Α. Επένδυση στους νέους μας

Οι νέοι είναι αυτοί που χτίζουν το μέλλον του τόπου μας και της Ευρώπης. Τους χρωστάμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για να το καταφέρουν, καθώς και το σεβασμό στο δικαίωμα της χειραφέτησής τους. Για τον λόγο αυτό, οι νέοι πρέπει να έχουν δικαίωμα σε οικονομικά προσιτή ανώτερη εκπαίδευση, καλές συνθήκες κατάρτισης και δίκαιη πρόσβαση σε καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Οι νέοι είναι αυτοί που χτίζουν το μέλλον της Ευρώπης. Τους χρωστάμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για να το καταφέρουν, καθώς και το δικαίωμα να κάνουν τις δικές τους επιλογές. Για τον λόγο αυτό, οι νέοι πρέπει να έχουν δικαίωμα σε οικονομικά προσιτή ανώτερη εκπαίδευση, καλές συνθήκες κατάρτισης και πρόσβαση σε καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Επομένως, προωθούμε την εκπαίδευση που επικεντρώνεται στην κριτική σκέψη, τις επιχειρηματικές και ήπιες δεξιότητες, την ευελιξία και τη συστηματική και διεπιστημονική σκέψη, που ταιριάζει με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Θεωρούμε ότι η εκπαίδευση είναι μια διαδικασία δια βίου μάθησης που ξεκινά από   την παιδική ηλικία (προδημοτική εκπαίδευση) αλλά συνεχίζεται για όλη της ζωή μας. Γι΄αυτό απαιτούμε περισσότερη επένδυση στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση, περισσότερη τεχνική κατάρτιση και ευρύτερη συμμετοχή στα προγράμματα Erasmus Plus, καθώς και στρατηγική επένδυση σε ψηφιακές υποδομές και προγράμματα, ώστε εξασφαλίζεται εργοδότηση και ευημερία για όλους. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί σε ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για άτομα με αναπηρίες και ειδικές ανάγκες καθώς και για τις γεωγραφικά απομονωμένες περιοχές.

Προφανώς ο θεσμός της οικογένειας και η αξία της τεκνογονίας αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ενώ ταυτόχρονα δεν υφίσταται η απαραίτητη κρατική στήριξη. Αντίθετα, τα επιδόματα τέκνου, μονογονιών και άλλα περιορίζονται, με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Η εξεύρεση στέγης για τα νέα ζευγάρια είναι δύσκολη και η ποιοτική ψυχαγωγία των παιδιών σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται ως πολυτέλεια.

Με όλες αυτές τις δυσκολίες η δημιουργία οικογένειας και/η απόκτηση παιδιών δεν αποτελεί προτεραιότητα και αναβάλλεται για το μέλλον. Ως αποτέλεσμα, παρουσιάζεται μια δημογραφική κατολίσθηση με έντονο το φαινόμενο της μείωσης των γεννήσεων. Η δομή της οικογένειας τροποποιείται με τη μείωση των μελών της, ή ακόμα και την εξαφάνιση του είδους.

Το «δημογραφικό πρόβλημα» κατά την άποψη μας δεν λύνεται με μέτρα «ελεημοσύνης» ή «βοήθειας» προς τις ευάλωτες ομάδες, αλλά μέσω της χάραξης μιας πολιτικής προς ενίσχυση του θεσμού της οικογένειας και  της τεκνογονίας. Χρειαζόμαστε ένα σχέδιο ποσοτικής και ποιοτικής ανάπτυξης του πληθυσμού. Ένα κράτος που χαράζει στρατηγική με στόχο την αντιμετώπιση της απειλής της γήρανσης του πληθυσμού και της κατάρρευσης του ταμείου των κοινωνικών ασφαλίσεων, πρέπει να λαμβάνει κάθετα και οριζόντια μέτρα για να δώσει κίνητρα στους πολίτες για τεκνογονία, με ένα στρατηγικά δομημένο σχέδιο.

 

Β.      Εμβάθυνση Παιδείας και ενεργός στήριξη της δια βίου μάθησης

Η παιδεία, μέσα και έξω από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καλείται να αξιοποιήσει τη γνώση, την ιστορία και τον πολιτισμό, καλλιεργώντας τη κριτική σκέψη και την έρευνα, να εμπεδώσει την υπάρχουσα και να παράξει νέα γνώση, να δημιουργήσει πολιτισμό. Για μας το όραμα αυτό εμπεριέχει και τη διαμόρφωση ενημερωμένων, δημιουργικών, κριτικών, συμμέτοχων, διεκδικητικών και κυρίως ελεύθερων πολιτών που θα ξέρουν να αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους.

Οι στόχοι αυτοί προϋποθέτουν η εκπαιδευτική διαδικασία να στηρίζει την καλλιέργεια ανθρωπιστικής και οικολογικής συνείδησης και να είναι ουσιαστικά δημοκρατική, με βάση το σεβασμό της ατομικότητας, της εθνικής και πολιτιστικής ιδιαιτερότητας του κάθε μέλους /ομάδας και στηρίζει την καλλιέργεια ανθρωπιστικής και οικολογικής συνείδησης.

Διαπίστωσή μας είναι ότι η παιδεία μας, ανεξάρτητα από την ουσιαστική συμβολή εκπαιδευτικών φορέων και ατόμων, δεν ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες του τόπου. Η δημοκρατική παιδεία απαιτεί ισότητα ευκαιριών στη μόρφωση. Η ανθούσα παραπαιδεία καλείται να καλύψει τα κενά που παρουσιάζονται στο περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τις στρεβλώσεις τους. Η διαδικασία αυτή αυξάνει την ανισότητα ευκαιριών μόρφωσης που ήδη εντείνεται και από τις διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα “καλά” και τα “κακά” σχολεία, ιδιωτικά και δημόσια.

Πρόταση μας είναι να μειωθεί η ύλη σε λιγότερη και ουσιαστικότερη και τα βιβλία να αποφεύγουν τις περιττολογίες. Να αναπτύξουμε ένα ανθρωποκεντρικό μοντέλο εκπαίδευσης και όχι απλά ένα γνωσιοκεντρικό μοντέλο. Μόνο έτσι θα μπορέσει να αναπτυχθεί και η κριτική σκέψη στους μαθητές αλλά και να διαμορφωθούν ισχυρές προσωπικότητες του αύριο. O τεράστιος όγκος της ύλης είναι ένας λόγος που το μάθημα δεν μπορεί να γίνεται σε ρυθμούς που να επιτρέπει σε όλους τους μαθητές να την αφομοιώσουν.

Θέση μας είναι οι σχολικές μονάδες να αναδειχθούν σε φορείς διαμόρφωσης και άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής και το κράτος να παρέχει στην αποκεντρωμένη και σχετικά αυτόνομη σχολική μονάδα σταθερό προσανατολισμό για ένα δημοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο, οικονομικούς πόρους, διδακτικό προσωπικό και συνεχή υποστήριξη στις προσπάθειες  του σχολείου για βελτίωση και αλλαγή. Kομβικό σημείο για την επιτυχία των ανωτέρω θεωρούμε τη θεσμοθέτηση θέσεων προαγωγής εκπαιδευτικών ερευνητών μέσα στις σχολικές μονάδες όπου οι εκπαιδευτικοί θα έχουν ερευνητικά καθήκοντα παράλληλα με τα διδακτικά καθήκοντα μέσα στις σχολικές μονάδες και η ίδρυση Aκαδημίας Στελεχών Eκπαίδευσης.

Έχει καθοριστεί στα σχολεία μια περιβαλλοντική θεματολογία που, ευτυχώς, δεν περιορίστηκε στα πλαίσια ενός μαθήματος αλλά, σωστά, επεκτάθηκε μέσα από ένα σύνολο μαθημάτων. Η περιβαλλοντική συνείδηση αποτελεί το βασικό υπόβαθρο της διαμόρφωσης και προώθησης της οποιασδήποτε περιβαλλοντικής πολιτικής. Η καθιέρωση στην κοινωνία αξιών αντίθετων προς τον άκρατο καταναλωτισμό και την ανάπτυξη των ποσοτικών παραγόντων, που να αφορούν την ποιότητα ζωής και την αειφορία, παραμένει κύριο μέλημα του περιβαλλοντικού-οικολογικού κινήματος. Είναι ουσιαστικό να αποκτήσουμε συνολική περιβαλλοντική ευαισθησία, γιατί κανένα μέτρο προστασίας του περιβάλλοντος ή οικολογικής διαχείρισης δεν μπορεί και δεν πρέπει να στηρίζεται στον πειθαναγκασμό και την επιβολή αλλά στην ουσιαστική κοινωνική συναίνεση και αποδοχή. Φορείς διαμόρφωσης περιβαλλοντικής συνείδησης θα έπρεπε να βρίσκονται παντού. 

 

Γ. Προώθηση των Μέσων Μαζικής Συγκοινωνίας-Υιοθέτηση πρακτικών βιώσιμης κινητικότητας 

Η αεροπλοΐα και οι οδικές μεταφορές αποτελούν κύριες πηγές εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ηχορύπανσης. Ο τρέχων όγκος των ορυκτών καυσίμων που χρησιμοποιούνται στον τομέα των μεταφορών δεν έχει μόνο ένα έντονα αρνητικό αντίκτυπο στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, αλλά επίσης καθιστά την Κύπρο εξαρτώμενη από τις εισαγωγές ενέργειας και  ευάλωτη στην αύξηση των τιμών. Πρέπει να στραφούμε σε ασφαλέστερους και λιγότερο αρνητικούς για το περιβάλλον μέσα μεταφορών, όπως τα μέσα μαζικής μεταφοράς, η ποδηλασία, οι βιώσιμες πλωτές μεταφορές και οι σιδηροδρομικές μεταφορές. Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αυτοκινήτων βοηθά τους πολίτες να μειώσουν τους λογαριασμούς των καυσίμων, βελτιώνοντας την ποιότητα του αέρα. Θέλουμε, επίσης, να προωθήσουμε την καινοτομία, καθιστώντας ως πιο ελκυστικές επιλογές τα ηλεκτρικά ποδήλατα, τα τραμ, τα τρένα, και τα ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα, που θα τροφοδοτούνται σε ανανεώσιμες πηγές.

Ένας βασικός στόχος του Κινήματος είναι η εκ βάθρων αλλαγή του συστήματος μέσων μαζικης συγκοινωνιας, ώστε να υπερβούμε την εξάρτησή μας από τα ρυπογόνα αυτοκίνητα το συντομότερο δυνατό. Το κυπριακό μοντέλο κυκλοφοριακής διαχείρισης έχει οδηγήσει στο μεγάλο φαύλο κύκλο: περισσότερα αυτοκίνητα – περισσότερους δρόμους – ακόμα περισσότερα αυτοκίνητα, με τις γνωστές αρνητικές επιπτώσεις. Τα πιο πάνω προβλήματα οφείλονται κυρίως στη μη έγκαιρη εφαρμογή του πολεοδομικού νόμου, στην μη εφαρμογή των εκπονημένων στρατηγικών σχεδίων βιώσιμης κινητικότητας, των τοπικών σχεδίων και των έργων κυκλοφοριακής υποδομής των πόλεων, στην άναρχη ανάπτυξη των πόλεων, στην έλλειψη συγκεκριμένης πολιτικής για ενθάρρυνση εναλλακτικών -πιο ήπιων προς το περιβάλλον- μαζικών μέσων διακίνησης του πληθυσμού και στην πίεση για επέκταση των περιοχών ανάπτυξης με αποτέλεσμα τη διάσπαρτη ανάπτυξη και την εξάρτηση από το ιδιωτικό αυτοκίνητο.

Η αντίληψη ότι με την κατασκευή καινούργιων αυτοκινητοδρόμων θα επιλυθεί το κυκλοφοριακό είναι πεπαλαιωμένη και καταστροφική. Ιδιαίτερα όταν με τα έργα αυτά επηρεάζονται οι ανέσεις των κατοίκων, η εμπορικότητα των δρόμων και κυρίως χώροι αστικού πρασίνου (π.χ. Εθνικό Πάρκο Αθαλάσσας, διαπλάτυνση λεωφόρων). Αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα η ενσωμάτωση στα τοπικά σχέδια των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) και η εφαρμογή τους εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων.

Πρέπει να ληφθούν μέτρα μείωσης εκπομπών ρύπων σε πυκνοκατοικημένες περιοχές και ιστορικά κέντρα, με τον περιορισμό διακίνησης ιδιαίτερα ρυπογόνων οχημάτων, τόσο για λόγους υγείας των πολιτών όσο και διαφύλαξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Πρέπει να ενισχυθούν άμεσα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς με την κατάλληλη υποδομή (έξυπνες στάσεις λεωφορείων, δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων, δυνατότητα μεταφοράς ποδηλάτων με λεωφορεία κ.α.).

Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για την υιοθέτηση των λύσεων που ήδη βρίσκονται ενώπιον της εκτελεστικής εξουσίας για εφαρμογή και θα επιμένουμε στην επανατοποθέτηση των προτεραιοτήτων των αρμόδιων κυβερνητικών τμημάτων ώστε επιτέλους να αρθούν τα εμπόδια προς την ορθή εφαρμογή των εκπονημένων στρατηγικών σχεδίων.

 

Δ. Στήριξη Γενικού Συστήματος Υγείας και Προστασία Πολιτών

Μια από τις αρνητικές επιπτώσεις της τρομακτικής αλλαγής των συνθηκών ζωής, της υπερβολικής έκθεσης σε χημικές ενώσεις και αέριους ρύπους είναι η μείωση της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου οργανισμού, με αποτέλεσμα την αύξηση των χρόνιων νοσημάτων (των ρευματολογικών, των αλλεργικών και άλλων αυτοανοσοποιητικών ασθενειών) και τον ανησυχητικά μεγάλο αριθμό περιστατικών καρκίνου. Τα προβλήματα εφαρμογής του ΓΕΣΥ οφείλονται στην εμπορευματοποίηση που υπάρχει στον τομέα αυτό. Υπάρχει τεράστιο χάσμα μεταξύ αυτών που είναι χρήσιμα, λογικά και οικονομικά συμφέροντα για ένα Σύστημα Κοινωνικής Πρόνοιας και αυτών που είναι επικερδή για ένα ιατρείο, για τα Ταμεία Υγείας και για τα ιδιωτικά Νοσοκομεία. Παραμένουμε στοχοπροσηλωμένοι υπέρ της πλήρους εφαρμογής ενός μονοασφαλιστικού συστήματος ΓΕΣΥ, αλλά επιθυμούμε να υπάρξει γενικότερα μια μεταρρύθμιση του τομέα της Υγείας στην Κύπρο, ώστε να αναθεωρηθεί τόσο η προσέγγιση των πολιτών-ασθενών όσο και να ενισχυθεί το πλαίσιο ελέγχου και αναφοράς, ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα περιστατικά ιατρικής αμέλειας, μη έγκαιρης διάγνωσης και τεράστιας καθυστέρησης στην πρόσβαση των αναγκαίων υπηρεσιών υγείας. Το Κίνημα υποστηρίζει την πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας για τη Χάρτα των Δικαιωμάτων των Ασθενών που πρέπει και έμπρακτα να διασφαλίζει τα δικαιώματα όλων των ασθενών και να αναβαθμίζει την εξυπηρέτησή των ασθενών και μείωση της ταλαιπωρίας που υφίστανται.

Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για ελαχιστοποίηση της έκθεσης του ανθρώπινου οργανισμού σε ηλεκτρομαγητικά πεδία και λοιπές ακτινοβολίες, στο κάπνισμα, σε ρυπογόνες χημικές ενώσεις και αιωρούμενα σωματίδια αλλά και ραδιενεργά υλικά. Η αρχή της πρόληψης πρέπει να καθοδηγεί την εκπόνηση και προώθηση των πολιτικών του κράτους μας, και όχι η μεγιστοποίηση των κερδών ιδιωτικών συμφερόντων εις βάρος της υγείας των πολιτών.

Προτείνουμε την αναστολή της ανάπτυξης των δικτύων 5G, έως ότου οι πιθανοί κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον να έχουν διερευνηθεί πλήρως από επιστήμονες ανεξάρτητους από τη βιομηχανία.

Από το 2011, οι ασύρματες ακτινοβολίες έχουν ενταχθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) στα πιθανά καρκινογόνα. Οι δε παλμικές ασύρματες ακτινοβολίες που εκπέμπονται από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, συνδέονται από πολλούς επιστήμονες με τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων αυτισμού, υπερκινητικότητας, συνδρόμου έλλειψης προσοχής κ.α. Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας μπορούν και πρέπει άμεσα να μειώσουν σημαντικά τα επίπεδα ασύρματων ακτινοβολιών στις πόλεις, τοποθετώντας σε μεγαλύτερο ύψος τις ήδη υπάρχουσες κεραίες. Επίσης το κράτος θα έπρεπε να υποχρεώνει τις εταιρείες να μοιράζονται τα ίδια σημεία εγκατάστασης και να μην επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας πάνω σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, ή που βρίσκονται σε ευθεία γραμμή με πιο ψηλά κτίρια.

 

Ε. Μεταρρύθμιση Δημόσιας Υπηρεσίας και Ψηφιακή Διακυβέρνηση

Η ανάγκη για μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας είναι γενικά αποδεκτή αλλά δυστυχώς λείπει διαχρονικά η πολιτική βούληση που θα μπορούσε να επιφέρει αυτές τις αλλαγές. Είναι απαραίτητη η εκπόνηση σχεδίων για χαρτογράφηση πορείας ριζικής αναδιάρθρωσης και μεταρρύθμισης, με επικαιροποίηση του νομοθετικού πλαισίου με στόχο την ευθυγράμμιση διαδικασιών, άρση εμποδίων και γραφειοκρατίας. Πρέπει να γίνει αξιολόγηση των αναγκών στελέχωσης για όλα τα τμήματα μετά την μακρά περίοδο παγοποίησης προσλήψεων. Πρέπει να εκπονηθούν στρατηγικές μελέτες για τις μεσοπρόθεσμες και μακροπόθεσμες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό, που να επικαιροποιούνται κάθε 3 χρόνια, για να εξασφαλίζεται η ισορροπημένη, έγκαιρη και αποδοτική στελέχωση του κρατικού μηχανισμού. Υποστηρίζουμε την εισαγωγή συστήματος βάρδιας σε όλες τις θέσεις εργασίας που αφορούν επιθεωρήσεις και αναδιάρθρωση του νομικού πλαισίου που τις διέπει για να διεξάγονται πιο έγκαιροι και έγκυροι ελέγχοι.

Η εξυπηρέτηση του καλώς νοούμενου συμφέροντος του πολίτη πρέπει να είναι το κύριο μέλημα των θεσμών της πολιτείας μας και το επίκεντρο όλων των προσπαθειών της μεταρρύθμισης. Επιβάλλεται η πιστή εφαρμογή του άρθρου 29 του Συντάγματος που καταγράφει την υποχρέωση των δημόσιων αρχών να απαντούν στις γραπτές αιτήσεις και/ή παράπονα των πολιτών εντός 30 ημερών από την παραλαβή του, ή η εισαγωγή ολοκληρωμένου νομικού πλαισίου για προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος.

Η θεσμοθέτηση της λογοδότησης των αιρετών αξιωματούχων της πολιτείας μας, δηλαδή η ανάληψη της νομικής και ποινικής ευθύνης των  αποφάσεων τους, είναι αναγκαίο συστατικό για την εισαγωγή διαδικασιών διαφάνειας και ελέγχου. Είναι πεποίθηση μας πως πρέπει να καταργηθεί το δικαίωμα είσπραξης πέραν της μιας σύνταξης λόγω διορισμού ή εκλογής σε πολιτειακά αξιώματα και η αυστηρή εφαρμογή ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού νομικού πλαισίου για το «ποθεν έσχες» και εξετάση του ασυμβίβαστου. Επίσης πρέπει να υπάρξει επανεξέταση των επιδομάτων που δίνονται σε διάφορους υψηλόβαθμους δημοσίους υπαλλήλους και κρατικούς αξιωματούχους (π.χ. επίδομα τηλεφώνου, παραχώρηση κυβερνητικού οχήματος ή επίδομα φιλοξενίας).

