, κατόπιν εισήγησης της Πολιτικής Επιτροπής. Η Πολιτική Επιτροπή οφείλει να εξετάσει το καταστατικό της οργάνωσης, τον κατάλογο μελών της και τις αρχές και σκοπό της λειτουργίας της. Η Κεντρική Επιτροπή δύναται να αποφασίζει τη συμμετοχή των εκπροσώπων της οργάνωσης, εάν θα έχουν δικαίωμα ψήφου κ.ο.κ., με ειδική πλειοψηφία (60%).