ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

 

ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Άρθρο

 1. Συνοπτικός τίτλος

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Ερμηνεία

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΩΡΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

 

 1. Γενικά κριτήρια χωροθέτησης
 2. Απαιτούμενα σχέδια και έγγραφα
 3. Όροι πολεοδομικής άδειας

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. ΚΔΠ 3/2006
 2. Έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου

 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Επειδή οι σύγχρονες αξιόπιστες και υψηλής ποιότητας ηλεκτρονικές επικοινωνίες και υπηρεσίες συμβάλλουν ουσιαστικά στην οικονομική, τεχνολογική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας, και

Επειδή προκειμένου να επιτευχθεί ένα αξιόπιστο δίκτυο τηλεπικοινωνιακών μέσων ραδιοκυμάτων απαιτείται η εγκατάσταση δικτύου από σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας ως δέκτες και πομποί ραδιοκυμάτων, και

Επειδή δεν έχει διευκρινιστεί επακριβώς η έκταση και το μέγεθος των επιπτώσεων στην υγεία από τις εκπομπές ραδιοκυμάτων, γεγονός που προκαλεί ανησυχία και προβληματισμό στους κατοίκους περιοχών όπου εγκαθίστανται σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας,

Επειδή επιβάλλεται να εφαρμοστεί η «αρχή της συνετής προφύλαξης», δηλαδή η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ώστε να μειωθούν οι πιθανές επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών και ειδικά των ευάλωτων ομάδων, και

Επειδή θα πρέπει να διασφαλιστεί η ορθή και επιτυχής ένταξη των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας στο δομημένο, φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον χωρίς να προκαλούνται αντιδράσεις από τις τοπικές αρχές και ομάδες πολιτών, και

Επειδή κρίνεται ότι ο καθορισμός επακριβών και μη αμφισβητούμενων κριτηρίων χωροθέτησης θα διευκολύνει τη διαδικασία τοποθέτησης των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας, θα διασκεδάσει τις αντιδράσεις του κοινού και θα επιταχύνει την διαδικασία έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές και την τοποθέτησή τους,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος:

 

 1. Ο παρών νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Χωροθέτησης των Σταθμών Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας Νόμος του 2019.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

 1. Στον παρόντα νόμο:

«Άδεια» σημαίνει την πολεοδομική άδεια που παραχωρείται από τον παρόντα νόμο για την χωροθέτηση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας.

«Άδεια Ραδιοεπικοινωνιών» σημαίνει την άδεια για εκπομπή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων την οποία εκδίδει το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

«Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας» σημαίνει την κατασκευή επί της οποίας προορίζεται η τοποθέτηση εξειδικευμένου εξοπλισμού και/ή μηχανημάτων για την εκπομπή και /ή λήψη ραδιοκυμάτων για την καλύτερη λειτουργία και/ή εξυπηρέτηση δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία

«Εξουσιοδοτημένος φορέας»: ο φορέας ο οποίος εξουσιοδοτείται από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών με βάση τον νόμο περί Ραδιοεπικοινωνιών (146(Ι)/2002) όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και το περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασία Διαπίστευσης Νομικών Προσώπων για τη Διενέργεια Μελετών ή Μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων) Διατάγμα του 2011.

«Ραδιοκύματα» έχει την ίδια έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον Περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμο του 2002 (146(I)/2002) όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται και αντικαθίσταται.

«Οικοδομή» έχει την ίδια έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο του 1972 (90/1972) όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται και αντικαθίσταται

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΩΡΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

 1. Γενικά κριτήρια χωροθέτησης
 1. (1) Ανάλογα με τα χωροταξικά, πολεοδομικά και περιβαλλοντικά δεδομένα η χωροθέτηση των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας θα γίνεται,

(α) εντός περιοχής ανάπτυξης δήμων, στις ψηλότερες οικοδομές της περιοχής, οι οποίες έχουν ύψος ίσο ή μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος οικοδομών της αντίστοιχης πολεοδομικής ζώνης. Ως όρος θα πρέπει να γίνει αποδεκτό ότι δεν θα ακτινοβολούνται γειτνιάζοντα κτήρια στα οποία διαμένουν άνθρωποι ανεξαρτήτως του εάν αυτά είναι χαμηλότερα από τα κτήρια στα οποία θα τοποθετούνται οι σταθμοί βάσεις. Ως εκ τούτου θα πρέπει με την αίτηση για πολεοδομική άδεια να υποβάλλονται τα ακόλουθα έγγραφα Α) Σχηματική απεικόνιση του υψομέτρου και των αποστάσεων των γειτνιαζόντων κτηρίων και Β) Σχέδιο εκπομπής λοβού ραδιοκυμάτων της κεραίας.

