Σε πρόσφατη ερώτηση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη προς τον τέως Υπουργό Υγείας κ. Φίλιππο Πατσαλή σχετικά με παραβάσεις της νομοθεσίας στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας που ρυθμίζει τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, για τις οποίες έγιναν σχετικές εισηγήσεις. Ορισμένες από τις παραβάσεις, οι οποίες είχαν εντοπιστεί και σε προηγούμενες επιθεωρήσεις, αφορούν τη μη εφαρμογή κατάλληλου συστήματος ασφάλειας και υγείας για τη διαχείριση των κινδύνων στο χώρο του νοσοκομείου, καθώς και τη μη ολοκλήρωση της ετοιμασίας σχεδίου δράσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπως η εκδήλωση πυρκαγιάς δήλωσε τα ακόλουθα:


1. Το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας διαθέτει εγχειρίδιο Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας, το οποίο αναθεωρείται και βελτιώνεται από τη Λειτουργό Ασφάλειας, σε συνεργασία με το Διευθυντή του κτιρίου και εξοπλισμού του νοσοκομείου σε τακτά χρονικά διαστήματα.
2. Το μεγάλο μέγεθος του νοσοκομείου, ο μεγάλος κύκλος εργασιών, η φύση των υλικών και των επικίνδυνων ουσιών που χρησιμοποιούνται και η έλλειψη εξειδικευμένης γνώσης, αποτελούν λόγους που καθυστερούν την καταγραφή εκτιμήσεων κινδύνων.
3. Το μεγάλο μέγεθος του νοσοκομείου, ο μεγάλος κύκλος εργασιών, η φύση των υλικών και των επικίνδυνων ουσιών που χρησιμοποιούνται και η έλλειψη εξειδικευμένης γνώσης, αποτελούν λόγους που καθυστερούν την καταγραφή εκτιμήσεων κινδύνων