Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών εκφράζει έντονη ανησυχία και προβληματισμό για την εξέλιξη της διαχείρισης των υπολειμμάτων του Συνεργατισμού του οποίου ανέλαβε η ΚΕΔΙΠΕΣ (Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων).

Μετά την γνωστοποίηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου του καταλόγου των πωληθέντων ακινήτων του Συνεργατισμού, δημιουργούνται ερωτήματα και προβληματισμοί.

Από την μελέτη του όγκου των εγγράφων προκύπτουν διάφορα θέματα αφού παρατηρείται μαζική αγορά ακινήτων από εταιρείες ή πρόσωπα σε συγκεκριμένες περιοχές. Προκαλεί μάλιστα απορία το γεγονός ότι ελλείψει στοιχείων από τον κατάλογο έχει παραδοθεί και βουλευτής.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών έχει επιχειρήσει να εγγράψει θέμα στη Βουλή, όπως και άλλα κοινοβουλευτικά κόμματα.

Πρέπει να ερευνηθεί το ενδεχόμενο προνομιακής μεταχείρισης ενδιαφερομένων αγοραστών ή η πιθανή σχέση με μέλη της διοίκησης του Συνεργατισμού.

Ποιοι ελάμβαναν (και λαμβάνουν)  τις αποφάσεις; Γίνεται ανοικτή ανακοίνωση  για προκήρυξη ενδιαφερομένων και εφαρμόζονται οι νόμοι για τις δημόσιες προσφορές; Ποιο είναι το νομικό πλαίσιο των πωλήσεων αφού προφανώς δεν πρόκειται για κρατική περιουσία που σύμφωνα με το νόμο και ειδικές διαδικασίες μπορεί να αποξενωθεί;

Αναμένουμε ότι τα ερωτήματα αυτά θα απαντηθούν ενώπιον της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής.