ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας,

 Ενόψει της συνεδρίασης του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα πραγματοποιηθεί  στις 12 Ιουνίου 2014,  για συζήτηση του τρόπου συνολικής αντιμετώπισης των αιτημάτων αδειοδότησης εισαγωγής για καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξαιτίας του αδιεξόδου που παρατηρήθηκε στη λήψη τελικής απόφασης σε σχέση με αδειοδότηση συγκεκριμένης ποικιλίας γενετικά τροποποιημένου καλαμποκιού (Pioneer 1507),

Παρακολουθώντας με ανησυχία τη μεγάλη πίεση που ασκεί “το λόμπι” των πολυεθνικών εταιρειών βιοτεχνολογίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να επιτρέψει την απρόσκοπτη εισαγωγή και καλλιέργεια ΓΤΟ,

Προειδοποιώντας για την απουσία επαρκούς πλαισίου αδειοδότησης για τους ΓΤΟ και μελέτης των μακροχρόνιων επιπτώσεων στην υγεία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος,

Προειδοποιώντας για τους κινδύνους που ελλοχεύουν αναφορικά με τους ΓΤΟ και το ενδεχόμενο διασυνοριακής μόλυνσης και διασυνοριακής ευθύνης σε περίπτωση γενετικής ρύπανσης,

Εκφράζοντας ανησυχία για το ενδεχόμενο να καλλιεργούνται γενετικά τροποποιημένες ποικιλίες φυτών στην κατεχόμενη Κύπρο, όπου η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ασκεί οποιοδήποτε έλεγχο,

Υπενθυμίζοντας την έντονη αντίθεση τόσο της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και δεκαοκτώ άλλων κρατών μελών προς την προτεινόμενη ρύθμιση, όπως και την κάθετη αντίθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το ενδεχόμενο αδειοδότησης της συγκεκριμένης ποικιλίας γενετικά τροποποιημένου καλαμποκιού,

Ψηφίζει τα ακόλουθα:

1. Καλεί την κυπριακή κυβέρνηση όπως τοποθετηθεί αρνητικά στην υπό συζήτηση πρόταση αναφορικά με την “Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/18/ΕΚ όσον αφορά τη δυνατότητα που παρέχεται στα κράτη μέλη να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια ΓΤΟ στην επικράτειά τους” και όπως απαιτήσει την αναβάθμιση των περιβαλλοντικών κριτηρίων στις διαδικασίες αδειοδότησης των ΓΤΟ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

2. Υποστηρίζει τη θέση της κυπριακής κυβέρνησης, σε περίπτωση που εγκριθεί τελικά ο Κανονισμός,  όπως εκχωρηθεί στα κράτη μέλη το δικαίωμα να εξετάζεται κάθε αίτηση για καλλιέργεια ΓΤΟ με γνώμονα τα τοπικά περιβαλλοντικά κριτήρια.

3. Καλεί  την κυπριακή κυβέρνηση να υιοθετήσει τη διαχρονική θέση της Βουλής των Αντιπροσώπων και να κηρύξει την Κύπρο ελεύθερη ζώνη από ΓΤΟ.

4. Απευθύνει έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα όπως ασκήσει την επιρροή της, προκειμένου να τεθεί τέρμα στην ανεξέλεγκτη καλλιέργεια προϊόντων βιοτεχνολογίας, ώστε να αποτραπεί η μόλυνση των συμβατικών και βιολογικών καλλιεργειών όλης της υφηλίου από τους ΓΤΟ.

5 Ιουνίου 2014

ΣΚ/ΟΜ/ΚΚ