Δείτε τις επιστολές που έστειλαν οι δύο ανεξάρτητοι υποψηφίοι στο Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, στις οποίες καταγράφεται η συμφωνία με τις θέσεις μας.

Ανδρέας Παπαχαραλάμπους – Υποψήφιος Δήμαρχος Στροβόλου Στέλιος Γεωργίου – Υποψήφιος Αντιδήμαρχος Στροβόλου

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η διοικητική διαίρεση της ελεύθερης Κύπρου τροποποιήθηκε με την ψήφιση από την Βουλή των Αντιπροσώπων της λεγόμενης «μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης» το 2022.

Με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο συγκροτήθηκαν 20  Δήμοι και 28 συμπλέγματα κοινοτήτων στις ελεγχόμενες από τη νόμιμη κυβέρνηση περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παράλληλα δημιουργήθηκαν πέντε επαρχιακοί οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης.

Δεν έγινε οποιαδήποτε αλλαγή στους κατεχόμενους δήμους και κοινότητες.

Έχοντας υπόψη το νέο νομοθετικό πλαίσιο – για το οποίο διατηρούμε σοβαρές επιφυλάξεις και αμφιβολίες – και τη μέχρι σήμερα πολύχρονη εμπειρία μας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, διατυπώνουμε τις εξής εισηγήσεις / προτάσεις / θέσεις:

ΓΕΝΙΚΑ (ισχύουν για όλες τις βαθμίδες τοπικής αυτοδιοίκησης)

 • Πρέπει να διασφαλιστεί η αξιοκρατική πρόσληψη του προσωπικού των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Εισήγηση μας είναι να δημιουργηθεί Επιτροπή Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (ΕΟΤ) που θα εξετάζει τα προσόντα των υποψηφίων και θα αποφασίζει για την πρόσληψη προσωπικού στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
 • Το κεφάλαιο της συμμετοχής των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων πρέπει να επεκταθεί με την καθιέρωση των τοπικών δημοψηφισμάτων για μεγάλα θέματα που αφορούν την τοπική κοινωνία.

Οι συνεδριάσεις των Συμβουλίων να είναι ανοικτές στο κοινό, να υπάρχει άμεση μετάδοση μέσω διαδικτύου και δυνατότητα γραπτής υποβολής ερωτήσεων ή εισηγήσεων από το κοινό κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τα πιο πάνω είναι η ανοικτή πρόσκληση στο κοινό να συμμετέχει με τη δημοσίευση της ημερήσιας διάταξης και των παρεχόμενων διευκολύνσεων για συμμετοχή των πολιτών.

 • Οι Οργανισμοί αυτοδιοίκησης πρέπει να έχουν μεγαλύτερη και ουσιαστική συμβολή στη διαμόρφωση των τοπικών σχεδίων ανάπτυξης.
 • Οι Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να έχουν πιο ουσιαστικό ρόλο στην χωροθέτηση υποδομών που προκαλούν ανησυχία στο κοινό, στη βάση της αρχής της συνετούς πρόληψης, όπως π.χ. πομποί κινητής τηλεφωνίας, σταθμοί πετρελαιοειδών, εργοστάσια και βιομηχανικές περιοχές κλπ.
 • Οι Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να θέσουν ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση αδειών για ψηλά κτήρια, την Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον και την υιοθέτηση Γενικής Στρατηγικής για τη χωροθέτηση των ψηλών κτιρίων.
 • Στον τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων πρέπει να πυκνώσει και ενδυναμωθεί / εκσυγχρονιστεί το δίκτυο των Πράσινων Σημείων, να αναπτυχθεί συλλογικό σύστημα συλλογής κλαδεμάτων και κομποστοποίησης, να προωθηθεί η οικιακή κομποστοποίηση αστικών βιοδιασπούμενων αποβλήτων και να προωθηθεί η παραγωγή κόμποστ.

