Παγκόσμια πορεία ενάντια στην Monsanto 25 Μαίου 2013

Οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί (GMOs), αντιπροσωπεύουν πιθανότατα το μεγαλύτερο ανεξέλεγκτο πείραμα πάνω στην ανθρωπότητα που έγινε ποτέ από εταιρίες βιοτεχνολογίας όπως η Monsanto.
Η διαδικασία της εμφύτευσης γονίδιων από άσχετα είδη, πάνω σε σπόρους που προορίζονται για καλλιέργεια και κατανάλωση από ανθρώπους και ζώα, απέχει κατά πολύ από το να είναι μια διαδικασία ακριβής , σε αντίθεση από το τι ισχυρίζονται με δημοσιεύσεις τους οι διάφορες εταιρίες με την παρουσίαση δικών τους ύποπτων επιστημονικών μελετών.

Μέχρι 70% των επεξεργασμένων τροφών στις διάφορες υπεραγορές στην Αμερική, όπως και σε άλλες χώρες, περιέχουν αυξημένα ποσοστά από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (GMOs). Η απευθείας, ως επίσης και η έμμεση κατανάλωση (μέσω κατανάλωσης οργανισμών που έχουν τραφεί με μεταλλαγμένους οργανισμούς μέσω ζωοτροφών), αποτελούν μια πολύ σοβαρή απειλή για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλων γενικότερα. Η αποτυχία της εφαρμογής της αρχής της πρόληψης (Precautionary Principle) επιφέρει τις πιο σοβαρές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις.
Εκατοντάδες τοπικές διοικήσεις σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης κήρυξαν τις περιοχές τους σαν GMO-free, ενώ κάποιες χώρες έχουν εφαρμόσει μορατόριουμ (προσωρινό αποκλεισμό) στα γενετικά τροποποιημένα φυτά και ζώα. Περίπου το 18% της Κύπρου έχει κηρυχθεί ελεύθερη από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς ζώνη, ενώ τα τρόφιμα που περιέχουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς πρέπει να τοποθετούνται σε ξεχωριστά ράφια (μετά από πρόταση νόμου των Οικολόγων).

Εμείς, οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλούμε την Κυπριακή κυβέρνηση να κηρύξει όλη την Κύπρο σε GMO-free ζώνη (ελεύθερη από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς)  για την προστασία του περιβάλλοντος, της γεωργικής μας κληρονομίας (ιδιαίτερα των οργανικών ποικιλιών που κληρονομήσαμε από τους παππούδες μας) καθώς και για την προστασία της υγείας των παιδιών μας. Σχετική πρόταση νόμου έχει καταθέσει το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών από τις 27 Σεπτεμβρίου 2012. Το μέλλον μας είναι στα χέρια σας καθώς και η ευθύνη/υποχρέωση για να προστατέψετε την Κύπρο και τον λαό της.

 

Worldwide March Against Monsanto – 25 May 2013

Genetically Modified Organisms (GMOs) represent probably the biggest uncontrolled experiment ever conducted on humans by biotech corporations such as Monsanto.

The process of planting genes from unrelated species into seeds which are intended for farming and consumption by human and animals is far from precise, contrary to what different biotech industries are claiming by publishing their own suspicious scientific researches.

Up to 70% of processed foods in supermarkets in the USA, and in many other countries, contain increasing amounts of GMOs. The direct, as well as the indirect consumption (through consumption of organisms that have been fed with GM feed), constitute a very serious threat to human health and the environment in general. The failure to observe the Precautionary Principle has the most serious unintended and irreversible consequences.

Hundreds of local governments across the European Union territory declared their areas as GMO-free, while some countries have established moratorium (temporary exclusion) in genetically modified plants and animals. About 18% of Cyprus has been declared genetically modified organisms free zone, while foods that contain genetically modified organisms have to be placed in separate shelves (after Cyprus Green Party private bill to the Parliament).

We, the People of the Republic of Cyprus, Members of EU, call upon the Cyprus Government to declare Cyprus a GMO-free zone (free from genetically modified organism) so as to protect our environment, our agricultural heritage (especially organic cultivation that we inherited from our grandfathers),  as well as the protection of our children’s health.  A relative private bill has been filed by the Cyprus Green Party from September 27, 2012. Our future is in your hands and it is your responsibility/obligation to protect Cyprus and its people.