Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών εκφράζουμε την αποστροφή και την αντίθεση μας για τις μεθοδεύσεις της Κυβέρνησης Αναστασιάδη στην εκπόνηση του Τοπικού Σχεδίου Ακάμα. Οι πρακτικές που πληροφορούμαστε ότι ακολουθούνται είναι εκτός θεσμικού πλαισίου και υποβαθμίζουν κάθε έννοια χρηστής διοίκησης της Πολιτείας. Πολύ περισσότερο που αυτή η πολιτεία αποτελεί κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο δεσμεύεται από μια σειρά ευρωπαϊκών οδηγιών και κανονισμών που αφορούν την προστασία το περιβάλλοντος. Οι πολιτικές υποσχέσεις της Κυβέρνησης οδηγούν στην άτακτη, ανεύθυνη και περιβαλλοντικά καταστροφική ολοκλήρωση του Τοπικού Σχεδίου των Κοινοτήτων του Ακάμα, με τις πρόνοιες που περιλαμβάνει να κινούνται ενάντια σε κάθε έννοια βιώσιμης ανάπτυξης και πράσινης πολιτικής.

Καλούμε το Τμήμα Περιβάλλοντος, όπως υιοθετήσει πλήρως τις αιτιολογημένες εισηγήσεις των εμπειρογνωμόνων και μελών της Ad-hoc Επιτροπής για την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση. Δυστυχώς, αρκετές και σημαντικές προτεινόμενες Πρόνοιες και Πολεοδομικές Ζώνες του Αναθεωρημένου Τοπικού Σχεδίου Ακάμα θα επιφέρουν σοβαρές, αρνητικές, συσσωρευτικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο οικοσύστημα της Χερσονήσου Ακάμα.

Αναφορικά με τις εξελίξεις του ζητήματος, η βουλεύτρια του Κινήματος Οικολόγων και μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών κ. Αλεξάνδρα Ατταλίδου, δήλωσε: «Με τα θέματα του Ακάμα ασχολούμαστε από το 1986. Όλα αυτά τα χρόνια αγωνιζόμαστε για να διασωθεί αυτό το μοναδικό οικοσύστημα της χώρας μας, γιατί έχουμε υποχρέωση να το αφήσουμε, όπως το παραλάβαμε, παρακαταθήκη για τα παιδιά μας και τις γενιές που θα ακολουθήσουν.

Καταφέραμε να τον σώσουμε από τους Εγγλέζους και τις στρατιωτικές ασκήσεις που πραγματοποιούσαν και έχουμε καταλήξει, σήμερα, να αγωνιζόμαστε να τον σώσουμε από την ίδια μας την πολιτεία και να αισθανόμαστε ανήμποροι μπροστά στα οικονομικά συμφέροντα και τις ιδιοτελείς εξυπηρετήσεις της σημερινής κυβέρνησης.»

*Σύντομη αναδρομή διαδικασιών που έλαβαν/λαμβάνουν χώρα:  *

Στις 07.10.2021, η Περιβαλλοντική Αρχή εξέδωσε την Έκθεση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Δέουσας Εκτίμησης) και την Γνωμάτευση Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης για το Τοπικό Σχέδιο Ακάμα. Σύμφωνα με το συμπέρασμα της Έκθεσης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης: «Η Περιβαλλοντική Αρχή, στην αρχική αυτή αξιολόγηση, έχει εντοπίσει ότι ο πολεοδομικός σχεδιασμός, όπως προτείνεται, δύναται να δημιουργήσει αρνητικές επιπτώσεις στις περιοχές του Δικτύου Νatura 2000 […] και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η κατάργηση ή αλλαγή των ζωνών ή/και η τροποποίηση των προνοιών τους, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα δημιουργηθούν επιπτώσεις στα είδη και τους οικοτόπους καθορισμού στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000».

Σύμφωνα επίσης με την Γνωμάτευση Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης: «Η θέση της Περιβαλλοντικής Αρχής είναι ότι, παρόλο που το υπό εξέταση Τοπικό Σχέδιο στοχεύει να βελτιώσει την προβληματική κατάσταση που επικρατεί σε σχέση με την ανάπτυξη εκτός ορίου ανάπτυξης, βάσει της ισχύουσας Δήλωσης Πολιτικής, διαφαίνεται ότι χρήζει σημαντικής βελτίωσης, συνεπώς εισηγείται την αναθεώρηση προνοιών του». Παρόλα αυτά, με βάση τις πιο πρόσφατες αποφάσεις του Πολεοδομικού Συμβουλίου, οι οποίες λήφθηκαν σε συνεδρία του στις 11.01.2022, ουσιαστικά δεν υιοθετείται σχεδόν κανένας από τους νομικά δεσμευτικούς και ουσιώδεις όρους της Έκθεσης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης και της Γνωμάτευσης Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης για το Τοπικό Σχέδιο Ακάμα.

Επιπλέον, σύμφωνα με το ίδιο το Τμήμα Περιβάλλοντος, τα συμπεράσματα της αρχικής αξιολόγησης δεν διαφοροποιούνται ουσιωδώς σε σχέση με την επικαιροποιημένη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης του Αναθεωρημένου Τοπικού Σχεδίου Ακάμα, καθώς οι αλλαγές που έχουν επέλθει στις πρόνοιες που βρέθηκαν να ενδέχεται να προκαλέσουν επιπτώσεις στους στόχους διατήρησης των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 στην Χερσόνησο Ακάμα, δηλαδή της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης (για τους φυσικούς οικοτόπους καθώς και την άγρια χλωρίδα και πανίδα) και της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (για την πτηνοπανίδα), δεν μπορούν να αλλάξουν τα αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης που έχει διενεργηθεί.

Η απόφαση που αναμένεται να λάβει το Τμήμα Περιβάλλοντος πρέπει να λαμβάνει ως ελάχιστη παραδοχή, όσον αφορά τις επιπτώσεις στους στόχους διατήρησης των περιοχών του Δικτύου Natura 2000, την πλήρη υιοθέτηση και εφαρμογή των αιτιολογημένων εισηγήσεων των εμπειρογνωμόνων και μελών της Ad-hoc Επιτροπής για την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, καθότι αρκετές και σημαντικές προτεινόμενες Πρόνοιες και Πολεοδομικές Ζώνες του Αναθεωρημένου Τοπικού Σχεδίου Ακάμα θα επιφέρουν, πέραν πάσης εύλογης αμφιβολίας και επιστημονικής επιφύλαξης, σοβαρές, αρνητικές, συσσωρευτικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο οικοσύστημα της Χερσονήσου Ακάμα.