(β) σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις άλλων παροχέων σχετικών υπηρεσιών, ως συνεγκατάσταση.

Νοείται ότι η Πολεοδομική Αρχή δεν θα επιτρέπει την εγκατάσταση σταθμών σε οικοδομή, η οποία έχει ύψος μικρότερο του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους όταν στην ίδια περιοχή και σε απόσταση μικρότερη των τετρακοσίων (400) μέτρων από το χώρο εγκατάστασης του σταθμού, υπάρχουν ή επιτρέπεται να ανεργεθούν ψηλότερα κτήρια, με βάση τις ισχύουσες νομοθετικές πολεοδομικές ρυθμίσεις, λαμβάνοντας υπόψη και την τοπογραφία της περιοχής και την υψομετρική διαφορά του εδάφους.

Νοείται περαιτέρω ότι η Πολεοδομική Αρχή είναι δυνατόν να χορηγήσει προσωρινή πολεοδομική άδεια η διάρκεια της οποίας δεν θα ξεπερνά τα 2 έτη και η οποία θα συνοδεύεται από συμφωνία με βάση το άρθρο 43 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, η οποία θα προνοεί ότι δεν θα ανανεωθεί η άδεια εάν υπάρχουν ψηλότερα κτήρια στην περιοχή, με ύψος ίσο ή μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτής.

(γ) Εντός περιοχής ανάπτυξης κοινότητας και εκτός περιοχής ανάπτυξης σε άγονη γη σε πυλώνα ύψους πέραν των 11 μέτρων.

(2) Απαγορεύεται η χωροθέτηση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας:

(α) επί ισόγειας, διόροφης, ή τριόροφης οικοδομής

(β) Σε απόσταση μικρότερη των τετρακόσιων (400) μέτρων από βρεφοκομικό σταθμό, νηπιαγωγείο ή οποιοδήποτε εκπαιδευτικό ίδρυμα, γηροκομείο, νοσοκομείο ή νοσηλευτήριο

(γ) Εάν τεκμηριωμένα όπως προκύπτει από τα σχέδια κατεύθυνσης εκπομπής που θα κατατεθούν, ακτινοβολούνται γειτνιάζοντα κτήρια, ανεξαρτήτως υψομέτρου και σε απόσταση μικρότερη των τετρακοσίων (400) μέτρων.

(δ) Εντός αρχαιολογικού χώρου

(ε) Σε διατηρητέα οικοδομή ή σύνολα ή περιοχές, σε ιστορικούς ή παραδοσιακούς πυρήνες οικισμών ή σε οικισμούς που παρουσιάζουν ειδικό κοινωνικό, αρχιτεκτονικό, ιστορικό ή άλλο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό

(στ) Σε καθορισμένη περιοχή εξαιρετικής φυσικής καλλονής, προστατευόμενο τοπίο.

(3) Για σκοπούς ορθής και ευαίσθητης ένταξης στο περιβάλλον και μετριασμού της οπτικής και αντιληπτικής όχλησης, και προκειμένου η ανάπτυξη να εντάσσεται με ευαισθησία στη φυσιογνωμία και το χαρακτήρα της περιοχής, να προσαρμόζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, κατά τρόπο ώστε να μειώνεται η προβολή του σταθμού στο τοπίο και να περιορίζεται η αισθητική του παρέμβαση, επιβάλλονται όροι ώστε:

(α) Να γίνεται χρωματική προσαρμογή του σταθμού σύμφωνα με τα επικρατούντα χρώματα της οικοδομής και του δομημένου ή φυσικού περιβάλλοντος

(β) Να γίνεται οργανική ενσωμάτωση του εξοπλισμού του σταθμού με τμήματα της οικοδομής ή της βάσης πάνω στην οποία θα στηριχθεί και

(γ) Να γίνεται απόκρυψη του εξοπλισμού του σταθμού σε τμήματα της κατασκευής ή του περιβάλλοντος στο οποίο θα εγκατασταθεί.

(4) Η πολεοδομική άδεια για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας θα αφορά το σταθμό και τις εγκαταστάσεις που αποτελούν άμεσα μέρος του σταθμού και όχι άλλα τμήματα της οικοδομής ή την οικοδομή ως σύνολο και θα χορηγείται μόνο σε περίπτωση υφιστάμενης οικοδομής, για την οποία έχουν εξασφαλισθεί όλες οι αναγκαίες άδειες.

 1. Απαιτούμενα σχέδια και έγγραφα
 • Για την υποβολή αίτησης για χορήγηση πολεοδομικής άδειας για σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας, πρέπει να υποβάλλεται ειδικό έντυπο αίτησης και τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Σχέδια σταθμού (χωροταξικό, κατόψεις, όψεις, τομές) και έκθεση συμμόρφωσης με τα χωροταξικά κριτήρια του άρθρου 3.

(β) Μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον ή προκαταρκτική έκθεση επιπτώσεων στο περιβάλλον (με σχετική γνωμάτευση της Περιβαλλοντικής Αρχής) ή έγκριση της Περιβαλλοντικής Αρχής, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου.

(γ) Συγκατάθεση από αρμόδιο πρόσωπο. Ως αρμόδιο πρόσωπο θεωρείται ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης ή ιδιοκτήτες της ακίνητης ιδιοκτησίας ή πληρεξούσιος αντιπρόσωπός του. Σε περίπτωση κοινόκτητης οικοδομής, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, Κεφ. 224), αρμόδια πρόσωπα θεωρούνται όλοι οι εγγεγραμμένοι ιδιοκτήτες των μονάδων της κοινόκτητης οικοδομής ή οι νόμιμοι αντιπρόσωποι τους.

         

(δ) Σε περίπτωση που ο σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας πρόκειται να εγκατασταθεί σε δασική ή κρατική γη, υποβάλλεται επιπρόσθετα βεβαίωση από το Τμήμα Δασών ή το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας αντιστοίχως, ότι το υπό αναφορά τεμάχιο δεν έχει άλλες δεσμεύσεις, ενώ απαγορεύεται η εγκατάσταση κεραίας πλησίον βιοτόπων η εκτροφείων πτηνών η άλλων ζώων. Σε περίπτωση εγκατάστασης σε τουρκοκυπριακή ιδιοκτησία, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εξασφαλίσει και την έγκριση του Κηδεμόνα Τ/Κ Περιουσιών.

Νοείται ότι πολεοδομική άδεια σε δασική ή κρατική γη χορηγείται με την επιφύλαξη της έγκρισης της εκμίσθωσης της γης από το Υπουργικό Συμβούλιο.

 1. Όροι Πολεοδομικής Άδειας

 

(1) Σε πολεοδομική άδεια που χορηγείται από Πολεοδομική Αρχή θα τίθενται, μεταξύ άλλων, και οι ακόλουθοι τυπικοί όροι:

(α) Ο αιτητής θα εξασφαλίσει άδεια ραδιοεπικοινωνιών από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Σε περίπτωση που δεν εξασφαλιστεί άδεια ραδιοεπικοινωνιών, τότε η πολεοδομική άδεια θα θεωρείται ως τερματισθείσα. Η άδεια ραδιοεπικοινωνιών θα συνοδεύεται από μετρήσεις των υφιστάμενων επιπέδων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από εξουσιοδοτημένο φορέα. Οι μετρήσεις ακτινοβολίας θα πρέπει να διενεργούνται και εντός γειτνιαζόντων κτηρίων παιδικών σταθμών, νοσοκομείων κ.τ.λ., έτσι ώστε να βεβαιώνεται το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ότι δεν υπάρχει ακτινοβολία εντός των κτηρίων αυτών.

Νοείται ότι άδεια ραδιοεπικοινωνιών παρέχεται μόνο εφόσον τα όρια επιπέδων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, όπως έχουν καταγραφεί στις μετρήσεις, δεν ξεπερνούν τα εθνικά όρια όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται.

(β) Η άδεια θα συνοδεύεται από συμφωνία, με βάση το άρθρο 43 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, μεταξύ της Πολεοδομικής Αρχής και του αιτητή, με βάση την οποία η πολεοδομική άδεια θα θεωρείται ως τερματισθείσα και ο αιτητής θα έχει υποχρέωση να μετακινήσει οποιαδήποτε σχετική κατασκευή μέσα σε καθοριζόμενη χρονική περίοδο, σε περίπτωση που η άδεια ραδιοεπικοινωνιών τερματισθεί, ή ανασταλείσα σε περίπτωση που η άδεια ραδιοεπικοινωνιών ανασταλεί, με αποτέλεσμα ο σταθμός να πρέπει να τεθεί εκτός λειτουργίας και να παραμείνει ανενεργός για όσο διάστημα θα ισχύει η ανάκληση της άδειας ραδιοεπικοινωνιών.

(γ) Η άδεια αφορά αποκλειστικά το σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας και τον άμεσα σχετιζόμενο χώρο της αντίστοιχης οικοδομής, κατασκευής ή τμήμα γης και όχι άλλα τμήματα της οικοδομής, άλλες κατασκευές ή τεμαχίο γης.

(δ) Οι πρόνοιες του παρόντος νόμου δεν απαλλάσσουν τους φορείς εγκατάστασης σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας από υποχρεώσεις που απορρέουν από άλλες νομοθεσίες. Πριν την έναρξη οποιωνδήποτε εργασιών αναφορικά με την εγκατάσταση του σταθμού θα πρέπει να εξασφαλιστούν οποιεσδήποτε άλλες άδειες ή εγκρίσεις απαιτούνται σύμφωνα με οποιονδήποτε άλλο Νόμο.

 • Σε κάθε περίπτωση ο παροχέας της υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας πριν την υποβολή αίτησης πολεδομικής άδειας ενημερώνει με γραπτή ανακοίνωσή του την πρόθεση του για υποβολή αίτησης παροχής τέτοιας άδειας:

(α) την τοπική αρχή αυτοδιοίκησης στα όρια της οποίας σκοπείται η εγκατάσταση του σταθμού και

(β) τους κατοίκους της περιοχής που ευρίσκονται σε απόσταση τετρακοσίων (400) μέτρων από την οικοδομή επί της οποίας σκοπείται η εγκατάσταση του σταθμού.

Νοείται ότι τυχόν ενστάσεις από περίοικους θα πρέπει να υποβάλλονται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης πρόθεσης εγκατάστασης κεραίας κινητής τηλεφωνίας, ενώ η Πολεοδομική Αρχή εξετάζει τις ενστάσεις εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κλεισίματος της διορίας υποβολής ενστάσεων.

Ο αιτητής επισυνάπτει στην αίτησή του τις αναφερόμενες έντυπες ανακοινώσεις του. Η αίτηση κρίνεται ως μη αποδεκτή και δεν μπορεί να εξεταστεί εάν οι εν λόγω ανακοινώσεις δεν επισυναφθούν κατά την υποβολή της αίτησης.

Πέραν των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο για την τελική απόφαση παροχής πολεοδομικής άδειας λαμβάνεται υπόψη και η θέση της τοπικής αρχής καθώς και το επαχθές της επιλογής του χώρου για την τοπική κοινωνία.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Ο παρών νόμος θα εφαρμόζεται ανεξάρτητα από τις πρόνοιες της εντολής αριθμό 3/2006.
 1. Ο παρών νόμος τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

 

Αιτιολογική έκθεση

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι να διασφαλιστεί η ορθή και επιτυχής ένταξη των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας στο δομημένο, φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Η πρόταση νόμου καθορίζει συγκεκριμένα κριτήρια χωροθέτησης σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας τα οποία λαμβάνουν υπόψη την αρχή της συνετής προφύλαξης ώστε να μειωθούν οι πιθανές επιπτώσεις στην δημόσια υγεία, ιδιαίτερα όσον αφορά ευάλωτες ομάδων πολιτών, όπως είναι αυτές που είναι σε νηπιαγωγεία, νοσοκομεία, γηροκομεία κ.ά.

Με την παρούσα πρόταση νόμου σκοπείται περαιτέρω η διευκόλυνση της διαδικασίας τοποθέτησης των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας καθώς ο καθορισμός κριτηρίων θα καθησυχάσει το κοινό που επηρεάζεται από τις κατά καιρούς εγκαταστάσεις τέτοιων σταθμών ενώ παράλληλα θα επιταχύνει την διαδικασία έγκρισης και τοποθέτησης των εν λόγω σταθμών.

Γιώργος Περδίκης

Βουλευτής

Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών

Κατεβάστε την πρόταση νόμου σε pdf