Η κλιματική αλλαγή, δηλαδή οι μεταβολές των μετεωρολογικών συνθηκών που εκτείνονται σε μεγάλη χρονική κλίμακα, είναι αδιαμφισβήτητη.

Διεθνείς μελέτες καταδεικνύουν ότι η περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής όπου βρίσκεται η Κύπρος επηρεάζεται αρνητικά σε ένα φάσμα τομέων, από τη γεωργία και τα διαθέσιμα αποθέματα πόσιμου νερού, μέχρι τον  τουρισμό και την υγεία.

Παρόλο που η Κύπρος, λόγω μεγέθους, δεν μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην αναχαίτιση του φαινομένου μέσω της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, επηρεάζεται ήδη δυσμενώς από το φαινόμενο λόγω της γεωγραφικής της θέσης, και συνεπώς επιβάλλεται ο σχεδιασμός μιας αποτελεσματικής πολιτικής προσαρμογής στην

αλλαγή του κλίματος, έτσι ώστε να μετριαστούν οι αρνητικές συνέπειες.

Κατά την άποψη μου η Πολιτεία πρέπει να εστιάσει στην αντιμετώπιση των αναπόφευκτων συνεπειών της κλιματικής αλλαγής με την εισήγηση θεσμοθέτησης της εθνικής στρατηγικής και την υιοθέτηση αποτελεσματικών μέτρων και δράσεων, που προτείνονται σε κάθε τομέα της οικονομίας, ως ένα οδηγό για τις ειδικές προκλήσεις προσαρμογής και τις επιλογές τους, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Τόσο η εμπειρία, όσο και μελέτες που έχουν διενεργηθεί, καταδεικνύουν ότι η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων για προσαρμογή αυξάνουν το κόστος τους.

Με βάση την  Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή η αδράνεια ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων ενδέχεται να ασκήσει πίεση στη συνοχή της ΕΕ διευρύνοντας τις κοινωνικές διαφορές.

Υπολογίζεται ότι το ελάχιστο κόστος της αδυναμίας προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή θα κυμαίνεται μεταξύ 100 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2020 και 250 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2050 για την ΕΕ στο σύνολο της.

Κατά την περίοδο 1980-2011 οι άμεσες οικονομικές συνέπειες εξαιτίας των πλημυρών στην ΕΕ ξεπέρασαν το 90 δις ευρώ. Το χειρότερο βέβαια είναι  η απώλεια ανθρώπινων ζωών αφού καταγράφηκαν 2500 θάνατοι ενώ πληγήκαν πάνω από 5,5 εκατομμύρια άνθρωποι την ίδια περίοδο. Και όλα αυτά  μόνο σε επίπεδο ΕΕ.

Επανέρχομαι στην εισήγηση για θεσμοθέτηση της εθνικής στρατηγικής  για να επισημάνω την ανάγκη της ψήφισης ενός Νόμου Πλαίσιο για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή.

Γεωργία Αλεξάνδρου

Υποψήφια Λεμεσού

Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών