Καταγράφονται το ένα μετά το άλλο τα προσκόμματα που προκαλούν καθυστέρηση στον τελικό χρόνο και ενδεχόμενα να επηρεάσουν τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του Γενικού Σχεδίου, γεγονός που προκαλεί εύλογα ερωτήματα αλλά ταυτόχρονα δεν πρέπει να επηρεάσει τις εξελίξεις που οδηγούν στην εφαρμογή του ΓΕΣΥ.

Θεωρούμε ότι τα θέματα που αφορούν αμοιβές, δικαιώματα άσκησης ιδιωτικής ιατρικής εντός ΓΕΣΥ και τα αντισταθμιστικά μέτρα που ζητούν τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, δεν έχουν χώρο στην ευρύτερη συζήτηση αυτή την ώρα. Ο πρώτος στόχος είναι η υλοποίηση του ΓΕΣΥ και μετά η συζήτηση των οποίων αλλαγών.