Να προωθηθεί η ανακύκλωση στην πηγή αλλά και η ανταποδοτική ανακύκλωση κ.ο.κ.

Να εντοπιστούν όλοι οι παράνομοι σκουπιδότοποι, να καθαριστούν οι παράνομοι σκυβαλλότοποι και να γίνει ορθολογιστική αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η παράνομη απόρριψη αποβλήτων με την χρήση της τεχνολογίας (π.χ. κάμερες, drones κλπ).

 • Να εισαχθεί στη διαδικασία της έκδοσης πολεοδομικής / οικοδομικής άδειας η υποχρεωτική εξασφάλιση άδειας εκκοπής δέντρων από το Τμήμα Δασών για τα δέντρα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι του Περί Δασών Νόμου.

Να ενισχυθούν οι πρωτοβουλίες πολιτών και οργανώσεων στο τομέα των δεντροφυτεύσεων με τον εντοπισμό κατάλληλων περιοχών για δεντροφυτεύσεις, την παροχή δεντρυλλίων και στήριξης με κάθε μέσο της ανάπτυξης του πρασίνου.

Αναθεώρηση πολεοδομικών σχεδίων που απειλούν με καταστροφή το φυσικό περιβάλλον και το πράσινο π.χ. αυτοκινητόδρομοι.

 • Προώθηση πολιτικών αστικού αναδασμού ώστε στις αστικές περιοχές να επιδιώκεται η αξιοποίηση των άδειων τεμαχίων και στις κοινότητες να δημιουργούνται συνθήκες για αξιοποίηση των κατοικιών στο κέντρο των παραδοσιακών οικισμών (αγροτουρισμός, οικοτουρισμός κλπ).
 • Να προωθηθεί η υλοποίηση και λειτουργία συστημάτων διαχείρισης οικιακών λυμάτων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία (για την παραβίαση της οποίας κινδυνεύει η Κυπριακή Οδηγία με κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση) σε αστικές περιοχές και κοινότητες. Προτεραιότητα στις περιοχές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα αποχετεύσεων.
 • Να αξιοποιηθεί το δίκτυο των παρατηρητών της γειτονιάς για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας (π.χ. ζημιές σε πάρκα, σε δημόσια κτίρια, πινακίδες, πυροτεχνήματα κλπ).
 • Αντιμετώπιση της αφισορύπανσης και των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων. Ορθολογιστική ρύθμιση του θέματος των διαφημιστικών πινακίδων.
 • Ρύθμιση του θέματος της ηχορύπανσης από νυκτερινά κέντρα διασκέδασης αλλά και από οικοδομικές εργασίες σε ώρες κοινής ησυχίας και ανάπαυσης.
 • Να ακυρωθεί η διακριτική εξουσία που παραχωρείται στις πολεοδομικές αρχές να παραχωρούν ορόφους, πέραν των όσων καθορίζονται στα τοπικά σχέδια (με εξαίρεση τις περιπτώσεις εφαρμογής σχεδίων στεγαστικής πολιτικής π.χ. πρόγραμμα προσιτής κατοικίας).
 • Να εφαρμοστούν σχέδια για την αντιμετώπιση του φαινομένου της σφράγισης του εδάφους (π.χ. μεγάλες υδατοστεγανές επιφάνειες από άσφαλτο σε χώρους στάθμευσης). Προώθηση αντιπλημμυρικών έργων στις περιοχές που καθορίστηκαν ως υψηλού κινδύνου. Προώθηση προγραμμάτων διαχείρισης των όμβριων νερών σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.
 • Οι επιστολές των πολιτών να απαντώνται εντός 30 ημερών, κατά ουσιαστικό τρόπο και περιεχόμενο.

ΔΗΜΟΙ

 

1)     Η επιτροπή πρόσληψης ωρομίσθιων εργατών στους Δήμους παραμένει και στο νέο νομικό πλαίσιο ως είχε, δηλαδή με μόνο τρία μέλη (δήμαρχο και δυο δημοτικούς συμβούλους, συνήθως εκ των δύο μεγάλων κομματικών ομάδων). Η πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού πρέπει να γίνεται με τεχνοκρατικά κριτήρια και όχι από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

2)     Τα μικρότερα κόμματα που έχουν ένα η δύο δημοτικούς συμβούλους να έχουν τη δυνατότητα να διορίσουν ένα μέλος τους σε κάποιες επιτροπές και σε επιτροπές δημοτικών διαμερισμάτων, αφού ο ρόλος τους είναι συμβουλευτικός.

3)     Να προωθηθεί ο θεσμός των συνοικιακών συμβουλίων και των συμβουλίων της γειτονιάς.

4)  Ο νέος νόμος προβλέπει τη δυνατότητα δημιουργίας ραδιοφωνικού σταθμού. Ο εν λόγω σταθμός, εκτός από τη μετάδοση τοπικών νέων και  μουσικής (π.χ. για ψυχαγωγικούς σκοπούς), θα πρέπει να μεταδίδει πληροφορίες για τα πολιτιστικά και τα περιβαλλοντικά θέματα, για τα αναπτυξιακά έργα αλλά και να μεταδίδει ζωντανά την εκάστοτε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (για όσους δεν μπορούν να συνδεθούν διαδικτυακά).

5)     Επιβάλλεται όλοι οι Δήμοι να δημοσιεύουν την ετήσια έκθεση της ελεγκτικής υπηρεσίας αλλά και την έκθεση του εσωτερικού ελεγκτή.

6)     Πιστή εφαρμογή του περί σκύλων νόμου. Εκστρατείες εγγραφής των σκύλων και στείρωσης των γάτων. Δημιουργία 24ωρης υπηρεσίας για αντιμετώπιση περιστατικών με αδέσποτα ή τραυματισμένα ή νεκρά ζώα. Δημιουργία και στήριξη καταφυγίων ζώων. Να καταργηθούν οι υπερβολικές και αδικαιολόγητες απαγορεύσεις στην παρουσία σκύλων σε δημόσιους χώρους π.χ. παραλίες, πεζόδρομους, πάρκα κλπ. Να δημιουργηθούν χώροι ελεύθερου περιπάτου για σκύλους.

7)     Θα πρέπει η κάθε δημοτική αρχή να εφαρμόσει στα κτίρια της,  προγράμματα εξοικονόμησης και παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (π.χ. φωτοβολταϊκά συστήματα, εφαρμογή της γεωθερμίας στο Δημοτικό Μέγαρο και όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου με στόχο την ενεργειακή αυτονομία του).

Να συμμετάσχει η δημοτική αρχή ή να διευκολύνει τη δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων.

Να αντικατασταθεί ο στόλος των δημοτικών οχημάτων με ηλεκτρικά ή άλλου τύπου εναλλακτικά οχήματα. Αντικατάσταση των ενεργοβόρων συσκευών με νέες συσκευές χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

8)     Ο κάθε Δήμος θα πρέπει να προσπαθήσει να αξιοποιήσει τα όποια τεμάχια γης διαθέτει ή  κρατική γη (χαλίτικη) ή εγκαταλελειμμένα κτίρια, σε προγράμματα παροχής στέγης χαμηλού κόστους – αλλά υψηλής ενεργειακής απόδοσης – που να απευθύνονται σε οικογένειες με χαμηλό εισόδημα ή σε πολύτεκνα ζευγάρια.

9)     Ο κάθε Δήμος θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε να δημιουργηθούν τέτοιες υποδομές και να δώσει τέτοια κίνητρα ώστε οι δημότες να χρησιμοποιούν για τις καθημερινές μετακινήσεις τους την ποδηλασία, την πεζοπορία, το λεωφορείο και λιγότερο το ιδιωτικό αυτοκίνητο.

