Στις 25 Ιουνίου γιορτάζεται η μέρα υπογραφής της σύμβασης του Άαρχους, που υιοθετήθηκε το 1998 και θεσμοθετεί την Πρόσβαση σε Πληροφορίες, τη Συμμετοχή του Κοινού στη Λήψη Αποφάσεων και την Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη για τα Περιβαλλοντικά Θέματα.

Εκ μέρους του Κινήματος ο Ορέστης Μάτσας δήλωσε τα εξής: «Στην Κύπρο, η Σύμβαση του Άρχους δεν τυγχάνει της απαιτούμενης αξιοποίησης από τους πολίτες, αφού πολλοί αγνοούν την ύπαρξή της στο εθνικό δίκαιο και το δικαίωμά τους για πρόσβαση στις περιβαλλοντικές πληροφορίες. Ούτε τυγχάνει της απαιτούμενης εφαρμογής, αφού σε αρκετές περιπτώσεις ακόμα και τμήματα του κράτους ή οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης αρνούνται να παρέχουν πληροφόρηση, επικαλούμενα τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) ή άλλες προφάσεις.

Επιπλέον, οι υφιστάμενες διαδικασίες διεξαγωγής δημόσιων διαβουλεύσεων δεν διασφαλίζουν την αποτελεσματική διαχύση των πληροφοριών, αλλά ούτε και την ευρεία συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, όπως προβλέπεται ρητά από τη Σύμβαση του Άρχους. Γι’ αυτό το λόγο ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών έχουμε καταθέσει πρόταση νόμου από το 2017, η οποία θεσμοθετεί με λεπτομέρεια τις διαδικασίες διεξαγωγής δημοσιών διαβουλεύσεων και κατ’ επέκταση εξασφαλίζει την διαφάνεια σε ότι αφορά περιβαλλοντικά ζητήματα. Ελπίζουμε πως επιτέλους θα συζητηθεί και θα προωθηθεί για ψήφιση μέχρι και το τέλος του χρόνου.».

Η Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ το 2001 και έχει επικυρωθεί μέχρι σήμερα από 39 χώρες, με την Κύπρο να την επικυρώνει το 2003. Η Σύμβαση του Άαρχους προωθεί την προστασία , τη διατήρηση και βελτίωση της κατάστασης του περιβάλλοντος και εξασφαλίζει την αειφόρο και περιβαλλοντικά ορθή ανάπτυξη.

Απώτερος στόχος της Σύμβασης είναι να αναγνωρίζεται ότι κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να ζει σε ένα περιβάλλον κατάλληλο για την υγεία και ευημερία του. Παράλληλα βάση της σύμβασης οι πολίτες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στις περιβαλλοντικές πληροφορίες και δικαιούνται να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, αλλά και να έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα.

Βίντεο δηλώσεων: