Κατευθυντήριες Αρχές του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος

Υιοθετήθηκαν στο 2ο Συνέδριο ΕΠΚ στη Γενεύη, 13-14 Οκτωβρίου 2006

Ποιοι είμαστε

Οι Ευρωπαίοι Πράσινοι περήφανα υποστηρίζουμε την αειφόρο ανάπτυξη της ανθρωπότητας στον πλανήτη Γη, μιας ανάπτυξη που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και οικοδομείται πάνω στις αξίες της περιβαλλοντικής ευθύνης, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της διαφορετικότητας και της μη-βίας.

Τα πράσινα πολιτικά κινήματα αναδύθηκαν στην Ευρώπη ενώ η ήπειρος ήταν μοιρασμένη από τον Ψυχρό Πόλεμο και εν μέσω των ενεργειακών κρίσεων της δεκαετίας του 70. Την εποχή εκείνη, κατέστη σαφές ότι το μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης δεν ήταν βιώσιμο και έθετε τον πλανήτη και τους κατοίκους του σε σοβαρούς περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς κινδύνους. Τα υφιστάμενα πολιτικά κόμματα ήταν ανίκανα να αντιμετωπίσουν αυτή την πρόκληση.

Οι ρίζες μας βρίσκονται σε πολλά κοινωνικά κινήματα: περιβαλλοντιστές και αντι-πυρηνικοί ακτιβιστές ανήσυχοι για τις αυξανόμενες βλάβες του πλανήτη μας· ακτιβιστές για την ειρήνη που προάγουν εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών· φεμινίστριες που αγωνίζονται για πραγματική ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών· απελευθερωτικά κινήματα και κινήματα για ανθρώπινα δικαιώματα που πολεμούν ενάντια σε δικτατορικά και απολυταρχικά καθεστώτα· κινήματα αλληλεγγύης στον Τρίτο Κόσμο που υποστήριζαν το τέλος της αποικιοκρατίας και πιο οικονομικά ισορροπημένες σχέσεις ανάμεσα στον Βορρά και στον Νότο του πλανήτη μας· ακτιβιστές ενάντια στη φτώχεια και υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης στις δικές μας κοινωνίες.

Από αυτές τις ρίζες, εμείς οι Ευρωπαίοι Πράσινοι ενωθήκαμε για να σχηματίσουμε τη δική μας πολιτική οικογένεια. Υποστηρίζουμε μια δημοκρατική και κοινωνική Ευρώπη σε ένα ειρηνικό, δίκαιο και περιβαλλοντικά βιώσιμο κόσμο. Υπερασπιζόμαστε αξίες όπως η δικαιοσύνη, τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη, η αλληλεγγύη, η αειφορία και το δικαίωμα κάθε ατόμου να ζει απαλλαγμένο από τον φόβο.

Από την αρχή οι Πράσινοι υποστηρίζουν την αρχή ‘σκέψου παγκόσμια, δράσε τοπικά’. Για ανάπτυξη συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συστάθηκε ένα συντονιστικό σώμα το 1984, το οποίο μετεξελίχθηκε το 1993 στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Πρασίνων Κομμάτων. Το 2004, υπογραμμίζοντας τον στόχο μιας βαθύτερης συνεργασίας, η Ομοσπονδία εξελίχθηκε ξανά και έγινε το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα. Οι Ευρωπαίοι Πράσινοι είναι μέρος ενός ακμαίου Παγκόσμιου Πράσινου Κινήματος.

Κατευθυντήριες αρχές

Οι κατευθυντήριες αρχές οι οποίες παρέχουν το πλαίσιο των πολιτικών δράσεων των κομμάτων-μελών του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος μπορούν να οριστούν ως ακολούθως:

Περιβαλλοντική Ευθύνη

Η ανάληψη ευθύνης για τη βιόσφαιρα μας είναι κεντρικός πυλώνας των Πράσινων αξιών. Η κοινωνία εξαρτάται από τους οικολογικούς πόρους, την υγεία και ανθεκτικότητα του πλανήτη, και έχουμε πρωταρχική υποχρέωση απέναντι στις μελλοντικές γενεές να προστατεύσουμε αυτή την κληρονομιά.

 

Υποστηρίζουμε σθεναρά την ανάγκη να ζήσουμε εντός των οικολογικών μας μέσων. Πρέπει να διατηρήσουμε τη βιοποικιλότητα και να καταπολεμήσουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη μέσω της βιώσιμης χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και προσεκτική διαχείριση μη-ανανεώσιμων πόρων. Η υπεύθυνη χρήση της βιοποικιλότητας είναι κρίσιμης σημασίας για τη διατροφή, υγεία και άλλες ανάγκες αναγκών του αυξανόμενου πληθυσμού της Γης. Πέρα όμως από οποιαδήποτε αντίληψη χρησιμότητας, οι Πράσινοι πιστεύουν ότι κάθε διαφορετικό είδος ζωής στον πλανήτη μας έχει τη δική του ουσιαστική αξία και ομορφιά, και άρα αξίζει να προστατευτεί.

 

Το ευρωπαϊκό μοντέλο παραγωγής, κατανάλωσης και εμπορίου συμβάλλει στη συνεχιζόμενη φτώχεια της πλειοψηφίας των κατοίκων του πλανήτη και προκαλεί σοβαρή περιβαλλοντική υποβάθμιση και κλιματική αστάθεια. Βιομηχανοποιημένες χώρες και χώρες που βιομηχανοποιούνται δεν μπορούν πλέον να αναβάλλουν δράσεις για αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Η επείγουσα ανάγκη να αλλάξει αυτό το μοντέλο απαραιτήτως προϋποθέτει μια πορεία εκ βάθρων προσαρμογής, αν πρόκειται να αναστρέψουμε τη βλαβερή εκμετάλλευση του κοινού μας σπιτιού.

Η πολιτική πρόκληση ενώπιον μας είναι να αναδιαρθρώσουμε την παγκόσμια ατζέντα έτσι ώστε οι οικονομικές και εμπορικές πολιτικές να εξυπηρετούν κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς σκοπούς και όχι απλώς οικονομικούς δείκτες. Η απάντηση μας είναι η αειφόρος ανάπτυξη, που ενσωματώνει περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς σκοπούς προς όφελος όλων. Αειφόρος ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί μόνο με παγκόσμια συνεργασία για υπέρβαση των οικονομικών αντιθέσεων μεταξύ αναπτυσσόμενων χωρών, αναδυόμενων οικονομιών και βιομηχανοποιημένου κόσμου. Κάθε πολίτης του κόσμου έχει το ίδιο δικαίωμα σε δίκαιο μερίδιο των παγκόσμιων πόρων και έχει επίσης την ίδια υποχρέωση να διασφαλίσει ότι οι μελλοντικές γενεές θα μπορούν να απολαμβάνουν τα ίδια οφέλη.

Οι Πράσινοι πάντοτε αναζητούν να εφαρμόσουν την αρχή της προφύλαξης. Δεν θα υποστηρίξουμε μέτρα που παρουσιάζουν απειλές για την ανθρώπινη υγεία ή την περιβαλλοντική ευημερία. Ούτε όμως θα δεχτούμε καθυστέρηση στην εφαρμογή νέων προφυλακτικών μέτρων μόνο με το σκεπτικό ότι δεν υπάρχει αρκετά μεγάλος αριθμός επιστημονικών μελετών. Σε οποιονδήποτε τομέα —ειρήνη, ενέργεια, τροφή και γεωργία, βιολογικές επιστήμες, μεταφορές, τεχνολογία, ιατρική— οι αποφάσεις και οι δράσεις πρέπει συστηματικά να ακολουθούν τη λιγότερο βλαβερή επιλογή.

 

Όσον αφορά συγκεκριμένα την πυρηνική ενέργεια οι Πράσινοι υποστηρίζουν μια ελεύθερη από πυρηνικά Ευρώπη, εξαιτίας των πολιτικών και στρατιωτικών απειλών που θέτει η πυρηνική ενέργεια, εξαιτίας της επιβάρυνσης που επιβάλλει στις μελλοντικές γενιές και εξαιτίας των μηχανισμών ασφάλειας που χρειάζεται. Για τους Πράσινους προτεραιότητα είναι η ανάπτυξη αποκεντρωμένων και ανανεώσιμων εναλλακτικών πηγών ενέργειας.

 

Ελευθερία μέσω Αυτοδιάθεσης:

 • Ατομική αυτονομία 

 

Εμείς οι Πράσινοι πιστεύουμε ότι όλοι οι άνθρωποι —ασχέτως φύλου, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού ή ταυτότητας, εθνικής καταγωγής ή αναπηρίας— έχουν το δικαίωμα να κάνουν τις δικές τους επιλογές, να εκφραστούν ελεύθερα και να διαμορφώσουν τη δική τους ζωή. Η ελευθερία αυτή δεν σχετίζεται αποκλειστικά με υλικά αγαθά· περιλαμβάνει τις κοινωνικές, πολιτιστικές, διανοητικές και πνευματικές διαστάσεις της ανθρώπινης ζωής.  

Αυτά τα αναπαλλοτρίωτα δικαιώματα πρέπει να κατοχυρώνονται στον νόμο και να διδάσκονται στα σχολεία ως βασικά θεμέλια των κοινωνιών μας. Πρέπει να εκπληρώνονται με την ενδυνάμωση των ανθρώπων, με την παροχή σε όλες τις γυναίκες και άνδρες της ευκαιρίας να βιοπορίζονται για τους ιδίους και τις οικογένειες τους και, όπου είναι απαραίτητο, με κοινωνική και υλική υποστήριξη, ικανή να οδηγήσει σε αξιοπρεπή ζωή και πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία. Όπου λείπουν αυτά τα δικαιώματα, εμείς οι Πράσινοι θα αγωνιστούμε για την διασφάλισή τους, προτείνοντας αλληλεγγύη, εκπαίδευση, αναπτυξιακή συνεργασία και προστασία από τη βία, καταπίεση και διακρίσεις. 

 

 • Συμμετοχική δημοκρατία

 

Η πίστη μας στη δημοκρατία βασίζεται στην αμοιβαία αναγνώριση όλων των ατόμων ως ίσων. Για να ενθαρρύνουμε στο μέγιστο επίπεδο την αφοσίωση σε αυτή την αρχή, οι πολιτικές διαδικασίες και οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων πρέπει να είναι δημοκρατικές, συμμετοχικές, διαφανείς και πλήρως προσβάσιμες με τρόπο κατανοητό στους απλούς πολίτες. Οι ριζικές αλλαγές που είναι αναγκαίες για αειφόρο ανάπτυξη απαιτούν τη λήψη από όλους κοινής ευθύνης και δίκαιου μεριδίου των βαρών. Οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι έχουν καθήκον να διαβουλεύονται και να ενημερώνουν πλήρως τους ψηφοφόρους τους σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε παγκόσμια, ακόμα και όταν δρούμε τοπικά. Για να εξασφαλιστεί το ύψιστο επίπεδο συμμετοχής και οφέλους των πολιτών, η αποφασίζουσα αρχή πρέπει να βρίσκεται στο χαμηλότερο αποτελεσματικό επίπεδο. Αντιστρόφως, όταν ένα πρόβλημα απαιτεί δράση σε ψηλότερο επίπεδο, οι συνέπειες για τα χαμηλότερα επίπεδα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν και να γίνονται σεβαστές οι διαφορές. Τα συμφέροντα της μειοψηφίας πρέπει να τυγχάνουν επαρκούς προσοχής και προστασίας. 

 

Είμαστε δεσμευμένοι στην ενίσχυση της Δημοκρατίας σε όλη την Ευρώπη, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο. Θέλουμε να ενισχύσουμε τη δημοκρατική ευθύνη και λογοδοσία των πολυμερών θεσμών.

 

Επέκταση της δικαιοσύνης

 

Οι Πράσινες πολιτικές βασίζονται στην αρχή της δικαιοσύνης. Αυτό απαιτεί δίκαιη κατανομή των αγαθών της κοινωνίας, που με τη σειρά της απαιτεί ειδική φροντίδα για τις ανάγκες των πιο αδύνατων. Η φροντίδα των πιο αδύνατων είναι ιδιαίτερα σημαντική σε παγκόσμιο επίπεδο, όπου η Ευρώπη έχει συγκεκριμένη ευθύνη να ενθαρρύνει την οικονομική ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών. Επειδή οφείλουμε να ασχοληθούμε με τα προβλήματα ενός μεταβαλλόμενου κόσμου, η αντίληψη μας για τη δικαιοσύνη πάει πολύ πέραν των παραδοσιακών πολιτικών ανακατανομής. Οι Πράσινοι υποστηρίζουν την κοινωνική δικαιοσύνη, την ισότητα των φύλων, τη δικαιοσύνη ανάμεσα στις γενεές και τη δικαιοσύνη σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρά τις πρακτικές αντιφάσεις που προκύπτουν μεταξύ τους, οι διαστάσεις αυτές της δικαιοσύνης δεν πρέπει να τίθενται σε αντιπαράθεση.

