Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών απασχολήθηκε με τις διάφορες αποδεσμεύσεις που έχουν να κάνουν με τη μονάδα αποκρατικοποιήσεων.
Η θέση μας ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών είναι ότι η ομάδα αυτή θα πρέπει να αλλάξει, όχι μόνο ονομασία, αλλά και πλαίσιο λειτουργίας.

Θεωρούμε ότι είναι χρήσιμη μια ομάδα από εμπειρογνώμονες, τεχνοκράτες, που να συμβουλεύει και να καθορίζει τις διαδικασίες περιουσίας και τη συνεργασία μεταξύ κράτους και ιδιωτικού τομέα στη διαχείριση της κρατικής περιουσίας.

Μπορεί να είναι χρήσιμη μια μονάδα που να αποτελείται από τεχνοκράτες, που να διαχειρίζεται το ζήτημα της αξιοποίησης της κρατικής περιουσίας, μέσα από διαδικασίες συνεργασίας του δημοσίου με τους ιδιώτες. Αυτό όμως δε σημαίνει ιδιωτικοποίηση, ούτε αποκρατικοποίηση και σε καμία περίπτωση δε μπορούμε να εγκρίνουμε εκατομμύρια για συμβούλους.

Εμείς δεν αντιμετωπίζουμε αρνητικά την προοπτική να αξιοποιηθεί το ενδιαφέρον στην αξιοποίηση του κρατικού λαχείου, του ΧΑΚ ή του Τροόδους, νοουμένου, ότι στην τελευταία περίπτωση, θα υπάρξουν αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές.

Όμως, αυτό δε συνεπάγεται ότι μπορούμε να εγκρίνουμε και εκατομμύρια ευρώ να δαπανούνται για συμβούλους και για συμβούλους των συμβούλων. Έχουμε ζητήσει, πρώτον και κύριoν, να αλλάξει ο χαρακτήρας της ομάδας των εμπειρογνωμόνων και το κόστος λειτουργίας της για τα δημόσια ταμεία, πριν εγκρίνουμε οποιοδήποτε ποσό που έχει να κάνει με τις λεγόμενες συμβάσεις μεταξύ δημοσίων και ιδιωτών.