*Δηλώσεις της βουλεύτριας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου

Αναφορικά με τις δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών για το ότι η πρόταση του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, για δημιουργία Δήμου Ακάμα, είναι ατεκμηρίωτη και ότι εντοπίζει ανομοιομορφία στην πολεοδομική νομοθεσία των κοινοτήτων σε σχέση με αυτήν του Δήμου Πέγειας, πρέπει να επισημανθούν τα ακόλουθα:

 1. Όφειλε να γνωρίζει ο κ. Υπουργός ότι, η συνένωση που κατέθεσε ο ίδιος στη Βουλή, μέσω των νομοσχεδίων για την Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, περιελάμβανε δυσμενέστερη πολεοδομική ανομοιομορφία. Συγκεκριμένα, η προτεινόμενη συνένωση του Δήμου Πέγειας με τις Κοινότητες Κισσόνεργα, Λέμπα, Χλώρακα και Έμπα, προνοούσε την συνύπαρξη τριών διαφορετικών πολεοδομικών σχεδίων. Αυτά είναι, το Τοπικό Σχέδιο Πάφου, το Τοπικό σχέδιο Πέγειας και το Διαχειριστικό σχέδιο Ακάμα, αφού το 27% της συνολικής έκτασης του Δήμου Πέγειας αποτελεί μέρος της Χερσονήσου του Ακάμα και συνεπώς διέπεται από το καθεστώς του Διαχειριστικού Σχεδίου του Ακάμα.

 1. Αντίθετα, η προτεινόμενη συνένωση για δημιουργία του Δήμου Ακάμα, ομογενοποιεί σημαντικά τόσο την υλοποίηση και εφαρμογή του επερχόμενου Διαχειριστικού Σχεδίου του Ακάμα, όσο και την πολεοδομική στρέβλωση που δημιούργησε η διάσπαση των Τοπικών Σχεδίων Πέγειας και Κοινοτήτων Ακάμα.

 1. Το γεγονός ότι, η Κυβέρνηση, αδικαιολόγητα, δεν διενήργησε ούτε σε προσχηματικό επίπεδο, τις απαιτούμενες διαβουλεύσεις με τα επηρεαζόμενα μέρη της μεταρρύθμισης, παραβαίνει το άρθρο 5 της Ευρωπαϊκής Χάρτας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και επισημαίνεται έντονα στην πολυσέλιδη έκθεση του Κογκρέσου των Περιφερειακών και Τοπικών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2021.

 1. Αν ο Υπουργός Εσωτερικών έκανε, ως όφειλε, διαβούλευση με τα επηρεαζόμενα μέρη, πρωτού καταθέσει το Νομοσχέδιο για την Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα γνώριζε ότι, υπάρχει, από τον Νοέμβριο του 2019, ποιοτική μελέτη σεναρίων για συνένωση του Δήμου Πέγειας με άλλες οντότητες, μέσα από την οποία εξετάζεται -μεταξύ πέντε (5) διαφορετικών σεναρίων- και η συνένωση του Δήμου Πέγειας και των Κοινοτήτων Κισσόνεργας, Ακουρσός, Κάθικας, Πάνω Αρόδες, Κάτω Αρόδες και Ίνεια.

 1. Μέσα από την μελέτη καταγράφονται, μεταξύ άλλων, ορισμένα δεδομένα που ενδυναμώνουν την πεποίθησή μας ότι, η πιο πάνω συνένωση μπορεί να έχει πολλαπλά οφέλη, τόσο για τις Κοινότητες του Ακάμα, όσο και για τον Δήμο Πέγειας. Ειδικότερα:

 • Ο Δήμος Πέγειας κατά τα έτη 2016, 2017 και 2018 είχε πλεόνασμα 1,3 εκ. ευρώ, 2 εκ. ευρώ και 2,3 εκ. ευρώ, αντίστοιχα. Οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν την οικονομική ευρωστία του Δήμου, αλλά και την οικονομική δυναμική που αναπτύσσει ανά έτος, πριν την πανδημία. Η οικονομική αυτή ανθεκτικότητα αποτελεί, αδιαμφισβήτητα, ένδειξη της δυνατότητας του Δήμου να λειτουργήσει υποστηρικτικά, σε πολλά επίπεδα, προς τις όμορες κοινότητες.

 • Η ομογενοποίηση των διαδικασιών εξυπηρέτησης πολιτών, των εφτά (7) υπό συνένωση οντοτήτων, μπορεί να υλοποιηθεί αποτελεσματικά αφού, σήμερα, αρκετές από τις κοινότητες δεν διαθέτουν υλικοτεχνική υποδομή και τεχνογνωσία για την εξυπηρέτηση μεγάλου αριθμού πολιτών, γεγονός που –ευλόγως- τις καθιστά δεκτικές στην υιοθέτηση νέων ή πιο αποτελεσματικών διαδικασιών.

 • Το ως άνω σκεπτικό ισχύει και για την ενοποίηση των συστημάτων πληροφορικής, η οποία αναμένεται να υλοποιηθεί χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

 • Αναφορικά με την δημιουργία νέας οργανωτικής δομής και την ενδεχόμενη μεταφορά προσωπικού, αναμένεται να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικά με τη αναμενόμενη παρουσία οικονομιών κλίμακας αλλά και την παροχή νέων υπηρεσιών στις κοινότητες, που δεν προσέφεραν μέχρι σήμερα (π.χ. Έκδοση Αδειών, Καθαριότητα, Υπηρεσία Υδατοπρομήθειας κτλ).

 • Οι υφιστάμενες τιμολογιακές πολιτικές των εφτά (7) υπό συνένωση οντοτήτων δεν παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις, συνεπώς, αναμένεται να υλοποιηθεί ομαλά και ο καθορισμός ενιαίας τιμολογιακής πολιτικής για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

 • Η αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών, αναμένεται να πραγματοποιηθεί ομαλά, αφού καθοριστούν από κοινού οι υφιστάμενες και νέες υπηρεσίες που θα παρέχονται.

 • Η κατάρτιση και ο καταμερισμός των πόρων του Προϋπολογισμού ανα Δημοτικό Διαμέρισμα, αναμένεται να υλοποιηθεί με επιτυχία, δεδομένου ότι θα καθοριστεί από την νομοθετική και εκτελεστική εξουσία, μεθοδολογία με συγκεκριμένα κριτήρια προτεραιοποίησης των αναγκών, τόσο σε επίπεδο νέου Δήμου, όσο και σε επίπεδο Δημοτικών Διαμερισμάτων.

 1. Η συνένωση των Κοινοτήτων του Ακάμα με τον Δήμο Πέγειας, τις αναβιβάζει, σύμφωνα με τις πρόνοιες του υπο μελέτη νομοσχεδίου, από μέρη του Συμπλέγματος Κοινοτήτων σε Δημοτικά Διαμερίσματα. Το γεγονός αυτό δίνει την δυνατότητα στις Κοινότητες να διεκδικήσουν μεγαλύτερα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως είναι τα ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια.

 1. Η προτεινόμενη συνένωση ευνοεί την εμφάνιση οικονομιών κλίμακας, γεγονός που δίνει την ευκαιρία στις κοινότητες για μια σειρά αλλαγών σε επιχειρησιακό, διοικητικό και οικονομικό επίπεδο.