 

 • Η κοινωνική δικαιοσύνη εξασφαλίζει ότι ο καθένας έχει πρόσβαση σε ζωτικούς κοινωνικούς πόρους: εκπαίδευση, εργασία και δημοκρατική συμμετοχή. Η δίκαιη πρόσβαση πρέπει να διαφυλαχθεί απέναντι στις υφιστάμενες κοινωνικές ανισορροπίες και να θωρακιστεί θεσμικά. Η εκπαίδευση είναι αποφασιστικός παράγοντας στην ικανότητα του καθενός να διαμορφώσει τη ζωή του. Η χρησιμοποίηση των εργασιακών μας δεξιοτήτων επιτρέπει στις δυνατότητες μας να καρποφορήσουν και έτσι ορίζει ένα σημαντικό κομμάτι της ταυτότητας μας. Η δημοκρατική συμμετοχή είναι βασική προϋπόθεση της ενασχόλησης μας με την κοινωνία και την συνεισφορά στην διαμόρφωσή της.

 • Ισότητα των φύλων. Η δικαιοσύνη είναι επίσης ισότητα των φύλων. Γυναίκες και άνδρες πρέπει να απολαμβάνουν την ίδια εξουσία να ορίσουν πώς θα εξελιχθεί η κοινωνία. Επιπλέον, πρέπει να μπορούν να ζήσουν τις ζωές τους χωρίς βία. Εμείς οι Πράσινοι επιθυμούμε να αναπτύξουμε το θεσμικό πλαίσιο που εγγυάται στις γυναίκες την ισότητα στο σπίτι, στη δουλειά, στα δημόσια αξιώματα και σε άλλες θέσεις επιρροής. Επιθυμούμε να διευκολύνουμε την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και για τα δύο φύλα.

 • Δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών. Το ρητό «Έχουμε δανειστεί τον κόσμο από τα παιδιά μας» ισχύει σήμερα περισσότερο από ποτέ προηγουμένως. Σήμερα το μέλλον των παιδιών μας κινδυνεύει. Η δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών σημαίνει υποχρέωση της παλαιότερης γενιάς να παραδώσει την περιβαλλοντική, κοινωνική και πολιτιστική κληρονομιά μας στις νεότερες γενιές με βιώσιμο τρόπο. Περιλαμβάνει επίσης υποχρέωση των νεότερων γενιών να φροντίσουν τους ηλικιωμένους. Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι όλες οι γενεές μπορούν να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία.

 • Παγκόσμια δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι επίσης για μας το μέτρο σύγκρισης στο διεθνές επίπεδο. Καθώς η παγκόσμια οικονομία συνδέει τους ανθρώπους και αυξάνει την αλληλεξάρτηση, αυτή η ηθική υποχρέωση καθίσταται και πρακτική αναγκαιότητα. Αειφόρος ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο και οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται στον πυρήνα της έννοιας της παγκόσμιας δικαιοσύνης και θα πρέπει να υποστηρίζονται από ένα πλαίσιο ανεξάρτητης θεσμικής παρακολούθησης για εταιρική κοινωνική ευθύνη και δίκαιο εμπόριο. 

 

Η δικαιοσύνη χρειάζεται αλληλεγγύη, μη-διάκριση και συμμετοχή των πολιτών. Η αλληλεγγύη βοηθά στη δημιουργία προσώπων με αυτοπεποίθηση – ενδυναμώνει τους πολίτες αντί να τους μεταχειρίζεται συγκαταβατικά. Όλες οι δημόσιες αρχές πρέπει να εργάζονται συνεταιριστικά με τους πολίτες για να δημιουργήσουν και να υπερασπιστούν θεσμούς που ενισχύουν την αλληλεγγύη. Για αυτό τον λόγο επιθυμούμε επίσης να επενδύσουμε στα δίκτυα και στις κοινότητες οι οποίες, με κρατική ενθάρρυνση, ασκούν αμοιβαία υποστήριξη.

 

Διαφορετικότητα, Απαραίτητος Όρος

Ο πλούτος των πολιτισμών και των κοινωνιών έχει αναπτυχθεί μέσω της διαφοροποίησης. Εμείς οι Πράσινοι είμαστε οι ίδιοι αποτέλεσμα συγχώνευσης πολλών κοινωνικών κινημάτων, και πιστεύουμε ότι η διαφορετικότητα είναι όρος για επιτυχία, ακόμα και επιβίωση, σχεδόν σε κάθε πεδίο δραστηριότητας. Η διαφορετικότητα αυξάνει την ανθεκτικότητα οργανώσεων και ομάδων όταν αντιμετωπίζουν μη-αναμενόμενες αλλαγές. Προστατεύει από τη μισαλλοδοξία, τον εξτρεμισμό και την απολυταρχία. Και είναι απαραίτητη πηγή έμπνευσης και ανανέωσης.

 

Η ανθρώπινη διαφορετικότητα έχει πολλές διαστάσεις: φύλου, κοινωνικές, πολιτιστικές, πνευματικές, φιλοσοφικές, θρησκευτικές, γλωσσικές, οικονομικές, εθνικές, σεξουαλικές, περιφερειακές. Οι διαστάσεις αυτές είναι δυνατόν να εκφράζονται από άτομα ή από κοινωνικές ομάδες. Εκτιμούμε αυτή την διαφορετικότητα. Όμως ποτέ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως αφορμή για αμφισβήτηση πανανθρώπινων δικαιωμάτων.

 

Όπου οι άνθρωποι μοιράζονται περιορισμένο χώρο, οι διαφορές μπορεί εύκολα να εκληφθούν ως απειλές. Ακόμα και στη μικρότερη κοινότητα, οι ισχυροί τείνουν να κάνουν χρήση του κυρίαρχου ρόλου τους, ενώ οι αδύνατοι συχνά πιέζονται να συμμορφωθούν. Για διασφάλιση της διαφορετικότητας απαιτείται επομένως αναγνώριση, αμοιβαία κατανόηση και σεβασμός – και πολύ συχνά ενεργή προστασία.

 

Μη-βία

Η μη-βία αποτελεί μέρος του φιλοσοφικού υπόβαθρου των Πράσινων θεωριών και όρων της προσέγγισης μας για όλα τα προβλήματα. Καμιά διαρκής λύση σε οποιαδήποτε σύγκρουση μεταξύ ατόμων, κοινωνικών ομάδων ή κρατών δεν μπορεί να επιβληθεί διά της βίας. Βασική πράσινη αρχή είναι ότι τα μέσα που χρησιμοποιούνται για επίτευξη ενός σκοπού πρέπει να είναι συμβατά με τον ίδιο τον σκοπό. Η πολιτική αναζήτηση της δικαιοσύνης και της ειρήνης δεν μπορεί να επιτευχθεί με βίαια μέσα.

 

Η βία δεν είναι μόνη φυσική βία. Οι ανθρώπινες δράσεις και οι παγκόσμιες οικονομικές δομές είναι δυνατόν να στερήσουν λαούς από τα ανθρώπινα δικαιώματα τους και να οξύνουν την κοινωνική αδικία. Η φτώχεια είναι ίσως η πιο ύπουλη μορφή βίας. Για εξάλειψη της φτώχειας, προωθούμε διεθνή σώματα τα οποία στοχεύουν στην οικονομική δικαιοσύνη και δίνουν πρώτη προτεραιότητα στη ζωή και ασφάλεια των ανθρώπων, καθώς και δεσμευτικούς παγκόσμιους κανόνες για προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

 

Σε σχέση με τις ένοπλες συγκρούσεις, είμαστε πεπεισμένοι ότι η χρήση στρατιωτικών ή αστυνομικών δυνάμεων ως απομονωμένη στρατηγική δεν μπορεί να είναι επιτυχής μακροπρόθεσμα. Οι Πράσινοι θέλουν να δουν λιγότερες στρατιωτικές επεμβάσεις και την εφαρμογή της έννοιας μιας μη-στρατιωτικής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Αυτό απαιτεί την ανάπτυξη ισχυρών εργαλείων για πρόληψη συγκρούσεων και για πολιτική διαχείριση συγκρούσεων.

