Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, εκφράζουμε την έντονη δυσφορία μας για τις μεθοδεύσεις των τελευταίων ημερών της απερχόμενης Κυβέρνησης Αναστασιάδη, οι οποίες επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες που εκφράζαμε δημόσια τόσο καιρό. Μετά από 10 χρόνια διακυβέρνησης, 10 χρόνια κωλυσιεργίας, 10 χρόνια μη – σοβαρής μελέτης, τώρα επείγονται να δημοσιεύσουν άμεσα ένα σχέδιο Ακάμα.

Η δημοσίευση του Τοπικού Σχεδίου για τις κοινότητες του Ακάμα, ακόμα και αν υιοθετηθούν πλήρως οι εισηγήσεις της Περιβαλλοντικής Αρχής, που ανταποκρίνονται μόνο στο ελάχιστον στην ανάγκη προστασίας της Χερσονήσου, δεν μπορούν να ικανοποιήσουν το δικό μας όραμα για τον Ακάμα. Ανεξάρτητα από αυτό, υπογραμμίζουμε πως νομικά και ηθικά είναι αναγκαίο όπως η Περιβαλλοντική Αρχή αξιολογήσει την πλήρη συμμόρφωση με τους όρους που η ίδια έχει θέσει.

Η νέα Κυβέρνηση οφείλει να αναπτύξει πραγματική πολιτική βούληση στο θέμα του Ακάμα με στόχο την αποκατάσταση των θεσμών και της αξιοπιστίας του κράτους, τόσο έναντι των πολιτών του όσο και έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης!

Ζητούμε:

  1. Αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων των παρανομιών στη Χερσόνησο
  2. Σύνδεση των συνιστώντων μερών του Εθνικού Δασικού Πάρκου (ΕΔΠΑ), δηλαδή του Κρατικού Δάσους Ακάμα, του Κρατικού Δάσους Πέγειας και του Δάσους Μελέτη, με την ένταξη της μεταξύ τους περιοχής, στο κρατικό δάσος.
  3. Επέκταση των Περιοχών του Δικτύου Νatura2000, σύμφωνα με τις τεκμηριωμένες επιστημονικές μελέτες και άμεση έκδοση Διαταγμάτων Προστασίας τους
  4. Ενσωμάτωση στο ΕΔΠΑ των γειτνιαζουσών περιοχών με σημαντική οικολογική αξία, όπως οι διευρυμένες περιοχές Natura2000 και άλλες, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της σύνδεσής τους και η ενιαία οργάνωση, προστασία και διαχείρισή τους, σύμφωνα και με τις ειδικές παρατηρήσεις και συστάσεις της έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας!
  5. Αναθεώρηση των ορίων του σχεδίου ΕΔΠΑ με δημιουργία ζώνης περιφερειακής προστασίας (Buffer Zone) ικανού βάθους στη Χερσόνησο αλλά και αναβάθμισή του σε Εθνικό Πάρκο, σύμφωνα με τις αρχές και πρότυπα της IUCN και τις προτάσεις των περιβαλλοντικών οργανώσεων.
  6. Προώθηση νέων ήπιων υποδομών στο Εθνικό Πάρκο συμβατών με τις αρχές και τα πρότυπα ενός αειφόρου Πάρκου διεθνούς ακτινοβολίας, αφού αναθεωρηθούν οι ακατάλληλες, σπάταλες και βλαπτικές για το περιβάλλον, πρόνοιες.
  7. Ενοποίηση των δύο Τοπικών Σχεδίων, Κοινοτήτων Ακάμα και Πέγειας, έτσι ώστε να αντιμετωπίζεται με ενιαίο και ισόρροπο τρόπο η αειφόρος ανάπτυξη όλων των κοινοτήτων της Χερσονήσου
  8. Αποκατάσταση του περιβάλλοντος στην περιοχή των λατομείων Ανδρολίκου και σταδιακός τερματισμός των λατομικών δραστηριοτήτων. Συνολική προστασία της περιοχής των φαραγγιών Ανδρολίκου-Νέου Χωρίου-Δρούσειας (Natura2000) με ένταξη και των μεταξύ τους υψιπέδων στο δίκτυο προστασίας. Αναθεώρηση της Γνωμάτευσης της Περιβαλλοντικής Αρχής όσον αφορά την επανεξέταση σε τρία χρόνια δημιουργίας νέας λατομικής ζώνης στα υψίπεδα των φαραγγιών. Να ανακληθεί η προεκλογική απόφαση για κατά παρέκκλιση έγκριση επέκτασης της λατομικής δραστηριότητας στην ίδια περιοχή.
  9. Θέσπιση και εφαρμογή ειδικών κινήτρων και κρατικών επιχορηγήσεων για αποκατάσταση παραδοσιακών οικοδομών και ανάπτυξη τουρισμού διανυκτέρευσης, εστίασης και πληροφόρησης μέσα στις ίδιες τις κοινότητες!
  10. Ουσιαστική στήριξη των κοινοτήτων με διασφάλιση ότι θα είναι οι αποδέκτες των ωφελημάτων της ανάπτυξης της περιοχής.

Θεωρούμε πως, υπό τις περιστάσεις, η με συνοπτικές διαδικασίες προώθηση προς δημοσίευση του Τοπικού Σχεδίου Κοινοτήτων Ακάμα υποθηκεύει αρνητικά το μέλλον της Χερσονήσου Ακάμα και των κοινοτήτων της.