Ουσιαστική συμμετοχή στη διαμόρφωση και εφαρμογή των σχεδίων  βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

10)   Να υιοθετηθεί ο κώδικας για τη διαχείριση του πρασίνου στα πεζοδρόμια, όπως συμφωνήθηκε από το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών και την Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (2018 – επισυνάπτεται).

Σε συνεργασία με το Κίνημα Οικολόγων και ΜΚΟ να εκπονηθούν προγράμματα  δεντροφυτεύσεων και αξιοποίηση του Ταμείου Πρασίνου για δημιουργία νέων και συντήρηση όλων των χώρων πρασίνου προς αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και ιδιαίτερα του φαινομένου της θερμικής νησίδας.

Να εγκαταλειφθεί η πρακτική της εξαγοράς χώρων πρασίνου (πλην των περιπτώσεων των εγκλωβισμένων ιδιοκτητών ακινήτων).

Στη διαχείριση των χώρων πρασίνου να απαγορευτεί η χρήση ζιζανιοκτόνων με συστατικό την γλυφοσάτη (π.χ. Roundup).

11)   Οι δημοτικές αρχές να εφαρμόζουν πολιτικές και μέτρα που να ευνοούν τις μικρές επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και εστίασης, αντί των μεγάλων επιχειρήσεων των επιχειρηματικών αυτών κλάδων.

12)   Οι δημοτικές αρχές να προωθήσουν μέτρα συμπερίληψης των μεταναστών και αλλοδαπών στην τοπική κοινωνία.

13)   Εφαρμογή σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας της διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

14)   Υιοθέτηση και εφαρμογή προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης και άλλων διεθνών προτύπων.

15)   Προώθηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης σε συνεργασία με το Κίνημα Οικολόγων και τις ΜΚΟ.

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

 

 • Οι κοινοτικές αρχές να αναλάβουν τις ευθύνες τους στην αποτροπή συσσώρευσης αποβλήτων στις αγροτικές περιοχές.
 • Να προωθείται η αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων και αγροτικών ασχολιών με τη δημιουργία μουσείων, θεματικών πάρκων, εκδόσεων, διαδικτυακής προβολής κλπ κλπ.
 • Η ενίσχυση των τοπικών πολιτιστικών συλλόγων και τοπικών ποιοτικών πολιτιστικών δράσεων.
 • Να οργανωθούν δεντροφυτεύσεις σε συνεργασία με το Κίνημα Οικολόγων και ΜΚΟ.
 • Προώθηση της περιβαλλοντικής συνείδησης και εκπαίδευσης μέσω κοινών δραστηριοτήτων με το Κίνημα Οικολόγων και ΜΚΟ.
 • Στη διαχείριση των χώρων πρασίνου να απαγορευτεί η χρήση ζιζανιοκτόνων με συστατικό την γλυφοσάτη (π.χ. Roundup).

 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΦΟΡΕΙΕΣ

 • Σχολεία ανοικτά στην κοινωνία για δραστηριότητες και δράσεις από την κοινότητα στις ώρες μη λειτουργίας των σχολικών μονάδων.
 • Εφαρμογή μέτρων ασφάλειας και φύλαξης των σχολικών μονάδων.
 • Ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών αιθουσών.

 

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ/ΤΣΕΡΙΟΥ

 

1)    Προώθηση της αναβάθμισης της λεωφόρου Αγ. Γεωργίου σε μια ανθρώπινη λειτουργική αστική λεωφόρο.

2)     Απόκτηση της κυριότητας της Λίμνης Μαγκλή και δημιουργία αστικού δάσους / πάρκου.

3)    Προστασία του ποταμού Πεδιαίου από τις παράνομες επεμβάσεις π.χ. ΘΟΙ, ΑΟΛ κλπ.

4)    Τερματισμός των προβλημάτων του αντλιοστασίου στην περιοχή CYTA.

5)     Ο Δήμος Λακατάμιας να επιμένει στην εφαρμογή της συμφωνίας με το Τμήμα Πολεοδομίας για την κατασκευή του περιμετρικού αυτοκινητόδρομου στα 4 χιλιόμετρα, που διασχίζει την οικιστική περιοχή Λακατάμιας, ώστε να περιοριστεί ο επηρεασμός των ιδιόκτητων τεμαχίων.

6)     Να αξιοποιηθεί το επεξεργασμένο νερό από το αποχετευτικό της Ανθούπολης για την άρδευση των δημόσιων χώρων πρασίνου.

7)     Να τερματιστεί η οχληρία από την κτηνοτροφική μονάδα δίπλα από το νεκροταφείο Λακατάμιας, στην περιοχή αεροδρομίου Λευκωσίας.

8)     Να τεθούν αυστηροί περιβαλλοντικοί όροι για τη μεγάλη ενιαία ανάπτυξη στην περιοχή του πρώην εργοστασίου Χαραλαμπίδη.

9)     Δημιουργία δημοτικού σταδίου Τσερίου.10)     Δημιουργία Γυμνασίου Τσερίου.

10)     Να σταματήσει η εγκατάσταση ρυπογόνων εργοστασίων στην Βιομηχανική Περιοχή Τσερίου.

11)     Να επεκταθεί ο πεζόδρομος / ποδηλατόδρομος Πεδιαίου πέραν της λεωφόρου Αγ. Γεωργίου στην περιοχή του συνοικισμού Ανθούπολης.

 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

 • Αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού. Η κατασκευή λεωφόρων /αυτοκινητοδρόμων (πχ λεωφ. Μακεδονίας, λεωφ. Ακαδημίας κλπ) ουδόλως δίνει λύσεις αλλά, αντίθετα, επιτείνει τα κυκλοφοριακά προβλήματα.

2) Αύξηση του πρασίνου με δεντροφύτευση δρόμων, δημιουργία χώρων πρασίνου στις γειτονιές, αποτροπή της διχοτόμησης των Πάρκων Αθαλάσσας και Παιδαγωγικής Ακαδημίας από πλατιές λεωφόρους και τον ανισόπεδο κόμβο στην περιοχή φυτωρίου Αθαλάσσας, δημιουργία δασικού πάρκου στον χώρο της Κρατικής Έκθεσης στην Έγκωμη, να αποτραπεί η καταστροφή του ελαιώνα του Μετοχίου Κύκκου κλπ

3) Αναθεώρηση του Σχεδίου Περιοχής Κέντρου Λευκωσίας.

4) Αποτελεσματική πολιτική και πρακτική για τα διατηρητέα, Ανάδειξη του ιστορικού κέντρου, Παροχή γενναιόδωρων κινήτρων για εγκατάσταση κατοίκων και μη οχληρών επιχειρήσεων στους ιστορικούς πυρήνες πχ εντός των τειχών Λευκωσία. Σεβασμός και ανάδειξη των Περιοχών Ειδικού Χαρακτήρα (ΠΕΧ).

5) Αντιμετώπιση της κάθε είδους οχληρίας από μη συμβατές ή εκτός ελέγχου

Δραστηριότητες. Αξιοποίηση υποβαθμισμένων βιομηχανικών περιοχών πχ. περιοχή ΣΟΠΑΖ, βιομηχανική περιοχή Έγκωμης κα

6) Να μετακινηθεί η κτηνοτροφική μονάδα παρά το νεκροταφείο Λακατάμιας -Έγκωμης.

7) Να εφαρμοστούν τα αντιπλημμυρικά έργα στον Κλήμο και άλλους χειμάρρους.

8) Να επιλυθούν τα προβλήματα με το αποχετευτικό στην παλιά Λευκωσία, τον κεντρικό αγωγό λυμάτων και τον σταθμό επεξεργασίας στην Μια Μηλιά.

9) Να επανεξεταστούν οι σχεδιασμοί για χωροθέτηση του σταθμού επιβίβασης (park and ride) στην οικιστική περιοχή Έγκωμης.

 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

 • Να τοποθετηθούν ηχοπετάσματα κατά μήκος της λεωφόρου Σπ. Κυπριανού.
 • Να προστατευθούν χώροι αρχαιολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος όπως πχ της Δεξαμενής του Δεσπότη
 • Να επανεξεταστεί η απόφαση για κατασκευή νέου αυτοκινητόδρομου νοτίως του πυρήνα Στροβόλου.
 • Ανακατασκευή τη γέφυρας Πεδιαίου στην οδό Αλεξανδρουπόλεως χωρίς την καταστροφή του δάσους ευκαλύπτων στη οδό Βοσπόρου.
 • Προώθηση των σχεδίων για βιώσιμη πεζοδρομοποίηση του ιστορικού κέντρου Στροβόλου.
 • Να εκσυγχρονιστεί το πάρκο Αγ. Δημητρίου σε σχέση με το Μακάριο Νοσοκομείο.
 • Να βελτιωθεί ο φωτισμός του πεζόδρομου Πεδιαίου.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ-ΓΕΡΙΟΥ

 • Να τερματιστεί η εγκατάσταση οχληρών βιομηχανιών στην βιομηχανική περιοχή Γερίου.
 • Να δημιουργηθεί Πράσινο σημείο στην περιοχή Γερίου.
 • Να προωθηθεί η διάνοιξη της διόδου Πυρογίου και οδική σύνδεση με το Γέρι.
 • Να προωθηθεί η δημιουργία του Γεωλογικού πάρκου της Κακκαρίστρας.
 • Να προωθηθεί η αναβάθμιση των λεωφόρων Γλαύκου Κληρίδη και Αθαλάσσας.
 • Να προωθηθούν οι δράσεις των δεντροφυτεύσεων
 • Αναβίωση του Φοινικοδάσους Γερίου (Φτελιά) 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΦΑΛΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΠΕΖΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ

Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου και το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών σε κοινή συνεδρία στις 18/10/2018 συμφώνησαν στα πιο κάτω σαν φιλοσοφία περιβαλλοντικής πολιτικής για τη διαχείριση των δέντρων επί των πεζοδρομίων στη χώρα μας και καλούν την Ένωση Δήμων και Ένωση Κοινοτήτων να την υιοθετήσει:

 1. Τα πεζοδρόμια αποτελούν κοινόχρηστο χώρο με κύριο λόγο ύπαρξης την προσφορά ασφαλούς χώρου διακίνησης πεζών και ιδιαίτερα των εμποδιζόμενων ατόμων, των ατόμων με αναπηρίες και των ατόμων σε τροχοκάθισμα.
 2. Τα δέντρα αποτελούν σημαντικό στοιχείο στο περιβάλλον για προσφορά σκίασης στους ανθρώπους που διακινούνται κάτω από αυτά και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παραγωγή οξυγόνου και την απορρόφηση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, καθώς επίσης και στο μετριασμό των επίγειων θερμοκρασιών και πρέπει να προστατεύονται. Προσφέρουν επίσης στην αισθητική των οικισμών, μετατρέποντας τη διακίνηση στα πεζοδρόμια μια ευχάριστη εμπειρία. Κάποια δέντρα λόγω ηλικίας και είδους μπορεί να αποτελούν και σημαντικά στοιχεία του αστικού βιολογικού οικοσυστήματος.
 3. Προτεραιότητα έχει η προστασία της ασφαλούς διακίνησης πεζών και ιδιαίτερα των εμποδιζόμενων ατόμων, των ατόμων με αναπηρίες και των ατόμων σε τροχοκάθισμα.
 4. Σε νέα πεζοδρόμια με πλάτος μικρότερο από 120εκ. δεν πρέπει να υπάρχουν δέντρα όπως προνοεί η σχετική νομοθεσία.
 5. Σε υφιστάμενα πεζοδρόμια πρέπει να διασφαλίζεται ελάχιστο καθαρό πλάτος διακίνησης πεζών και ατόμων σε τροχοκάθισμα 80εκ.
 6. Όπου το καθαρό πλάτος σε υφιστάμενα πεζοδρόμια είναι μικρότερο από 80εκ. λόγω υπαρκτών δέντρων επί πεζοδρομίων:
 7. να γίνεται διαπλάτυνση πεζοδρομίου με διαχείριση του οδοστρώματος με ειδικές διευθετήσεις όπως π.χ. μονοδρομήσεις, στένωση οδοστρώματος κ.ο.κ.
 8. να μετακινούνται τα δέντρα ή
 • όταν δεν γίνεται δυνατόν να εφαρμοστούν τα προηγούμενα τότε και μόνο τότε να αφαιρούνται.
 1. Για κάθε δέντρο που πρέπει να κοπεί, να φυτεύονται τουλάχιστον δύο δέντρα σε δημόσιους χώρους πρασίνου, στον αντίστοιχο δήμο / κοινότητα τα οποία θα αποτελούν ευθύνη των τοπικών αρχών.
 2. Δέντρα που το ρίζωμα τους προκαλεί στην πράξη ζημιά στο πεζοδρόμιο συστήνεται να αντικαθίστανται με άλλα δέντρα που θα φυτεύονται με τρόπο που δεν θα προκαλούν ζημιά στο πεζοδρόμιο μόνο αφού παρθούν τα υπόλοιπα μέτρα για αντιμετώπιση του προβλήματος (π.χ. η αφαίρεση των ριζών, η τοποθέτηση προστατευτικής σχάρας κ.ο.κ.).
 3. Η φύτευση δέντρων πρέπει να γίνεται μέσα σε πλαστικούς σωλήνες που θα οδηγούν το ρίζωμα προς τη γη και όχι προς την επιφάνεια, για αποφυγή ζημιών στα πεζοδρόμια.
 4. Συμφωνούν ότι χρειάζονται περισσότερες δράσεις διάδοσης της φιλοσοφίας δημιουργίας αστικού περιβάλλοντος που θα ενθαρρύνουν τους πολίτες να κινούνται πεζοί και να αποφεύγουν τη χρήση ιδιωτικών αυτοκινήτων.
 5. Τα δέντρα που συστήνεται να φυτεύονται σε πεζοδρόμια πρέπει να ικανοποιούν τις προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, να είναι κυρίως ενδημικά και να αποθαρρύνεται η φύτευση δέντρων με κορμούς μεγάλης διαμέτρου.
 6. Η αφαίρεση δέντρων από τα πεζοδρόμια πρέπει να ακολουθεί ή να συνοδεύεται από την αφαίρεση όλων των άλλων μόνιμων (π.χ. πινακίδες, πάσσαλοι ΑΗΚ/CYTA κλπ) ή κινητών (π.χ. κάδοι απορριμμάτων, χώροι στάθμευσης κλπ) εμποδίων που βρίσκονται σε πεζοδρόμια.
 7. Η μαζική αποκοπή δέντρων πρέπει να αποφεύγεται. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα για εξέταση ειδικών περιπτώσεων αιωνόβιων δέντρων ή δέντρων με εξαιρετική αισθητική και βιολογική σημασία. Προς το σκοπό αυτό προτείνεται η δημιουργία μιας μεικτής επιτροπής από εκπρόσωπους των ενδιαφερόμενων φορέων (τοπική αρχή, ΚΥΣΟΑ, ΟΠΑΚ, Τμήμα Δασών, Περιβαλλοντιστές) για να εξετάζονται οι ειδικές περιπτώσεις.
 8. Πρέπει να διασφαλιστούν δράσεις που θα αυξήσουν εν γένει τον αριθμό δέντρων και των χώρων πρασίνου στη χώρα μας, αφού αποτελούν σημαντικά στοιχεία για τη βιωσιμότητα και το μέλλον της.