«Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου, οι παράγραφοι (γ) και (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 15Γ προνοούν ότι:  “Στις περιπτώσεις μεταφοράς παιδιών με οχήματα κατηγορίας Μ2 και Μ3 για σκοπούς σχολικής εκδρομής ή άλλης οργανωμένης σχολικής δραστηριότητας, καθώς και στις περιπτώσεις μετακίνησης ομάδας παιδιών για πολιτιστικές, εκπαιδευτικές, κοινωνικές, αθλητικές ή άλλες δραστηριότητες που οργανώνονται από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή φορέα, περιλαμβανομένων σχολικών μονάδων, σωματείων, ομίλων, οργανώσεων και επιχειρήσεων, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:  γ) Παιδιά ηλικίας έξι (6) ετών και άνω συγκρατούνται από τα υφιστάμενα συστήματα συγκράτησης, εκτός εάν προσκομιστεί από τον κηδεμόνα ή τον έχοντα την ευθύνη του παιδιού σύστημα συγκράτησης για παιδιά το οποίο προσαρμόζεται στο υφιστάμενο σύστημα συγκράτησης που διαθέτει το όχημα και σε τέτοια περίπτωση τα παιδιά συγκρατούνται από το σύστημα συγκράτησης για παιδιά και (δ) Παιδιά ηλικίας κάτω των έξι (6) ετών συγκρατούνται από συστήματα συγκράτησης για παιδιά που προσκομίζονται για κάθε παιδί από τον κηδεμόνα ή τον έχοντα την ευθύνη του παιδιού και προσαρμόζονται στα υφιστάμενα συστήματα συγκράτησης που διαθέτει το όχημα”.  Λόγω δυσχερειών που παρουσιάστηκαν στην εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, με απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων στις 30 Νοεμβρίου 2018 η ισχύς τους αναστάλθηκε μέχρι την 30ή Ιουνίου 2019.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα έχουν μέχρι στιγμής ληφθεί, ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί στην ολότητά του ο νόμος από τις 30 Ιουνίου 2019.»

Δες νόμο εδώ: http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/1986_1_174/full.html