Παράλληλα πρέπει να ενισχυθούν οι εποπτικές δομές του κράτους μας. Πρέπει να δοθεί επαρκές προσωπικό και εξουσίες σε ανεξάρτητους θεσμούς όπως του Γενικού Εισαγγελέα, του εσωτερικού και γενικού ελεγκτή, των ανεξάρτητων επιτρόπων κ.ο.κ. Η ενίσχυση των διαδικασιών εσωτερικού λογιστικού ελέγχου σε κάθε πρόσωπο του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα θα βοηθήσει να αποτραπούν αποφάσεις με υπέρμετρο οικονομικό κόστος, πλημελή άσκηση καθηκόντων που οδηγεί στην διασπάθιση δημοσίων πόρων και τυχόν χρηματισμό ατόμων σε θέσεις κλειδιά.

 

Στ. Μεταρρύθμιση Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η οποιαδήποτε μεταρρύθμιση τοπικής αυτοδιοίκησης δεν πρέπει να αφορά μόνο την συμπτηξη δήμων και κοινοτήτων. Πρέπει να γίνει ουσιαστική διαφοροποίηση των αρμοδιοτήτων που θα μεταφερθούν στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θέλουμε να δούμε μεταφορά αρμοδιοτήτων στο τοπικό επίπεδο που θα αφορούν διαχείριση αποβλήτων, τις δημόσιες μεταφορές, θέματα κοινωνικής πρόνοιας,  διαχείριση αστικού πρασίνου σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι έχουν σήμερα. Η ενίσχυση του ρόλου δημοτικών τροχονόμων θα βοηθήσει στην εφαρμογή του κείμενου νομοθετικού πλαισίου ενώ η συνένωση των συμβουλίων υδατοπρομήθειας και αποχετεύσεων σε επαρχιακό επίπεδο δημιουργεί λογικές συνέργειες για την διαχείριση του πολύτιμου πόρου, του νερού.

Θεωρούμε σκόπιμο όπως διατηρηθούν τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια ως θεσμός εξασφάλισης της επικουρικότητας. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται πρόσβαση στον κάθε πολίτη σε αντιπροσωπευτικό όργανο για να θέτει τα θέματα που εμπίπτουν στην σφαίρα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα είναι πιθανόν αναγκαία η μείωση του αριθμού των μελών των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων.

Στο πλαίσιο μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης, υποστηρίζουμε τη δημιουργία τοπικών αυτοδιοικούμενων μονάδων με οικονομική αυτοτέλεια για βιώσιμη ανάπτυξη, που θα τεθούν στην υπηρεσία των πολιτών και του τόπου, και όχι στη διαμόρφωση μονάδων τοπικής αυτοδιοίκησης στη βάση κομματικών αναλογιών. Θεωρούμε επιβεβλημένη ανάγκη την συμπλεγματοποίηση υπηρεσιών και την συνεργασία γειτονικών δήμων και κοινοτήτων, ακόμη και πριν την επίτευξη πλήρους συνένωσης. Τοποθετούμαστε υπέρ της συνένωσης των σχολικών εφορειών με τους αντίστοιχους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Είναι σθεναρή πεποίθησή μας πως πρέπει να τεθούν σε δημοψήφισμα οι προτεινόμενες αλλαγές στον χάρτη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Προτείνουμε όπως αξιοποιηθούν οι επικείμενες βουλευτικές εκλογές και τεθούν οι συνενώσεις και τα συμπλέγματα κοινοτήτων που θα διαμορφωθούν ενώπιον του λαού, για να εξασφαλιστεί η αρμονική μετάβαση στο νέο θεσμικό πλαίσιο. Θεωρούμε πως είναι βασικό δικαίωμα των πολιτών να έχουν λόγο σε σοβαρές θεσμικές αλλαγές που τους επηρεάζουν άμεσα.