Έχουμε πληροφορηθεί για την απόφαση της Επιτροπής Ιδιοκτητών Λίμνης Παραλιμνίου αναφορικά με το αίτημά της προς την Αρδευτική Επιτροπή Παραλιμνίου όπως προχωρήσει αμέσως στη διάνοιξη του καναλιού της λίμνης, ώστε να αποξηρανθεί το συντομότερο με σκοπό την καλλιέργεια της γης.

Σε αντίθετη περίπτωση, όπως αναφέρεται σε επιστολή που απέστειλε η επιτροπή στην Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου, θα προχωρήσουν στη λήψη νομικών μέτρων. Η Επιτροπή Ιδιοκτητών Λίμνης Παραλιμνίου, στην ίδια επιστολή, εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι η κυβέρνηση θέλει να εφαρμόσει το διαχειριστικό σχέδιο για το δίκτυο “Natura 2000”, παρ’ όλο που δεν έχει επιλυθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Με βάση τα ποιο πάνω ο βουλευτής του κινήματος κ. Γιώργος Περδικης ζήτησε από τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων XM/MM/Ap-23.06.010.04.536 για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να λυθεί οριστικά το πρόβλημα αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Λίμνης Παραλιμνίου και να αποτραπεί η διάνοιξη του καναλιού της λίμνης, γεγονός που θα οδηγήσει στην αποξήρανση της λίμνης.

Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκος Κουγιάλης αναφερε ότι στις 15 Μαρτίου 2012, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκδωσε καταδικαστική Απόφαση (Υπόθεση C-340/10), για Παράβαση Κράτους Μέλους με βάση την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, για μη συμπερίληψη, εντός της ταχθείσας προθεσμίας, της Λίμνης Παραλιμνίου, στον εθνικό κατάλογο Τόπων Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) και στην μη επαρκή προστασία του είδους Νatrix natrix cypriaca (Κυπριακό Νερόφιδο), αφού οι αρχές της Δημοκρατίας ανέχονταν δραστηριότητες οι οποίες βλάπτουν το είδος και καταστρέφουν τον οικότοπο του.

Ο κ. Υπουργός δήλωσε επίσης ότι στις 28.2.2014, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (Παρ. Τρίτο, Μέρος II) η ανάκληση του Διατάγματος Απαλλοτρίωσης που είχε δημοσιευτεί στις 27 Μαΐου 2011 για την περιοχή της Λίμνης Παραλιμνίου, αφού αν και η απόκτηση των τεμαχίων εντός της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης της Λίμνης Παραλιμνίου κρίνεται ως απαραίτητη για να είναι δυνατή η διαχείριση και προστασία της περιοχής, η απαλλοτρίωση κρίθηκε ως μη βιώσιμη οικονομικά λύση στη δεδομένη χρονική περίοδο.

Σε πρόσφατη αξιολόγηση της κατάστασης από τα αρμόδια τμήματα Περιβάλλοντος και Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, διαπιστώθηκε ότι για την διασφάλιση ικανοποιητικής συμμόρφωσης της Δημοκρατίας, τόσο με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, όσο και με τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από την Οδηγία των Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ), διαφαίνεται ότι οι περιορισμοί στη χρήση της γης που θα απαιτηθούν, ώστε να διασφαλιστεί η επαρκής προστασία των ειδών και οικοτόπων και ιδιαίτερα του νερόφιδου Natrix natrix cypriaca, εντός της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης “Λίμνη Παραλιμνίου-CΥ3000008”, θα καταλήξουν σε στέρηση καθολικής χρήσης της ιδιοκτησίας. Ως εκ τούτου, η απόκτηση από το κράτος είτε με απαλλοτρίωση είτε με εκμίσθωση της γης της Λίμνης φαίνεται αναπόφευκτη.