Διαβιβάζεται για ενημέρώσή σας ο κατάλογος των παραλιών, τις οποίες η Κεντρική Επιτροπή Παραλιών έχει καθορίσει ως περιοχές για λούσιμο σκύλων, δυνάμει της διάταξης της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (1) του άρθρου 5Η του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου – Κεφ. 59.

Σημειώνεται ότι για τις παραλίες αρ. 1 και 2 στο συνημμένο κατάλογο έχουν ήδη δημοσιευθεί σχετικές Γνωστοποιήσεις στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Για τις παραλίες αρ. 3, 4 και 5 έχει σταλεί σχετική Γνωστοποίηση στο Κυβερνητικό Τυπογραφείο για δημοσίευσή της στην επόμενη έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας (στο Παράρτημα Τρίτο, Μέρος ΙΙ).

Κατεβάστε σε Pdf:

Κατάλογος παραλιών για λούσιμο σκύλων. 4.010.015