Οι υδάτινοι πόροι είναι περιορισμένοι και οι διαφοροποιήσεις στην κατανομή της βροχόπτωσης μεγάλες. Γι’ αυτό και το κόστος του νερού πολύ ψηλό λόγω της κατασκευής φραγμάτων και μεταφοράς του νερού από τη μια περιοχή στην άλλη.

Για την κατασκευή των φραγμάτων το περιβάλλον και τα οικοσυστήματα έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά. Επίσης η υπεράντληση υπόγειων νερών έχει σαν αποτέλεσμα την εισροή θαλάσσιου νερού. Ωστόσο η χρήση του νερού (κυρίως στη γεωργία και τον τουρισμό) είναι αλόγιστη ως αν οι υδάτινοι πόροι της Κύπρου να είναι ανεξάντλητοι και μας “δωρίζονται” χωρίς το πραγματικό περιβαλλοντικό τίμημα που πληρώνει η Κύπρος.

Προτείνεται:
•    Προστασία των υπόγειων και επιφανειακών νερών από πιθανότητες ρύπανσης από φυτοφάρμακα, λύματα, σκουπίδια.
•    Αυστηρή εφαρμογή των κανονισμών για την αποφυγή υπεράντλησης των υπόγειων νερών.
•    Τιμολόγηση του νερού με βάση το πραγματικό κόστος του νερού (περιλαμβανομένου και του περιβαλλοντικού κόστους) ώστε να εμποδίζεται η κατάχρηση.
•    Βελτίωση στους τρόπους άρδευσης για αποτελεσματικότερη χρήση κάθε μονάδας νερού.
•    Αποφυγή της σπατάλης νερού στην άρδευση και ορθή διαχείριση των επεξεργασμένων λυμάτων.
•    Να μην παρέχεται νερό από τα φράγματα για γήπεδα γκολφ έναντι οποιουδήποτε αντιτίμου όταν επιβάλλονται στον πολίτη σκληρά περιοριστικά μέτρα και όταν υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος για μια παρατεταμένη ανομβρία.
•    Μείωση των σημαντικών απωλειών από τα συστήματα υδροδότησης.
•    Ορθολογιστική χρήση νερού για αποφυγή ανάγκης για αφαλάτωση με όλα τα περιβαλλοντικά προβλήματα και τα υπερβολικά ενεργειακά κόστη που αυτή συνεπάγεται.
•    Υδατικά έργα μόνο εάν διασφαλίζονται τα οικοσυστήματα και η αειφόρος ανάπτυξη.
•    Επεξεργασία χρονοδιαγράμματος για αλλαγές στις γεωργικές καλλιέργειες με βάση τα υδατικά δεδομένα.
•    Προτεραιότητα στα περιβαλλοντικά και όχι στα μικροπολιτικά κριτήρια.