 

Ωστόσο οι Πράσινοι αναγνωρίζουν ότι τα στρατιωτικά μέσα μπορεί να επικληθούν από τη διεθνή κοινότητα ως ύστατη λύση. Όπου υπάρχει απειλή μαζικής βίας εναντίον αμάχων, η χρήση ειρηνευτικών στρατιωτικών δυνάμεων μπορεί να δικαιολογηθεί ως αποτρεπτική.  Όταν τα προληπτικά μέτρα έχουν αποτύχει, τότε ίσως να είναι απαραίτητη η ένοπλη επέμβαση. Η προσφυγή σε στρατιωτικά μέσα θα υπόκειται στο διεθνές δίκαιο και θα είναι νόμιμη μόνο εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

 • ύπαρξη ρητής εντολής του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών

 • συμφωνία για τον πρωταρχικό σκοπό της επέμβασης προκειμένου να σωθούν και να προστατευθούν ζωές μέσω της αποτροπής της βίας

 • ύπαρξη πολιτικής στρατηγικής η οποία ορίζει πώς θα λήξει τέτοια στρατιωτική παρέμβαση και πώς θα εγκαθιδρυθεί μια σταθερή κατάσταση.

Συνοψίζοντας, Αειφόρος Ανάπτυξη

 

Οι Πράσινοι αναγνωρίζουν ότι οι αξίες της αειφόρου ανάπτυξης, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της διαφορετικότητας και της μη-βίας μπορούν —και σε κάποιο βαθμό είναι— κοινές με άλλες πολιτικές οικογένειες. Αυτό που διακρίνει τους Πράσινους είναι ότι θεωρούμε αυτές τις αξίες αλληλεξαρτώμενες και αδιαχώριστες. Συνολικά καθορίζουν όλες μας τις δράσεις οι οποίες κατευθύνονται προς την αειφόρο κοινωνική, πολιτιστική, περιβαλλοντική και οικονομική ανάπτυξη των κοινωνιών μας στον πλανήτη Γη. Τις εφαρμόζουμε όχι μόνο στις εξωτερικές μας πολιτικές αλλά και στη δική μας πολιτική συμπεριφορά και στην οργάνωση του δικού μας κόμματος.

 

Οι Ευρωπαίοι ήταν οι σκαπανείς της πορείας εκβιομηχάνισης που βρίσκεται στο επίκεντρο μερικών από τα χειρότερα παγκόσμια προβλήματα. Ως πολίτες μιας από τις πλουσιότερες ηπείρους στην Γη, εμείς οι Ευρωπαίοι φέρουμε μείζονα ευθύνη για αντιστροφή των καταστροφικών τάσεων που έχει δημιουργήσει η βιομηχανοποίηση και για την έναρξη ενός εναλλακτικού και βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου. Το πεδίο των ζητημάτων που διακυβεύονται είναι τέτοιο που υπερβαίνει τις δυνατότητες οποιαδήποτε μεμονωμένης χώρας να επιτύχει αυτό τον στόχο. Συνεπώς χρειαζόμαστε συνεργασία στην οποία ολόκληρη η Ευρώπη —από το Δουβλίνο ως την Τιφλίδα, από το Ελσίνκι ως την Λισαβόνα, από την Άγκυρα ως το Ρέικιαβικ— θα μπορεί να συμμετάσχει. 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε πλεονεκτική θέση να διευκολύνει αυτή τη συνεργασία, νοουμένου ότι:

 • θα παραμείνει ανοικτή σε μελλοντική διεύρυνση

 • θα αναδιαρθρωθεί για να γίνει πραγματικά δημοκρατικός θεσμός

 • θα επαναπροσανατολίσει τις προτεραιότητες της προς ένα περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης και

 • θα αναλάβει τις παγκόσμιες ευθύνες της, στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, και σε συνεργασία με άλλους πολύτιμους θεσμούς όπως ο Οργανισμός για Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη ΟΑΣΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης ΣτΕ, για ένα ειρηνικό και βιώσιμο κόσμο.