Προοίμιο

1.    ΕΠΕΙΔΗ η ραγδαία εξέλιξη των ασύρματων επικοινωνιών έχει συνδυαστεί με αυξημένη ανησυχία σε σχέση με τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου.

2.    ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει κατατάξει την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων 3 KHz – 300 MHz ως Δυνητικά καρκινογόνα για τον άνθρωπο (Κατηγορία 2Β)

3.    ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ το ψήφισμα 1815/2011 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης αναφέρεται στην ανάγκη αναθεώρησης των ορίων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και στην Εφαρμογή της Αρχής της Προφύλαξης και συνετούς Πρόληψης.

4.    ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ o Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος μαζί με την Εθνική Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος του παιδιού και τον Αυστριακό Ιατρικό Σύλλογο υπέγραψαν τη Διακήρυξη της Λευκωσίας για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοκυμάτων αναγνωρίζοντας την ανάγκη προστασίας από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία με την υιοθέτηση δράσεων πρόληψης και την καθιέρωση κανόνων προσεκτικής διαχείρισης

5.    ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υιοθετήσει ως εθνικά όρια έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία τα επίπεδα αναφοράς που καθορίζονται στη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1999/519/ΕΚ και όπως φαίνεται από όλες τις πρόσφατες έρευνες σε αυτόν τον τομέα, τα όρια αυτά δεν είναι όρια ασφαλείας, διότι λαμβάνουν υπόψη μόνον τις βραχυπρόθεσμες θερμικές επιδράσεις στον άνθρωπο και όχι τις μακροπρόθεσμες βιολογικές επιδράσεις στην υγεία σε άτομα που εκτίθενται χρόνια σε τέτοιου είδους ακτινοβολία.

6.    ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ όλο και περισσότερες χώρες υιοθετούν αυστηρότερα μέτρα σε σχέση με τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1999/519/ΕΚ όσο αφορά στην έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, βασιζόμενες στην Αρχή της Προφύλαξης και Συνετούς Αποφυγής.

7.    ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ οι περισσότερες κεραίες κινητής τηλεφωνίας βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από οικίες, σχολεία και άλλα κτίρια με αποτέλεσμα τον κίνδυνο της χρόνιας έκθεσης του κοινού  σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων, ειδικότερα των παιδιών που ο οργανισμός τους ακόμη βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης και ο κίνδυνος παρουσίας σοβαρής βλάβης είναι ακόμα μεγαλύτερος.

8.    Και ΕΠΕΙΔΗ πολλές σύγχρονες έρευνες, αποδεικνύουν σαφή αποτελέσματα για βλάβες στην υγεία από την χρόνια έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία

   
 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

9.    Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Θέσπισης Ασφαλών Για την Υγεία Εθνικών Ορίων Έκθεσης σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία.

   

Ερμηνεία

10. «αρμόδια αρχή» σημαίνει το Υπουργείο Υγείας

«ηλεκτρομαγνητικά πεδία» σημαίνει τα στατικά ηλεκτρικά, τα στατικά μαγνητικά και τα χρονικώς μεταβαλλόμενα ηλεκτρικά, μαγνητικά και ηλεκτρομαγνητικά πεδία με συχνότητες 3 KΗz εώς 300 GHz˙

 «εθνικά όρια έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία» σημαίνει τα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος νόμου˙

   

Καθορισμός εθνικών ορίων έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία

11.  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιωνδήποτε άλλων Νόμων ή Κανονισμών τα εθνικά όρια έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία ορίζονται σε επίπεδα του 1/100 των ορίων που υιοθετεί η Σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1999/519/ΕΚ.

   

Διεξαγωγή μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

12. Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών είναι η αρμόδια αρχή για τον έλεγχο διεξαγωγής και τη διεξαγωγή μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με σκοπό την αξιολόγηση της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία βάσει των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμου και Κανονισμών.

   

Ενημέρωση αρμόδιας Αρχής

13. Όλες οι μετρήσεις που αφορούν στην έκθεση του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία διαβιβάζονται στην αρμόδια Αρχή για ενημέρωση.

   

Αρμοδιότητες αρμόδιας Αρχής

14. Η αρμόδια Αρχή:

(α) Διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τα όρια έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

(β)  Προωθεί μέτρα ενημέρωσης των εμπλεκόμενων φορέων για τις επιπτώσεις από τη χρόνια έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

   

Ποινές

15. Οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο επιβάλλονται υποχρεώσεις με βάση το Νόμο αυτό παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιεσδήποτε διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που θα εκδοθούν με βάση αυτόν, είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες Ευρώ ή σε φυλάκιση που δε θα υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές.

   

Εξουσία έκδοσης Κανονισμών

16. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.

.

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σκοπός  της πρότασης νόμου είναι η νομοθετική ρύθμιση πιο ασφαλών εθνικών ορίων έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία ασύρματης κινητής τηλεφωνίας με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας. Ειδικότερα, με την υπό αναφορά πρόταση νόμου τα όρια έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία θα τίθενται στο  του 1/100 των ορίων που υιοθετεί η Σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1999/519/ΕΚ.

Σημειώνεται ότι παρόμοια πρακτική έχουν ακολουθήσει και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Ελλάδα, το Βέλγιο, η Αυστρία, η Ιταλία αλλά και χώρες εκτός Ευρωπαϊκής ένωσης, όπως η Ελβετία, η Κίνα η Ρωσία και άλλες, βασιζόμενες στην αρχή της προφύλαξης και της συνετούς αποφυγής.

Γιώργος Περδίκης

Πρόεδρος

Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών

Κατεβάστε την πρόταση νόμου σε pdf