Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών προχωρήσαμε στην πρόταση για την τροποποίηση του νόμου περί Φορολογίας των Ιπποδρομιακών Στοιχημάτων και Λαχείων Νόμου στις περιπτώσεις που το ιπποδρομιακό στοίχημα διενεργείται από την αλλοδαπή ή όταν στο στοίχημα συμμετέχουν πρόσωπα που δεν βρίσκονται στην Κύπρο.

Η πρόταση τροποποίησης του υφιστάμενού Νόμου σκοπεύει στο να μην απαλλάσσεται από την καταβολή φορολογίας η Ιπποδρομική Αρχή όσον αφορά τα ιπποδρομικά στοιχήματα, διότι όπως καταδεικνύει και η γνωμάτευση του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων το σημερινό καθεστώς συνιστά παράνομο και ασυμβίβαστο με το ενωσιακό δίκαιο.

Παράλληλα δίνει οικονομικό πλεονέκτημα στην Ιπποδρομιακή Αρχή και νοθεύει τον ανταγωνισμό στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς το στοίχημα είναι εμπορεύσιμο προϊόν το οποίο αποτελεί αντικείμενο ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

Καλείται η Βουλή να απεγκλωβιστεί από τα μεγάλα συμφέροντα που έχουν σχέση με τον κυπριακό ιππόδρομο και να προχωρήσουν στην άρση αυτής της ιδιότυπης και παράνομης φορολογικής αμνηστίας που απολαμβάνει ο κυπριακός ιππόδρομος.