Η οποιαδήποτε μεταρρύθμιση Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν πρέπει να αφορά μόνο την σύμπτυξη ή /και κατάργηση, Δήμων και Κοινοτήτων. Πρέπει να γίνει ουσιαστική διαφοροποίηση των αρμοδιοτήτων που θα μεταφερθούν στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης από την Κυβέρνηση.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θέλουμε να δούμε μεταφορά αρμοδιοτήτων στο τοπικό επίπεδο που θα αφορούν διαχείριση αποβλήτων, τις δημόσιες μεταφορές, θέματα κοινωνικής πρόνοιας,  διαχείριση αστικού πρασίνου σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι έχουν σήμερα. Η ενίσχυση του ρόλου των δημοτικών τροχονόμων θα βοηθήσει στην εφαρμογή του κείμενου νομοθετικού πλαισίου ενώ η συνένωση των συμβουλίων υδατοπρομήθειας και αποχετεύσεων σε επαρχιακό επίπεδο δημιουργεί λογικές συνέργειες για την διαχείριση του πολύτιμου πόρου, του νερού.

Θεωρούμε σκόπιμο όπως διατηρηθούν τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια ως θεσμός εξασφάλισης της επικουρικότητας. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται πρόσβαση στον κάθε πολίτη σε αντιπροσωπευτικό όργανο για να θέτει τα θέματα που εμπίπτουν στην σφαίρα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα είναι πιθανόν αναγκαία η μείωση του αριθμού των μελών των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων.

Στο πλαίσιο μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης, υποστηρίζουμε τη δημιουργία τοπικών αυτοδιοικούμενων μονάδων με οικονομική αυτοτέλεια για βιώσιμη ανάπτυξη, που θα τεθούν στην υπηρεσία των πολιτών και του τόπου, και όχι στη διαμόρφωση μονάδων τοπικής αυτοδιοίκησης στη βάση κομματικών αναλογιών. Θεωρούμε επιβεβλημένη ανάγκη την συμπλεγματοποίηση υπηρεσιών και την συνεργασία γειτονικών δήμων και κοινοτήτων, ακόμη και πριν την επίτευξη πλήρους συνένωσης. Τοποθετούμαστε υπέρ της συνένωσης των σχολικών εφορειών με τους αντίστοιχους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, είναι σθεναρή πεποίθησή μας πως πρέπει να τεθούν σε δημοψήφισμα οι προτεινόμενες αλλαγές στον χάρτη της τοπικής αυτοδιοίκησης όταν προκύπτει θέμα συνένωσης ή κατάργησης Δήμου ή Κοινότητας. Θεωρούμε πως είναι βασικό δικαίωμα των πολιτών να έχουν λόγο σε σοβαρές θεσμικές αλλαγές που τους επηρεάζουν άμεσα.