Συζητήθηκαν σήμερα στην κοινοβουλευτική επιτροπή Περιβάλλοντος οι Κανονισμοί οι οποίοι βελτιώνουν το νομοθετικό πλαίσιο της διαχείρισης αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΚΚ). Στους νέους κανονισμούς εισάγεται πρόνοια που υποχρεώνει τους παραγωγούς αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων να διατηρούν συμφωνία με αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης ΑΚΚ.

Στόχος είναι τα απόβλητα αυτά να καταλήγουν σε αδειοδοτημένες μονάδες και όχι στην κυπριακή ύπαιθρο.

Δυστυχώς σχεδόν η κυπριακή ύπαιθρος έχει γεμίσει από απόβλητα κατεδαφίσεων. Υπάρχουν καταγγελίες ότι ακόμα και κυβερνητικά τμήματα τα οποία διενεργούν έργα εκ μέρους του δημοσίου, ρίχνουν τα παραγόμενα απόβλητα στην ύπαιθρο.

Θεωρούμε ότι με την τροποποίηση της νομοθεσίας, αλλά και με την εντατικοποίηση του ελέγχου από το Τμήμα Περιβάλλοντος θα συμβάλλουν σημαντικά ώστε να σταματήσει η απόρριψη αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων στην ύπαιθρο.

Βίντεο δηλώσεων: