Η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Κάβο Γκρέκο δικαιώνει απόλυτα το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών το οποίο από το 2016 είχε αναδείξει το θέμα, κυνηγήθηκε και απειλήθηκε αλλά δεν υποχώρησε, ζητώντας πάντα την τιμωρία των ενόχων.

Η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας καταλήγει στα εξής συμπεράσματα:

Το Τμήμα Περιβάλλοντος τροποποίησε τους νομικά δεσμευτικούς όρους της αρχικής του Έκθεσης για το Κάβο Γκρέκο και ειδικότερα για την περιοχή «Άμμος του Καμπούρη», αυξάνοντας τον συντελεστή δόμησης, τους αριθμούς ορόφων και το ύψος κτηρίων χωρίς να τεκμηριώσει την απόφασή του με νέα επιστημονικά δεδομένα.

  • Στην έκθεση αναφέρεται επίσης, πως το Τμήμα Περιβάλλοντος δεν έλαβε υπόψη την επίσημη πρόταση του Τμήματος Αλιείας να επεκταθεί η «ΕΖΔ Κάβο Γκρέκο», προκειμένου να προστατευθεί το είδος προτεραιότητας Monachus monachus (μεσογειακή φώκια) που αναπαράγεται στην περιοχή.
  • Η παράκτια λωρίδα μεταξύ Κέρμια – Άμμου του Καμπούρη προστέθηκε το 2015 στη ΖΕΠ «Κάβο Γκρέκο» ως μέτρο αντιστάθμισης της μη αναστρέψιμης απώλειας των οικοτόπων του είδους Charadrius leschenaultii στη γειτονική ΖΕΠ της Αγίας Θέκλας, η οποία καταργήθηκε προκειμένου να κατασκευή η ανάπτυξη της μαρίνας Αγ. Νάπας. Η «μεταφορά Οικοτόπου» -εγχείρημα πρωτότυπο για τα Κυπριακά δεδομένα φαίνεται να έχει αποτύχει αφού η μέχρι τώρα παρακολούθηση στο Κάβο Γκρέκο δείχνει εξαιρετικά χαμηλούς πληθυσμούς του είδους αυτού στο εν λόγω κομμάτι της ΖΕΠ και δεν διαφαίνεται καμία αυξητική τάση του πληθυσμού του. Συνεπώς, το Τμήμα Περιβάλλοντος και η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, ως οι  αρμόδιες αρχές, έχουν νομική υποχρέωση να προβούν σε διορθωτικές δράσεις
  • Η Δήλωση Πολιτικής Αγίας Νάπας του 2017 δεν υποβλήθηκε σε διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης, αλλά ούτε και σε διαδικασία ΕΟΑ, κατά παράβαση των διατάξεων της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων («Οδηγία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης») και της Οδηγίας των Οικοτόπων.
  • Οι Εκθέσεις Συσσωρευτικών Επιπτώσεων του Τμήματος Περιβάλλοντος (αρχική και συμπληρωματική) για το Κάβο Γκρέκο δεν πληρούν τα κριτήρια ΕΟΑ βάσει του άρθρου 6.3 της Οδηγίας των Οικοτόπων, αφού δεν περιέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες που να αποδεικνύουν πέραν πάσας εύλογης επιστημονικής αμφιβολίας την έλλειψη επιπτώσεων των προτεινόμενων έργων στον σχετικό προστατευόμενο τόπο. Επίσης, οι πιο πάνω Εκθέσεις δεν λαμβάνουν υπόψη τα πρόσφατα υφιστάμενα περιβαλλοντικά στοιχεία σχετικά με τη σημαντικότητα της παράκτιας και θαλάσσιας περιοχής για το είδος προτεραιότητας Monachus monachus, στην οποία μπορεί να υπάρξουν άμεσες και έμμεσες πιέσεις.

Καλούμε το Τμήμα Περιβάλλοντος και το αρμόδιο υπουργείο να υιοθετήσουν τις εισηγήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, να ανακληθούν οι αποφάσεις που αφορούν τα πολεοδομικά κριτήρια και να πάρουν μέτρα για την προστασία του είδους.