Στόχοι του Προγράµµατος

Ο κεντρικός στόχος του Προγράµµατος είναι η αύξηση στη χρήση των δηµόσιων μεταφορών, ώστε τουλάχιστον το 10% των διακινήσεων να διενεργούνται µε δηµόσιες μεταφορές. Επιµέρους στόχοι είναι:

1.    Η μείωση του χρόνου διακίνησης των λεωφορείων κατά τουλάχιστον 20%.
2.    Η μείωση του συνολικού χρόνου διακίνησης των χρηστών των δηµόσιων μεταφορών κατά τουλάχιστον 30% (κυρίως ως αποτέλεσµα μεγαλύτερης επιλογής συνδυασµένων διαδροµών και σηµείων μετεπιβίβασης).
3.    Η αύξηση του αριθµού των διαδροµών και στάσεων λεωφορείων, ώστε (σε αστικές περιοχές) η μέγιστη απόσταση που θα περπατήσει κάποιος από και προς τη στάση  να είναι 400m.
4.    Η αύξηση της συχνότητας των λεωφορείων, ώστε η μέγιστη συχνότητα να είναι 20’ σε περιόδους µη αιχµής και 10’ σε χρόνους αιχµής.
5.    Η αύξηση των ωρών λειτουργίας των δηµόσιων μεταφορών σε τουλάχιστον 18 ώρες το 24ωρο.
6.    Η ουσιαστική αύξηση στην άνεση και προσβασιµότητα των δηµόσιων μεταφορών, τόσο στο στάδιο του περπατήµατος προς τη στάση και την αναµονή του λεωφορείου, όσο και κατά τη διάρκεια μεταφοράς μέσα στο όχηµα.
7.    Την πλήρη προσβασιµότητα των δηµόσιων μεταφορών από άτοµα µε δυσκολία στη κινητικότητα.
8.    Τη μείωση των εκποµπών ατµοσφαιρικών ρύπων από τα λεωφορεία κατά τουλάχιστον 40%.
9.    Η αναδιάρθρωση των κόστων διακίνησης, τόσο των δηµόσιων μεταφορών, όσο και του ιδιωτικού αυτοκινήτου, ώστε τα κόστη αυτά να αντικατοπτρίζουν το πραγµατικό κόστος διακίνησης, ανά µέσο διακίνησης.

Δράσεις του Προγράµµατος

1.    Σύσταση Οµάδας Διαχείρισης του Προγράµµατος.
2.    Αλλαγή του θεσµικού πλαισίου λειτουργίας των δηµόσιων μεταφορών από τη λογική της αδειοδότησης στη λογική της σύναψης συµβάσεων  υπηρεσιών δηµόσιων μεταφορών.
3.    Βελτίωση των υποδοµών των δηµόσιων μεταφορών
•    Συµπλήρωση κενών στο οδικό δίκτυο, όπου επιβάλλονται νέες διαδροµές.
•    Διαµόρφωση λεωφορειολωρίδων και οδών αποκλειστικής χρήσης από δηµόσιες μεταφορές
•    Παροχή προτεραιότητας στο λεωφορείο στα φώτα τροχαίας.
•    Τοποθέτηση μοντέρνων στάσεων και στεγάστρων.
•    Παροχή έντυπης και ηλεκτρονικής πληροφόρησης για τους χρήστες των ΔΜ στις στάσεις αναµονής.
•    Κατασκευή πεζοδροµίων κατά μήκος όλως των αστικών οδών και βελτίωση των διαβάσεων πεζών.
•    Κατασκευή κεντρικών σταθµών λεωφορείων.
•    Μέτρα κυκλοφοριακής διαχείρισης, όπως αναδιαµόρφωση κόµβων, εισαγωγή συστηµάτων μονόδροµων, πεζοδροµήσεις κλπ.
•    Κατασκευή χώρων park&ride.
4.    Αναβάθµιση των υπηρεσιών δηµόσιων μεταφορών
•    Ωράρια λεωφορείων.
•    Διαδροµές και συνδυασµός διαδροµών.
•    Συχνότητες.
•    Νέες διαδροµές (κυκλικές, περιφερειακές κλπ).
•    Ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων.
•    Μαθητικά λεωφορεία.
•    Ειδικές δηµόσιες μεταφορές µε προκράτηση.
5.    Ανανέωση και αύξηση του στόλου των λεωφορείων
6.    Μέτρα πολιτικής για αποθάρρυνση της χρήσης του ιδιωτικού οχήµατος
•    Ρύθµιση αριθµού και είδος των χώρων στάθµευσης.
•    Ρύθµιση των τελών στάθµευσης.
•    Πλήρης εξάλειψη της παράνοµης στάθµευσης.
•    Δηµιουργία ζωνών ελεύθερων από ιδιωτικά οχήµατα.
•    Εισαγωγή αστικών διοδίων.
7.    Μελέτη για εισαγωγή μέσου μαζικής μεταφοράς (κυρίως για τη Λευκωσία).
8.    Μέτρα προβολής του προγράµµατος και ευαισθητοποίησης του κοινού.

Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης

1.    Η Οµάδα Διαχείρισης του Προγράµµατος έχει ήδη συσταθεί. Αναµένεται περαιτέρω ενίσχυσή της µε τεχνική βοήθεια από συµβούλους.
2.    Ανάπτυξη Ολοκληρωµένων Σχεδίων Κινητικότητας  (Integrated Mobility Master Plans) για όλες τις αστικές περιοχές. Ήδη έχει κατακυρωθεί προσφορά για τη Λευκωσία, θα προκηρυχτεί σύντοµα διαγωνισµός για τη Λεµεσό και θα ακολουθήσουν διαγωνισµοί για τη Λάρνακα, Πάφο και αστική περιοχή Παραλιµνίου/ Αγίας Νάπας εντός του 2009. Από τα σχέδια αυτά θα προκύψουν όλες οι απαραίτητες δράσεις που έχουν καταγραφεί πιο πάνω στη βάση ολοκληρωµένου σχεδιασµού, µε χρονοδιαγράμματα υλοποίησης και υπολογιζόµενα κόστη. Σε κάθε περίπτωση, στα αρχικά στάδια κάθε μελέτης, θα εντοπίζονται δράσεις άµεσης εφαρµογής, τα οποία θα υλοποιούνται γρήγορα µε άµεσα αποτελέσµατα. Με την ανάπτυξη των σχεδίων αυτών θα προκύψουν διάφορες δράσεις τις οποίες η Οµάδα Διαχείρισης του Προγράµµατος θα εξειδικεύσει και προωθήσει για υλοποίηση είτε µέσω συµβάσεων, ή από τις υπηρεσίες του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης σε μια περίοδο περίπου 10 χρόνων.
3.    Μελέτη για τις δηµόσιες υπεραστικές μεταφορές που χρησιµοποιούν τις οδούς των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Έχει εξασφαλιστεί Ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση για τη μελέτη αυτή που θα αρχίσει μέσα στο 2009 και έχουν ετοιµαστεί ήδη οι όροι εντολής.
4.    Ανάθεση συµβάσεων δηµόσιων μεταφορών στις οποίες θα περιλαµβάνονται µε λεπτοµέρεια οι διαδροµές, συχνότητες ωράρια των λεωφορείων, καθώς και σύστηµα αποζηµίωσης των παρόχων µε κίνητρα για αύξηση της επιβατικής κίνησης. Στα συµβόλαια θα περιλαµβάνεται επίσης η υποχρέωση του αναδόχου να  αντικαταστήσει όλο το στόλο των λεωφορείων εντός τακτού χρονικού διαστήµατος. Οι αναθέσεις των υπηρεσιών θα αρχίσουν περί τα τέλη του 2009. Τα συµβόλαια ενδέχεται να είναι διάρκειας 10 χρόνων περίπου.